Bilva Upanishad In Telugu – బిల్వోపనిషత్

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. ఈ గ్రంథాలు జీవన మరియు బ్రహ్మం, మనస్సు మరియు పరమాత్మ, కర్మ మరియు అనుష్ఠాన, జన్మ మరియు మరణం, అహంకారం మరియు మోక్షం వంటి అనేక విషయాలను ఆలోచించేవి. ఉపనిషత్తులు భారతీయ ధర్మ సంస్కృతికి అమూల్య అంశాలు అందిస్తాయి మరియు ప్రత్యేక సాంప్రదాయాలను వ్యాఖ్యానించేవి. ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు బిల్వోపనిషత్ గురించి తెలుసుకుందాం.

Bilva Upanishad In Telugu PDF

బిల్వోపనిషత్

అథ వామదేవః పరమేశ్వరం సృష్టిస్థితిలయకారణముమాసహితం స్వశిరసా ప్రణమ్యేతి హోవాచ | అధీహి భగవన్ సర్వవిద్యాం సర్వరహస్యవరిష్ఠాం సదా సద్భిః పూజ్యమానా నిగూఢామ్ | కయా చ పూజయా సర్వపాపం వ్యపోహ్య పరాత్పర శివసాయుజ్యమాప్నోతి? కేనైకేన వస్తునా ముక్తో భవతి ? తం హోవాచ భగవాన్ సదాశివః ||

న వక్తవ్యం న వక్తవ్యం న వక్తవ్యం కదాచన |
మత్స్వరూపస్త్వయం జ్ఞేయో బిల్వవృక్షో విధానతః |
ఏకేన బిల్వపత్రేణ సన్తుష్టోఽస్మి మహామునే ||

ఇతి బ్రువన్తం పరమేశ్వరం పునః ప్రణమ్యేతి హోవాచ ||

భగవన్ సర్వలోకేశ సత్యజ్ఞానాదిలక్షణ |
కథం పూజా ప్రకర్తవ్యా తాం వదస్వ దయానిధే ||

ఇతి పునః పృచ్ఛన్తం వామదేవమాలిఙ్గ్యేతి హోవాచ ||

బుద్ధిమాంస్త్వమితి జ్ఞాత్వా వక్ష్యామి మునిసత్తమ |
మమ ప్రియేణ బిల్వేన త్వం కురుష్వ మదర్చనమ్ ||

ద్రవ్యాణాముత్తమైర్లోకే మమ పూజావిధౌ తవ |
పత్రపుష్పాక్షతైర్దివ్యైర్బిల్వపత్రైః సమర్చయ ||

బిల్వపత్రం వినా పూజా వ్యర్థా భవతి సర్వదా |
మమ రూపమితి జ్ఞేయం సర్వరూపం తదేవ హి ||

ప్రాతః స్నాత్వా విధానేన సన్ధ్యాకర్మ సమాప్య చ |
భూతిరుద్రాక్షభరణ ఉదీచీం దిశమాశ్రయేత్ ||

సద్యోజాతాదిభిర్మన్త్రైర్నమస్కృత్య పునః పునః |
ప్రదక్షిణత్రయం కృత్వా శివరూపమితి స్ఫుటమ్ ||

దేవీం ధ్యాయేత్తథా వృక్షే విష్ణురూపం చ సర్వదా |
బ్రహ్మరూపం చ విజ్ఞేయం సర్వరూపం విభావయేత్ ||

వామదక్షిణమధ్యస్థం బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మకమ్ |
ఇన్ద్రాదయశ్చ యక్షాన్తా వృన్తభాగే వ్యవస్థితాః ||

పృష్ఠభాగేఽమృతం యస్మాదర్చయేన్మమ తుష్టయే |
ఉత్తానబిల్వపత్రం చ యః కుర్యాన్మమ మస్తకే ||

మమ సాయుజ్యమాప్నోతి నాత్ర కార్యా విచారణా |
త్రిమూర్తిస్త్రిగుణం బైల్వమగ్నిరూపం తథైవ చ |
బ్రహ్మరూపం కలారూపం వేదరూపం మహామునే ||

పురాతనోఽహం పురుషోఽహమీశో హిరణ్మయోఽహం శివరూపమస్మి |
సబిల్వరూపం సగుణాత్మరూపం త్రిమూర్తిరూపం శివరూపమస్మి ||

పృష్ఠభాగేఽమృతం న్యస్తం దేవైర్బ్రహ్మాదిభిః పురా |
ఉత్తానబిల్వపత్రేణ పూజయేత్ సర్వసిద్ధయే ||

తస్మాత్ సర్వప్రయత్నేన బిల్వపత్రైః సదార్చయ |
బిల్వపత్రం వినా వస్తు నాస్తి కిఞ్చిత్తవానఘ ||

తస్మాత్ సర్వప్రయత్నేన బిల్వపత్రైః సదార్చయ |
ఉత్తానపత్రపూజాం చ యః కుర్యాన్మమ మస్తకే ||

ఇహ లోకేఽఖిలం సౌఖ్యం ప్రాప్నోత్యన్తే పురే మమ |
తిష్ఠత్యేవ మహావీరః పునర్జన్మవివర్జితః ||

సోదకైర్బిల్వపత్రైశ్చ యః కుర్యాన్మమ పూజనమ్ |
మమ సాన్నిధ్యమాప్నోతి ప్రమథైః సహ మోదతే ||

సత్యం సత్యం పునః సత్యముద్ధృత్య భుజముచ్యతే |
బిల్వపూజనతో లోకే మత్పూజాయాః పరా న హి ||

త్రిసుపర్ణం త్రిఋచాం రూపం త్రిసుపర్ణం త్రయీమయమ్ |
త్రిగుణం త్రిజగన్మూర్తిత్రయం శక్తిత్రయం త్రిదృక్ ||

కాలత్రయం చ సవనత్రయం లిఙ్గత్రయం త్రిపాత్ |
తేజస్త్రయమకారోకారమకారప్రణవాత్మకమ్ ||

దేవేషు బ్రాహ్మణోఽహం హి త్రిసుపర్ణమయాచితమ్ |
మహ్యం వై బ్రాహ్మణాయేదం మయా విజ్ఞప్తకామికమ్ ||

దద్యాద్బ్రహ్మభ్రూణవీరహత్యాయాశ్చాన్యపాతకైః |
ముక్తోఽఖణ్డానన్దబోధో బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే ||

త్రిసుపర్ణోపనిషదః పఠనాత్పఙ్క్తిపావనః |
బోధకో హ్యా సహస్రాద్వై పఙ్క్తిం పావయతే ధ్రువమ్ ||

త్రిసుపర్ణశ్రుతిర్హ్యేషా నిష్కృతౌ త్రిదలే రతా |
శ్రద్ధత్స్వ విద్వన్నాద్యం తదితి వేదానుశాసనమ్ ||

అఖణ్డానన్దసంబోధమయో యస్మాదహం మునే |
విన్యస్తామృతభాగేన సుపర్ణేనావకుణ్ఠయ ||

అమృతం మోక్షవాచన్తు తేనాస్మదవకుణ్ఠనాత్ |
ప్రాప్యేతే భోగమోక్షౌ హి స్థిత్యన్తే మదనుగ్రహాత్ ||

ఉత్తానభాగపర్ణేన మూర్ధ్ని మే న్యుబ్జమర్పయేత్ |
మోక్షేఽమృతావకుణ్ఠోఽహం భవేయం తవ కామధుక్ ||

యేన కేన ప్రకారేణ బిల్వకేనాపి మాం యజ |
తీర్థదానతపోయోగస్వాధ్యాయా నైవ తత్సమాః ||

బిల్వం విధానతః స్థాప్య వర్ధయిత్వా చ తద్దలైః |
యః పూజయతి మాం భక్త్యా సోఽహమేవ న సంశయః ||

య ఏతదధీతే బ్రహ్మహాఽబ్రహ్మహా భవతి | స్వర్ణస్తేయ్యస్తేయీ భవతి | సురాపాయ్యపాయీ భవతి | గురువధూగామ్యగామీ భవతి | మహాపాతకోపపాతకేభ్యః పూతో భవతి | న చ పునరావర్తతే | న చ పునరావర్తతే | న చ పునరావర్తతే | ఓం సత్యమ్ ||

ఇతి బిల్వోపనిషత్ సమాప్తా |

మరిన్ని ఉపనిషత్తులు:

Leave a Comment