Sri Mallikarjuna Suprabhatam In Telugu – శ్రీ మల్లికార్జున సుప్రభాతమ్

Sri Mallikarjuna Suprabhatam

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. శ్రీ మల్లికార్జున సుప్రభాతం ఒక తెలుగు భక్తి గీతంగా తెలుగు వారు ప్రధానంగా పాడే భక్తి సంగీత క్రియలలో ఒకటి. ఈ సుప్రభాతం మల్లికార్జున స్వామిని స్తుతించడానికి సమర్థమైనది. ఈ గీతం భక్తులకు మాత్రమే కాదు, ప్రత్యేకంగా తెలుగు సాంస్కృతిక వ్యవహారాలలో ప్రచురించబడుతుంది. అది భక్తి, ఆధ్యాత్మికత మరియు సాంస్కృతిక సమృద్ధికి ప్రధాన పాత్రని ప్రదర్శిస్తుంది.

శ్రీ మల్లికార్జున స్వామి సుప్రభాతం

“సు-ప్రభాతము” అనగా “మంచి ఉదయం” అని అర్ధం. హిందూ పూజా విధానాలలోను, ప్రత్యేకించి అయ్యప్ప ఆచార పరంపరలోను, భగవంతుని పూజామూర్తికి అనేకమైన సేవలు (షోడశోపచారములు) నిర్వహించే సంప్రదాయం ఉంది. ఇలాంటి సేవలలోనిదే సుప్రభాత సేవ. ఆ సుప్రభాత సేవా సమయంలో చేసే కీర్తననే “సుప్రభాతం” అని అంటారు.

Sri Srisaila Mallikarjuna Suprabhatam

శ్లో. ప్రాతస్స్మరామి గణనాథమనాథబంధుం
సిందూర పూరపరిశోభితగండయుగ్మమ్,
ఉద్దండవిఘ్నపరిఖండనచండదండ
మాఖండలాదిసురనాయకబృందవంద్యమ్.

టీక. ఆనాథబంధుమ్ = దిక్కు లేని వారికి బంధువైనట్టియు; సిందూర పూర పరిశోభిత గండయుగ్మమ్ = చంది కమను శోభనద్రవ్యము యొక్క సమూ హముచేఁ బ్రకాశించెడి చెక్కిళ్లు గలవాఁడును. ఉద్దండ… దండమ్:— ఉద్దండ = గొప్పవైన; విఘ్న = ఆంతరాయముల యొక్క; పరిఖండన = విచ్ఛేదమందు; చండదండమ్ = తీక్ష్ణ శాసనముగలవాఁడును; ఆఖండల… వంద్యమ్:— ఆఖండలాది = ఇంద్రుఁడు మొదలగు, సురనాయక = దేవ శ్రేష్ఠులయొక్క, బృంద = సమూహముచే, వంద్యమ్ = నమస్కరింపఁ బడువాఁడునగు, గణనాథం = ప్రమథగణనాయకుఁడగు వినాయకుని; ప్రాతః = ఈ ప్రాతః కాలమున, స్మరామి = నేను తలఁచుచున్నాను.

తా. దీన బంధువును, చందిరపుఁ గాంతి చే చెలువొందు గండ స్థలములు గల యేనిక మోమువాఁడును, విఘ్నము లెంత లెంతవైన క్షణములోఁ బ్రచండ శాసనమున నణఁచి వేయు వాఁడును, ఇంద్రాది దేవవంద్యుఁడునగు గణపతిని ఈ సుప్ర భాతము నిర్విఘ్నమగుట కీ ప్రాతఃకాలమున మొదట నేను మనస్సులో స్మరించుకొనుచున్నాను.

కళాభ్యాం చూడాలంకృతశశికళాభ్యాం నిజతపః
ఫలాభ్యాం భక్తేషు ప్రకటితఫలాభ్యాం భవతు మే,
శివాభ్యామస్తీకత్రిభువనశివాభ్యాం హృది పున
ర్భవాభ్యామానందస్ఫురదనుభవాభ్యాం నతిరియమ్.

టీక. కలాభ్యాం = చతుష్షష్టి (64) కళలుగలవారును; (కలిఃకామధేనుః అనుటచే కలి ఛాతూత్పన్నమైన కలయనుదాని కనేకార్థములుగలవు; వానిని వివరింప విస్తారమగును) చూడాలంకృత = శిరసునం దలంకరించు కొనఁబడిన, శశికలాభ్యాం = చం ద్రకళ గలవారును; నిజతపః = ఒకరి కొఱ కొకరు చేసికొనిన తపస్సు యొక్క, ఫలాభ్యాం = ఫలముగల వారును, భక్తేషు = భక్తులమీఁద, ప్రశటిత ఫలాభ్యాం = విశదపఱచిన ఫలముగలవారును; అస్తోక… శివాభ్యాం:- అస్తోక = గొప్పదైన, త్రిభు వనశివాభ్యాం = ముల్లోకములకు శుభమునొసఁగువారును; భవాభ్యాం = కారణజన్ములైనట్టియు, ఆనంద…. అనుభవాభ్యాం _ ఆనంద = ఆనంద ముచే, స్ఫురత్ = ప్రకాశితమైన, అనుభవాభ్యాం = అనుభూతిగల వారిను, ఆగు-శివాభ్యాం = పార్వతీ పరమేశ్వర దంపతుల కొఱకు, మే = నాయొక్క; హృదిపుః = హృదయమందైతే; ఇయం = ఈ, నతిః = నమస్కారము; భవతు = ఆగుగాక !

తా. చతుష్షష్టి కళాస్వరూపులును, చంద్రకళాధరులును, వర స్పర తపఃఫల సంపాదితులును, భక్తతతి కభీష్టదాయకు లును, ముల్లోకములకు శుభములొసఁగువారును, కారణ జన్ములును, నిత్యానందగోచరులును పార్వతీవర మేశ్వరు లకు నా మనస్సులో మ్రొక్కులిడుదును.

నమస్తే నమస్తే మహాదేవ! శంభో!
నమస్తే నమస్తే దయాపూర్ణసింధో!
నమస్తే నమస్తే ప్రపన్నాత్మబంధో!
నమస్తే నమస్తే నమస్తే మహేశ.

టీశ. మహాదేవ! = దేవతల కెల్లదేవుఁడవైనవాఁడా | శంభో! = సుఖమును గల్గించువాఁడా! తే=నీకొఱకు, నమః = నమస్కారము – తే = నీకొఱకు, నమః = నమస్కారము, దయాపూర్ణసింధో = దయతో నిండిన సముద్రుఁడా ! నమస్తే నమస్తే = నీకు మరల మరల నమస్కారము. ప్రపన్నాత్మబంధో! = శరణన్నవారి కాత్మబంధువైనవాఁడా! నమస్తే నమస్తే = నీకు నమస్కారము. మహేశ్ ! ఓయీ! లోకమంతటిని శానించు ప్రభువా! నమస్తే, నమస్తే, నమస్తే = నీకు ముమ్మాటికి నమస్కారములు.

తా. ఓయీ! మహా దేవ! శంభో! దయాసాగర! శరణార్తిహర ! మహేశ్వర ! నీకు పదే పదే నేను నమస్కరించు చున్నాను.

శశ్వచ్ఛ్రీగిరిమూర్ధని త్రిజగతాం రక్షాకృతౌ లక్షితాం
సాక్షాదక్షతసత్కటాక్షసరణిశ్రీమత్సుధావర్షిణీమ్,
సోమార్ధాంకితమస్తకాం ప్రణమతాం నిస్సీమసంపత్ప్రదాం
సుశ్లోకాం భ్రమరాంబికాం స్మితముఖీం శంభోస్సఖీం త్వాం సుమః.

టీక. త్రిజగతాం = ముల్లోకములకు, రక్షాకృతిం = రక్షణాకారమును, శశ్వత్ = ఎల్లప్పుడు, శ్రీగిరిమూర్ధని = శ్రీశైలపర్వత శిఖరమందు, లక్ష్మీతాం = కనబఱచునట్టిదియు, సాక్షాత్ = ప్రత్యక్షముగ, అక్షత = తఱుఁగని, సత్కటాక్ష = అనుగ్రహవీక్షణముల యొక్క, సరణి = మార్గముచే, శ్రీమత్ = శోభతో గూడిన, సుధావర్షిణీమ్ = అమృతమును వర్షించునదియు, సోమ… మస్తకాం :- సోమార్ధ = చంద్రకళ చే, అం కిత = గుర్తుగానున్న, మస్తకాం = శిరస్సును గలిగినదియు. ప్రణమతాం = తనకు నమస్కరించువారలకు, నిస్సీమసంపత్ప్రదాం = మితిలేని సంపద నిచ్చునదియు, సుశ్లోకాం = మంచి వారిచేఁ గొనియాడఁబడునదియు, స్మితముఖీం = చిఱునవ్వుగల ముఖముఁ గలిగినదియు, శంభోః = శంకరునకు, సఖీం = ప్రియురాలైన, భ్రమరాంబికాం = భ్రమరాంబ యను పేరుగల, త్వామ్ = నిన్నును, నుమః = నమస్కరించుచున్నాము.

తా. లోకరక్షణమునకై శ్రీశైలశిఖరమున నెల్లప్పుడు నాకారమును గల్గియున్నట్టియు, అక్షయము నమృత సమ్మితమైన చూపులను భక్తులపై నెఱపునదియు, చంద్రరేఖా వతంసయు, మితి లేని సంపదల నాశ్రితులకిచ్చుచు సుజనులచే నుతింపఁబడునదియు శివునర్ధాంగియు భ్రమరాంబ. యను నామముగల నిన్నును స్తోత్రించుచున్నాము.

మాతః! ప్రసీద, సదయా భవ, భవ్యశీలే !
లీలాలవాకులితదైత్యకులాపహారే !
శ్రీచక్రరాజనిలయే ! శ్రుతిగీతకీర్తే !
శ్రీశైలనాథదయితే ! తవ సుప్రభాతమ్.

టీక. మాతః! = ఓతల్లీ!, ప్రసీద = ఆనుగ్రహింపుము; భవ్యశీలే! = మంగళ స్వభావము గలదాన! సదయా = దయతో ఁగూడినదానవు, భవ = అగుము; లీలా…. హారే!: – లీలాలవ విలాసలేశముచేతనే, ఆకలిత చూడఁబడిన, దైత్యకుల = రాక్షస వంశమును ఆపహారే = నాళన మొందించినదాన! శ్రీ చక్రరాజనిలయే ! = ఉత్తమమగు శ్రీచక్రము నాధారముగఁజేసికొనినదాన!, శ్రుతిగీతకీర్తే! = వేదముల చేఁ గీర్తింపఁ బడిన కీర్తిగలదాన! శ్రీ శైలనాథదయితే ! = శ్రీశైలపతికి ప్రియురాల నగునో భ్రమరాంబ! తవ నీకు, సుప్రభాతమ్ = సుఖమయమైన యుదయమగుఁ గాక !

తా. ఓ తల్లి! నీవు మంగళమగు మనస్సుగలదానవు; కృపా వతివి, కావున మమ్మనుగ్రహింపుము; శ్రీ చక్ర ము సధిష్ఠించి యొక్కసారి విలాసమున దుష్టరాక్షసులఁజూచి వారినంతమొందించిన దాన ! వేదవాక్కులచే సుప్రతిష్ఠిత మగు కీర్తి గలదాన! శ్రీశైలనాథార్ధదేహ భాగినియగు నో భ్రమరాంబా దేవి! నీకిది సుప్రభాతమగుఁగాక !

శంభో ! సురేంద్రనుత ! శంకర ! శూలపాణే !
చంద్రావతంస ! శివ ! శర్వ ! పినాకపాణే !
గంగాధర ! క్రతుపతే ! గరుడధ్వజాప్త !
శ్రీ మల్లికార్జునవిభో ! తవ సుప్రభాతమ్.

టీక. శంభో = సుఖమును గల్గిచువాఁడా! సురేంద్రనుత = ఇంద్రునిచే సుతిఁపఁబడువాఁడా ! శంకర! = మంగళముల నొనరించువాఁడా ! శూలపాణే = శూలాయుధముమ హస్తమందు గలవాఁడా! చంద్రావ తెంస = చంద్రుని శిరసున ధరించినవాఁడా! శివ! = మంగళ మగు రూపముగలవాడా! శర్వ సర్వస్వరూపుఁడా! పినాకపాణే = పినాకమను పేరుగల ధనస్సును చేతియందుఁ గలవాఁడా! గంగాధర! = గంగను ధరించినవాఁడా! శ్రితుపతే = యజ్ఞమున అధిపతియైనవాఁడా!, గరుడధ్వజ = విష్ణువునకు, ఆప్త = ప్రియమైనవాఁడా! శ్రీ మల్లికారున = విభో! = శోభితో గూడిన ఓ మల్లి కార్డు నేశ్వర! తవ = నీకు, సుప్రభా తమ్ = సుఖరుగు ప్రణాతమగుఁ గాక !

తా. ‘శఁభో’ అనునదాదిగా ఁగల పై శ్లోకములోఁ జెప్పబడిన పదునొకండు నామములతో గూడిన యో రుద్రుఁడా! (మల్లికార్జున!) నీ కీ యుదయము శుభ మైనదగుఁగాళ !

విశ్వేశ ! విశ్వజనసేవిత ! విశ్వమూర్తే !
విశ్వంభర ! త్రిపురభేదన ! విశ్వయోనే !
ఫాలాక్ష ! భవ్యగుణ ! భోగివిభూషణేశ !
శ్రీ మల్లికార్జునవిభో ! తవ సుప్రభాతమ్.

టీక. విశ్వేశ ! = ప్రపంచమును శాసించువాఁడా! విశ్వజనసేవిత ! = ప్రపంచములోని జీవకోటిచే సేవించఁబడినవాఁడా!; విశ్వమూర్తే! ప్రపంచమే స్వరూపముగఁ గలవాఁడా!: విశ్వంభర! ప్రపంచభార మును మోయువాఁడా! త్రిపురి భేదః! = త్రిపురాసురులను భేదించిన వాఁడా!, విశ్వయోనే ! = ప్రపంచమునకుఁ గారణమైనవాఁడా!, ఫాలాక్ష! = నొసట మూఁడవకన్ను గలవాఁడా!, భవ్యగుణ! = శుభమగు గుణములు గలవాఁడా!, భోగి విభూషణేశ! = పర్పముల నాభరణము గాఁ గలశ్రభువా!, శ్రీ మల్లి కార్జున భో! = శోభాయుక్తుఁడవగు నో మల్లి కార్జునశ్రుభూ!, తవ = నీకు, సుప్రభాతమ్ = శోభనమగు ముదయకాల మగుఁ గాక !.

తా. ‘విశ్వేశ’ అనునది మొదలు తొమ్మిదినామముల ధరించిన ఓమల్లి కార్జున స్వామి! సీకీప్రభాతముశోభ వ మైనదగుఁగాక!

కళ్యాణరూప ! కరుణాకర ! కాలకంఠ !
కల్పద్రుమప్రసవపూజిత ! కామదాయిన్ !
దుర్నీతిదైత్యదళనోద్యత ! దేవ దేవ !
శ్రీ మల్లికార్జునవిభో ! తవ సుప్రభాతమ్.

టీక. కల్యాణరూప! = మంగళమైన రూపముగలవాఁడా!; కరుణాకర! = దయానిధియైనవాఁడా!; కల్పద్రుమ….పూజితః :- కల్పద్రుమ = కల్పవృక్షముల సంబంధమగు, ప్రసవ = పుష్పములచే, పూజిత! = పూజింపఁబడువాఁడా !; కామదాయిన్ ! = కోరికలిచ్చువాఁడా !; దుర్నీతి…. ఉద్యత :- దుర్నీతి = దుర్నయులైన, దైత్య = రాక్షసులను, దళన = ఛేదించుటయందు; ఉద్యత! = సంసిద్ధుఁడా!; దేవదేవ! = దేవతల కెల్ల దేవుఁ డైన వాఁడా, శ్రీ మల్లికార్జున విభో ! = శోభాయుతుఁడ వగు నో మల్లికార్జునస్వామి! తవ = నీకు, సుప్రభాతమ్ శుభోదయ మగుఁ గాళ !

తా. ‘కల్యాణరూప’ అనునది మొదలు సప్తనామములతో శోభిల్లునో మల్లి కార్జునస్వామీ! నీకు శుభోదయమగుఁగాః !

గౌరీమనోహర ! గణేశ్వరసేవితాంఘ్రే !
గంధర్వయక్షసురకిన్నరగీతకీర్తే !
గండావలంబిఫణికుండలమండితాస్య !
శ్రీ మల్లికార్జునవిభో ! తవ సుప్రభాతమ్.

టీక. గౌరీ మనోహర ! = పార్వతీ ప్రియుఁడా!; గణేశ్వర = ప్రమధగణ నాథునిచే, సేవిత = సేవింపఁబడుచున్న, ఆంఘ్రే! = పాదములు గల వాఁడ! గంధర్వ… కీర్తే! :- గంధర్వ = గంధర్వుల చేత, యక్ష= యక్షులచేత, కిన్నర = కిన్నరుల చేత (ఈమూఁడు రకములగు కులములు గల దేవతలు సంతోషమున గానము చేయుటలో ప్రవీణులు) గీత = కీర్తింపఁబడిన; కీర్తే! = యశస్సుగలవాఁడా!; గండావలంబి = గండ = స్థలముల వఱకు వ్రేలాడుచున్న; ఫణికుండల = పాముల వేడి చెవిపోగులతో, మండిత = ఆలంకరింపఁబడిన, ఆస్య = ముఖము గలవాఁడా!; శ్రీమల్లికార్జునవిభో! = శోభతోఁగూడిన, ఓ మల్లికార్జునస్వామి! తవ = నీకు, సుప్రభాతమ్ = శుభోదయమగుఁ గాక !

తా. ‘గౌరీ మనోహర’ అను నామ చతుష్టయముగల ఓ మల్లికార్జునస్వామీ! నీకు శుభోదయమగుఁగాః !

నాగేంద్రభూషణ ! నిరీహిత ! నిర్వికార !
నిర్మాయ ! నిశ్చల ! నిరర్గల ! నాగభేదిన్ !
నారాయణీప్రియ ! నతేష్టద ! నిర్మలాత్మన్ !
శ్రీ పర్వతాధిప ! విభో ! తవ సుప్రభాతమ్.

టీక. నాగేంద్రభూషణ! = వాసుకి, శేషుఁడు మొదలగు రాజసర్పములు భూషణముగఁ గలవాఁడా!, నిరీహిత = కోరికలు లేనివాడా! నిర్వికార! = జన్మాది షడ్వికారములు లేనివాఁడా!, నిర్మాయ = మాయా విరహితుఁడా! నిశ్చల! = స్థాణుస్వరూపుఁడా! నిరర్గల! = అవరోధము లేనివాఁడా! నాగ భేదిన్! = గజేంద్ర సంహారకుఁడా!, నారాయణీ ప్రియ! = నారాయణి యను పేరుగల శాంకరికి ప్రియుఁడైనవాఁడా!, నతేష్టదా! :- నత = నమస్కరించువారలకు, ఇష్టద = ఇష్టములనిచ్చువాఁడా! నిర్మలాత్మన్ :- నిర్మల = స్వచ్ఛమైన, ఆత్మన్ = దేహము గలవాఁడా! (శివుఁడు తెల్లనిదేహము గలవాఁడనుట) లేదా? పరిశుద్దాం తఃకరణము గలవాఁడా! శ్రీ పర్వతాధిప! = శ్రీ యను పేరుగల కొండపై నివసించు ప్రభూ!, విభో! = ఓ దేవ!, తవ = నీకు, సుప్రభాతమ్ = శుభోదయమగును గాక !

తా. ‘నా గేంద్రభూషణ’ అను నామము మొదలుకొని పదు నొకండు నామములతోఁ గూడిన యో శంకరా! నీకు శుభోదయ మగునుగాక!

Sri Srisaila Mallikarjuna Suprabhatam

సృష్టం త్వయైవ జగదేతరశేషమీశ !
రక్షావిధిశ్చ విధిగోచర ! తావకీనః,
సంహారశక్తిరపి శంకర ! కింకరీ తే
శ్రీ శైలశేఖరవిభో ! తవ సుప్రభాతమ్.

టీక. ఈశ = ఓ ప్రభువా ! ఏతత్ = ఈ, ఆశేషం = సమస్తరుగు, జగత్ = లోకముత్వయైవ = నీచేతనే, స్పష్టం = సృజింపఁబడినది. విధిగోచర ! = ఓయీ! అదృష్టరూపుఁడా!, రక్షావిధిశ్చ = లోకరక్షణ విధానమును, తావకీనః = నీ సంబంధమైనదే! శంకర! = ఓ శంకరుఁడా! సంహారశ క్తిరపి = లయ మొనర్చుశక్తియు, తే = నీకు, కింకరి = వళమైన సేవకురాలేగద? శ్రీశైల శేఖరవిభో! = శ్రీశైలపర్వతమందుండెడి యో దేవుఁడా! తవ = నీకు, సుప్రభాతమ్ = శుభోదయమగుఁ గాక!

తా. ఓ శ్రీశైల వాస! నీవు, ఈశ్వరుఁడవై లోకముల సృజిం చుచు విష్ణుస్వరూవుఁడవై లోకరక్షణభారమును నిర్వ హించుచు శివుఁడను నామమున లయక ర్త పై సర్వమును వహించిన యో శ్రీశైలవాస! శంకరా! నీకు శుభోదయ మగుగాక!

ఏకస్త్వమేవ బహుధా భవ ! భాసి లోకే
నిశ్శంకధీర్వృషభకేతన ! మల్లినాథ !
శ్రీ భ్రామరీప్రయ ! సుఖాశ్రయ ! లోకనాథ !
శ్రీ శైలశేఖరవిభో ! తవ సుప్రభాతమ్.

టీక. భవ! = ఓయీ! శంకరుడా!, త్వం = నీవు, ఏక ఏవ = ఒక్కఁడవే, లోకే = లోకమఁదు, బహుథా = అనేక రూపములతో, భాని = ప్రకాశించుచున్నావు, నిశ్శంకధీః = నిర్భయబుద్ధిగలవాఁడ వృషభకేతన = వృషభధ్వజముగలవాఁడా! మల్లినాథ! = మల్లీశ్వరుఁడా, శ్రీ భ్రామరీ ప్రియ = శ్రీ భ్రమరాంబాదేవికి ప్రియుఁడైనవాఁడా!. సుఖాశ్రయ! = సుఖమున కాశ్రయమైనవాఁడా!, లోకనాథ! = లోకులకుఁ బ్రభువైన వాఁడా!, శ్రీశైలశేఖరవిభో! = శ్రీ శైలరాజమున నుండెడి ప్రభువా!, తవ = నీకు, సుప్రభాతమ్ = శుభోదయమగు గాక !

తా. ఓయీ! భవుఁడా! నీ వొక్కఁడవే అనేక రూపములతో నీలోకమునఁ బ్రకాశించుతున్నావు. ‘నిశ్శంక ధీ’ అను నామము మొదలు ఆఱునామములతో నొప్పు శ్రీశైల వాస! నీకు శుభోదయమగుఁగాక!

పాతాళగాంగజలమజ్జననిర్మలాంగాః
భస్మతిపుండ్రసమలంకృతఫాలభాగాః,
గాయంతి దేవమునిభక్తజనా భవంతం
శ్రీ మల్లికార్జునవిభో ! తవ సుప్రభాతమ్.

టీక. పాతాళ … అంగాః :- పాతాళ గాంగజల = పాతాళగంగలోని నీటి యందు, మజ్జన = స్నానముచేత, నిర్మల = పాపరహితమైన, అంగాః= అవయవములు గలిగినట్టియు, భస్మత్రిపుండ్ర = భూతితో మూడడ్డరేఖలంగా, సమలంకృత = అలంకరించుకొనఁబడిన, ఫాలభాగాః = నొసటి భాగముగలవారగు, దేవమునిభ క్తజనాః = దేవతలం, మునులు, భక్తజనులంను, భవంతం = నిన్ను, గాయతి = కీర్తించుచున్నారు. శ్రీ మల్లికార్జునవిభో! = కాంత్యు పేతుఁడవైన ఓ మల్లి కార్జునస్వామి! తవ = ఓ నీకు, సుప్రభాతమ్ = శోభనోదయమగుఁగాక!

తా. ఓ మల్లికార్జునస్వామి! దేవతలు, మునులు, భ క్తులు నందఱును బాతాళగంగను స్నానించి నిర్మలాంతః కర ణులై భస్మ త్రిపుండ్ర రేఖల నలంకృతమైన మోములతో వచ్చి నీ సన్నిధినుండి నిన్నుఁ గీర్తించుచున్నారు; నీ కీ ప్రభాతసమయము శుభమైనది; లెమ్ము.

సారస్వతాంబుయుతభోగవతీశ్రితాయాః
బ్రహ్మేశవిష్ణుగిరిచుంబితకృష్ణవేణ్యాః,
సోపానమార్గమధిరుహ్య భజంతి భక్తాః
శ్రీ మల్లికార్జునవిభో ! తవ సుప్రభాతమ్.

టీక . సారస్వత = రసమ తోఁజెల వొందు, అంబు = ఉదఃముతో; యుత = కూడిన, భోగవతీ = పాతాళగంగయను నామమును, శ్రితాయాః = ధరించినట్టియు; బ్రహ్మ బ్రహ్మశిఖరము, ఈశ = ఈశ్వర శిఖరము, విష్ణుగిరి = విష్ణు శిఖరమును కూటత్రయము చే, చుంబిత = తాకఁబడుచున్న, కృష్ణవేణ్యాః = కృష్ణానది యొక్క, సోపాన మార్గం = మెట్లమార్గమును ఆధిరుహ్య = ఎక్కి, భక్తాః = నీ భక్తులు, భజంతి నిన్ను సేవించు చున్నారు. శ్రీ మల్లి కార్జునఁభో ! = ఓ మల్లి కార్జున దేవ! తవ= నీకు, సుప్రభాతమ్ = శుభోదయమగుఁ గాక!

తా. ఓ మల్లికార్జునస్వామి! నీ భ క్తులందఱును — బ్రహ్మవిష్ణు శివ నామములతోనున్న శిఖరములనంటి ప్రవహించు నదియు, కృష్ణానదీస్థాన విశేషమైనదియు, మధురోదశములతో నిండిన పాతాళగంగలో, (భోగవతి) స్నానముచేసి యచటినుండి నీయొద్దకువచ్చు సోపానమార్గములోనుండి నిన్ను సేవించుచున్నారు; నీ కీ ప్రభాతము సుప్రసన్న మగుఁగాక!

శ్రీ మల్లికార్జున మహేశ్వర సుప్రభాత
స్తోత్రం పఠంతి భువి యే మనుజాః ప్రభాతే,
తే సర్వ సౌఖ్యమనుభూయ పరానవాప్యం
శ్రీ శాంభవం పదమవాప్య ముదం లభంతే.

టీక. శ్రీ మల్లికార్జున = శ్రీయుతుడగు మల్లికార్జునుఁడైన, మ హేశ్వర = శివునియొక్క, సుప్రభాత = ప్రాతః కాలశోభను జెప్పునట్టి, స్తోత్రం = ఈ స్తవమును, ప్రభాతే = ప్రాతస్సమయమున, యే = ఏ, మనుజాః = మానవులు, భువి = భూలోకమందు, పఠంతి = పఠించుచున్నారో, తేజ వారు, సర్వసౌఖ్యం = అన్ని విధములగు సౌఖ్యమును అనుభూయ = అనుభవించి, పరానవాప్యం = ఈ సుప్రభాతపఠనము లేని వారు పొంద లేని, శ్రీ శాంభవం పదం = శ్రీ శంకర నివాసస్థాననుగు కైలాసమును, ఆవాస్య = పొంది, ముదం = సంతోషమును, లభంతే = పొండుచున్నారు.

తా. ఈ మల్లి కారున సుప్రభాతమును ప్రతి ప్రాతస్సమయు మున నే మానవులు శ్రద్ధతోఁ పఠింతురో వారీలోకమున సర్వసౌఖ్యము లనుభవించి చివరకు కైలాసమున కేగి సంతసింతురు.

Suprabatam – సుప్రభాతం

Suprabatam

సుప్రభాతం అనగ మంగళ ప్రభాతం లేదు శుభ ప్రబాతం. ఈ సుప్రబాతం అనేది భగవంతుని మేల్కులోపుటానికి వివిధ రకాల శ్లోకములు, మరియు స్తోత్రలతు దేవునిని ఆరదించడము. స్వామివారిణి పవిత్రమైన మంత్రాలు, శ్లోకాలు లేదా కవితలు స్తోత్రాలతో ఆరంభిస్తారు. సుప్రభాతంలో భగవన్ని అర్చించేవారిని సందర్శించే భావం ఉంటుంది. ఈ పాటను చదువుతూ, శుభోదయంలో భగవన్ని పూజించటం, సంధ్యాకాలంలో సంధ్యావందన చేయుటకు ఉపయోగపడుతుంది.

Suprabhatamulu – సుప్రభాతములు

Sri Anjaneya Suprabhatam In Telugu – శ్రీ ఆంజనేయ సుప్రభాతమ్

Sri Anjaneya Suprabhatam

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. శ్రీ ఆంజనేయ సుప్రభాతమ్ ఒక తెలుగు భక్తి గీతంగా తెలుగు వారు ప్రధానంగా పాడే భక్తి సంగీత క్రియలలో ఒకటి. ఈ సుప్రభాతం ఆంజనేయ స్వామిని స్తుతించడానికి సమర్థమైనది. ఈ గీతం భక్తులకు మాత్రమే కాదు, ప్రత్యేకంగా తెలుగు సాంస్కృతిక వ్యవహారాలలో ప్రచురించబడుతుంది. అది భక్తి, ఆధ్యాత్మికత మరియు సాంస్కృతిక సమృద్ధికి ప్రధాన పాత్రని ప్రదర్శిస్తుంది.

శ్రీ ఆంజనేయ సుప్రభాతమ్

అమల కనకవర్ణం ప్రజ్వలత్పావకాక్షం
సరసిజనిభవక్త్రం సర్వదా సుప్రసన్నం
పటుతరఘనగాత్రం కుండలాలంకృతాంగం
రణజయకరవాలం రామదూతం నమామి ॥

అంజనా సుప్రజా వీర పూర్వాసంధ్యా ప్రవర్తతే
ఉత్తిష్ఠ హరిశార్దూల కర్తవ్యం దైవమాహ్పికం ॥
ఉత్తిష్టోత్తిష్ఠ హనుమన్ ఉత్తిష్ఠ విజయధ్వజ
ఉత్తిష్ఠ రవిజాకాంత త్రైలోక్యం మంగళం కురు ॥

శ్రీరామచంద్ర చరణాంబుజ మత్తభృంగ
శ్రీరామమంత్రజపశీల భవాబ్ధిపోత
శ్రీ జానకీ హృదయతాపనివారమూర్తే
శ్రీ వీర ధీర హనుమన్ తవ సుప్రభాతమ్ ||

శ్రీ రామదివ్య చరితామృతపానలోల
శ్రీ రామకింకర గుణాకర దీనబంధో
శ్రీ రామభక్త జగదేక మహోగ్రశౌర్య
శ్రీ వీర ధీర హనుమన్ తవ సుప్రభాతమ్ ॥

సుగ్రీవమిత్ర కపిశేఖర పుణ్యమూర్తే
సుగ్రీవ రాఘవసమాగమ దివ్యకీర్తే
సుగ్రీవ మంత్రివర శూరకులాగ్రగణ్య
శ్రీ వీర ధీర హనుమన్ తవ సుప్రభాతమ్ ॥

భక్తార్తి భంజన దయాకర యోగివంద్య
శ్రీ కేసరీ ప్రియతనూజ సువర్ణదేహ శ్రీ
భాస్కరాత్మజ మనోంబుజచంచరీక
శ్రీ వీర ధీర హనుమన్ తవ సుప్రభాతమ్ ॥

శ్రీ మారుత ప్రియతనూజ మహాబలాఢ్య
మైనాకవందిత పదాంబుజ దండితారిన్
శ్రీ ఉష్ణవాహన సులక్షణ లక్షితాంగ
శ్రీ వీర ధీర హనుమన్ తవ సుప్రభాతమ్ |

పంచాననాస్య భవభీతిహరస్య రామ
పాదాబ్జ సేవనపరస్య పరాత్పరస్య
శ్రీ అంజనాప్రియసుతస్య సువిగ్రహస్య
శ్రీ వీర ధీర హనుమన్ తవ సుప్రభాతమ్ ||

గంధర్వ యక్ష బుజగాధిప కిన్నరాశ్చ
ఆదిత్య విశ్వ వసురుద్ర సురర్షిసంఘాః
సంకీర్తయంతి తవ దివ్యసునామపంక్తిం
శ్రీ వీర ధీర హనుమన్ తవ సుప్రభాతమ్ ॥

శ్రీ గౌతమ చ్యవన తుంబుర నార దాత్రి
మైత్రేయ కృష్ణజనకాది మహర్షి సంఘాః
గాయంతి హర్షభరితా స్తవ దివ్యకీర్తిం
శ్రీ వీర ధీర హనుమన్ తవ సుప్రభాతమ్ ॥

భృంగావళీ చ మకరందరసం పిబే ద్వై
కూజం త్యుతార్ధమధురం చరణాయుధాశ్చ
దేవాలయే ఘన గభీర సుశంఖ ఘోషాః
నిర్యాంతి వీర హనుమం స్తవ సుప్రభాతమ్ ॥

పంపాసరోవర సుపుణ్య పవిత్ర తీర్థ
మాదాయ హేమకలశైశ్చ మహర్షిసంఘాః
తిష్ఠంతి శ్రీ చరణపంకజ సేవనార్థం
శ్రీ వీర ధీర హనుమన్ తవ సుప్రభాతమ్ ॥

శ్రీ సూర్యపుత్రిప్రియనాథ మనోజ్ఞమూర్తే
వాతాత్మజాత కపివీర సుపింగళాక్ష
సంజీవరాయ రఘువీరసుభక్తవర్య
శ్రీ వీర ధీర హనుమన్ తవ సుప్రభాతమ్ ॥

మరిన్ని సుప్రభాతములు

Sri Veerabrahma Suprabhatam In Telugu – శ్రీ వీరబ్రహ్మ సుప్రభాతమ్

Sri Veerabrahma Suprabhatam

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. శ్రీ వీరబ్రహ్మ సుప్రభాతమ్ ఒక తెలుగు భక్తి గీతంగా తెలుగు వారు ప్రధానంగా పాడే భక్తి సంగీత క్రియలలో ఒకటి. ఈ సుప్రభాతం శ్రీ వీరబ్రహ్మ స్వామిని స్తుతించడానికి సమర్థమైనది. ఈ గీతం భక్తులకు మాత్రమే కాదు, ప్రత్యేకంగా తెలుగు సాంస్కృతిక వ్యవహారాలలో ప్రచురించబడుతుంది. అది భక్తి, ఆధ్యాత్మికత మరియు సాంస్కృతిక సమృద్ధికి ప్రధాన పాత్రని ప్రదర్శిస్తుంది.

శ్రీ వీరబ్రహ్మ సుప్రభాతమ్

శ్రీ వీర బ్రహ్మ యోగీశ ! ప్రాతస్సంధ్యా ప్రవర్తతే,
ఉత్తిష్ఠ జగదాచార్య! కర్తవ్యం లోక పాలనమ్.

టీక. శ్రీ వీరబ్రహ్మయోగీశ వీరబ్రహ్మమను పేరుగల ఓ యోగీశ్వరుఁడా, ప్రాతస్సం ధ్యా = ప్రాతస్సంధ్యాకాలము, ప్రవర్తతే = జరుగుచున్నది, జగదాచార్య = ఓ జగద్గురూ ! లోకపాలనం = లోకరక్షణము, కర్తవ్యం = చేయదగినది, కనుక) ఉత్తిష్ఠ = లెమ్ము. (మేల్కొన వలసినది.)

తా. జగద్గురుడవగు నో వీర బ్రహ్మ యోగీశ్వరా ! ప్రాతస్సంధ్య జరుగుచున్నది గావున, లోకరక్షణ కార్యార్థమై నీవు మేల్కొనవలసినది.

ఉత్తి పోత్తిష్ఠ వీరేశ! ఉత్తిష్ఠ సమతావిభో!
ఉత్తిష్ఠ వేద వేదాన ధర్మ మర్మ ప్రచారక !

టీక. వీ రేశ = ఓ వీ రేశ్వరస్వామి, ఉత్తిష్ఠ- ఉత్తిష్ఠ = లే లెమ్ము. (శ్రీఘ్ర ముగా మేల్కాంచుము) సమతావిభో – సమభావములకు ప్రభుడ వైన వాడా! ఉత్తిష్ఠ = లెమ్ము, వేద వేదాన ధర్మ మర్మ ప్రచారక: వేదముల యొక్కయు, ఉపనిషత్తుల యొక్కయు ధర్మ రహస్యములను ప్రచారము చేయువాడా! ఉత్తిష్ట = లెమ్ము.

తా. సమతా సిద్ధాంతమునకు ప్రభుడవైన ఓ వీరేశ్వరస్వామీ! మేల్కాంచుము. వేదోపనిషత్తుల ధర్మరహస్యములను ప్రచారము చేసిన ప్రభూ! మేల్కాంచుము.

ఉత్తిష్ఠ లోకజననీ గోవిందాంబా మనోహర!
ఉత్తిష్ఠాశ్రిత మందార విశ్వరక్షా విధిం కురు !

టీక. లోకజననీ గోవిందాంబా మనోహర=లోకమాతృస్వరూపిణి యైన గోవిందమ్మకు భర్తవైన వీర బ్రహ్మ గురూ! ఉత్తిష్ఠ = లెమ్మో. ఆశ్రిత మందార = ఆశ్రయించినవారికి కల్పవృక్షమువంటి వాడా! ఉ ఉత్తిష్ఠ = లెమ్ము. విశ్వరక్షావిధిం = విశ్వపాలన కార్యమును, కురు = చేయుము.

తా. జగన్మాతయగు గోవిందమ్మకు భర్తవుతు, ఆశ్రయించిన వారి వాంఛలను దీర్చుటకు కల్పవృక్షమైన వాడవును నగు ఓ స్వామీ! శీఘ్రమే మేల్కాంచి లోకరక్షణ కార్యము నొనర్పుము.

మాత స్సరుస్త జగతాం మహనీయ వీర
బ్రహ్మేశ్వరప్రణయిని ! ప్రణతార్థదాత్రి!
శ్రీ కందిమల్లయ పురీశ్వరి ! లోకవంద్యే !
శ్రీ వీరయోగి దయితే! తవ సుప్రభాతమ్.

టీక. సమస్తజగతాం = ఎల్ల లోకములకును, మాతః = – అమ్మవును, నీయ వీరబ్రహ్మేశ్వర ప్రణయిని మహాత్ముడగు వీర బ్రహ్మమునకు ప్రియురాలవునూ, ప్రణత ఆరదాత్రి నమస్కరించినవారలకు ఫల ములనిచ్చు దానవును, శ్రీ కందిమల్లయ పురీ ఈశ్వరి = మంగళకరమగు కందిమల్లయపురమున నివసించి పాలించుదానవును, లోకవంద్యే = లోకములచే నమస్కరింపదగినదానవును, శ్రీ వీరయోగి దయితే = శ్రీ వీరబ్రహ్మయోగి పత్నినగు నో తల్లీ ! తవ నీకు, సుప్రభాతం= శుభోదయము. (అగుగాక)

తా. సమస్త లోకములకు తల్లివీ, వీర బ్రహ్మేశ్వరుని ప్రేమను చూఱగొన్న దానవూ, నమస్కరించువారలకు సత్ఫలముల నిచ్చుదానవూ, కందిమల్లయపురమున నివసించి పాలించు దానవూ, లోకములచే నమస్కరింపబడు దానవూ, వీర బ్రహ్మగురుని పత్నివీ అగు నీకు సుప్రభాత మగుగాక.

సుప్రభాతం భవే దేవి ! తవ నీ రేజలోచనే!
గోవిందాం బాస్వరూపిణ్యా జగన్మాతు ర్జగచ్ఛియై.

శ్రీక. నీ రేజిలోచనే = తామరలవంటి కన్నులుగల, దేవి = ఓ దేవతా, గోవిందాంబా స్వరూపిణ్యాః = గోవిందమ్మరూపముననున్న, జగత్ మాతు ః = లోక జనని వైన, తవ జ నీకు, జగత్ శ్రియై = లోకముల శ్రేయస్సుకొఱకు, సుప్రభాతం = శుభోదయము, భవేత్ =అగుగాక.

తా. తామర పూలవంటి కన్నులుగల ఓ దేవీ! గోవిందాంబా స్వరూపమునుదాల్చిన లోక జననివగు నీకు లోకములకు శుభము కలుగుటకొఱకై సుప్రభాత మగుగాక.

పూజోచిత ప్రసవ పత్ర సమృద్ధ హస్తా
భక్తా స్తపో విభవ సంభృత హృష్ట చిత్తాః,
ప్రాప్తా స్వదంగణ మభంగుర మంగళాఢ్యం
శ్రీవీర దేశిక విభో ! తవ సుప్రభాతమ్

టీక. పూజా, ఉచిత, ప్రసవ, పత్ర, సమృద్ధ, హస్తాః = పూజించుటకు తగీన పుష్పముల చేత పత్రముల చేత నిండిన చేతులు గలవారును; తపస్,, విభవ, సంభృత, హృష్ట, చిత్తాః = తపస్సంపద చేత భరింపఁబడినట్టియు సంతసించినట్టియు మనస్సులు గలవారును, అగు భక్తాః భక్తులు, అభంగుర, మంగళ, అఢ్యం = శాశ్వతములైన శుభములతో నిండిన, (శాశ్వతసుఖమనఁగా మోక్షమని యర్థము) త్వత్, అంగణం = మీ ఆలయపు ముంగిలి ప్రదేశమును, ప్రాప్తాః = చేరుకొన్నారు; శ్రీవీర దేశికవిభో ! = వీరబ్రహ్మమను పేరుగల గురుస్వామి ! తవ = నీకు, సుప్రభాతమ్ = సుప్రభాతము అగుగాక.

తా. ఓ వీర బ్రహ్మ గురూ! చిరకాలము తపస్సు చేసిన వారును, సంతోషముతో గూడిన మనస్సులు గలవారును అగు నీభక్తులు పూజించుటకు దగినట్టి పూలను పత్రములను తీసికొని శాశ్వతములైన శుభములకు నివాసమైన నీ ఆలయప్రాంగణమును జేరుకొన్నారు. కాన నీకు సుప్రభాత మగుగాక !

ఆదాయ రమ్య సలిలాశయ పద్మగంధాన్
త్వత్సేననాయ నితరా మతికౌతు కేన,
ప్రాభాత మందపవనాః పరిత శ్చరన్తి
గోవిందమా హృదయవల్లభ ! సుప్రభాతమ్.

హృదయవల్లభ = గోవిందమ్మ గారికి మనోనాథుఁ డైనవాఁడా! ప్రాభాత మందపపనాః = ఉదయకాలపు మెల్లని గాడ్పలు ; రమ్యసలిలాశయ పద్మగంధాజ్= అందమైన కొలకుల లోని పద్మములయందలి సువాసనలను; నితరాం = మిక్కిలిగా ; ఆదాయ = తీసికొని; అతికాతు కేన= ఎక్కువ కుతూహలముతో; త్వత్ సేవనాయ= నీ సేవకొరకై ; పరితః = అంతట; చరన్తి= సంచారము గావించుచున్నవి. సుప్రభాతమ్ = నీకు సుప్రభాత మగుగాక.

తా. ఓ గోవిందమా ప్రాణవల్లభ ! ఉదయ కాలమున మెల్లగా వీచెను వాయువులు సరస్సులలోని తామరపూల సువాస నల నెక్కువగా గ్రహించి నీసేవ చేయవలయుననెడి కుతూహలముతో అంతట సంచరించుచున్నవి. ఆ మంద మారుతముల ననుభవించుటకై నీవు మేల్కొందువుగాక!

ఈషత్ప్రఫుల్ల సరసీజ రసప్రమత్తాః
పుష్పందయా స్సహచరీ సహితా స్సుమంద్రం,
ప్రత్యూషయోగ్య పరమార్థ విబోధ గేయం
గాయన్తి కక్కయగురో! తవ సుప్రభాతమ్.

టీక. కక్క యగురో = కక్కయ్యకు గురుడవైనవాడా! ఈషత్ప్రఫుల్ల సర సీజ రస ప్రమత్తాః = కొలదిపాటిగా విప్పారిన తామర పూలలోని మకరందముచేత మరించినట్టి; పుష్పందయాః = తుమ్మెదల ; సహ చరీ సహితాః = ప్రియురాండ్రతో గూడుకొనిన వై; సుమంద్రమ్= గంభీరము గా; ప్రత్యూషయోగ్య పరమార్థ విబోధ గేయమ్=ప్రాతః కాలమున పాడదగినదియు శ్రద్ధమగు నర్థముతోఁ గూడినడియు నగు మేలుకొలుపుపాటను; గాయని = పాడుచున్న వికి తవ – నీకు ; సుప్రభాతమ్ =శుభోదయము అగుగాక!

తా. కక్కయ్యకు తత్త్వబోధ చేసిన గురుమూర్తీ ! కొద్దిగా వికసించిన పద్మములలోని తేనెను ద్రావి మదించిన తుమ్మెదలు తమ భార్యలతో గూడినవై ఉత్కృష్టార్థ ముతో నిండిన మేలుకొలుపును గంభీరముగా పాడు చున్నవి. నీకు సుప్రభాత మగుగాక !

వీణాద్యనేక సుమనోహర వాద్యవర్దేశి
ప్రౌఢప్రబంధ రచనా పటవఃక వీద్రాః,
నిర్మాయ తే సుచరితం కలిదోషనాశం
గాయన్తి విశ్వగురురా టవ సుప్రభాతమ్.

టీక. విశ్వగురురాట్ = ఓ లోకగురు మహారాజా! ప్రౌఢ, ప్రబంధ, రచనా, పటవః = ప్రౌఢములైన కావ్యములను వ్రాయుటలో సమర్థు లైన; కవీంద్రాః = కవిశ్రేష్ఠులు; కలిదోష నాళమ్ = కలియుగము నందలి పాపములను నశింపఁజేయునట్టిదైన; తే= నీయొక్క ; సుచరి తమ్ = సచ్చరిత్రమునః; నిర్మాయ = సృష్టించి; (వ్రాసి) వీణావ్య సేక, సుమనోహర, వాద్యవర్ధేః = వీణ మొదలైన పెక్కు మనోహర వాద్యములచేత; గాయన్తి = పాడుచున్నారు; తవ= నీకు, సుప్ర భాతమ్ = సుప్రభాత మగుగాక !

తా. ప్రౌఢములైన కావ్యములను వ్రాయుటలో నేర్పరులైన కవీశ్వరులు కలిదోషములను నశింప జేయునట్టిదైన నీ సచ్చరిత్రమును వ్రాసి వీణ మొదలగు వాద్యములను తోడుచేసికొని గానము చేయుచున్నారు. ఓ విశ్వ గురుమూర్తీ! నీకు సుప్రభాత మగుగాక !

బ్రహ్మాచ్యుతాభవ సురేశ్వర లోక బంధు
మూర్త్యాత్మక స్త్వ మితి కేచి దుదాహరన్తి;
మూర్తిత్రయీ రుచిరరూప ఇతీహ
కేచిత్ గాయన్తి దేశికవిభో! తవ సుప్రభాతమ్.

టీక. దేశికవిభో = గురుప్రభూ ! ఇహ=ఈలోకమున; కేచిత్= కొందఱు; బ్రహ్మ… మూర్త్యాత్మక ః. బ్రహ్మ = బ్రహ్మ; అచ్యుత : విష్ణువు; అభవ = శివుఁడు; సురేశ్వర = ఇంద్రుఁడు; లోకబంధు = సూర్యుఁడు ఆస; మూర్తి ఆత్మకః = పంచమూర్తుల స్వరూపుఁడవు; ఇతి = అని; ఉదాహరన్తి= చెప్పుచున్నారు; కేచిత్ = నటిం దఱు; మూర్తిత్రయీ, రుచింరూపః = బ్రహ్మ విష్ణువు శివుఁడు ఆను త్రిమూర్తులయొక్క మనోహరస్వరూపుడవు; ఇతి = అని; గాయన్తి=గానము చేయుచున్నారు; తవ = నీకు; సుప్రభాతమ్ = సుప్రభాత మగుగాక !

తా. ఓ గురుప్రభూ ! ఈలోకమున పెద్దలగు కొందఱు నిన్ను సృష్టి, స్థితి, లయ, తిరోధాన, అనుగ్రహకర్తలగు బ్రహ్మ, విష్ణువు, శివుఁడు, ఇద్రుఁడు, సూర్యుఁడు అను పంచ మూర్తుల సమష్టి స్వరూపునిగా పేర్కొనుచున్నారు. మఱికొందఱు బ్రహ్మ, విష్ణు, శివు లను మువ్వురు మూర్తుల సమష్ట్యవతారముగ భావించుచున్నారు. ఇట్టి నీకు సుప్రభాత మగుగాక ! కేచి ద్వదన్తి పరిపూర్ణ హరిస్వరూపం గోపాలనాశ్రిత జనావన ముఖ్యకార్యైః బ్రహ్మావతార మితి శిల్ప గురుత్వ హేతోః కేచి దువన్తి గురురా టన సుప్రభాతమ్.

టీక. గురురాట్ = ఓగురుమహారాజా! కేచిత్ = కొందఱు; గోపాలన, గాయుట ఆశ్రితులను అశ్రితజనావన, ముఖ్యకార్యైః = అవులను రక్షించుట మన్నగు కార్యముల చేత; పరిపూర్ణ హరిస్వరూపం = పరి పూర్ణమగు విష్ణ్వవతారమని, వదన్తి – చెప్పుచున్నారు; కేచిత్ = మఱిగొందఱు;శిల్ప గురుత్వ హేతో ః = శిల్పములకు గురుఁడ వైన కారణ ముస; బ్రహ్మావతారమితి = బ్రహ్మదేవుని యవతారమని; బ్రువన్తి= చెప్పుచున్నారు; తవ = నీకు; సుప్రభాతమ్ = సుప్రభాతముఅగుగాక!

తా. ఓగురుమహారాజా! కొందఱు పండితులు నీవు విష్ణుమూర్తి చేసిన గోపాలనము ఆశ్రితజన రక్షణము మున్నగు స్థితి ప్రధాన కార్యములను చేసినందువలన నిన్ను విష్ణుమూర్తి యొక్క పరిపూర్ణావతారమని చెప్పుచున్నారు. సృష్టి శిల్పము నొనర్చిన బ్రహ్మవలె నీవును అయో, దారు, తామ్ర, శిలా, స్వర్ణమయములగు పంచశిల్పములను నెర పినందువలన బ్రహ్మ దేవుని యవతారమని చెప్పుచున్నారు. ఇట్టి నీకు సుప్రభాతమగు గాక.

వివ : వీరగురుడు పంచశిల్పములను స్వయము గా చేసి, వానిని సమాజతారకములుగా ప్రోత్సహించినాడన్న విష యము నిచ్చట స్మరింపవలయును.

Sri Veerabrahma Suprabhatamu

ఏత న్మహాంధ్ర ధరణీకృత పుణ్య కాన్యై
రుద్భూత దివ్య మహిమాఢ్య శివావతారం,
ఆచక్ష తే పరమతత్త్వవిదో భవన్తు
శ్రీ బ్రహ్మ దేశికవిభో! తవ సుప్రభాతమ్.

టీక. శ్రీ బ్రహ్మదేశికవిభో = ఓ బ్రహ్మ గురూత్తమా! పరమకత్వ శ్రీ విదః = శ్రేష్ఠమగు తత్వము నెఱింగిన పెద్దలు; భవనం = నిన్ను; ఏతత్, మహార్ద్ర, ధరణీకృత, పుణ్యకార్యైః = ఈవిశాలా ర్ధ్రభూమి చేత చేయఁబడిన పుణ్య కార్యముల చేత; ఉద్భూత, దివ్య, మహిమాఢ్య, శివావతారం = పుట్టినట్టియు దివ్యమహిమలతో నిండినట్టియు శివుని యవతారమని; ఆచత తే= చెప్పుచున్నారు;6వ= నీకు; సుప్రభాతమ్= సుప్రభాత మగుగాక !

తా. ఓ బ్రహ్మగురువర్యా! తత్వవేత్తలగు పెద్దలు నిన్ను గొప్పదగు ఈ తెలుగు దేశము చేసికొన్న పుణ్య ములవలన ఆవిర్భవించిన దివ్యమహిమలుగల శంకరావతారమని చెప్పుచున్నారు. ఇట్టి నీకు సుప్రభాత మగుగాక !

వివ: వీరబ్రహ్మము శైవకుటుంబము వారగు పాపఘ్ని మఠాధిపతులవద్ద పెరుగుట, అల్లాడుపల్లెలో వీరభద్రస్వామిని ప్రతిష్ఠించి నిజగురువుగా ఉపాసించుట మొదలగు దివ్యలీలలు ఇచ్చట అనుసంధింప దగినవి.

బ్రహ్మాచ్యుతాభవ ముఖాఖల దేవతాంశ
భ్రాజిష్ణు మేవ కలయే గురురా ద్భవస్త్రం,
నానామనోజ్ఞ మహనీయ గుణాలయ త్వాత్
శ్రీ వీర దేశిక విభో ! తవ సుప్రభాతమ్.

టీక. గురురాట్ = ఓ గురుమహా రాజా! భవన్తమ్ = నిన్ను; మనోజ్ఞ, మహనీయ, గుణాలయత్వాత్ = పలువిధములైన మనో హర మహత్తర గుణములకు నిలయుఁడవైనందున, బ్రహ్మా….. భ్రాజిష్ణుమేవ. బ్రహ్మా = బ్రహ్మదేవుడు; అచ్యుత = విష్ణువు; అభవ= శివుఁడు; ముఖ = మొదలైన; అఖిల దేవతాంశ = = సమస్త దేవతాశ ములచేత; భ్రాజిష్ణుమ్ ఏవ = ప్రకాశించువానిని గా నే; కలయే= తెలిసికొనుచున్నాను; శ్రీవీరదేశికవిభో = ఓ వీరబ్రహ్మ గురుమూర్తీ ! తవ = నీకు; సుప్రభాతమ్ = సుప్రభాతము అగుగాక!

తా. ఓ గురుమహారాజు! బ్రహ్మాది సర్వ దేవతలకు నుండునట్టి కొనియాడదగిన మహనీయగుణములు పెక్కులు నీలో నుండుటచేత నిన్ను బ్రహ్మ, విష్ణువు, శివుడు మొదలగు సర్వ దేవతలయొక్క అంశములను పొంది ప్రకాశించు సర్వ దేవమయునిగా భావించుచున్నాను. ఇట్టి నీకు సుప్రభాత మగుగాక !

వివ: వీరగురుడు ఒక్క సత్పదార్థమే పలు నామ రూపములచే ప్రకాశించినదని బోధించినాడుగాన, ఆయనను సర్వదేవమయునిగా భావించుట సముచితము.

గోవిందమా హృదయ తామర సాబ్జబంధో!
సిద్ధిపనేవిత పదాబ్జ! దయైక సింధో !
ఏతే పరన్తి చరితం తవ సూరిముఖ్యాః
శ్రీకందిమల్లయ పురీశ్వర! సుప్రభాతమ్.

టీక. గోవిందమా, హృదయ, తామరసాబ్జ, బంధో= గోవిందాంబ యొక్క హృదయపద్మమును వికసింపఁజేయుటకు సూర్యునివంటివాడవును; సిద్ధ, ఉపసేవిత, పద, అబ్జ = సిద్దప్పయను శిష్యుని చేత సేవింపబడిన పాదపద్మములు గలవాఁడవును; దయా, ఏక సింధో = దయకు సముద్రుఁ డవును అగు; శ్రీ కందిమల్లయ పురీశ్వర = కందిమల్లయ పల్లెయను గ్రామమున నివసించు ప్రభూ! ఏతే = ఈ; సూరిముఖ్యాః = పండిత శ్రేష్ఠులు; తవ = నీయొక్క; చరితం = – చరిత్రమును; పఠన్తి = చదువు చున్నారు; నీకు, సుప్రభాతమ్ = శుభోదయమగు గాక!

తా. ఉత్తమ గృహస్థాశ్రమ నిర్వహణము చేతను, లోకోద్ధ రణ కార్యముల చేతను, భార్యయగు గోవిందమ్మను సంతోష పెట్టువాఁడవును, శిష్యుఁడుగు సిద్దప్ప చేత సేవింపఁబడు వాడవును, దయానిధివినీ అగు నో కందిమల్లయపురమున వసించు వీర బ్రహ్మగురూ! ఇచ్చటకు విచ్చేసిన పండితులు నీచరిత్రమును చదువుచున్నారయ్యా! నీవు మేల్కొందువు గాక!

యా త్వన్నిరంతర నివాస విశేష హేతోః
శ్రీ కందిమల్లయపద ప్రకటా కుపిల్లీ
బ్రహ్మస్థలాహ్వయ మగా ద్భువి లోకనాథ !
శ్రీ బ్రహ్మ దేశిక విభో ! తవ సుప్రభాతమ్.

టీక. లోకనాథ = ఓ లోకేశ్వరుఁడా! భువి = భూమియందు శ్రీకంది మల్లయపద ప్రకటా = కందిమల్లయ పదము చేత ప్రసిద్ధమయిన థూ = ఏ; కుపల్లీ = కుగ్రామము; త్వత్, నిరంతర, నివాస, విశేష హేతోః = నీయొక్క నిరంతర నివాసమను గొప్ప కారణమువలన, బ్రహ్మస్థల, అహ్వయమ్ = బ్రహ్మక్షేత్రమను పేరును; అగాత్ = పొందినదో; శ్రీ బ్రహ్మ దేశిక విభో = బ్రహ్మగురుత్తమా! తవ = అట్టి నీకు; సుప్రభాతమ్ శుభోదయము అగుగాక!

తా. లో కేశ్వరుడవగు నో వీర బ్రహ్మగురూ ! నీవు గృహస్థుఁడవై ఎల్లప్పుడును కాపుర ముండుటవలన కందిమల్లయపల్లె యను కుగ్రామము బ్రహ్మక్షేత్రమను ప్రసిద్ధిని భూమి పై కీ ర్తనీయమైనది. కందిమల్లయపల్లె కట్టి సుప్రసిద్ధి జెంది చేకూర్చిన నీకు సుప్రభాత మగుగాక!

అన్నాజయాఖ్య నిజశిష్య వరో పదిష్టు
భావ్యర్థ బంధుర మహత్తర శాస్త్రవక్తః !
గాయన్తి తేఁద్భుత విభూతి లసచ్చరిత్రం
లోకా స్సదా మునివిభో ! తవ సుప్రభాతమ్.

టీక. అన్నా జయా …… వక్త్రః అన్నాజయాఖ్య = అన్నాజయ్య యను ‘పేరుగల; నిజశివ్యవర = సొంతశిష్యునికి, ఉపఠిష్టు = ఉపదేశింప బడిన; భావి అర్థబధుర = భవిష్య ద్విషయములతో నిండిన, మహ త్తర శాస్త్ర పక్తః = గొప్పకాలజ్ఞానమను శాస్త్రమును చెప్పినవాడా! లోకాః = లోకములు, తే=నీయొక్క, అద్భుత, విభూతి, లస చ్చరిత్రమ్ = ఆశ్చర్యకరములగు, అణిమాది విభూతులు కలదైయొప్పు చరిత్రమును; సదా = ఎల్లప్పుడు; గాయన్తి = గానము చేయుచున్నవి; మునివిభో = ఓ మునీంద్రా! తవ= నీకు; సుప్రభాతమ్ = సుప్ర భాతము అగుగాక.

తా. ఓమ:నీశ్వరా! నీవు బనగాన పల్లెలో అన్నా జయ్య యను శిష్యునికి రాబోవు సంగతులతో గూడిన గొప్పదై న కాల జ్ఞానము నుప జేశించినాడవు. జీవితములో ఆశ్చర్యకరము లగు పెక్కు మహిమలను బ్రదర్శించినావు. లోకములు మహిమాఢ్య రుగు నిట్టి నీసచ్చరిత్రమును గానము చేయు చున్నవి. నీకు సుప్రభాత మగు గాక.

స్త్రీ శూద్ర భేద మపహాయ గుణైక దృష్ట్యా
రెడ్డ్యన్వవాయ భవ వేంకట రెడ్డి పత్న్యాః
మంత్రోపదేశ సహితం మహితాత్మ తత్త్వ
ముక్తం త్వయా మునివిభో! తవ సుప్రభాతమ్.

టీక. మునివిభో – ఓ మునీశ్వరా! త్వయా = నీ చేత; స్త్రీ శూద్ర భేదవ్ = వీరు స్త్రీలు, వీరశూద్రులు అనుభేదము; ఆపహాయ =వదలి; గుణ, ఏకదృష్ట్యా= గుణములయందలి ముఖ్యదృష్టితో; రెడ్డి, ఆన్వవాయ భవ, వేంకట రెడ్డిపత్న్యాః = రెడ్డి వంశమున బుట్టిన వేంకట రెడ్డి భార్య యగు ఆచ్చమ్మగారికి; మంత్ర, ఉపదేశ, సహితం – మహామంత్రోప దేశముతో గూడిన; మహిత, ఆత్మతత్వం కొనియాడఁదగిన ఆత్మ రహస్యము (ఆత్మజ్ఞానమన్నమాట) ఉక్తం= చెప్పబడినది; తవ= నీకు; సుప్రభాతమ్=శుభోదయమగుగాక!

తా. ఓబ్రహ్మమునీ,ద్రా! నీవు వీరు స్త్రీలు, వీరుశూద్రులు అను భేదమును పాటింపక గుణములకు మాత్రమే ప్రాధాన్య మిచ్చి బనగాన పల్లెలో రెడ్డి వంశమున బుట్టిన వేంకట రెడ్డిగారి భార్యయగు అచ్చమాంబకు మంత్రోప దేశము చేసి జన్మతారకమగు ఆత్మతత్వమును గూడ బోధించితివి. ఇంత విశాలదృష్టిగల నీకు సుప్రభాత మగుగాక!

గోవిందయాది సుత సిద్ధవముఖ్య శిప్యై
ర్విస్తార్యమాణ మహితాశయ మాననీయ!
త్వదర్శితాని సుపధాని విశాల విశ్వ
సంతారకాని మునిరా టన సుప్రభాతమ్.

టీక. మునిరాట్ = ఓ మునీశ్వరా; గోవిందయాది, సుతీ, సిద్ధప, ముఖ్య, శిస్యైః = గోవిందయ్య మొదలగు కుమారుల చేతను, సిద్దప్ప మొదలగు శిష్యుల చేతను; విస్తార్యమాణ, మహిత, ఆశయ, మాననీయపిస్త రింప జేయఁబడుచున్న గొప్ప భావములచేత పూజింపఁదగినవాఁడా! త్వద్దర్శి తాని = నీ చేఁజూపఁబడిన; సుపథాని= మంచి మార్గములు; విశాల, విశ్వ, సంతారకాని విశాలమగు లోకమును తరింపఁజేయం నట్టివి; తవ = అట్టి నీకు; సుప్రభాతమ్ = శుభోదయ మగుగాక!

తా. ఓ వీర బ్రహ్మమునీంద్రా ! గోవిందయ్య, పోతులూరయ్య మొదలగు కుమారులచేతను, అన్నాజయ్య, సిద్దప్ప మొదలగు శిష్యులచేతను జగత్కల్యాణకరములయిన నీ భావములు ప్రచారము చేయఁబడినవి. లోక శ్రేయమునకు నీవు చూపిన మార్గములు ఒక్క భారతదేశమునే గాక, సమస్త ప్రపంచమునుగూడ తరింపఁ జేయునట్టివి. (నీసదుప దేశములకు దేశకాలములు ప్రతిబంధకములు కావని తాత్పర్యము) అట్టి నీకు సుప్రభాత మగుగాక !

విప్రోజయ మేష ధరణీపతి రేష వైశ్య
ళ్ళూద్రోయ మంత్యజ ఇతి స్వసుతః పరో
జయమ్ భేదం విహాయ గుణ గౌరవ బద్ధ బుద్ధి
సంవర్తసేన్మ గురురాటవ సుప్రభాతమ్.

టీక. త్వం = నీవు, ఆయం=వీడు,విప్రః = బ్రాహ్మణుడు, ఏవః – ఇతడు, ధరణీపతిః = రాజు, ఏవః = ఇతఁడు. వైశ్యః=కోమటి, ఆయం= వీడు, శూద్రః = శూద్రుఁడు, (వీడు) అంత్యజ = చండాలుఁడు; ఆయం = వీడు, స్వసుతః = సొంత కొడుకు, (వీడు) పరః = ఇతరుఁడు ఇతి = అని, భేదం = భేదమును, విహాయ- వీడి, గుణగౌరవ బద్ద బుద్ధిః= గుణముల యొక్క గౌరవమునందే బంధింపఁబడిన బుద్ధిగల వాఁడవై, వర్తసేస్మ = ప్రవర్తించినాఁడవుకదా!, గురురాట్ = ఓ గురురాజా! తవ = నీకు, సుప్రభాతమ్ = శుభోదయము అగుగాక.

తా. కులభేదములచే కూలిపోవు లోకమున నీ వవతరించి వీఁడు బ్రాహ్మణుఁడు, వీడు క్షత్రియుఁడు, ఇతఁడు వైశ్యుఁడు ఇతఁడు శూద్రుఁడు, ఇతఁడు చండాలుఁడు, వీడు నా కొడుకు, ఇతఁ డింకొకడు అను భేదమును వదలి సద్గుణ ములకు మాత్రమే ప్రాధాన్య మొసగి, అన్ని తరగతుల వారిని మన్నించినావు. ఇట్టి గురుమహారాజవగు నీకు సుప్రభాత మగుగాక!

కక్కయ్యనామక మతి ప్రవిమూఢబుద్ధిమ్
భార్యాం విచార్య మణిపూరక ముఖ్య పట్కమ్,
అన్వేషయ న్త మకరోః శ్వపచం కృతార్థం
శ్రీ వీర దేశిక విభో ! తవ సుప్రభాతమ్.

టీక. శ్రీ వీర దేశిక విభో! = ఓ వీర గురూత్తమా ! భార్యాం = ‘పెండ్ల మును; విచార్య =కత్తితో చీల్చి; మణిపూరక ముఖ్యషట్కం = మణి పూరకము మాన్ను గాగల షట్చక్రములను; ఆన్వేషయ న్తమ్ = వెదకు చున్నవాఁడును; అతిప్రవిమూఢబుద్ధిం గాఢముగు నజ్ఞానముతోఁ గూడిన బుద్ధిగలవాఁడును నగు; కక్కయ్య నామకం = కక్కడను పేరుగల శ్వపచం = కుక్క మాంసము తినునట్టి మాదిగ వానిని; కృతార్థం = తత్త్వోపదేశము చేత ధన్యునిగా; ఆకరోః = చేసితివి; తవ = నీకు; సుప్రభాతమ్ = మేలుకొలుపు ఆగుగాక!

టీక. ఓ వీర బ్రహ్మగురూ ! నీవు చేయు షట్చక్ర రహస్య బోధలను బుద్ధిమాండ్యము చేత అర్థము చేసికొనఁజాలక భార్యాశరీరమున వానిని వెదకఁదలచి, ఆమెకు కత్తితో కోసిచూచి నిష్ఫలుఁడైన కక్కడను మాదిగవానికి తత్వ బోధ చేసి వాని భార్యను బ్రతికించి కృతార్థునొనరించితివి. ఇట్టి నీకు సుప్రభాత మగుగాక !

Sri Veerabrahma Suprabhatamulu

నానా మతో క్త వివిధార్థ విభిన్న సత్యా
న్యాలోచ్య న్యాలో చ్య సంయమపరీత విశాలబుద్ధ్యా
తత్త్వం భవే ద్భహుముఖీన మితి త్వయోక్త్రమ్
శ్రీ బ్రహ్మ దేశికవిభో! తవ సుప్రభాతమ్.

టీక. శ్రీ బ్రహ్మ దేశికవిభో = ఓ బ్రహ్మగురూత్తమా! నానా, మత్తోక్త, వివిధార్థ, విభిన్న సత్యాని పెక్కు మతములయందు చెప్పబడిన పలు ప్రయోజనములు గల వేఱు వేఱు సత్యములను; సంయము, పరీత, విశాల బుద్ధ్యా= సంయమ జ్ఞానముతో గూడిన విశాలమగు బుద్ధితో; ఆలోచ్య=సమాలోచించి; తత్త్వమ్ = మూలతత్త్వమనునది; బహుముఖీ నమ్ = అ నేక ముఖములు గల దై; భవేత్ = ఉండును. ఇతి = అని; త్వయా=నీ చేత; ఈ క్తమ్ – చెప్పబడినది; తవ= నీకు; సుప్రభాతమ్= శుభోదయ మగు గాక.

తా. ఓవీర బ్రహ్మ గురూ! నీవు ధ్యాన ధారణా సమాధులను మూడింటి సమష్టియైన సంయమమును అనుష్ఠించి, మహ త్తరమగు ప్రాతిభజ్ఞానమును సంపాదించిన మహాయోగీశ్వ రుడవు. అన్ని మతములును పలు ప్రయోజనములుగల వివిధ సత్యములను చాటుచున్నవి. పరిపూర్ణజ్ఞానము లేని వారు అవి వేఱు వే అని భావించి కలహించుచున్నారు. ఇట్టి స్థితిలో సమ్యగ్ జ్ఞానము నార్జించిన విశాల బుద్ధితో నానామతసత్యముల నర్థము చేసికొని తత్త్వమనునది బహు ముఖములు గలదై విరాజిల్లుచుండుననియు, ఒక ముఖ మును మాత్ర మెఱింగినవాడు మఱియొక ముఖమును అసత్యమనరాదనియు, లోకమునకు నీవు చాటియున్నావు. ఇట్టి సంపూర్ణ జ్ఞానఖనివగు ( సర్వజ్ఞుడవు) నీకు సుప్రభాతమగుగాక!

గోవిందయాఖ్యగణకం ధరణీసు రేశం
చండాలవర్గ భవ కక్కయ భక్తముఖ్యం,
త్వం వీక్షనే స్మ కరుణాసమయైన దృష్ట్యా
శ్రీ బ్రహ్మ దేశిక విభో! తవ సుప్రభాతమ్.

టీక. శ్రీ బ్రహ్మ దేశికవిభో = ఓ వీర బ్రహ్మ గురూత్తమా! త్వమ్ = నీవు; = ధరణీసు రేశమ్ =బ్రాహ్మణ శ్రేష్ఠుఁడయిన, గోవిందయాఖ్యగణక మ్= గోవిందయ్య యను “పేరుగల గ్రామకరణమును; చండాలన్న, భవ, కక్కడో, భక్త, ముఖ్యమ్ = అంత్య వర్ణమునఁబుట్టిన కక్కఁడను భక్త శ్రేష్ఠుని; కరుణాసమయా = కారుణ్యము చేత సమానమైనా; దృష్ట్యా, | దృష్టితోడ నే; వీక్షసేస్మ = చూచినాఁడవు; తవ సుప్రభాతమ్= సుప్రభాతము అగుగాక !

తా. ఓ బ్రహ్మదేవ ! నీవు బ్రాహ్మణుఁడైన కరణము గోవిందయ్యను, మాదిగవాఁడైన కక్కయభక్తుని పక్ష పాతము లేక సమానమగు దయాదృష్టితోడనే చూచి తత్త్వార్థము నుపదేశించినావు. ఇట్టి నీకు సుప్రభాత మగుగాక !

“ముస్లిం” మతానుచర మూఢ ధరాధినాథాన్
హిందూమతః పరమ ఇక్యభిమన్య మానాన్,
ఉద్బోధ్య సాధిత మ హెూ ! మతసామరస్యమ్
దేవ ! త్వయా మునివిభో ! తవ సుప్రభాతమ్.

టీక. దేవ = ఓ దేవ! ముస్లింపు తాను చర, మూఢ, ధరాధినాథాన్ = మతము వారైన జ్ఞానహీనులగు నవాబులను; మహమ్మదీయ హిందూమతః = హిందూమతమే; పరమః = శ్రేష్ఠ మైనది; ఇతి = అభిమానించువారైన హిందువులను; అని, అభిమన్యమానాన్ ఉద్బోధ్య = ప్రబోధించి; మతసామరస్యమ్ = ఉభయమతముల కైక మత్యము; సాధికమ్ = సాధింపఁబడినది; ఆహో = ఆశ్చర్య; మునివిభో ! = మునీశ్వరుఁడా ! తవ = నీకు; సుప్రభాతమ్ = సుప భాతము అగుగాక !

తా. మహమ్మదీయమతమే గొప్పదను మూఢవిశ్వాసముగల తురక నవాబులను, హిందూమతమే శ్రేష్ఠమనుకొని పిట్టి వీరు హైందవులను సద్బోధలచే ప్రబోధించి, ఉభయ మతములకు నీవు సామరస్యమును సంపాదించినావు. ఇట్టి నీకు సుప్రభాత మగుగాక.

అష్టాంగయోగ పదవీ మధిరుహ్య బాఢ
మధ్యాత్మయోగ మనుశాసయత స్త వేయం,
రీతి ర్ముముక్షుషు మహత్తర యోగశక్తిం
జ్ఞానం తనోతి మునిరా టవ సుప్రభాతమ్.

టీక. మునిరాట్ = ఓ మునీశ్వరా! అష్టాంగయోగ పదవీమ్ = : అష్టాంగయోగ మార్గమును; అధిరుహ్య – ఆరోహించి; ఆధ్యాత్మయోగం = జ్ఞానయో గమును; బాధం = మిక్కిలిగా; అనుశాసయతః = బోధించునటువంటి; తవ = నీయొక్క; ఇయం = ఈ; రీతిః = పద్ధతి; ముముక్షుషు= మోక్షము బడయఁ గోరువారియందు; (సాధకులయందు) మహత్తర యోగశక్తిమ్ = గొప్పదగు యోగశక్తిని; జ్ఞానం = సుజ్ఞానమును;, తనోతి = విస్తరింపఁ జేయుచున్నది; తవ = నీకు; సుప్రభారమ్ = సుప్రభాతము అగుగాక.

ఓ వీర బ్రహ్మమునీంద్రా ! అష్టాంగయోగము నాచరణలో’ బెట్టి, బ్రహ్మా త్మైక్యజ్ఞానమును శిష్యసమూహమున కుప దేశించునట్టి నీమార్గము ముముక్షువులగు సాధకులలో గొప్ప యోగ సామర్థ్యమును, జ్ఞానశక్తిని పెంపొందించు చున్నది. అనేకులగు గురువులు యోగశక్తిలేని వాచా మాత్రజ్ఞాను లైయుండ నీవువారికి భిన్నముగా యోగమును, జ్ఞానమును కలిపి శిష్యులకు బోధించి వారి ననుభవజ్ఞాన సంపన్నులనుగా జేసినాఁడవు. ఇట్టినీకు సుప్రభాత మగుగాక ..

వేదాన్త వేద్య ! మహనీయ గుణాలవాల!
ధ్యానైకగమ్య ! పురుషోత్తమ! భవ్యశీల !
యోగీశ్వ రేడ్య ! సమతామిత దివ్యకీర్తే !
శ్రీ వీర దేశిక విభో ! తవ సుప్రభాతమ్.

వేదాస్త వేద్య ! = వేదాన్తములగు నుపనిషత్తుల చే నెఱుఁగఁదగిన వాడవును; మహనీయగుణ, ఆలవాల = భజింపఁదగిన గుణములకు నిల “యుఁడవును; ధ్యాన, ఏక, గమ్య = ధ్యానమను ముఖ్య సాధనముచేత నే పొందఁదగినవాఁడవును; పురుషఉత్త మ = పురుషులలో శ్రేష్ఠుడవును; (పరమాత్మరూపుడవును) భవ్యశీల = మంచిస్వభావము గలవాడవును; యోగీశ్వర, ఈడ్య = యోగీంద్రులచే స్తుతింపఁదగినవాడవును; సమతౌ, ఆమిక, దివ్యకీర్తే! = సమత్వము చేత గల్గిన మితిలేని శ్రేష్ఠు మగు కీర్తి గలవాడవును ఆగు; శ్రీ వీర దేశిక విభో ఓ వీరబ్రహ్మ గురూ! తవ = నీకు; సుత్రభాతమ్ = సుప్రభాతము అగుగాక.

తా. ఉపనిషద్వాక్యములచే నెఱుఁగఁ దగినవాడవుకు, పూజనీ యగుణములుగలవాఁడవుకు, ధ్యానమార్గముచేఁ బొందఁ దగినవాడవుకు, పురుషులలో శ్రేష్ఠుఁడవుకు, హృదయ మనుపురమున వసించుపరమాత్ముఁడవును, యోగ్యముగు నడవడిగలవాఁడవును, యోగీశ్వరులచే నుతింపఁబడు వాడవును, సమతాయోగ ప్రచారముచేత గొప్ప కీర్తి నార్జించినవాడవును నగు వీర గురూత్తమా! నీకు సుప్రభాత మగుగాక.

ఏవం విధాతిమధురార్థ గభీర సత్యం
శ్రీ బ్రహ్మ దేశిక విభో ర్వర సుప్రభాతమ్,
యే భక్తి పూర్ణహృదయా నిరతం పఠన్తి
తేషాం భవే దిహ పరత్ర చ శర్మ ముక్తిః,

టీక. ఏవంవిధ, అతిమధుర, అర్థ, గభీర, సత్యమ్ = ఈవిధమైన మధురార్థ ములు, గంభీరసత్యములు కల; శ్రీ బ్రహ్మ దేశికవిభోః = శ్రీ వీర బ్రహ్మగురునాధునియొక్క; వర సుప్రభాతమ్ = శ్రేష్ఠమగు నుప్ర ‘భాతమును; యే = ఎవరు; భక్తి పూర్ణ హృదయాః = భక్తి తో నిండిన హృదయములు గలవారై ; నిరతమ్ = ఎల్లప్పుడు; పఠన్తి = చదువు చుందురో; తేషామ్ = అట్టివారికి; ఇహ = ఈలోకమున; పరత్ర = పరలోకమున; శర్మ = సౌఖ్యము; ముక్తిః, చ = అంత్యకా కాలము న మోక్షమును; భవేత్ = కలుగును.

తా. ఈ విధమైన మధురార్థములతోడను, గంభీరమైన సత్య ములతోడను కూడిన వీర బ్రహ్మేశ్వరస్వామి సుప్రభాత మును భక్తి భరిత చిత్తులై పఠించువారికి ఇహపరలోకములందు సౌఖ్యమును, అంత్య కాలమున మోక్షమును సంప్రాప్త మగును.

శ్రీ  వీరబ్రహ్మ సుప్రభాతమ్ సమాప్తమ్

మరిన్ని సుప్రభాతములు

Sri Venkateswara Suprabhatam In Telugu – శ్రీ వెంకటేశ్వర సుప్రభాతం

Sri Venkateswara Suprabhatam

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం కలియుగ వైకుంఠపతి వేంకటేశ్వరుని సుప్రభాత సేవలో కీర్తించే స్తోత్రము. “సు-ప్రభాతము” అనగా “మంచి ఉదయం” అని అర్ధం. హిందూ పూజా విధానాలలోను, ప్రత్యేకించి శ్రీవైష్ణవం ఆచార పరంపరలోను, భగవంతుని పూజామూర్తికి అనేకమైన సేవలు (షోడశోపచారములు) నిర్వహించే సంప్రదాయం ఉంది. ఇలాంటి సేవలలోనిదే సుప్రభాత సేవ. ఆ సుప్రభాత సేవా సమయంలో చేసే కీర్తననే “సుప్రభాతం” అని అంటారు.

Sri Venkateswara Suprabhatam Telugu Lyrics

శ్రీ వెంకటేశ్వర సుప్రభాతం

కౌసల్యాసుప్రజా రామ పూర్వా సంధ్యా ప్రవర్తతే|
ఉత్తిష్ఠ నరశార్దూల కర్తవ్యం దైవమాహ్నికమ్ ॥

1

ఉత్తిష్ఠ త్తిష్ఠ గోవింద ఉ త్తిష్ఠ గరుడధ్వజ |
ఉత్తిష్ఠ కమలాకా న్త త్రైలోక్యం మంగళం కురు ॥

2

మాతస్సమస్తజగతాం మధుకైటభారేః
వక్షోవిహారిణి మనోహరదివ్యమూ ర్తే |
శ్రీస్వామిని శ్రితజనప్రియదానశీలే
శ్రీవేంక టేశదయితే తవ సుప్రభాతమ్ ॥

3

తవ సుప్రభాతమరవిందలోచనే
భవతు ప్రసన్నముఖచంద్రమండలే |
విధిశంక రేన్ద్రవనితాభిరర్చితే
వృషశైలనాథదయితే దయానిధే ॥

4

అత్ర్యాదిస ప్తఋషయస్సముపాస్య సంధ్యాం
ఆకాశసింధుకమలాని మనోహరాణి |
ఆదాయ పాదయుగమర్చయితుం ప్రపన్నాః
శేషాద్రి శేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్ ॥

5

పంచాననాబ్జభవషణ్ముఖవాసవాద్యాః
త్రైవిక్రమాదిచరితం విబుధాః స్తువంతి |
భాషాపతిః పఠతి వాసరశుద్ధిమారాత్
శేషాద్రి శేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్॥

6

ఈషత్ప్రఫుల్ల సరసీరుహనారి కేళ
పూగద్రుమాదిసుమనోహరపాలికానామ్|
ఆవాతి మందమనిలః సహ దివ్యగంధైః
శేషాద్రి శేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్ ॥

7

ఉన్మీల్య నేత్రయుగము త్తమపంజరస్థాః
పాత్రావశిష్టకదలీఫలపాయసాని|
భుక్త్వా సలీలమథ కేళిశుకాః పఠంతి
శేషాద్రి శేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్ |

8

తంత్రీప్రకర్షమధురస్వనయా విపంచ్యా
గాయత్యనంతచరితం తవ నారదోపి |
భాషాసమగ్రమసకృత్కరచారరమ్యం
శేషాద్రిశేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్ ||

9

భృంగావళీ చ మకరందరసానువిద్ధ
ఝుంకారగీతనినదైః సహ సేవనాయ |
నిర్యాత్యుపాంతసరసీకమలోదరేభ్యః
శేషాద్రిశేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్ ॥

10

యోషాగణేన వరదధ్ని విమధ్యమానే
ఘోషాలయేషు దధిమంథన తీవ్రఘోషాః |
రోషాత్కలిం విదధతే కకుభశ్చ కుంభాః
శేషాద్రిశేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్ ॥

11

పద్మేశమిత్రశతపత్రగతాళివర్గాః
హర్తుం శ్రియం కువలయస్య నిజాంగలక్ష్మ్యా|
భేరీనినాదమివ బిభ్రతి తీవ్రనాదం
శేషాద్రిశేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్ ॥

12

శ్రీమన్న భీష్టవరదాఖిలలోకబంధో
శ్రీశ్రీనివాస జగదేకదయైకసింధో|
శ్రీదేవతాగృహభుజాంతరదివ్యమూ ర్తే
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ ॥

13

శ్రీస్వామిపుష్కరిణికాప్ల వనిర్మలాంగాః
శ్రేయోర్థినో హరవిరించిసనందనాద్యాః |
ద్వారే వసంతి వరవేత్రహతో త్తమాంగాః
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ ॥

14

శ్రీకేషశై లగరుడాచల వేంకటాద్రి
నారాయణాద్రివృషధాద్రివృషాద్రిముఖ్యామ్ ।
ఆధ్యాం త్వదీయవసతేరనిశం వదంతి
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ ||

15

సేవాపరాః శివసురేశకృశానుధర్మ
రక్షోంబునాథపసమానధనాధినాథాః ।
బద్ధాంజలి ప్రవిలసన్ని జశీర్షదేశాః
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ ॥

16

ధాటీషు తే విహగరాజమృగాధిరాజ
నాగాధిరాజగజరాజహయాధిరాజాః |
స్వస్వాధికారమహిమాధిక మర్థయంతే
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ ॥

17

సూర్యేందుభౌమబుధవాక్పతికావ్యసౌరి
స్వర్భానుకేతుదివిషత్పరిషత్ప్రధానాః |
త్వద్దాసదాసచరమావధిదాసదాసాః
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ ॥

18

త్వత్పాదధూళిభరితస్ఫురితో త్తమాంగాః
స్వర్గాపవర్గనిర పేక్షనిజాంతరంగాః |
కల్పాగమాకలనయా కులతాం లభంతే
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ ॥

19

త్వన్గోపురాగ్రశిఖరాణి నిరీక్షమాణాః
స్వర్గాపవర్గపదవీం పరమాం శ్రయంతః |
మర్త్యా మనుష్యభువనే మతిమాశ్రయన్త్
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ ||

20

శ్రీభూమినాయక దయాది గుణామృతాబ్దే
దేవాధిదేవ జగదేకశరణ్యమూ ర్తే |
శ్రీమన్ననంత గరుడాదిభిరర్చితాంఫ్రే
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ ॥

21

శ్రీపద్మనాభ పురుషోత్తమ వాసుదేవ
వైకుంఠ మాధవ జనార్ధన చక్రపాణే |
శ్రీవత్సచిహ్న శరణాగతపారిజాత
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ ||

22

కందర్పదర్పహరసుందరదివ్యమూర్తే
కాంతాకుచాంబురుహకుట్మలలోలదృష్టే |
కల్యాణనిర్మలగుణాకర దివ్యకీర్తే
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ ||

23

మీనాకృతే కమఠ కోల నృసింహ వర్ణి
స్వామి పరశ్వథతపోధన రామచంద్ర |
శేషాంశరామ యదునందన కల్కిరూప
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ ||

24

ఏలాలవంగఘనసారసుగంధితీర్థం
దివ్యం వియత్సరితి హేమఘటేషు పూర్ణమ్|
ధృత్వాద్య వైదిక శిఖామణయః ప్రహృష్టాః
తిష్ఠంతి వేంకటపతే తవ సుప్రభాతమ్ ||

25

భాస్వానుదేతి వికచాని సరోరుహాణి
సంపూరయంతి నినదైః కకుభో విహంగాః |
శ్రీవైష్ణవాః సతతమర్థితమంగళాస్తే
ధామాశ్రయంతి తవ వేంకట సుప్రభాతమ్ ॥

26

బ్రహ్మాదయస్సురవరాస్సమహర్షయ స్తే
సంతస్సనందనముఖా స్త్వథ యోగివర్యాః |
ధామాంతికే తవ హి మంగళవస్తుహస్తాః
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ ||

27

లక్ష్మీనివాస నిరవద్యగుణైకసింధో
సంసారసాగరసము త్తరణైక సేతో |
వేదాంతవేద్య నిజవై భవభ క్త భోగ్య
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ ||

28

ఇత్థం వృషాచలపతేరిహ సుప్రభాతం
యే మానవాః ప్రతిదినం పఠితుం ప్రవృత్తాః |
తేషాం ప్రభాతసమయే స్మృతిరంగభాజాం
ప్రజ్ఞాం పరార్థసులభాం పరమాం ప్రసూతే ॥

29

ఇతి శ్రీవేంకటేశసుప్రభాతం సమాప్తమ్

మరిన్ని కీర్తనలు: