Sri Pranava Stotram In Telugu – శ్రీ ప్రణవ స్తోత్రమ్

Sri Pranava Stotram In Telugu

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. హిందూమత ధర్మములో స్తోత్రము అనగా స్థుతిస్తూ గానము చేసేది లేక ప్రశంశములతో కూడిన గానం (ప్రశంశా గానం) లేదా కీర్తన లేదా పాట. స్తోత్రములు, ప్రసిద్ధిపొందిన ధార్మిక సాహిత్యం, వీటిని దైనందిన జీవితంలో నిత్యమూ ఉపయోగిస్తుంటారు. ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు శ్రీ సాయినాథ మహిమా స్తోత్రం గురించి తెలుసుకుందాం…

శ్రీ ప్రణవ స్తోత్రమ్

(రఘుపతి రాఘవ రాజారాం…. అనే బాణీలో పాడుకోవచ్చును)

1. అనంత గుణగణ భూషిత

ఓమ్

(పరమేశ్వరుడు అనంత గుణములతో అలంకరింపబడినవాడు)

2. శుద్ధ బ్రహ్మ పరాత్పర

ఓమ్

(శుద్ధుడు. అందరికంటె గొప్పవాడు. పెద్దవాడు)

3. సబల బ్రహ్మ సునామక

ఓమ్

(బలవంతుడు. బ్రహ్మయను సుందర నామము కలవాడు)

4. కాలాత్మక పరమేశ్వర

ఓమ్

(కాలమును నియమించువాడు. గొప్ప ఐశ్వర్యవంతుడు)

5. ప్రళయానంతర సుస్థిత

ఓమ్

(ప్రళయంలోను తరువాత ఉండువాడు)

6. ఈక్షిత సృష్టి విధాయక

ఓమ్

(కనబడుచున్న ఈ సృష్టిని చేయువాడు)

7. వ్యాపక యజ్ఞ ప్రసారక

ఓమ్

(సృష్టియను యజ్ఞమును అంతటా విస్తరింపజేయువాడు)

8. లోకాఖిల గతిదాయక

ఓమ్

(లోకాలన్నింటిని త్రిప్పువాడు)

9. జగన్నియంతా పాలక

ఓమ్

(జగత్తును నియమముగా పాలించువాడు)

10. జనతా దుఃఖ ప్రభంజక

ఓమ్

(ప్రజల దుఃఖములను తొలగించువాడు)

11. భక్తప్రియ సుఖదాయక

ఓమ్

(భక్తులను ప్రేమించి సుఖముల నిచ్చువాడు)

12. సూర్యాదిక ద్యుతి ధారక

ఓమ్

(సూర్యాది నక్షత్రములకు ప్రకాశమునిచ్చువాడు)

13. పరమసహాయక ప్రియవర

ఓమ్

(గొప్ప సహాయకుడు. ప్రియుడు. శ్రేష్ఠుడు)

14. నిత్య తృప్త సర్వాశ్రయ

ఓమ్

(జీవులను తృప్తిపరిచే సృష్టికి ఆశ్రయము)

అనంత గుణ గణ భూషిత

ఓమ్

శుద్ధబ్రహ్మ పరాత్పర

ఓమ్

15. జ్ఞానరూప సత్ప్రేరక

ఓమ్

(సత్యజ్ఞానమును ప్రేరేపించువాడు)

16. సకల ద్రవ్య వ్యాపక

ఓమ్

(సృష్టిలోని పదార్థాలన్నింటిలో వ్యాపించియున్నవాడు)

17. శ్రోత్రా దీంద్రియ శక్తిద

ఓమ్

(జ్ఞాన కర్మేంద్రియాలకు శక్తినిచ్చువాడు)

18. కర్మాశ్రిత ఫలదాయక

ఓమ్

(జీవులు చేయు కర్మలకు ఫలము నిచ్చువాడు)

19. అద్భుత తేజో బలయుత

ఓమ్

(అద్భుతమైన తేజస్సు బలములు కలవాడు)

20. శ్రేయః ప్రాప్తి సుసాధక

ఓమ్

(మోక్షప్రాప్తికి సాధనము)

21. హర్షిత మతి సందాయక

ఓమ్

(సుఖములనిచ్చు బుద్ధిని ప్రసాదించువాడు)

22. మాతృప్రేమ పరిపోషక

ఓమ్

(తల్లి ప్రేమతో అందరిని పెంచువాడు)

23. స్నేహా త పితృపాలక

ఓమ్

(స్నేహంతో దయతో తండ్రివలె పోషించువాడు)

24. వ్యాహృతి లోక విభాజక

ఓమ్

(విస్తారమైన సృష్టిని లోకాలుగా విభజించువాడు)

25. సకల బుద్ధి సిద్ధిప్రద

ఓమ్

(సకల జ్ఞానము నిచ్చువాడు)

26. వేద చతుష్టయ దాయక

ఓమ్

(ఋగ్, యజుస్, సామ, అథర్వ వేదాల నిచ్చువాడు)
అనంత గుణ గణ భూషిత

ఓమ్

శుద్ధబ్రహ్మ పరాత్పర

ఓమ్

27. అగ్న్యాధిక ఋషి పూజిత

ఓమ్

(అగ్ని వాయు ఆదిత్య అంగిరసులను ఆది ఋషులచే పూజింపబడువాడు)

28. సాధన సాధ్య సముచ్చయ

ఓమ్

(సాధ్యమునకు తగిన సాధనములను సమకూర్చువాడు.
(మోక్షమునకు – యోగమును)

29. ప్రాణదక్ష సందాయక

ఓమ్

(జీవులకు ప్రాణముల నిచ్చువాడు)

30.ఇంద్ర బృహస్పతి నామక

ఓమ్

(ఇంద్రుడు, బృహస్పతి మున్నగు పేర్లతో పిలువబడువాడు)

31. ఋతుపరివర్తన కారణ

ఓమ్

(వసంతాది ఆఱు ఋతువులను కల్పించువాడు)

32. ఋతుమూలక హిత దాయక

ఓమ్

(ఋతువుల ద్వారా జీవులకు మేలు చేయువాడు)

33. జ్ఞాన సూర్య విస్తారక

ఓమ్

(జ్ఞానమనే సూర్యుని మానవులలో ప్రకాశింపజేయువాడు)

34. సుర సంపూజిత సురవర

ఓమ్

(దేవతలు పూజించే శ్రేష్ఠుడు – అధిదేవుడు)

35. సత్సంకల్ప ప్రపూరక

ఓమ్

(సత్యసంకల్పములను నెరవేర్చువాడు)

36. ధర్మాధర్మ సుశిక్షక

ఓమ్

(ధర్మము – అధర్మములను వేదముద్వారా బోధించువాడు)

37. జన్మరహిత జన్మప్రద

ఓమ్

(తాను శరీరమును ధరించక జీవులకు శరీరముల నిచ్చువాడు)

38. దేవాధిక ఋణమోచక

ఓమ్

(విద్వాంసులను ఋణములనుండి విడిపించువాడు)
అనంత గుణగణ భూషిత

ఓమ్

శుద్ధ బ్రహ్మ పరాత్పర

ఓమ్

39. క్లేశ విముక్త విశేషణ

ఓమ్

(కష్టములు లేని పురుష విశేషుడు)

40. స్నాయు రహిత సుఖపూరక

ఓమ్

(నాడీ బంధనములు లేనివాడు. జీవులలో సుఖమును నింపువాడు)

41. దైహికరోగ నివారక

ఓమ్

(దేహసంబంధమైన రోగాలను రాకుండా చేయువాడు)

42. తనుపాలక దీర్ఘాయుద

ఓమ్

(శరీరాలను పోషించి దీర్ఘాయువునిచ్చువాడు)

43. ఆత్మికబల సందాయక

ఓమ్

(ఆత్మబలము నిచ్చువాడు)

44. మానవ లక్ష్య మహాశ్రయ

ఓమ్

(మానవులకు లక్ష్యము (పొందవలసినవాడు) మరియు గొప్ప ఆశ్రయము)

45. నిత్య నిరంజన నిరుపమ

ఓమ్

(భగవంతుడు నిత్యుడు, నిరంజనుడు, నిరుపముడు)

46. భవభయ భంజన భేషజ

ఓమ్

(ప్రపంచమునందలి భయమును నాశనమొనర్చే ఔషధము)

47. ఆర్తత్రాణ పరాయణ

ఓమ్

(కష్టములలోనున్న మంచివారిని రక్షించువాడు)

48. అజ్ఞానాదిక రిపుహర

ఓమ్

(అజ్ఞానము మున్నగు శత్రువులను హరించువాడు)

49. దారిద్ర్యాది వినాశక

ఓమ్

(పురుషార్ధపరులైన వారి దారిద్ర్యమును పోగొట్టువాడు)

50. పరమైశ్వర్య సుదాయక

ఓమ్

(తన ఐశ్వర్యాదులతో జీవులకు సుఖముల నిచ్చువాడు)
అనంత గుణగణ భూషిత

ఓమ్

శుద్ధ బ్రహ్మ పరాత్పర

ఓమ్

51. సర్వానంద సుసాధక

ఓమ్

(పూర్ణానందమును పొందుటకు సాధనం)

52. సామ్రాజ్యర్క ప్రసారక

ఓమ్

(సామ్రాజ్య సూర్యుని విస్తరింపజేయువాడు)

53. విశ్వ వినోదక విభువర

ఓమ్

(విశ్వమును సకల సుఖములతో వినోదంగా సృష్టించి వ్యాపించి యుండువాడు)

54. సద్బోధిత హృద్వర్ధక

ఓమ్

(సత్యసంకల్పములను చేయు మనస్సును వృద్ధి చేయువాడు)

55. నిర్మల నాయక శర్మద

ఓమ్

(మల రహితుడు. నాయకుడు. ఆనందం నిచ్చువాడు)

56. లోభాదిక రిపు నాశక

ఓమ్

(లోభము మున్నగు శత్రువులను నాశనము చేయువాడు)

Sri Pranava Stotram In Telugu pdf

57. తేజః ప్రద తేజోమయ

ఓమ్

(సూర్యాది నక్షత్రములకు జీవులకు పూర్ణ ప్రకాశము నిచ్చువాడు)

58. ఓజః ప్రద ఓజోమయ

ఓమ్

(అనంతసామర్థ్యము కలిగియుండి పూర్ణ సామర్థ్యము నిచ్చువాడు)

59. శ్రద్ధాప్రద శ్రద్ధామయ

ఓమ్

(అనంత శ్రద్ధతో జీవులలో శ్రద్ధను కలుగజేయువాడు)

60. రసవాహక సర్వేశ్వర

ఓమ్

(పుష్పఫలాదులలో రసమును చేర్చుచు సృష్టిఅంతా ఐశ్వర్యంగాకలవాడు)

61. దాన సృష్టి సంచాలక

ఓమ్

(తాను సృష్టించిన జగత్తును జీవుల కొరకు దానమొనర్చి చక్కగా నడపువాడు)

62. రసభేదక సంవర్ధక

ఓమ్

(వృక్షాదులలోని రసమును సూర్యాదుల ద్వారా పైకి ఆకర్షింపజేయుచు వృద్ధిచేయువాడు)

అనంత గుణగణ భూషిత

ఓమ్

శుద్ధ బ్రహ్మ పరాత్పర

ఓమ్

63. పాపనివారక మోక్షద

ఓమ్

(పాపములు చేయకుండా నివారించి మోక్షము నిచ్చువాడు)

64. మృత్యురూప సంశోధక

ఓమ్

(మరణము ద్వారా జీవులను ఉద్దరించేవాడు)

65. చిత్ర విచిత్ర మహాతుథ

ఓమ్

(సృష్టిలోని చిత్రవిచిత్రములన్నీ తెలిసినవాడు)

66. సత్యసనాతన ధర్మద

ఓమ్

(సత్యము సనాతనమైన వేదధర్మము బోధించేవాడు)

67. హోమార్పిత హవిభేదక

ఓమ్

(హోమంలో అర్పించిన ద్రవ్యముల ద్వారా సుగంధమును వెదజల్లువాడు)

68. సభ్యసభా ప్రతిభాప్రియ

ఓమ్

(ప్రతిభావంతులైన సభ్యుల సభకు ప్రియుడు)

69. విస్తృత శాంతి విధాయక

ఓమ్

(శాంతిని విస్తరింపజేయువాడు)

70. వరుణ ప్రజాపతి ప్రేరక

ఓమ్

(వరుణుడు. ప్రజాపతి. ప్రేరణ నిచ్చువాడు)

71. స్థావర జంగమ రక్షక

ఓమ్

(స్థావరములను (కదలనివి) జంగమములను (కదలునవి) రక్షించువాడు)

72. విద్వజ్జన మతి ప్రేరక

ఓమ్

(విద్వాంసుల బుద్ధిని వికసింపజేయువాడు)

73. విక్రమ విష్ణు విరాడసి

ఓమ్

(విక్రముడు. విష్ణువు . విరాట్ మున్నగు నామములు కలవాడవు)

74. దాన రహిత నరనాశక

ఓమ్

(దానము చేయని ప్రజలను నాశనము చేయువాడు)
అనంత గుణగణ భూషిత

ఓమ్

శుద్ధ బ్రహ్మ పరాత్పర

ఓమ్

75. త్యాగయుక్త నర భద్రద

ఓమ్

(త్యాగము చేయు నరులను రక్షించువాడు)

76. మన్యురూప మన్యుప్రద

ఓమ్

(దుష్టులపైన దుష్టకార్యములపైన క్రోధము కలిగి, మానవులకును అట్టి మన్యువును ఇచ్చువాడు)

77. వీర్యరూప వీర్యప్రద

ఓమ్

(అనంత పరాక్రమముతో మానవులకు పూర్ణ పరాక్రమము నిచ్చువాడు)

78. సహనరూప సహదాయక

ఓమ్

(అనంత సహనముతో మానవులకు సహనము నిచ్చువాడు)

79. అచల రూప సంచాలక

ఓమ్

(తానుకదలక జగత్తునంతటినీ నడిపించువాడు)

80. రుద్ర భీమ భయవాహక

ఓమ్

(రుద్రుడు. భీముడు. భయంకరుడు)

81. సజ్జన సమ్మత సౌఖ్యద

ఓమ్

(సజ్జనులకిష్టమైన సుఖముల నిచ్చువాడు)

82. వర్ణ చతుష్టయ స్థాపక

ఓమ్

(బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్రులను నాలుగు వర్ణములను ఏర్పరచినవాడు)

83. సర్వ న్యూన సంపూరక

ఓమ్

(సృష్టిలో ఏలోటులేకుండా చేయువాడు)

84. విద్వేషాదిక భంజక

ఓమ్

(ద్వేషాదులను నాశనము చేయువాడు)

85. సర్వమిత్ర సంపాదక

ఓమ్

(అందరికీ మిత్రుడు)

86. సృష్టి స్థితి లయ కారక

ఓమ్

(సృష్టిని చేసి పోషించి నాశనము చేయువాడు)
అనంత గుణ గణ భూషిత

ఓమ్

శుద్ధ బ్రహ్మ పరాత్పర

ఓమ్

87. క్షోభరహిత నభ నామక

ఓమ్

(దుఃఖము లేనివాడు, ఆకాశనామముకలవాడు)

88. మంగళ మూల మయోభవ

ఓమ్

(మంగళకారకుడు)

89. శంకరరూప మయస్కర

ఓమ్

(శంకరుడు. మయస్కరుడను పేర్లతో పిలువబడువాడు)

90. సృష్టి మయా వసు రసవతి

ఓమ్

(నేను చేసిన ఈ సృష్టి ఐశ్వర్య, రసాదులతో కూడినది)

91. సత్పథ ధర్మ పురోహిత

ఓమ్

(ధార్మికులను సత్యమార్గములో నడిపించువాడు)

92. నాశ నివారక స్వస్తిద

ఓమ్

(నాశమునుండి తప్పించి శుభములనిచ్చువాడు)

93. సకల యజ్ఞ స్వీకారక

ఓమ్

(శ్రేష్ఠ కర్మలన్నింటినీ అనుమతించువాడు)

94. ఉక్షిత రక్షక శిక్షక

ఓమ్

(శుభకర్మలాచరించువారిని రక్షించువాడు. దుష్టులను శిక్షించువాడు)

95. విశ్వరూప విశ్వావసు

ఓమ్

(విశ్వమనెడు ఈ సమస్త ఐశ్వర్యము పరమేశ్వరునిది)

96. విశ్వమిత్ర వైశ్వానర

ఓమ్

(అందరికి మిత్రుడు. ఈశ్వరుడు)

97. పుణ్య పురూత మపూరుష

ఓమ్

(జీవునివలె పుణ్య పాపకర్మలు చేయువాడు కాడు)

98. పాహి నిరంతర పూషణ

ఓమ్

(సజ్జనులను ఎల్లప్పుడు రక్షించి పోషించువాడు)
అనంత గుణగణ భూషిత

ఓమ్

శుద్ధ బ్రహ్మ పరాత్పర

ఓమ్

99. పాహి ప్రవాహణ ప్రభువర

ఓమ్

(అందరికీ ప్రభువైన ఓ ఈశ్వర మమ్ము రక్షించు)

100.అద్భుత మిత్ర కృపాకర

ఓమ్

(గొప్పమిత్రుడు, కృపను జూపువాడు)

101. మిత్ర రూప వ్రతపాలక

ఓమ్

(స్నేహ వ్రతమును పాలించువాడు)

102. నిశ్చిత మిత్ర నిరాశ్రయ

ఓమ్

(సదా మిత్రుడు, ఆశ్రయము)

103. అధమోద్ధారక చిన్మయ

ఓమ్

(దీనుల నుద్ధరించువాడు. అనంత జ్ఞానము కలవాడు)

104. సత్య సుఖాత్మక సర్వద

ఓమ్

(సత్యసుఖముతో కూడినవాడు. సృష్టిని దానము చేయువాడు)

105.నిర్గుణ రూప నిరామయ

ఓమ్

(రూపరస గంధాది గుణములు, అజీర్ణాది రోగములు లేనివాడు)

106. ఆనందామృత వర్షక

ఓమ్

(ఆనందమనే అమృతము నిచ్చువాడు)

107. గణనాయక గణపాలక

ఓమ్

(దేవతాది గణములకు నాయకుడు – పోషకుడు)

108. మర్మాచ్ఛాదక విభువర

ఓమ్

(జీవనమునకు కారణములైన ప్రాణాదులను కప్పియుంచువాడు)
అనంత గుణ గణ భూషిత

ఓమ్

శుద్ధ బ్రహ్మ పరాత్పర

ఓమ్

(ఇతి అష్టోత్తర శత ప్రణవ నామాని)

మరిన్ని స్తోత్రములు

Govinda Damodara Stotram In Telugu – గోవింద దామోదర స్తోత్రమ్

Govinda Damodara Stotram In Telugu

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. హిందూమత ధర్మములో స్తోత్రము అనగా స్థుతిస్తూ గానము చేసేది లేక ప్రశంశములతో కూడిన గానం (ప్రశంశా గానం) లేదా కీర్తన లేదా పాట. స్తోత్రములు, ప్రసిద్ధిపొందిన ధార్మిక సాహిత్యం, వీటిని దైనందిన జీవితంలో నిత్యమూ ఉపయోగిస్తుంటారు. ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు శ్రీ గోవింద దామోదర స్తోత్రమ్ గురించి తెలుసుకుందాం…

Govinda Damodara Stotram Lyrics

గోవింద దామోదర స్తోత్రమ్

అగ్రే కురూణామథ పాండవానాం
దుఃశాసనేనాహృతవస్త్రకేశా ।
కృష్ణా తదాక్రోశదనన్యనాథా
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

1

శ్రీకృష్ణ విష్ణో మధుకైటభారే
భక్తానుకంపిన్ భగవన్ మురారే ।
త్రాయస్వ మాం కేశవ లోకనాథ
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

2

విక్రేతుకామా కిల గోపకన్యా
మురారిపాదార్పితచిత్తవృత్తిః ।
దధ్యాదికం మోహవశాదవోచద్
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

3

ఉలూఖలే సంభృతతండులాంశ్చ
సంఘట్టయంత్యో ముసలైః ప్రముగ్ధాః ।
గాయంతి గోప్యో జనితానురాగా
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

4

కాచిత్కరాంభోజపుటే నిషణ్ణం
క్రీడాశుకం కింశుకరక్తతుండమ్ ।
అధ్యాపయామాస సరోరుహాక్షీ
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

5

గృహే గృహే గోపవధూసమూహః
ప్రతిక్షణం పింజరసారికాణామ్ ।
స్ఖలద్గిరాం వాచయితుం ప్రవృత్తో
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

6

పర్య్యంకికాభాజమలం కుమారం
ప్రస్వాపయంత్యోఽఖిలగోపకన్యాః ।
జగుః ప్రబంధం స్వరతాలబంధం
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

7

రామానుజం వీక్షణకేలిలోలం
గోపీ గృహీత్వా నవనీతగోలమ్ ।
ఆబాలకం బాలకమాజుహావ
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

8

విచిత్రవర్ణాభరణాభిరామే-
ఽభిధేహి వక్త్రాంబుజరాజహంసి ।
సదా మదీయే రసనేఽగ్రరంగే
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

9

అంకాధిరూఢం శిశుగోపగూఢం
స్తనం ధయంతం కమలైకకాంతమ్ ।
సంబోధయామాస ముదా యశోదా
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

10

క్రీడంతమంతర్వ్రజమాత్మజం స్వం
సమం వయస్యైః పశుపాలబాలైః ।
ప్రేమ్ణా యశోదా ప్రజుహావ కృష్ణం
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

11

యశోదయా గాఢములూఖలేన
గోకంఠపాశేన నిబధ్యమానః ।
రురోద మందం నవనీతభోజీ
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

12

నిజాంగణే కంకణకేలిలోలం
గోపీ గృహీత్వా నవనీతగోలమ్ ।
ఆమర్దయత్పాణితలేన నేత్రే
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

13

గృహే గృహే గోపవధూకదంబాః
సర్వే మిలిత్వా సమవాయయోగే ।
పుణ్యాని నామాని పఠంతి నిత్యం
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

14

మందారమూలే వదనాభిరామం
బింబాధరే పూరితవేణునాదమ్ ।
గోగోపగోపీజనమధ్యసంస్థం
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

15

ఉత్థాయ గోప్యోఽపరరాత్రభాగే
స్మృత్వా యశోదాసుతబాలకేలిమ్ ।
గాయంతి ప్రోచ్చైర్దధి మంథయంత్యో
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

16

జగ్ధోఽథ దత్తో నవనీతపిండో
గృహే యశోదా విచికిత్సయంతీ ।
ఉవాచ సత్యం వద హే మురారే
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

17

అభ్యర్చ్య గేహం యువతిః ప్రవృద్ధ-
ప్రేమప్రవాహా దధి నిర్మమంథ ।
గాయంతి గోప్యోఽథ సఖీసమేతా
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

18

క్వచిత్ ప్రభాతే దధిపూర్ణపాత్రే
నిక్షిప్య మంథం యువతీ ముకుందమ్ ।
ఆలోక్య గానం వివిధం కరోతి
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

19

క్రీడాపరం భోజనమజ్జనార్థం
హితైషిణీ స్త్రీ తనుజం యశోదా ।
ఆజూహవత్ ప్రేమపరిప్లుతాక్షీ
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

20

సుఖం శయానం నిలయే చ విష్ణుం
దేవర్షిముఖ్యా మునయః ప్రపన్నాః ।
తేనాచ్యుతే తన్మయతాం వ్రజంతి
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

21

విహాయ నిద్రామరుణోదయే చ
విధాయ కృత్యాని చ విప్రముఖ్యాః ।
వేదావసానే ప్రపఠంతి నిత్యం
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

22

వృందావనే గోపగణాశ్చ గోప్యో
విలోక్య గోవిందవియోగఖిన్నామ్ ।
రాధాం జగుః సాశ్రువిలోచనాభ్యాం
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

23

ప్రభాతసంచారగతా ను గావస్-
తద్రక్షణార్థం తనయం యశోదా ।
ప్రాబోధయత్ పాణితలేన మందం
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

24

ప్రవాలశోభా ఇవ దీర్ఘకేశా
వాతాంబుపర్ణాశనపూతదేహాః ।
మూలే తరూణాం మునయః పఠంతి
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

25

ఏవం బ్రువాణా విరహాతురా భృశం
వ్రజస్త్రియః కృష్ణవిషక్తమానసాః ।
విసృజ్య లజ్జాం రురుదుః స్మ సుస్వరం
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

26

గోపీ కదాచిన్మణిపంజరస్థం
శుకం వచో వాచయితుం ప్రవృత్తా ।
ఆనందకంద వ్రజచంద్ర కృష్ణ
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

27

గోవత్సబాలైః శిశుకాకపక్షం
బధ్నంతమంభోజదలాయతాక్షమ్ ।
ఉవాచ మాతా చిబుకం గృహీత్వా
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

28

ప్రభాతకాలే వరవల్లవౌఘా
గోరక్షణార్థం ధృతవేత్రదండాః ।
ఆకారయామాసురనంతమాద్యం
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

29

జలాశయే కాలియమర్దనాయ
యదా కదంబాదపతన్మురారిః ।
గోపాంగనాశ్చుక్రుశురేత్య గోపా
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

30

అక్రూరమాసాద్య యదా ముకుందశ్-
చాపోత్సవార్థం మథురాం ప్రవిష్టః ।
తదా స పౌరైర్జయసీత్యభాషి
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

31

కంసస్య దూతేన యదైవ నీతౌ
వృందావనాంతాద్ వసుదేవసూనూ । (సూనౌ)
రురోద గోపీ భవనస్య మధ్యే
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

32

సరోవరే కాలియనాగబద్ధం
శిశుం యశోదాతనయం నిశమ్య ।
చక్రుర్లుఠంత్యః పథి గోపబాలా
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

33

అక్రూరయానే యదువంశనాథం
సంగచ్ఛమానం మథురాం నిరీక్ష్య ।
ఊచుర్వియోగత్ కిల గోపబాలా
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

34

చక్రంద గోపీ నలినీవనాంతే
కృష్ణేన హీనా కుసుమే శయానా ।
ప్రఫుల్లనీలోత్పలలోచనాభ్యాం
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

35

మాతాపితృభ్యాం పరివార్యమాణా
గేహం ప్రవిష్టా విలలాప గోపీ ।
ఆగత్య మాం పాలయ విశ్వనాథ
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

36

వృందావనస్థం హరిమాశు బుద్ధ్వా
గోపీ గతా కాపి వనం నిశాయామ్ ।
తత్రాప్యదృష్ట్వాఽతిభయాదవోచద్
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

37

సుఖం శయానా నిలయే నిజేఽపి
నామాని విష్ణోః ప్రవదంతి మర్త్యాః ।
తే నిశ్చితం తన్మయతాం వ్రజంతి
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

38

సా నీరజాక్షీమవలోక్య రాధాం
రురోద గోవిందవియోగఖిన్నామ్ ।
సఖీ ప్రఫుల్లోత్పలలోచనాభ్యాం
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

39

జిహ్వే రసజ్ఞే మధురప్రియా త్వం
సత్యం హితం త్వాం పరమం వదామి ।
ఆవర్ణయేథా మధురాక్షరాణి
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

40

ఆత్యంతికవ్యాధిహరం జనానాం
చికిత్సకం వేదవిదో వదంతి ।
సంసారతాపత్రయనాశబీజం
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

41

తాతాజ్ఞయా గచ్ఛతి రామచంద్రే
సలక్ష్మణేఽరణ్యచయే ససీతే ।
చక్రంద రామస్య నిజా జనిత్రీ
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

42

ఏకాకినీ దండకకాననాంతాత్
సా నీయమానా దశకంధరేణ ।
సీతా తదాక్రందదనన్యనాథా
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

43

రామాద్వియుక్తా జనకాత్మజా సా
విచింతయంతీ హృది రామరూపమ్ ।
రురోద సీతా రఘునాథ పాహి
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

44

ప్రసీద విష్ణో రఘువంశనాథ
సురాసురాణాం సుఖదుఃఖహేతో ।
రురోద సీతా తు సముద్రమధ్యే
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

45

అంతర్జలే గ్రాహగృహీతపాదో
విసృష్టవిక్లిష్టసమస్తబంధుః ।
తదా గజేంద్రో నితరాం జగాద
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

46

హంసధ్వజః శంఖయుతో దదర్శ
పుత్రం కటాహే ప్రతపంతమేనమ్ ।
పుణ్యాని నామాని హరేర్జపంతం
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

47

దుర్వాససో వాక్యముపేత్య కృష్ణా
సా చాబ్రవీత్ కాననవాసినీశమ్ ।
అంతః ప్రవిష్టం మనసా జుహావ
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

48

ధ్యేయః సదా యోగిభిరప్రమేయః
చింతాహరశ్చింతితపారిజాతః ।
కస్తూరికాకల్పితనీలవర్ణో
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

49

సంసారకూపే పతితోఽత్యగాధే
మోహాంధపూర్ణే విషయాభితప్తే ।
కరావలంబం మమ దేహి విష్ణో
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

50

భజస్వ మంత్రం భవబంధముక్త్యై
జిహ్వే రసజ్ఞే సులభం మనోజ్ఞమ్ ।
ద్వైపాయనాద్యైర్మునిభిః ప్రజప్తం
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

51

త్వామేవ యాచే మమ దేహి జిహ్వే
సమాగతే దండధరే కృతాంతే ।
వక్తవ్యమేవం మధురం సుభక్త్యా
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

52

గోపాల వంశీధర రూపసింధో
లోకేశ నారాయణ దీనబంధో ।
ఉచ్చస్వరైస్త్వం వద సర్వదైవ
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

53

జిహ్వే సదైవం భజ సుందరాణి
నామాని కృష్ణస్య మనోహరాణి ।
సమస్తభక్తార్తివినాశనాని
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

54

గోవింద గోవింద హరే మురారే
గోవింద గోవింద ముకుంద కృష్ణ ।
గోవింద గోవింద రథాంగపాణే
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

55

సుఖావసానే త్విదమేవ సారం
దుఃఖావసానే త్విదమేవ గేయమ్ ।
దేహావసానే త్విదమేవ జాప్యం
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

56

దుర్వారవాక్యం పరిగృహ్య కృష్ణా
మృగీవ భీతా తు కథం కథంచిత్ ।
సభాం ప్రవిష్టా మనసా జుహావ
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

57

శ్రీకృష్ణ రాధావర గోకులేశ
గోపాల గోవర్ధన నాథ విష్ణో ।
జిహ్వే పిబస్వామృతమేతదేవ
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

58

శ్రీనాథ విశ్వేశ్వర విశ్వమూర్తే
శ్రీదేవకీనందన దైత్యశత్రో ।
జిహ్వే పిబస్వామృతమేతదేవ
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

59

గోపీపతే కంసరిపో ముకుంద
లక్ష్మీపతే కేశవ వాసుదేవ ।
జిహ్వే పిబస్వామృతమేతదేవ
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

60

గోపీజనాహ్లాదకర వ్రజేశ
గోచారణారణ్యకృతప్రవేశ ।
జిహ్వే పిబస్వామృతమేతదేవ
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

61

ప్రాణేశ విశ్వంభర కైటభారే
వైకుంఠ నారాయణ చక్రపాణే ।
జిహ్వే పిబస్వామృతమేతదేవ
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

62

హరే మురారే మధుసూదనాద్య
శ్రీరామ సీతావర రావణారే ।
జిహ్వే పిబస్వామృతమేతదేవ
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

63

శ్రీయాదవేంద్రాద్రిధరాంబుజాక్ష
గోగోపగోపీసుఖదానదక్ష ।
జిహ్వే పిబస్వామృతమేతదేవ
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

64

ధరాభరోత్తారణగోపవేష
విహారలీలాకృతబంధుశేష ।
జిహ్వే పిబస్వామృతమేతదేవ
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

65

బకీబకాఘాసురధేనుకారే
కేశీతృణావర్తవిఘాతదక్ష ।
జిహ్వే పిబస్వామృతమేతదేవ
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

66

శ్రీజానకీజీవన రామచంద్ర
నిశాచరారే భరతాగ్రజేశ ।
జిహ్వే పిబస్వామృతమేతదేవ
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

67

నారాయణానంత హరే నృసింహ
ప్రహ్లాదబాధాహర హే కృపాలో ।
జిహ్వే పిబస్వామృతమేతదేవ
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

68

లీలామనుష్యాకృతిరామరూప
ప్రతాపదాసీకృతసర్వభూప ।
జిహ్వే పిబస్వామృతమేతదేవ
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

69

శ్రీకృష్ణ గోవింద హరే మురారే
హే నాథ నారాయణ వాసుదేవ ।
జిహ్వే పిబస్వామృతమేతదేవ
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

70

వక్తుం సమర్థోఽపి న వక్తి కశ్చిద్-
అహో జనానాం వ్యసనాభిముఖ్యమ్ ।
జిహ్వే పిబస్వామృతమేతదేవ
గోవింద దామోదర మాధవేతి ॥

71

మరిన్ని స్తోత్రములు:

Sri Dattatreya Stotram In Telugu – శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రమ్

Sri Dattatreya Stotram In Telugu

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. హిందూమత ధర్మములో స్తోత్రము అనగా స్థుతిస్తూ గానము చేసేది లేక ప్రశంశములతో కూడిన గానం (ప్రశంశా గానం) లేదా కీర్తన లేదా పాట. స్తోత్రములు, ప్రసిద్ధిపొందిన ధార్మిక సాహిత్యం, వీటిని దైనందిన జీవితంలో నిత్యమూ ఉపయోగిస్తుంటారు. ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రమ్ గురించి తెలుసుకుందాం…

Dattatreya Stotram Lyrics

శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రమ్

జటాధరం పాండురంగం శూలహస్తం కృపానిధిమ్ |
సర్వరోగహరం దేవం దత్తాత్రేయమహం భజే ||

1

అస్య శ్రీదత్తాత్రేయస్తోత్రమంత్రస్య భగవాన్నారదఋషిః, అనుష్టుప్ ఛందః, శ్రీదత్తః పరమాత్మా దేవతా, శ్రీదత్త ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః ||

నారద ఉవాచ |
జగదుత్పత్తికర్త్రే చ స్థితిసంహారహేతవే |
భవపాశవిముక్తాయ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తు తే ||

1

జరాజన్మవినాశాయ దేహశుద్ధికరాయ చ |
దిగంబర దయామూర్తే దత్తాత్రేయ నమోఽస్తు తే ||

2

కర్పూరకాంతిదేహాయ బ్రహ్మమూర్తిధరాయ చ |
వేదశాస్త్రపరిజ్ఞాయ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తు తే ||

3

హ్రస్వదీర్ఘకృశస్థూలనామగోత్రవివర్జిత |
పంచభూతైకదీప్తాయ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తు తే ||

4

యజ్ఞభోక్త్రే చ యజ్ఞాయ యజ్ఞరూపధరాయ చ |
యజ్ఞప్రియాయ సిద్ధాయ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తు తే ||

5

ఆదౌ బ్రహ్మా హరిర్మధ్యే హ్యంతే దేవః సదాశివః | [మధ్యే విష్ణు]
మూర్తిత్రయస్వరూపాయ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తు తే ||

6

భోగాలయాయ భోగాయ యోగయోగ్యాయ ధారిణే |
జితేంద్రియ జితజ్ఞాయ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తు తే ||

7

దిగంబరాయ దివ్యాయ దివ్యరూపధరాయ చ |
సదోదితపరబ్రహ్మ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తు తే ||

8

జంబూద్వీపే మహాక్షేత్రే మాతాపురనివాసినే |
జయమాన సతాం దేవ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తు తే ||

9|

భిక్షాటనం గృహే గ్రామే పాత్రం హేమమయం కరే |
నానాస్వాదమయీ భిక్షా దత్తాత్రేయ నమోఽస్తు తే ||

10

బ్రహ్మజ్ఞానమయీ ముద్రా వస్త్రే చాకాశభూతలే |
ప్రజ్ఞానఘనబోధాయ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తు తే ||

11

అవధూత సదానంద పరబ్రహ్మస్వరూపిణే |
విదేహదేహరూపాయ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తు తే ||

12

సత్యరూప సదాచార సత్యధర్మపరాయణ |
సత్యాశ్రయ పరోక్షాయ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తు తే ||

13

శూలహస్త గదాపాణే వనమాలాసుకంధర |
యజ్ఞసూత్రధర బ్రహ్మన్ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తు తే ||

14

క్షరాక్షరస్వరూపాయ పరాత్పరతరాయ చ |
దత్త ముక్తిపరస్తోత్ర దత్తాత్రేయ నమోఽస్తు తే ||

15

దత్త విద్యాఢ్య లక్ష్మీశ దత్త స్వాత్మస్వరూపిణే |
గుణనిర్గుణరూపాయ దత్తాత్రేయ నమోఽస్తు తే ||

16

శత్రునాశకరం స్తోత్రం జ్ఞానవిజ్ఞానదాయకమ్ |
సర్వపాపం శమం యాతి దత్తాత్రేయ నమోఽస్తు తే ||

17

ఇదం స్తోత్రం మహద్దివ్యం దత్తప్రత్యక్షకారకమ్ |
దత్తాత్రేయప్రసాదాచ్చ నారదేన ప్రకీర్తితమ్ ||

18

ఇతి శ్రీనారదపురాణే నారదవిరచితం శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రమ్ |

మరిన్ని స్తోత్రములు:

Sthotralu – స్తోత్రాలు

Sthotralu

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. హిందూమత ధర్మములో స్తోత్రము అనగా స్థుతిస్తూ గానము చేసేది లేక ప్రశంశములతో కూడిన గానం (ప్రశంశా గానం) లేదా కీర్తన లేదా పాట. ఈ స్తోత్రములు దేవీ, శివుడు లేదా విష్ణువు కొరకు నిర్దేశింపబడినవి. స్తోత్రములు, ప్రసిద్ధిపొందిన ధార్మిక సాహిత్యం, వీటిని దైనందిన జీవితంలో నిత్యమూ ఉపయోగిస్తుంటారు. ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు  స్తోత్రముల గురించి తెలుసుకుందాం…

Sthotralu – స్తోత్రాలు

Sri Ganesh Mahimna Stotram In Telugu | శ్రీ గణేశ మహిమ్నః స్తోత్రం

Sri Ganesh Mahimna Stotram In Telugu

Sri Ganesh Mahimna Stotram In Telugu Lyrics

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. హిందూమత ధర్మములో స్తోత్రము అనగా స్థుతిస్తూ గానము చేసేది లేక ప్రశంశములతో కూడిన గానం (ప్రశంశా గానం) లేదా కీర్తన లేదా పాట. స్తోత్రములు, ప్రసిద్ధిపొందిన ధార్మిక సాహిత్యం, వీటిని దైనందిన జీవితంలో నిత్యమూ ఉపయోగిస్తుంటారు. ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు శ్రీ గణేశ మహిమ్నః స్తోత్రం గురించి తెలుసుకుందాం…

శ్రీ గణేశ మహిమ్నః స్తోత్రం

అనిర్వాచ్యం రూపం స్తవననికరో యత్ర గలిత
స్తథా వక్ష్యే స్తోత్రం ప్రథమపురుషస్యాత్ర మహతః |
యతో జాతం విశ్వం స్థితమపి సదా యత్ర విలయః
స కీదృగ్గీర్వాణః సునిగమనుతః శ్రీగణపతిః ||

గణేశం గాణేశాః శివమితి చ శైవాశ్చ విబుధాః
రవిం సౌరా విష్ణుం ప్రథమపురుషం విష్ణుభజకాః |
వదంత్యేకం శాక్తాః జగదుదయమూలాం పరిశివాం న
జానే కిం తస్మై నమ ఇతి పరం బ్రహ్మ సకలమ్ ||

తథేశం యోగజ్జా గణపతిమిమం కర్మ నిఖిలం
సమీమాంసా వేదాంతిన ఇతి పరం బ్రహ్మ సకలమ్ |
అజాం సాంఖ్యో బ్రూతే సకలగుణరూపాం చ సతతం
ప్రకర్తారం న్యాయస్త్వథ జగతి బౌద్ధ ధియమితి ||

కథం జ్ఞేయో బుద్ధేః పరతర ఇయం బాహ్యసరణి
ర్యథా ధీర్యస్య స్యాత్స చ తదనురూపో గణపతిః |
మహత్కృత్యం తస్య స్వయమపి మహాన్సూక్ష్మమణువ
ధ్వనిర్జ్యోతిర్బిందుర్గగనసదృశః కిం చ సదసత్ ||

అనేకాస్యో పారాక్షికరచరణో నంతహృదయ
స్తథా నానారూపో వివిధవదనః శ్రీగణపతిః |
అనంతాహ్వః శక్త్యా వివిధగుణకర్మెకసమయే
త్వసంఖ్యాతానంతాభిమతఫలదో నేకవిషయే ||

న యస్యాంతో మధ్యో న చ భవతి చాదిః సుమహతా
మలిప్తః కృత్వేత్థం సకలమపి ఖంవత్స చ పృథక్ |
స్మృతః సంస్మర్తౄణాం సకలహృదయస్థః ప్రియకరో
నమస్తస్మై దేవాయ సకలసువంద్యాయ మహతే ||

గణేశాద్యం బీజం దహనవనితాపల్లవయుతం
మనుశ్చెకార్ణో2యం ప్రణవసహితో భీష్టఫలదః
సబిందుశ్చాంగాద్యాం గణకఋషిఛందోఒస్య చ నిచృ
త్స దేవః ప్రాగ్బీజం విపదపి చ శక్తిర్ణపకృతామ్ ||

గకారో హేరంబః సగుణ ఇతి పుంనిర్గుణమయో
ద్విధాప్యేకో జాతః ప్రకృతిపురుషో బ్రహ్మ హి గణః |
స చేశశ్చోత్పత్తిస్థితిలయకరో2యం ప్రథమకో
యతో భూతం భవ్యం భవతి పతిరీశో గణపతిః ||

గకారః కంఠోర్ధ్వం గజముఖసమో మర్త్యసదృశో
ణకారః కంఠాధో జఠరసదృశాకార ఇతి చ |
అధోభావః కట్యాం చరణ ఇతి హీశో2స్య చ తను
ర్విభాతీత్తం నామ త్రిభువనసమం భూర్భువః సువః ||

గణేశేతి త్ర్యర్థాత్మకమపి వరం నామ సుఖదం
సకృత్రోచ్చైరుచ్చారితమితి నృభిః పావనకరమ్ |
గణేశస్యైకస్య ప్రతిజపకరస్యాస్య సుకృతం
న విజ్ఞాతో నామ్నః సకలమహిమా కీదృశవిధః ||

గణేశేత్యాహ్వాం యః ప్రవదతి ముహుస్తస్య పురతః
ప్రపశ్యంస్తద్వక్త్రం స్వయమపి గణస్తిష్ఠతి తదా |
స్వరూపస్య జ్ఞానం త్వముక ఇతి నామ్నాస్య భవతి
ప్రబోధః సుప్తస్య త్వఖిలమిహ సామర్థ్యమమునా ||

గణేశో విశ్వేఒస్మిన్ స్థిత ఇహ చ విశ్వం గణపతౌ
గణేశో యత్రాస్తే ధృతిమతిరమైశ్వర్యమఖిలమ్ |
సముక్తం నామైకం గణపతిపదం మంగళమయం
తదేకాస్యే దృష్టే సకలవిబుధాస్యేక్షణసమమ్ ||

బహుక్లేశైర్వ్యాప్తః స్మృత ఉత గణేశే చ హృదయే
క్షణాత్ క్లేశాన్ముక్తోభవతి సహసా త్వభ్రచయవత్ |
వనే విద్యారంభే యుధి రిపుభయే కుత్ర గమనే
ప్రవేశే ప్రాణాంతే గణపతిపదం చాశు విశతి ||

గణాధ్యక్షో జ్యేష్ఠః కపిల అపరో మంగళనిధి
ర్దయాలుర్హేరంబో వరద ఇతి చింతామణిరజః |
వరానీశో ఢుంఢిర్గజవదననామా శివసుతో
మయూరేశో గౌరీతనయ ఇతి నామాని పఠతి ||

మహేశో2యం విష్ణుః సకవిరవిరిందుః కమలజః
క్షితిస్తోయం వహ్నిః శ్వసన ఇతి ఖం త్వద్రిరుదధిః |
కుజస్తారః శుక్రో పురురుడుబుధో గుశ్చ ధనదో
యమః పాశీ కావ్యః శనిరఖిలరూపో గణపతిః ||

ముఖం వహ్నిః పాదౌ హరిరపి విధాతా ప్రజననం
రవిర్నేత్రే చంద్రో హృదయమపి కామోస్య మదనః |
కరౌ శక్రః కట్యామవనిరుదరం భాతి దశనం
గణేశస్యాసన్వె క్రతుమయవపుశ్చైవ సకలమ్ ||

అనర్ఘ్యాలంకారైరరుణవసనైర్భూషితతనుః
కరీంద్రాస్యః సింహాసనముపగతో భాతి బుధరాట్ |
స్మితాస్యాత్తన్మధ్యేఒప్యుదితరవిబింబోపమరుచిః
స్థితా సిద్ధిర్వామే మతిరితరగా చామరకరా ||

సమంతాత్తస్యాసన్ ప్రవరమునిసిద్ధాః సురగణాః
ప్రశంసంతీత్యగ్రే వివిధనుతిభిః సాంజలిపుటాః |
బిడౌజాద్యైర్బహ్మాదిభిరనువృతో భక్తనికరై
ర్గణక్రీడామోదప్రముదవికటాద్యైః సహచరైః ||

వశిత్వాద్యష్టాష్టాదశదిగఖిలాల్లోలమనువా
గ్ధృతిః పాదూః ఖడ్గంజనరసబలాః సిద్ధయ ఇమాః |
సదా పృష్టే తిష్ఠంత్యనిమిషదృశస్తన్ముఖలయాః
గణేశం సేవంతే ప్యతినికటసూపాయనకరాః ||

మృగాంకాస్యా రంభాప్రభృతిగణికా యస్య పురతః
సుసంగీతం కుర్వంత్యపి కుతుకగంధర్వసహితాః |
ముదః పారో నాత్రేత్యనుపమపదే దౌర్విగలితా
స్థిరం జాతం చిత్తం చరణమవలోక్యాస్య విమలమ్ ||

హరేణాయం ధ్యాతస్త్రిపురమథనే చాసురవధే
గణేశః పార్వత్యా బలివిజయకాలే పి హరిణా |
విధాత్రా సంసృష్టావురగపతినా క్షోణిధరణే
నరైః సిద్ధా ముక్తే త్రిభువనజయే పుష్పధనుషా ||

అయం సుప్రాసాదే సుర ఇవ నిజానందభువనే
మహాన్ శ్రీమానాద్యో లఘుతరగృహే రంకసదృశః |
శివద్వారే ద్వాఃస్థో నృప ఇవ సదా భూపతిగృహే
స్థితో భూత్వోమాంకే శిశుగణపతిర్లాలనపరః ||

అముష్మిన్ సంతుష్టే గజవదన ఏవాపి విబుధే
తతస్తే సంతుష్టాస్ట్రిభువనగతాః స్యుర్బుధగణాః |
దయాళుర్హేరంబో న చ భవతి యస్మింశ్చ పురుషే
వృథా సర్వం తస్య ప్రజననమతః సాంద్రతమసి ||

వరేణ్యో భూశుండిర్భృగుగురుకుజా ముద్గలముఖా
హ్యపారాస్తద్భక్తా జపహవనపూజాస్తుతిపరాః |
గణేశోయం భక్తప్రియ ఇతి చ సర్వత్ర గదితం
విభక్తిర్యత్రాస్తే స్వయమపి సదా తిష్ఠతి గణః ||

మృదః కాశ్చిద్ధాతోశ్ఛదవిలిఖితా వాపి దృషదః
స్మృతా వ్యాజాన్మూర్తిః పథి యది బహిర్యేన సహసా |
అశుద్ధోఒద్ధా ద్రష్టా ప్రవదతి తదాహ్వాం గణపతేః
శ్రుతా శుద్ధో మర్త్యో భవతి దురితాద్విస్మయ ఇతి ||

బహిర్ద్వారస్యోర్ధ్వం గజవదనవర్ష్మేంధనమయం
ప్రశస్తం వా కృత్వా వివిధకుశలైస్తత్ర నిహతమ్ |
ప్రభావాత్తన్మూర్త్యా భవతి సదనం మంగళమయం
విలోక్యానందస్తాం భవతి జగతో విస్మయ ఇతి ||

సితే భాద్రే మాసే ప్రతిశరది మధ్యాహ్నసమయే
మృదో మూర్తిం కృత్వా గణపతితిధౌ ఢుంఢిసదృశీమ్ |
సమర్చత్యుత్సాహః ప్రభవతి మహాన్ సర్వసదనే
విలోక్యానందస్తాం ప్రభవతి నృణాం విస్మయ ఇతి ||

తథా హ్యేకః శ్లోకో వరయతి మహిమ్నో గణపతేః
కథం స శ్లోకేస్మిన్ స్తుత ఇతి భవేత్సంప్రపతితే |
స్మృతం నామాస్యైకం సకృదిదమనంతాహ్వయసమం
యతో యస్యెకస్య స్తవనసదృశం నాన్యదపరమ్ ||

గజవదన విభో యద్వర్జితం వైభవం తే
త్విహ జనుషి మమేత్థం చారు తద్దర్శయాశు |
త్వమసి చ కరుణాయాః సాగరః కృత్స్నదాతా
ప్యతి తవ భృతకోఒహం సర్వదా చింతకోస్మి ||

సుస్తోత్రం ప్రపఠతు నిత్యమేతదేవ
స్వానందం ప్రతి గమనే ప్యయం సుమార్గః |
సంచింత్యం స్వమనసి తత్పదారవిందం
స్థాప్యాగ్రే స్తవనఫలం నతీః కరిష్యే ||

గణేశదేవస్య మాహాత్మ్యమేత
ద్యః శ్రావయేద్వాపి పఠేచ్ఛ తస్య |
క్లేశా లయం యాంతి లభేచ్చ శీఘ్రం
స్త్రీపుత్రవిద్యార్థగృహం చ ముక్తిమ్ ||

ఇతి శ్రీపుష్పదంతవిరచితం శ్రీగణేశమహిమ్నః స్తోత్రమ్ |

మరిన్ని స్తోత్రములు:

Sri Shiva Mahimna Stotram In Telugu | శ్రీ శివ మహిమ్నః స్తోత్రం

Shri Shiva Mahimna Stotram In Telugu

Sri Shiva Mahimna Stotram In Telugu Lyrics

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. హిందూమత ధర్మములో స్తోత్రము అనగా స్థుతిస్తూ గానము చేసేది లేక ప్రశంశములతో కూడిన గానం (ప్రశంశా గానం) లేదా కీర్తన లేదా పాట. స్తోత్రములు, ప్రసిద్ధిపొందిన ధార్మిక సాహిత్యం, వీటిని దైనందిన జీవితంలో నిత్యమూ ఉపయోగిస్తుంటారు. ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు శ్రీ శివ మహిమ్నః స్తోత్రం గురించి తెలుసుకుందాం…

శ్రీ శివ మహిమ్నః స్తోత్రం

మహిమ్నః పారం తే పరమవిదుషో యద్యసదృశీ
స్తుతిర్ర్బహ్మాదీనామపి తదవసన్నాస్త్వయి గిరః |
అథా౬వాచ్యః సర్వః స్వమతిపరిణామావధి గృణన్
మమాప్యేష స్తోత్రే హర నిరపవాదః పరికరః ||

అతీతః పంథానం తవ చ మహిమా వాఙ్మనసయో
రతద్వ్యావృత్త్యా యం చకితమభిధత్తే శ్రుతిరపి |
స కస్య స్తోతవ్యః కతివిధగుణః కస్య విషయః
పదే త్వర్వాచీనే పతతి న మనః కస్య న వచః ||

మధుస్ఫీతా వాచః పరమమమృతం నిర్మితవత
స్తవ బ్రహ్మన్ కిం వాగపి సురగురోర్విస్మయపదమ్ |
మమ త్వేతాం వాణీం గుణకథనపుణ్యేన భవతః
పునామీత్యర్ధే౬స్మిన్ పురమథన బుద్ధిర్వ్యవసితా ||

తవైశ్వర్యం యత్తజ్జగదుదయరక్షాప్రలయకృత్
త్రయీవస్తువ్యస్తం తిసృషు గుణభిన్నాసు తనుషు |
అభవ్యానామస్మిన్ వరద రమణీయామరమణీం
విహంతుం వ్యాక్రోశీం విదధత ఇహైకే జడధియః ||

కిమీహః కిం కాయః స ఖలు కిముపాయ భువనం
కిమాధారో ధాతా సృజతి కిముపాదాన ఇతి చ |
అతర్క్యైశ్వర్యే త్వయ్యనవసరదుఃస్థో హతధియః
కుతర్కోజియం కాంశ్చిన్ముఖరయతి మోహాయ జగతః ||

అజన్మానో లోకాః కిమవయవవంతోపి జగతా
మధిష్ఠాతారం కిం భవవిధిరనాదృత్య భవతి |
అనీశో వా కుర్యాద్భువనజననే కః పరికరో
యతో మందాస్త్వాం ప్రత్యమరవర సంశేరత ఇమే ||

త్రయీ సాంఖ్యం యోగః పశుపతిమతం వైష్ణవమితి
ప్రభిన్నే ప్రస్థానే పరమిదమదః పథ్యమితి చ |
రుచీనాం వైచిత్ర్యాదృజుకుటిల నానాపథజుషాం
నృణామేకో గమ్యస్త్వమసి పయసామర్థవ ఇవ ||

మహోక్షః ఖట్వాంగం పరశురజినం భస్మ ఫణినః
కపాలం చేతీయత్తవ వరద తంత్రోపకరణమ్ |
సురాస్తాం తామృద్ధిం దధతి తు భవద్ర్భూప్రణిహితాం
న హి స్వాత్మారామం విషయమృగతృష్ణా భ్రమయతి ||

ధ్రువం కశ్చిత్ సర్వం సకలమపరస్త్వధ్రువమిదం
పరో ధ్రావ్యాధౌవ్యే జగతి గదతి వ్యస్తవిషయే |
సమస్తేఒప్యేతస్మిన్ పురమథన తైర్విస్మిత ఇవ
స్తువంజిప్రేమి త్వాం న ఖలు నను ధృష్టా ముఖరతా ||

తవైశ్వర్యం యత్నాద్యదుపరి విరించిర్హరిరధః
పరిచ్ఛేత్తుం యాతావనలమనలస్కంధవపుషః
తతో భక్తిశ్రద్ధాభరగురుగృణద్భ్యాం గిరిశ యత్
స్వయం తస్థే తాభ్యాం తవ కిమనువృత్తిర్న ఫలతి ||

అయత్నాదాపాద్య త్రిభువనమవైరవ్యతికరం
దశాస్యో యద్భాహూనభృత రణకండూపరవశాన్ |
శిరఃపద్మశ్రేణీరచితచరణాంభోరుహబలేః
స్థిరాయాస్త్వద్భక్తేస్త్రిపురహర విస్ఫూర్జితమిదమ్ ||

అముష్య త్వత్సేవాసమధిగతసారం భుజవనం
బలాత్ కైలాసేఒపి త్వదధివసతౌ విక్రమయతః |
అలభ్యా పాతాలే౬ప్యలసచలితాంగుష్ఠశిరసి
ప్రతిష్ఠా త్వయ్యాసీధ్రువముపచితో ముహ్యతి ఖలః ||

యదృద్ధిం సుత్రామ్లో వరద పరమోచ్చెరపి సతీ
మధశ్చక్రే బాణః పరిజనవిధేయత్రిభువనః |
న తచ్చిత్రం తస్మిన్ వరివసితరి త్వచ్చరణయో
ర్న కస్యాప్యున్నత్యై భవతి శిరసస్త్వయ్యవనతిః ||

అకాండబ్రహ్మాండక్షయచకితదేవాసురకృపా
విధేయస్యాసీద్యస్త్రినయనవిషం సంహృతవతః |
స కల్మాషః కంఠే తవ న కురుతే న శ్రియమహో
వికార్కోపి శ్లాఘ్యో భువనభయభంగవ్యసనినః ||

అసిద్ధార్ధా నైవ క్వచిదపి సదేవాసురనరే
నివర్తంతే నిత్యం జగతి జయినో యస్య విశిఖాః |
స పశ్యన్నీశ త్వామితరసురసాధారణమభూత్
స్మరః స్మర్తవ్యాత్మా న హి వశిషు పథ్యః పరిభవః ||

మహీ పాదాఘాతాద్ర్వజతి సహసా సంశయపదం
పదం విష్ణోగ్రామ్యద్భుజపరిఘరుగగ్రహగణమ్ |
ముహుర్ద్యార్ధాస్థ్యం యాతనిభృతజటాతాడితతటా
జగద్రక్షాయై త్వం నటసి నను వామైన విభుతా ||

వియద్వ్యాపీ తారాగణగుణితఫేనోద్గమరుచిః
ప్రవాహో వారాం యః పృషతలఘుదృష్టః శిరసి తే |
జగద్ద్వీపాకారం జలధివలయం తేన కృతమి
త్యనేనైవోన్నేయం ధృతమహిమ దివ్యం తవ వపుః ||

రథః క్షోణీ యంతా శతధృతిరగేంద్రో ధనురథో
రథాంగే చంద్రార్కౌ రథచరణపాణిః శర ఇతి |
దిధక్షోస్తే కోయం త్రిపురతృణమాడంబరవిధి
ర్విధేయైః క్రీడంత్యో న ఖలు పరతంత్రాః ప్రభుధియః ||

హరిస్తే సాహస్రం కమలబలిమాధాయ పదయో
ర్యదేకోనే తస్మిన్ నిజముదహరన్నేత్రకమలమ్ |
గతో భక్త్యుద్రేకః పరిణతిమసౌ చక్రవపుషా
త్రయాణాం రక్షాయై త్రిపురహర జాగర్తి జగతామ్ ||

క్రతౌ సుప్తే జాగ్రత్త్వమసి ఫలయోగే క్రతుమతాం
క్వ కర్మ ప్రధ్వస్తం ఫలతి పురుషారాధనమృతే |
అతస్త్వాం సంప్రేక్ష్య క్రతుషు ఫలదానప్రతిభువం
శ్రుతౌ శ్రద్ధాం బద్ధ్వా దృఢపరికరః కర్మసు జనః ||

క్రతౌ సుప్తే జాగ్రత్త్వమసి ఫలయోగే క్రతుమతాం
క్వ కర్మ ప్రధ్వస్తం ఫలతి పురుషారాధనమృతే |
అతస్త్వాం సంప్రేక్ష్య క్రతుషు ఫలదానప్రతిభువం
శ్రుతౌ శ్రద్ధాం బద్ధ్వా దృఢపరికరః కర్మసు జనః ||

క్రియాదక్షో దక్షః క్రతుపతిరధీశస్తనుభృతా
మృషీణామార్త్విజ్యం శరణద సదస్యాః సురగణాః |
క్రతుభేషస్త్వత్తః క్రతుఫలవిధానవ్యసనినో
ధ్రువం కర్తుః శ్రద్ధావిధురమభిచారాయ హి మఖాః ||

ప్రజానాథం నాథ ప్రసభమభికం స్వాం దుహితరం
గతం రోహిద్భూతాం రిరమయిషుమృష్యస్య వపుషా |
ధనుష్పాణేర్యాతం దివమపి సపత్రాకృతమముం
త్రసంతం తేజ ద్యాపి త్యజతి న మృగవ్యాధరభసః ||

స్వలావణ్యాశంసాధృతధనుషమహ్నాయ తృణవత్
పురః పుష్టం దృష్ట్వా పురమథన పుష్పాయుధమపి |
దేవీ యమనిరత దేహార్ధఘటనా
యది స్త్రైణం -దవైతి త్వామద్ధా బత వరద ముగ్ధా యువతయః ||

భవః శర్వో రుద్రః పశుపతిరథోగ్రః సహమహాం
స్తథా భీమేశానావితి యదభిధానాష్టకమిదమ్ |
అముష్మిన్ ప్రత్యేకం ప్రవిచరతి దేవ శ్రుతిరపి
ప్రియాయాస్మై ధామ్నే ప్రవిహితనమస్యోస్మి భవతే ||

నమో నేదిష్ఠాయ ప్రియదవ దవిష్ఠాయ చ నమో
నమః క్షోదిష్ఠాయ స్మరహర మహిష్ఠాయ చ నమః |
నమో వర్షిష్ఠాయ త్రినయన యవిష్ఠాయ చ నమో
నమః సర్వస్మై తే తదిదమితి శర్వాయ చ నమః ||

బహులరజసే విశ్వోత్పత్తా భవాయ నమో నమః
ప్రబలతమసే తత్సంహారే హరాయ నమో నమః |
జనసుఖకృతే సత్త్వోద్రిక్తా మృడాయ నమో నమః
ప్రమహసి పదే నిస్త్రైగుణ్యే శివాయ నమో నమః ||

కృశపరిణతి చేతః క్లేశవశ్యం క్వ చేదం
క్వ చ తవ గుణసీమోల్లంఘినీ శశ్వదృద్ధిః |
ఇతి చకితమమందీకృత్య మాం భక్తిరాధా
ద్వరద చరణయోస్తే వాక్యపుష్పోపహారమ్ ||

అసితగిరిసమం స్యాత్కజ్జలం సింధుపాత్రే
సురతరువరశాఖా లేఖనీ పత్రముర్వీ |
లిఖతి యది గృహీత్వా శారదా సర్వకాలం
తదపి తవ గుణానామీశ పారం న యాతి ||

అసురసురమునీంద్రెరర్చిత స్యేందుమౌళే
ర్గథితగుణమహిమ్నో నిర్గుణస్యేశ్వరస్య ||
సకలగణవరిష్ఠః పుష్పదంతాభిధానః
రుచిరమలఘువృత్తైః స్తోత్రమేతచ్చకార ||

అహరహరనవద్యం ధూర్జటేః స్తోత్రమేతత్
పఠతి పరమభక్త్యా శుద్ధచిత్తః పుమాన్ యః |
స భవతి శివలోకే రుద్రతుల్యస్తథాత్ర
ప్రచురతరధనాయుః పుత్రవాన్ కీర్తిమాంశ్చ ||

మహేశాన్నాపరో దేవో మహిమ్నో నాపరా స్తుతిః |
అఘోరాన్నాపరో మంత్రో నాస్తి తత్త్వం గురోః పరమ్ ||

దీక్షా దానం తపస్తీర్థం జ్ఞానం యాగాదికాః క్రియాః |
మహిమ్నః స్తవ పాఠస్య కలాం నార్హంతి షోడశీమ్ ||

కుసుమదశననామా సర్వగంధర్వరాజః
శిశుశశిధరమౌలేర్దేవదేవస్య దాసః |
స ఖలు నిజమహిమ్నో భ్రష్ట ఏవాస్య రోషాత్
స్తవనమిదమకార్షీద్దివ్యదివ్యం మహిమ్నః ||

సురవరమునిపూజ్యం స్వర్గమోక్షైకహేతుం
పఠతి యది మనుష్యః ప్రాంజలిర్నాన్యచేతాః |
ప్రజతి శివసమీపం కిన్నరైః స్తూయమానః
స్తవనమిదమమోఘం పుష్పదంతప్రణీతమ్ ||

ఆసమాప్తమిదం స్తోత్రం పుణ్యం గంధర్వభాషితమ్ |
అనౌపమ్యం మనోహారి శివమీశ్వరవర్ణనమ్ ||

ఇత్యేషా వాఙ్మయీ పూజా శ్రీమచ్ఛంకరపాదయోః |
అర్పితా తేన దేవేశః ప్రీయతాం మే సదాశివః ||

తవ తత్త్వం న జానామి కీదృశోసి మహేశ్వర |
యాదృశో౬సి మహాదేవ తాదృశాయ నమో నమః ||

ఏకకాలం ద్వికాలం వా త్రికాలం యః పఠేన్నరః |
సర్వపాపవినిర్ముక్తః శివలోకే మహీయతే ||

శ్రీపుష్పదంతముఖపంకజనిర్గతేన
స్తోత్రేణ కిల్బిషహరేణ హరప్రియేణ |
కంఠస్థితేన పఠితేన సమాహితేన
సుప్రీణితో భవతి భూతపతిర్మహేశః ||

ఇతి శ్రీపుష్పదంత విరచితం శ్రీ శివ మహిమ్నః స్తోత్రమ్ |

మరిన్ని స్తోత్రములు:

Narayani Stuti In Telugu | నారాయణి స్తుతి

Narayani Stuti In Telugu

Narayani Stuti In Telugu Lyrics

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. హిందూమత ధర్మములో స్తోత్రము అనగా స్థుతిస్తూ గానము చేసేది లేక ప్రశంశములతో కూడిన గానం (ప్రశంశా గానం) లేదా కీర్తన లేదా పాట. ఈ స్తోత్రములు దేవీ, శివుడు లేదా విష్ణువు కొరకు నిర్దేశింపబడినవి. స్తోత్రములు, ప్రసిద్ధిపొందిన ధార్మిక సాహిత్యం, వీటిని దైనందిన జీవితంలో నిత్యమూ ఉపయోగిస్తుంటారు. ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు నారాయణి స్తుతి స్తోత్రము గురించి తెలుసుకుందాం…

నారాయణి స్తుతి

సర్వస్య బుద్ధిరూపేణ జనస్య హృది సంస్థితే |
స్వర్గాపవర్గదే దేవి నారాయణి నమోస్తు తే ||

కలాకాష్ఠాదిరూపేణ పరిణామప్రదాయిని |
విశ్వస్యోపరతౌ శక్తే నారాయణి నమోస్తు తే ||

సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే |
శరణ్యే త్ర్యంబకే గౌరి నారాయణి నమోస్తు తే ||

సృష్టిస్థితివినాశానాం శక్తిభూతే సనాతని |
గుణాశ్రయే గుణమయే నారాయణి నమోస్తు తే ||

శరణాగతదీనార్తపరిత్రాణపరాయణే |
సర్వస్యార్తిహరే దేవి నారాయణి నమోస్తు తే ||

హంసయుక్తవిమానస్థే బ్రహ్మాణీరూపధారిణి |
కౌశాంభఃక్షరికే దేవి నారాయణి నమోస్తు తే ||

త్రిశూలచంద్రాహిధరే మహావృషభవాహిని |
మాహేశ్వరీస్వరూపేణ నారాయణి నమోస్తుతే ||

మయూరకుక్కుటవృతే మహాశక్తిధరేనఘే |
కౌమారీరూపసంస్థానే నారాయణి నమోస్తు తే ||

శంఖచక్రగదాశార్జగృహీతపరమాయుధే |
ప్రసీద వైష్ణవీరూపే నారాయణి నమోస్తు తే ||

గృహీతోగ్రమహాచక్రే దంష్టోద్ధృతవసుంధరే |
వరాహరూపిణి శివే నారాయణి నమోస్తు తే ||

నృసింహరూపేణోగ్రేణ హంతుం దైత్యాన్ కృతోద్యమే |
త్రైలోక్యత్రాణసహితే నారాయణి నమోస్తు తే ||

కిరీటిని మహావజ్రే సహస్రనయనోజ్జ్వలే |
వృత్రప్రాణహరే చైంద్రి నారాయణి నమోస్తు తే ||

శివదూతీస్వరూపేణ హతదైత్యమహాబలే |
ఘోరరూపే మహారావే నారాయణి నమోస్తు తే ||

దంష్ట్రాకరాలవదనే శిరోమాలావిభూషణే |
చాముండే ముండమథనే నారాయణి నమోస్తు తే ||

లక్ష్మి లజ్జీ మహావిద్యే శ్రద్ధే పుష్టి స్వధే ధ్రువే |
మహారాత్రి మహామాయే నారాయణి నమోస్తు తే ||

మేధే సరస్వతి వరే భూతి బాభ్రవి తామసి |
నియతే త్వం ప్రసీదేశే నారాయణి నమోస్తుతే ||

మరిన్ని స్తోత్రాలు:

Durga Saptashati Uttara Nyasa In Telugu (Upasamharaha) | దుర్గా సప్తశతీ ఉత్తరాన్యాసః

Durga Saptashati Uttara Nyasa In Telugu

Durga Saptashati Uttara Nyasa (Upasamharaha) 

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. హిందూమత ధర్మములో స్తోత్రము అనగా స్థుతిస్తూ గానము చేసేది లేక ప్రశంశములతో కూడిన గానం (ప్రశంశా గానం) లేదా కీర్తన లేదా పాట. ఈ స్తోత్రములు దేవీ, శివుడు లేదా విష్ణువు కొరకు నిర్దేశింపబడినవి. స్తోత్రములు, ప్రసిద్ధిపొందిన ధార్మిక సాహిత్యం, వీటిని దైనందిన జీవితంలో నిత్యమూ ఉపయోగిస్తుంటారు. ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు దుర్గా సప్తశతీ ఉత్తరాన్యాసః స్తోత్రము గురించి తెలుసుకుందాం…

దుర్గా సప్తశతీ ఉత్తరాన్యాసః

|| అథ ఉత్తరన్యాసః ||

కరన్యాసః

ఓం ఖడ్గనీ శూలినీ ఘోరా గదినీ చక్రిణీ తథా
శంఖినీ చాపినీ బాణభుశుండీ పరిఘాయుధా ||
అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |

ఓం శూలేన పాహి నో దేవి పాహి ఖడ్గన చాంబికే |
ఘంటాస్వనేన నః పాహి చాపజ్యానిఃస్వనేన చ ||
తర్జనీభ్యాం నమః |

ఓం ప్రాచ్యాం రక్ష ప్రతీచ్యాం చ చండికే రక్ష దక్షిణే
భ్రామణేనాత్మశూలస్య ఉత్తరస్యాం తథేశ్వరి ||
మధ్యమాభ్యాం నమః |

ఓం సౌమ్యాని యాని రూపాణి త్రైలోక్యే విచరంతి తే |
యాని చాత్యంతఘోరాణి తై రక్షాస్మాంస్తథా భువమ్ ||
అనామికాభ్యాం నమః |

ఓం ఖడ్గశూలగదాదీని యాని చాస్త్రాణి తేజంబికే |
కరపల్లవసంగీని తైరస్మాన్ రక్ష సర్వతః ||
కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |

ఓం సర్వస్వరూపే సర్వేశే సర్వశక్తిసమన్వితే |
భయేభ్యస్త్రాహి నో దేవి దుర్గే నమోస్తు తే ||
కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

అంగన్యాసః 

ఓం ఖడ్గనీ శూలినీ ఘోరా గదినీ చక్రిణీ తథా |
శంఖినీ చాపినీ బాణభుశుండీ పరిఘాయుధా ||
హృదయాయ నమః |

ఓం శూలేన పాహి నో దేవి పాహి ఖడ్గేన చాంబికే |
ఘంటాస్వనేన నః పాహి చాపజ్యానిఃస్వనేన చ ||
శిరసే స్వాహా |

ఓం ప్రాచ్యాం రక్ష ప్రతీచ్యాం చ చండికే రక్ష దక్షిణే |
భ్రామణేనాత్మశూలస్య ఉత్తరస్యాం తథేశ్వరి ||
శిఖాయై వషట్ |

ఓం సౌమ్యాని యాని రూపాణి త్రైలోక్యే విచరంతి తే |
యాని చాత్యంతఘోరాణి తై రక్షాస్మాంస్తథా భువమ్ ||
కవచాయ హుమ్ |

ఓం ఖడ్గశూలగదాదీని యాని చాస్త్రాణి తేజంబికే |
కరపల్లవసంగీని తైరస్మాన్ రక్ష సర్వతః ||

నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |

ఓం సర్వస్వరూపే సర్వేశే సర్వశక్తిసమన్వితే |
భయేభ్యస్త్రాహి నో దేవి దుర్గే నమోస్తు తే ||
అస్త్రాయ ఫట్ ||

భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్విమోకః ||

ధ్యానమ్ –

విద్యుద్దామసమప్రభాం మృగపతిస్కంధస్థితాం భీషణాం
కన్యాభిః కరవాలఖేటవిలసద్ధస్తాభిరాసేవితామ్ |
హస్త్రైశ్చక్రగదాసిఖేటవిశిఖాంశ్చాపం గుణం తర్జనీం
బిభ్రాణామనలాత్మికాం శశిధరాం దుర్గాం త్రినేత్రాం భజే ||

లమిత్యాది పంచపూజా 

లం పృథివీతత్త్వాత్మికాయై చండికాయై నమః గంధం పరికల్పయామి |
హం ఆకాశతత్త్వాత్మికాయై చండికాయై నమః పుష్పం పరికల్పయామి |
యం వాయుతత్త్వాత్మికాయై చండికాయై నమః ధూపం పరికల్పయామి |
రం తేజస్తత్త్వాత్మికాయై చండికాయై నమః దీపం పరికల్పయామి |
వం అమృతతత్త్వాత్మికాయై చండికాయై నమః అమృతనైవేద్యం పరికల్పయామి |
సం సర్వతత్త్వాత్మికాయై చండికాయై నమః సర్వోపచారాన్ పరికల్పయామి |

అనేన ప్రథమ-మధ్యమ-ఉత్తమచరిత్రం మంత్రపారయణేన భగవతీ సర్వాత్మికా శ్రీచండికాపరమేశ్వరీ ప్రీయతామ్ ||

మరిన్ని స్తోత్రాలు:

Durga Saptashati Pradhanika Rahasyam In Telugu | దుర్గా సప్తశతీ ప్రధానిక రహస్యం

Durga Saptashati Pradhanika Rahasyam In Telugu

Durga Saptashati Pradhanika Rahasyam In Telugu Lyrics

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. హిందూమత ధర్మములో స్తోత్రము అనగా స్థుతిస్తూ గానము చేసేది లేక ప్రశంశములతో కూడిన గానం (ప్రశంశా గానం) లేదా కీర్తన లేదా పాట. ఈ స్తోత్రములు దేవీ, శివుడు లేదా విష్ణువు కొరకు నిర్దేశింపబడినవి. స్తోత్రములు, ప్రసిద్ధిపొందిన ధార్మిక సాహిత్యం, వీటిని దైనందిన జీవితంలో నిత్యమూ ఉపయోగిస్తుంటారు. ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు దేవీ సూక్తం స్తోత్రము గురించి తెలుసుకుందాం…

దుర్గా సప్తశతీ ప్రధానిక రహస్యం

అస్య శ్రీసప్తశతీరహస్యత్రయస్య నారాయణ ఋషిః అనుష్టుప్చందః శ్రీమహాకాలీ మహాలక్ష్మీ మహాసరస్వత్యో దేవతా యథోక్తఫలావాప్త్యర్థం జపే వినియోగః |

రాజోవాచ |

భగవన్నవతారా మే చండికాయాస్త్వయోదితాః |
ఏతేషాం ప్రకృతిం బ్రహ్మన్ ప్రధానం వక్తుమర్హసి ||

ఆరాధ్యం యన్మయా దేవ్యాః స్వరూపం యేన చ ద్విజ |
విధినా బ్రూహి సకలం యథావత్ప్రణతస్య మే ||

ఋషిరువాచ |

ఇదం రహస్యం పరమమనాఖ్యేయం ప్రచక్షతే |
భక్తో సీతి న మే కించిత్తవావాచ్యం నరాధిప ||

సర్వస్యాద్యా మహాలక్ష్మీస్త్రిగుణా పరమేశ్వరీ |
లక్ష్యాలక్ష్యస్వరూపా సా వ్యాప్య కృత్స్నం వ్యవస్థితా ||

మాతులుంగం గదాం ఖేటం పానపాత్రం చ బిభ్రతీ |
నాగం లింగం చ యోనిం చ బిభ్రతీ నృప మూర్ధని ||

తప్తకాంచనవర్ణాభా తప్తకాంచనభూషణా |
శూన్యం తదఖిలం స్వేన పూరయామాస తేజసా ||

శూన్యం తదఖిలం లోకం విలోక్య పరమేశ్వరీ |
బభార రూపమపరం తమసా కేవలేన హి ||

సా భిన్నాంజనసంకాశా దంష్ట్రాంచితవరాననా |
విశాలలోచనా నారీ బభూవ తనుమధ్యమా ||

ఖడ్గపాత్రశిరఃఖేటైరలంకృతచతుర్భుజా |
కబంధహారం శిరసా బిభ్రాణా హి శిరఃస్రజమ్ ||

తాం ప్రోవాచ మహాలక్ష్మీస్తామసీం ప్రమదోత్తమామ్ |
దదామి తవ నామాని యాని కర్మాణి తాని తే ||

మహామాయా మహాకాలీ మహామారీ క్షుధా తృషా |
నిద్రా తృష్ణా చైకవీరా కాలరాత్రిర్దురత్యయా ||

ఇమాని తవ నామాని ప్రతిపాద్యాని కర్మభిః |
ఏభిః కర్మాణి తే జ్ఞాత్వా యోధీతే సోశ్నుతే సుఖమ్ ||

తామిత్యుక్త్వా మహాలక్ష్మీః స్వరూపమపరం నృప |
సత్త్వాఖ్యేనాతిశుద్ధేన గుణేనేందుప్రభం దధౌ ||

అక్షమాలాంకుశధరా వీణాపుస్తకధారిణీ |
సా బభూవ వరా నారీ నామాన్యస్యై చ సా దదౌ ||

మహావిద్యా మహావాణీ భారతీ వాక్ సరస్వతీ |
ఆర్యా బ్రాహ్మీ కామధేనుర్వేదగర్భా సురేశ్వరీ ||

అథోవాచ మహాలక్ష్మీర్మహాకాలీం సరస్వతీమ్ |
యువాం జనయతాం దేవ్యౌ మిథునే స్వానురూపతః ||

ఇత్యుక్త్వా తే మహాలక్ష్మీః ససర్జ మిథునం స్వయమ్ |
హిరణ్యగర్భౌ రుచిరౌ స్త్రీపుంసౌ కమలాసనౌ ||

బ్రహ్మన్ విధే విరించేతి ధాతరిత్యాహ తం నరమ్ |
శ్రీః పద్మే కమలే లక్ష్మీత్యాహ మాతా స్త్రియం చ తామ్ ||

మహాకాలీ భారతీ చ మిథునే సృజతః సహ |
ఏతయోరపి రూపాణి నామాని చ వదామి తే ||

నీలకంఠం రక్తబాహుం శ్వేతాంగం చంద్రశేఖరమ్ |
జనయామాస పురుషం మహాకాలీం సితాం స్త్రియమ్ ||

స రుద్రః శంకరః స్థాణుః కపర్దీ చ త్రిలోచనః |
త్రయీ విద్యా కామధేనుః సా స్త్రీ భాషా స్వరాక్షరా ||

సరస్వతీ స్త్రియం గౌరీం కృష్ణం చ పురుషం నృప |
జనయామాస నామాని తయోరపి వదామి తే ||

విష్ణుః కృష్ణో హృషీకేశో వాసుదేవో జనార్దనః |
ఉమా గౌరీ సతీ చండీ సుందరీ సుభగా శివా ||

ఏవం యువతయః సద్యః పురుషత్వం ప్రపేదిరే |
చక్షుష్మంతో2 నుపశ్యంతి నేతరే తద్విదో జనాః ||

బ్రహ్మణే ప్రదదౌ పత్నీం మహాలక్ష్మీర్నృప త్రయీమ్ |
రుద్రాయ గౌరీం వరదాం వాసుదేవాయ చ శ్రియమ్ ||

స్వరయా సహ సంభూయ విరించోండమజీజనత్ |
బిభేద భగవాన్ రుద్రస్తదౌర్యా సహ వీర్యవాన్ ||

అండమధ్యే ప్రధానాది కార్యజాతమభూన్నృప |
మహాభూతాత్మకం సర్వం జగత్ స్థావరజంగమమ్ ||

పుపోష పాలయామాస తల్లక్ష్మ్యా సహ కేశవః |
మహాలక్ష్మీరేవమజా రాజన్ సర్వేశ్వరేశ్వరీ ||

నిరాకారా చ సాకారా సైవ నానాభిధానభృత్ |
నామాంతరైర్నిరూప్యెషా నామ్నా నాన్యేన కేనచిత్ ||

ఇతి ప్రాధానికం రహస్యం సంపూర్ణమ్ |

మరిన్ని స్తోత్రాలు:

Devi Suktam In Telugu | దేవీ సూక్తం

Devi Suktam In Telugu

Devi Suktam In Telugu Lyrics

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. హిందూమత ధర్మములో స్తోత్రము అనగా స్థుతిస్తూ గానము చేసేది లేక ప్రశంశములతో కూడిన గానం (ప్రశంశా గానం) లేదా కీర్తన లేదా పాట. ఈ స్తోత్రములు దేవీ, శివుడు లేదా విష్ణువు కొరకు నిర్దేశింపబడినవి. స్తోత్రములు, ప్రసిద్ధిపొందిన ధార్మిక సాహిత్యం, వీటిని దైనందిన జీవితంలో నిత్యమూ ఉపయోగిస్తుంటారు. ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు దేవీ సూక్తం స్తోత్రము గురించి తెలుసుకుందాం…

దేవీ సూక్తం

ఓం అహం రుద్రేభిర్వసుభిశ్చరామ్యహమా”దిత్యెరుత విశ్వదే”వైః |
అహం మిత్రావరుణోభా బిభర్మ్యహమి”స్త్రాగ్నీఅహమశ్విన్తోభా ||

అహం సోమమా సోమమాహనసం” బిభర్మ్యహం త్వష్టా”రముత పూషణం భగమ్” |
అహం దధామి ద్రవిణం హవిష్మతే సుప్రావ్యే ఏయజమానాయ సున్వతే ||

అహం రాష్ట్రీ” సంగమనీ వసూ”నాం చికితుషీ” ప్రథమా యజ్ఞియా”నామ్ |
తాం మా” దేవా వ్యదధుః పురుత్రా భూరిస్థాత్రాం భూర్యా” వేశయన్”తీమ్ ||

మయా స్కో అన్నమత్తి యో విపశ్యతి యః ప్రాణితి యఈ”౦ శ్రుణోత్యుక్తమ్ |
అమన్తవోమాన్త ఉపక్షియన్తి శ్రుధిశ్రుత శ్రద్ధివం తే” వదామి ||

అహమేవ స్వయమిదం వదామి జుష్ట”౦ దేవేభిరుత మానుషేభిః |
యం కామయే తం తముగ్రం కృణోమి తం బ్రహ్మాణం తమృషిం తం సుమేధామ్ ||

అహం రుద్రాయ ధనురాతనోమి బ్రహ్మద్విషే శరవేహన్త వా ఉ |
అహం జనా”య సమదం” కృణోమ్యహం ద్యావా”పృథివీ ఆవివేశ ||

అహం సువే పితరమస్య మూర్ధన్ మమ యోనిరప్స్వ౬౧న్తః సముద్రే |
తతో వితిష్ఠ భువనాను విశ్వో తామూం ద్యాం వర్ష్మణోపస్పృశామి ||

అహమేవ వాత౬ఇవ ప్రవా”మ్యారభమాణా భువనాని విశ్వా” |
పరో దివా పరఏనా పృథివ్యె తావతీ మహినా సంబభూవ ||

ఓం శాస్త్రి: శాస్త్రి: శాస్త్రి: ||

మరిన్ని స్తోత్రాలు: