Sri Raghavendra Kavacham In Telugu | శ్రీ రాఘవేంద్ర కవచం

Sri Raghavendra Kavacham

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. “కవచాలు” ఒక భావాల సంవద్ధత, మరియు మన సాహిత్య పరంగా అద్భుతమైన, అత్యుత్క్రాంత ఆలోచనల ప్రకటనల స్థలము. కవచాలు మనకి ఎంతో ప్రశాంతత మరియు, ఉల్లాసాన్ని కలిగి స్థాయి. దేవుని యందు భక్తి భావములు కలిగి శ్రద్ధతో మనసా వాచా ఆయనను స్తుతించినచో మంచి జరుగునని ఈ కవచాలను ఆలపిస్తారు. ఒక్కొక దేవునికి ఒక్కొక్క కవచం అన్నట్టుగా… ఈ క్రింద ఇచ్చిన లింకు నందు శ్రీ రాఘవేంద్ర కవచం ఇవ్వబడినది. అది ఏమిటో తెలుసుకుందాం…

Sri Raghavendra Kavacham In Telugu Lyrics

శ్రీ రాఘవేంద్ర కవచం

కవచం రాఘవేంద్రస్య యతీంద్రస్య మహాత్మనః |
వ్యమి గురువర్యస్య వాంఛితార్థ ప్రదాయకమ్ ||

1

మహాత్ముడు, యతి శ్రేష్ఠుడు, గురువర్యుడు నగురాఘ వేంద్రునియొక్క వాంఛితార్ధము నొసంగు కవచమును చెప్పుచున్నాను.

ఋషిరస్యప్పణాచార్య ఛందొనుష్టుప్ ప్రకీర్తితమ్ |
దేవతా శ్రీరాఘ వేంద్రగురురిష్టార్థ సిద్ధయే ||

2

ఈ కవచమునకు ఋషి అప్పణాచార్యులు, ఛందస్సు అనుష్టుప్పు, దేవత శ్రీరాఘ వేంద్రగురువు, ఇష్టార్థసిద్ధి కొఱకు ఇది చెప్పబడినది.

అష్టోత్తరశతం జాప్యం భ క్తియు క్తేన చేతసా |
ఉద్యత్ ప్రద్యోతనద్యోతద్భర్మ కూర్మాస నేస్థితమ్ ||

3

ప్రకాశించు సూర్యునివలె వెలుగొందు సువర్ణకూర్మాస నమునందు కూర్చుండి భక్తితో గూడిన మనస్సుతో నూట యెనిమిది మారులు దీనిని జపింపవలెను.

ఖద్యఖద్యోతనద్యోత ప్రతాపం రామమానసమ్ |
ధృత కాషాయవసనం తులసీహారవక్షసమ్ ||

4

సూర్యునిప్రకాశము వంటి ప్రతాపము గలవాడు, రామ మానసుడు, కాషాయ వస్త్రములను ధరించినవాడు, తులసీ మాలలచే శోభిల్లు వక్షస్థలము గలవాడు.

దోర్దండ విలసద్దండ క మండలువిరాజితమ్ |
అభయజ్ఞానముద్రాక్షమాలసీల కరాంబుజమ్ ||

5

భుజదండములయందు విరాజిల్లు దండకమండలములు గలవాడు, అభయజ్ఞానముద్ర అక్షమాల హస్తమునందు గలవాడు.

యోగీంద్రవంద్య పాదాబ్జం రాఘవేంద్రగుణం భజే
శిరోరక్షతు మే నిత్యం రాఘ వేంద్రో౭ఖ లేష్టదః ||

6

యోగీంద్రులచే నమస్కరింపదగు పాదపద్మములు గలవాడు నగు రాఘవేంద్ర గురువును సేవించుచున్నాను. సమ స్తవాంఛలను దీర్చునట్టి రాఘ వేంద్రుడు నిత్యము నాశిరస్సును రక్షించుగాక !

పాపాద్రిపాట నే వజ్రః కేశాన్ రక్షతు మే సదా !
క్షమాసురగణాధీశో ముఖం రక్షతు మే గురుః ॥

7

పాపములనెడు పర్వతమును ఛేధించుటయందు వజ్రా యుధము వంటివాడై న రాఘవేంద్రుడు ఎల్లప్పుకునా కేశములను రక్షించుగాక ! భూసురగణముల కధీశుడు, గురువునగు శ్రీరాఘ వేంద్రుడు నా ముఖమును రక్షించుగాక !

హరి సేవాలబ్ధసర్వసంపత్ ఫాలం మమావతు |
దేవస్వభావోఒవతు మే దృశౌ తత్వప్రదర్శకః ||

8

హరిసేవవలన లభించిన సర్వసంపదలు గలిగిన రాఘ వేంద్రుడు నాఫాల భాగమును కాపాడుగాక ! దేవస్వభావుడు, తత్త్వజ్ఞానమును ప్రదర్శించువాడు నగు రాఘ వేంద్రుడు నాదృక్కులను కాపాడుగాక !

ఇష్టప్రదానే కల్పద్రుః శ్రోత్రే శ్రుత్యర్థబోధకః |
భవ్యస్వరూపో మే నాసాం జిహ్వంమేవతుభవ్యకృత్ ||

9

ఇష్టార్థముల నొసంగుటయందు కల్పవృక్షమువంటివాడు శ్రుత్యర్థములను బోధించువాడు నగురాఘ వేంద్రుడు నాశ్రోత్ర ములను (చెవులను) భవ్య స్వరూపుడు నానాసికను, శుభంకరుడు నాజిహ్వను (నాలుకను) రక్షించుగాక !

ఆస్యం రక్షతు మే దుఃఖతూలసంఘాగ్ని చర్యకః |
సుఖధై.ర్యాదిసుగుణో భ్రువౌ మమ సదావతు ||

10

దుఃఖములనెడు దూది మూటలను అగ్నివలె దగ్ధము చేయువాడు నా ముఖమును, సుఖము ధైర్యము మున్నగు సుగుణములు గలవాడు నా కనుబొమ్మలను ఎల్లప్పుడు రక్షించుగాక !

ఓస్టౌ రక్షతు మే సర్వగ్రహనిగ్రహశ క్తిమాన్ |
ఉపప్ల వోదధి సేతుర్దంతాన్ రక్షతు మే సదా ||

11

సర్వగ్రహములను నిగ్రహించుటయందు సామర్ధ్యము గలవాడు నా ఓష్ఠములను (పెదవులను), ఉపద్రవములనెడు సముద్రమునకు సేతువువంటివాడు నా దంతములను ఎల్లప్పుడు రక్షించుగాక !

నిర స్తదోషో ”మే పాతు కపోతా సర్వపాలకః |
నిరవద్యమహావేషః కంఠం మే౭వతు సర్వదా ||

12

దోషములు లేనివాడు, సర్వపాలకుడు నాక పోలములను (చెంపలను), దోషము లేని మహా వేషముగలవాడు నా కంఠమును అన్ని వేళల రక్షించుగాక !

కర్ణమూలే తు ప్రత్యర్థి మూకత్వకరవాఙ్మమ |
బహువాదిజయీ పాతు హస్తా స త్తత్వవాదకృత్ ||

13

ప్రత్యర్థులను మూగివారినిగా జేయువాడు. నా కర్ణములను. (చెవులను) పెక్కండ్రు వాదులను జయించువాడు, సత్తత్వమును గూర్చి వాదించువాడు నా హస్తములను రక్షించుగాక!

కరౌ రక్షతు మే విద్వత్ పరిజ్ఞేయని శేష వాన్ |
వాగ్వైఖరీభవ్య శేషజయీ వక్ష స్థలం మమ ||

14

విద్వాంసులు దెలిసికొన దగిన విశేషములు గలవాడు నా కరములను రక్షించుగాక ! వాగై ఖరి చేత గొప్పవాడైన అది శేషువును జయించినవాడు నా వక్షస్థలమును రక్షించుగాక !

సతీసంతానసంపత్తి భ క్తిజ్ఞానాదివృద్ధికృత్ |
స్తనౌ రక్షతు మే నిత్యం శరీరావద్యహానికృత్ ||

15

పత్నీ పుత్రసంతాన సంపదను భ క్తిజ్ఞానాదులను వృద్ధి చేయువాడు, శరీరము నందలి దోషములను నశింప జేయు వాడు నగురాఘ వేంద్రుడు నా స్తనములను రక్షించుగాక!

పుణ్యవర్ధనపాదాబ్జాభి షేకజలసంచయః |
నాభిం రక్షతు మే పార్శ్వౌ ద్యునదీతుల్య సద్గుణః ||

16

పుణ్యమును పెంచునట్టి పాదపద్మముల యందలి అభిషేక జలముయొక సమూహముగలవాడు నానాభిని రక్షించుగాక. ఆకాశగంగతో సమాన మైన సద్గుణములుగలవాడు రెండువైపుల నన్ను రక్షించుగాక !

పృష్టం రక్షతు మే నిత్యం తాపత్రయవినాశకృత్ |
కటిం మే రక్షతు సదా వంధ్యా సత్పుత్రదాయకః ||

17

తాపత్రయమును నాశముచేయువాడు ఎల్లప్పుడు నాపృష్టమును ( వెనుక భాగమున్ను రక్షించుగాక ! గొడ్రాలికి సత్పుత్రులనొసంగువాడు ఎల్లప్పుడు నా కటి (నడుమును) భాగమును రక్షించుగాక !

జఘనం మే౭వతు సదా వ్యంగస్వంగ సమృద్ధికృత్ |
గుహ్యం రక్షతు మే పాపగ్రహారిష్ట వినాశకృత్ ||

18

వికలాంగులకు సహితముమంచి అవయవముల యొక్క పాటవము నొసంగువాడు నిత్యము నాజఘనములను (పిరుదులను) రక్షించుగాక! పాపగ్రహాదుల వలన సంభవించు అనర్థములను నాశన మొనరించువాడు నాగుహ్యాంగములను రక్షించుగాక !

భక్తాఘవిధ్వంసకరనిజమూర్తి ప్రదర్శకః |
మూర్తిమాన్ పాతు మేరోమం రాఘవేంద్రో జగద్గురుః ||

19

భక్తుల పాపములను విధ్వంస మొనరించునట్టి తన స్వరూపమును ప్రదర్శించువాడు, జగద్గురువు నగు శ్రీరాఘ వేంద్ర స్వామి రోమములను మూర్తిమంతుడై రక్షించుగాక !

సర్వతంత్ర స్వతంత్రో సౌ జానునీ మే సదా౭వతు |
జంఘే రక్షతు మే నిత్యం శ్రీమధ్వమతవర్ధనః ||

20

సర్వతంత్ర స్వతంత్రు డైనవాడు నాజానువులను (మోకాళ్ళను) రక్షించుగాక! మధ్యమత వర్ధను డైనవాడు నాజంఘములను (పిక్క్లను) రక్షించుగాక !

విజయీంద్రక రాజ్జోత సుధీంద్రవరపుత్రకః |
గుల్ఫౌ శ్రీరాఘ వేంద్రో మే యతిరాట్ సర్వదావతు ||

21

శ్రీవిజయీంద్ర కరపద్మములనుండి ఉద్భవించినవాడైన సుధీంద్రునివరపుత్రుడు, శిష్యుడు, యతీశ్వరుడు నైనశ్రీరాఘ వేంద్రస్వామి నాగుల్ఫములను (చీలమండలను రక్షించుగాక !

పాదౌ రక్షతు మే సర్వఅభయహరీ కృపానిధిః |
జ్ఞాన భక్తి సుపుత్రాయుర్యశః శ్రీ పుణ్యవర్ధనః ||

22

సర్వజనులకు అభయము నిచ్చునట్టిదాయానిధి, జ్ఞానము, భక్తి, సుపుత్రులను, ఆయుష్యమును, యశశును, సంపదను, పుణ్యమును వృద్ధి యొనరించువాడు. నా పాదములను రక్షించుగాక !

కరపాదాంగులీస్సర్వా మసూవతు జగద్గురుః |
ప్రతివాడి జయస్వంత భేదచిహ్నాదరో గురుః ||

23

ప్రతివాదులను జయించునపుడు తన హృదయమున భేద (ద్వైతచిహ్నమును) ఆదరమున ధరించు చిహ్నమును జగద్గురువు నా కరపాదాంగుళీయకములను రక్షించుగాక !

సఖానవతు మే సర్వాన్ సర్వశాస్త్ర విశారదః |
అపరోక్షకృతశ్రీశః ప్రాచ్యాం దిశి సదావతు ||

24

సర్వశాస్త్రవిశారదుడు నా నఖములను రక్షించుగాక ! శ్రీపతిని ప్రత్యక్ష మొనరించుకొనినవాడు, నన్ను తూర్పుదిక్కు నందు సదా రక్షించుగాక !

స దక్షిణే చావతు మాం సముపేక్షిత భావజః ।
అపేక్షితప్రదాతా చ ప్రతీచ్యామవతూ ప్రభుః ॥

25

మన్మథుని ఉపేక్షించినవాడు నన్ను దక్షిణదిక్కునందు సదారక్షించుగాక ! అపేక్షితములు (కోరినకోర్కెలు) నిచ్చు ప్రభువు నన్ను పడమర దిక్కునందు రక్షించుగాక !

Sri Raghavendra Kavacham In Telugu 

దయాదాక్షిణ్య వై రాగ్యవాక్పాటవముఖాంకితః |
సదోదీచ్యామవతు మాం శాపానుగ్రహశక్తిమాన్ ||

26

దయ, దాక్షిణ్యము, వైరాగ్యము, వాక్పాటవములతో కూడిన ముఖము కలవాడు, శాపానుగ్రహశక్తి కలవాడు, నన్ను ఉత్తరదిక్కు నందు సదా రక్షించుగాక !

నిఖి లేంద్రియదోషఘ్నో మహానుగ్రహకృద్గురుః |
అధశోర్ధ్వం చావతు మామాష్టాక్షరమనూదితః ||

27

సర్వేంద్రియ దోషములను పోగొట్టి మహానుగ్రహమును సంపాదింప జేయునట్టి గురువు నా అధో దేశమును, అష్టాక్షర మంత్రముచే నిరూపితు డైనగురువు నా ఊర్ధ్వ దేశమును రక్షించుగాక !

ఆత్మాత్మీయాఘరాశిఘ్నా మాం రక్షతు విధిక్షు చ |
చతుర్ణాం చ పునర్థానాం దాతా ప్ర్రాతః సదావతు ||

28

నా యొక్కయు, నా ఆత్మీయుల యొక్కయు, పాప సమూహములను నాశన మొనరించు నట్టివాడు, ధర్మార్థకామ మోక్షములను చతుర్విధ పురుషార్థముల నిచ్చు నట్టివాడు, దిక్కులయందు, విదిక్కులందు నన్ను రక్షించుగాక!

సంగ మ్కేవతు మాం నిత్యం తత్వవిత్ సర్వసౌఖ్యకృత్ |
మధ్యాహ్నేగమ్యమహిమా మాం రక్షతు మహాయశాః ||

29

తత్వములు నెరింగినవాడు, సర్వ సౌఖ్యములను సంపా దించువాడు, మధ్యాహ్న సమయమున మహిమ తెలియుటకు శక్యముగానివాడు నన్ను సంగమమున రక్షించుగాక !

మృతపోత ప్రాణదాతా సాయాహ్నే మాం సదావతు |
వేదిస్థ పురుపోజ్జీవీ నిశీథే పాతు మాం గురుః ||

30

చనిపోయిన బాలకులకు ప్రాణదాత నన్ను సాయం కాలమున రక్షించుగాక! అరుగుపైనున్న పురుషుని జీవింప జేసిన వాడు సన్ను రాత్రియందు రక్షించుగాక !

వహ్నిస్థమాలికోద్ధర్తా వహ్ని తాపాత్సదావతు |
సమగ్రటీకావ్యాఖ్యాతా గురు ర్మే విషయే: ఒవతు ||

31

అగ్నిలో పడిన రత్నమాలికను ఉద్దరించినవాడు, అగ్ని పాతమునుండి నన్ను రక్షించుగాక! సంపూర్ణముగ టీకా వాఖ్యాన మొనరించిన గురువు విషయములనుండి నన్ను సదా రక్షించుగాక !

కాంతా రేవతు మాం నిత్యం భాట్టసంగ్రహకృద్గురుః |
సుధాపరిమళోద్ధర్తా సుచ్ఛందస్తుసదావతు ||

32

భాట్ట సంగ్రహమహా గ్రంథమును రచించిన గురువు నన్ను అరణ్యములందు రక్షించుగాక! శ్రీమన్న్యాయ సుధకు పరిమళ వ్యాఖ్యానమును రచించినవాడు, మంచి అభిప్రాయముల యందు సదా నన్ను రక్షించుగాక !

రాజచోరవిష వ్యాధియాదోవన్యమృగాదిభిః |
అపస్మారాపహర్తా నః శాస్త్రవిత్ సర్వదావతు ||

33

రాజభయము, చోరభయము, విషవ్యాధులు, జలజంతువులు, వన్యమృగములు వీనినుండి రక్షించువాడు, సర్వ శాస్త్రములు నెరింగినవాడు నన్ను అపస్మార రోగమునుండి రక్షించుగాక !

గతౌ సర్వత్ర మాం పాతూపనిషదర్థ కృద్గురుః |
ఋగ్వ్యాఖ్యానకృదాచార్యః స్థితా రక్షతు మాం సదా ||

34

ఉపనిషదర్థములను ఆచరించిన గురువు అంతటా నన్ను రక్షించుగాక ! ఋగ్వేద వ్యాఖ్యానముల నొనరించిన గురువు, స్థితిలో నన్ను రక్షించుగాక !

మంత్రాలయనివాసీ మాం జాగ్రత్ కాలే సదావతు |
న్యాయముక్తావలీకర్తా స్వప్నే రక్షతు మాం సదా ||

35

మంత్రాలయమున నివసించువాడు నన్ను జాగ్రత్కాల మందు సదా రక్షించుగాక ! న్యాయముక్తావళి యను మహా గ్రంథమును రచించినవాడు నన్ను సదా స్వప్నములో రక్షించుగాక !

మాం పాతు చంద్రికావ్యాఖ్యాకర్తా సుప్తాహి తత్త్వకృత్ |
సుతంత్రదీపికాకర్తా ముక్తా రక్షతు మాం గురుః ||

36

చంద్రికా వ్యాఖ్యానమును రచించినవాడు, తత్త్వ మెరిగినవాడు, సుతంత్ర దీపికయను గ్రంథమును రచించినవాడు, నన్ను ముక్తిలో రక్షించుగాక !

గీతార్థసంగ్రహకర్తా సదా రక్షతు మాం గురుః |
శ్రీమధ్వమతదుగ్ధాబ్ధి చంద్రోవతు సదానఘః ||

37

గీతార్థ సంగ్రహమును రచించిన గురుదేవుడు నన్ను యెల్లప్పుడు రక్షించుగాక! మధ్వ మత మనెడు క్షీరసాగరము నుండి ఉద్భవించిన చంద్రుడు నిత్యము నన్ను రక్షించుగాక !

ఇతి శ్రీ రాఘవేంద్రస్య కవచం పాపనాశనమ్ |
సర్వవ్యాధిహరం సద్యః పావనం పుణ్యవర్ధనమ్ ||

38

ఇది శ్రీరాఘవేంద్ర కవచము. పాపములను నశింప జేయునది. సర్వ వ్యాధులను హరించునది. ఇది సత్యము, పావనము, పుణ్యములను వృద్ధి చేయునది.

య ఇదం పఠతే నిత్యం నియమేన సమాహితః |
అదృష్టిః పూర్ణదృష్టిః స్యా దేడమూకోపివాక్పతిః ||

39

నియమముగా నిష్టకలవాడై నిత్యము ఈ కవచమును పఠించినచో, దృష్టి లేనివాడు పూర్ణ దృష్టివంతుడగును, మూగవాడు వాక్పతి యగును.

పూర్ణాయుః పూర్ణ సంపత్తి భ క్తి జ్ఞానాదివృద్ధికృత్ |
పీత్వా వారినలో యేన కవచేనాభిమంత్రితమ్ ||

40

ఈకవచముతో మంత్రించిన ఉదకమును ద్రావినచో పూర్ణాయుర్దాయము, పూర్ణ సంపద, భక్తి, జ్ఞానాభివృద్ధి కలవాడగును.

జహాతి కుషిగాన్ రోగాన్ గురువర్య ప్రసాదతః |
ప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ గురో వృందావనస్య యః ||

41

గురు దేవునకు, బృందావనమునకు ప్రదక్షిణ నమస్కార ముల నొనరించినవాడు గురువు అనుగ్రహమువలన ఉదర రోగ ముల నన్నింటిని నశింపజేసికొనగలడు.

కరోతి పరయా భక్త్యా తదేతత్ కవచం పఠన్ |
పంగుః కుణిశ్చపోగండః పూర్ణాంగో జాయతేధ్రువమ్ ||

42

భ క్తి తోకూడుకొని ఈకవచమును పఠించువాడు, కుంటి వాడై నను అంగహీను డైసను పూర్ణాంగుడగును.

శేషాశ్చ కుష్టపూర్వాశ్చ నశ్యంత్యామయరాశయః |
అష్టాక్ష రేణ మంత్రేణ స్తోత్రేణ కవచేన చ ||

43

అష్టాక్షరమంత్రమును, కవచమును, స్తోత్రమును పఠించినచో కుష్ఠు ‘మొదలైన మిగిలిన భయంకర వ్యాధులు నశించిపోవును.

వృందావనే సన్నిహితమభిషి చ్య యథావిధి |
యంతే మంత్రాక్షరాణ్యష్టా విలిఖ్యాత్ర ప్రతిష్టితం ||

44

బృందావనము చెంత మంత్రాక్షరములను యెనిమిదింటిని లిఖించి, యంత్రమునుంచి యథావిధిగా అభిషేకింపవలెను.

షోడశై రుపచారైశ్చ సంపూజ్య త్రిజగద్గురుమ్ |
అష్టోత్తర శతాఖ్యాభిరర్చయేత్ కుసుమాదిభి ||

45

త్రిజగములకు గురువైన శ్రీరాఘ వేంద్రస్వామిని పోడ శోపచారములతో పూజింపవలెను. అష్టోత్తరశతనామములను బల్కుచు పుష్పములు నర్పింపవలెను…

ఫలైశ్చ వివిధై రేవ గురోరర్చాం ప్రకుర్వతః |
నామశ్రవణమా తేణ గురువర్య ప్రసాదతః ||

46

భూత ప్రేతపిశాచాద్యాః విద్రవంతి దిశో దశ |
పఠేదేతత్ త్రికం నిత్యం గురో వృందావనాంతికే ||

47

నిత్యము బృందావనము చెంత యీ మూడింటిని ( స్తోత్ర, కవచ, మంత్రములను) పఠించి వివిధములగు ఫలములతో గురు దేవు నర్చించినచో, గురుదేవుని నామశ్రవణ మాత్రముననే ఆయన ప్రసాదమువలన భూత ప్రేతపిశాచాదులు పది దిక్కులకు పారిపోవును.

దీపంసం యోజ్య విద్యావాన్ సభాసు విజయీభవేత్ |
రాజచోరమహావ్యాఘ్రసర్పనక్రాది పీడనమ్ ||

48

విద్యావంతు డైనవాడు బృందావనము చెంత దీపమును వెలిగించినచో సభలలో విజయమును పొందగలడు. అతడు రాజువలన, చోరులవలన, వ్యాఘ్రాది క్రూర జంతువులవలన, సర్పములవలన, మొసళ్ళవలన పీడ లేనివాడగును.

కవచస్య ప్రభావేన భయం తస్య నజాయతే |
సోమసూర్యోపరాగాదికాలే వృందావనాంతికే ||

49

సూర్యచంద్ర గ్రహణ సమయములో బృందావనము చెంత నీకవచమును పఠించిన వానికి ఈకవచప్రభావమున ఎట్టి భయము యుండదు.

కవచాదిత్రికం పుణ్యం అప్పణాచార్యదర్శితం |
జపేద్యః స ధనం పుత్రాన్ భార్యాం చ సుమనోహరామ్ ||

50

శ్రీఅప్పణాచార్యులు రచించిన పుణ్యమయము లేన ఈకవచత్రయము (కవచము, స్తోత్రము, మంగళాష్టకము) ను జపించువాడు ధనమును, భార్యను, పుత్రులను, సంపదలను పొందగలడు.

జ్ఞానం భక్తిం చ వై రాగ్యం భుక్తిం ముక్తిం చ శాశ్వతీమ్ |
మోదతే నిత్యం గురువర్య ప్రసాదతః ||

51

ఈకవచత్రికమును కవచము, స్తోత్రము, మంగళాష్ట కము) పఠించినవాడు ” గురుదేవుని అనుగ్రహము వలన జ్ఞాన మును, భక్తిని, వైరాగ్యమును, భక్తిని, శాశ్వతమగు ముక్తిని పొంది సంతోషము కలవాడగును.

మరిన్ని కవచాలు మీకోసం:

Sri Rama Kavacham In Telugu – శ్రీ రామ కవచం

Sri Rama Kavacham Telugu

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. “కవచాలు” ఒక భావాల సంవద్ధత, మరియు మన సాహిత్య పరంగా అద్భుతమైన, అత్యుత్క్రాంత ఆలోచనల ప్రకటనల స్థలము. కవచాలు మనకి ఎంతో ప్రశాంతత మరియు, ఉల్లాసాన్ని కలిగి స్థాయి. దేవుని యందు భక్తి భావములు కలిగి శ్రద్ధతో మనసా వాచా ఆయనను స్తుతించినచో మంచి జరుగునని ఈ కవచాలను ఆలపిస్తారు. ఒక్కొక దేవునికి ఒక్కొక్క కవచం అన్నట్టుగా… ఈ క్రింద ఇచ్చిన లింకు నందు శ్రీ రామ కవచం ఇవ్వబడినది. అది ఏమిటో తెలుసుకుందాం…

Sri Rama Kavacham Telugu

శ్రీ రామ కవచం

అగస్తిరువాచ

ఆజానుబాహుమరవిందదళాయతాక్ష-
-మాజన్మశుద్ధరసహాసముఖప్రసాదమ్ ।
శ్యామం గృహీత శరచాపముదారరూపం
రామం సరామమభిరామమనుస్మరామి ॥ 1

అస్య శ్రీరామకవచస్య అగస్త్య ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః సీతాలక్ష్మణోపేతః శ్రీరామచంద్రో దేవతా శ్రీరామచంద్రప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ।

అథ ధ్యానం

నీలజీమూతసంకాశం విద్యుద్వర్ణాంబరావృతమ్ ।
కోమలాంగం విశాలాక్షం యువానమతిసుందరమ్ ॥ 1

సీతాసౌమిత్రిసహితం జటాముకుటధారిణమ్ ।
సాసితూణధనుర్బాణపాణిం దానవమర్దనమ్ ॥ 2

యదా చోరభయే రాజభయే శత్రుభయే తథా ।
ధ్యాత్వా రఘుపతిం క్రుద్ధం కాలానలసమప్రభమ్ ॥ 3

చీరకృష్ణాజినధరం భస్మోద్ధూళితవిగ్రహమ్ ।
ఆకర్ణాకృష్టవిశిఖకోదండభుజమండితమ్ ॥ 4

రణే రిపూన్ రావణాదీంస్తీక్ష్ణమార్గణవృష్టిభిః ।
సంహరంతం మహావీరముగ్రమైంద్రరథస్థితమ్ ॥ 5

లక్ష్మణాద్యైర్మహావీరైర్వృతం హనుమదాదిభిః ।
సుగ్రీవాద్యైర్మాహావీరైః శైలవృక్షకరోద్యతైః ॥ 6

వేగాత్కరాలహుంకారైర్భుభుక్కారమహారవైః ।
నదద్భిః పరివాదద్భిః సమరే రావణం ప్రతి ॥ 7

శ్రీరామ శత్రుసంఘాన్మే హన మర్దయ ఖాదయ ।
భూతప్రేతపిశాచాదీన్ శ్రీరామాశు వినాశయ ॥ 8

ఏవం ధ్యాత్వా జపేద్రామకవచం సిద్ధిదాయకమ్ ।
సుతీక్ష్ణ వజ్రకవచం శృణు వక్ష్యామ్యనుత్తమమ్ ॥ 9

అథ కవచం

శ్రీరామః పాతు మే మూర్ధ్ని పూర్వే చ రఘువంశజః ।
దక్షిణే మే రఘువరః పశ్చిమే పాతు పావనః ॥ 10

ఉత్తరే మే రఘుపతిర్భాలం దశరథాత్మజః ।
భ్రువోర్దూర్వాదలశ్యామస్తయోర్మధ్యే జనార్దనః ॥ 11

శ్రోత్రం మే పాతు రాజేంద్రో దృశౌ రాజీవలోచనః ।
ఘ్రాణం మే పాతు రాజర్షిర్గండౌ మే జానకీపతిః ॥ 12

కర్ణమూలే ఖరధ్వంసీ భాలం మే రఘువల్లభః ।
జిహ్వాం మే వాక్పతిః పాతు దంతపంక్తీ రఘూత్తమః ॥ 13

ఓష్ఠౌ శ్రీరామచంద్రో మే ముఖం పాతు పరాత్పరః ।
కంఠం పాతు జగద్వంద్యః స్కంధౌ మే రావణాంతకః ॥ 14

ధనుర్బాణధరః పాతు భుజౌ మే వాలిమర్దనః ।
సర్వాణ్యంగులిపర్వాణి హస్తౌ మే రాక్షసాంతకః ॥ 15

వక్షో మే పాతు కాకుత్స్థః పాతు మే హృదయం హరిః ।
స్తనౌ సీతాపతిః పాతు పార్శ్వం మే జగదీశ్వరః ॥ 16 ॥

మధ్యం మే పాతు లక్ష్మీశో నాభిం మే రఘునాయకః ।
కౌసల్యేయః కటీ పాతు పృష్ఠం దుర్గతినాశనః ॥ 17 ॥

గుహ్యం పాతు హృషీకేశః సక్థినీ సత్యవిక్రమః ।
ఊరూ శారంగధరః పాతు జానునీ హనుమత్ప్రియః ॥ 18

జంఘే పాతు జగద్వ్యాపీ పాదౌ మే తాటకాంతకః ।
సర్వాంగం పాతు మే విష్ణుః సర్వసంధీననామయః ॥ 19

జ్ఞానేంద్రియాణి ప్రాణాదీన్ పాతు మే మధుసూదనః ।
పాతు శ్రీరామభద్రో మే శబ్దాదీన్విషయానపి ॥ 20

ద్విపదాదీని భూతాని మత్సంబంధీని యాని చ ।
జామదగ్న్యమహాదర్పదలనః పాతు తాని మే ॥ 21

సౌమిత్రిపూర్వజః పాతు వాగాదీనీంద్రియాణి చ ।
రోమాంకురాణ్యశేషాణి పాతు సుగ్రీవరాజ్యదః ॥ 22

వాఙ్మనోబుద్ధ్యహంకారైర్జ్ఞానాజ్ఞానకృతాని చ ।
జన్మాంతరకృతానీహ పాపాని వివిధాని చ ॥ 23

తాని సర్వాణి దగ్ధ్వాశు హరకోదండఖండనః ।
పాతు మాం సర్వతో రామః శారంగబాణధరః సదా ॥ 24

ఇతి శ్రీరామచంద్రస్య కవచం వజ్రసమ్మితమ్ ।
గుహ్యాద్గుహ్యతమం దివ్యం సుతీక్ష్ణ మునిసత్తమ ॥ 25

యః పఠేచ్ఛృణుయాద్వాపి శ్రావయేద్వా సమాహితః ।
స యాతి పరమం స్థానం రామచంద్రప్రసాదతః ॥ 26

మహాపాతకయుక్తో వా గోఘ్నో వా భ్రూణహా తథా ।
శ్రీరామచంద్రకవచపఠనాచ్ఛుద్ధిమాప్నుయాత్ ॥ 27

బ్రహ్మహత్యాదిభిః పాపైర్ముచ్యతే నాత్ర సంశయః ।
భో సుతీక్ష్ణ యథా పృష్టం త్వయా మమ పురాః శుభమ్ ।
తథా శ్రీరామకవచం మయా తే వినివేదితమ్ ॥ 28

మరిన్ని కవచాలు:

Sri Lalitha Moola Mantra Kavacham In Telugu | శ్రీ లలిత మూల మంత్ర కవచం

Sri Lalitha Moola Mantra Kavacham

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. “కవచాలు” ఒక భావాల సంవద్ధత, మరియు మన సాహిత్య పరంగా అద్భుతమైన, అత్యుత్క్రాంత ఆలోచనల ప్రకటనల స్థలము. కవచాలు మనకి ఎంతో ప్రశాంతత మరియు, ఉల్లాస అన్ని కలిగి స్థాయి. దేవుని యందు భక్తి భావములు కలిగి శ్రద్ధతో మనసా వాచా ఆయనను స్తుతించిన చో మంచి జరుగునని ఈ కవచాలను ఆలపిస్తారు. ఒక్కొక దేవునికి ఒక్కొక్క కవచం అన్నట్టుగా… కవచముల గురించి క్లూప్తం గా ఈ క్రింద ఇచ్చిన లింకుల నందు ఇవ్వబడినది. అవి ఏమిటో తెలుసుకుందాం…

శ్రీ లలిత మూల మంత్ర కవచం

అస్యశ్రీలలితాకవచ స్తవరత్న మంత్రస్య ఆనందభైరవ ఋషి, అమృత విరాట్ ఛందః శ్రీ మహాత్రిపురసుందరీ లలితా పరాంబా దేవతా ఐం : బీజం హ్రీం : శక్తిః, శ్రీం : కీలకం” మమ శ్రీలలితాంబా ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే శ్రీ లలితాకవచస్తవరత్నం మంత్ర జపే వినియోగః |

 • ఐం – అంగుష్ఠాభ్యాం నమః
 • హ్రీం తర్జనీభ్యాం నమః 
 • శ్రీం – మధ్యమాభ్యాం నమః
 • శ్రీం – అనామికాభ్యాం నమః
 • హ్రీం – కనిష్ఠికాభ్యాం నమః 
 • ఐం – కరతలకరపృష్ఠాభ్యాంనమః
 • ఐం – హృదయాయ నమః
 • హ్రీం – శిరసేస్వాహా నమః
 • శ్రీం – శిఖాయైవషట్ నమః
 • శ్రీం – కవచాయహుం
 • హ్రీం – నేత్రత్రయావౌషట్
 • ఐం – అస్త్రాయ ఫట్
 • భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః||

ధ్యానమ్

శ్రీవిద్యాం పరిపూర్ణ మేరుశిఖరే బిందుత్రికోణే స్థితాం
వాగీశాది సమస్తభూతజననీం మంచే శివాకారకే
కామాక్షీం కరుణా రసార్ణవమయీం కామేశ్వరాంకస్థితాం
కాంతాం చిన్మయకామకోటినిలయాం శ్రీబ్రహ్మవిద్యాం భజే॥

1

పంచపూజాం కృత్వా – యోనిముద్రాం ప్రదర్శ్య
కకారః పాతు శీర్షం మే ఐకారః పాతు ఫాలకం
ఈ కారశ్చక్షుషీ పాతు శ్రోతౌరక్షేల్లకారకః

2

హ్రీంకారః పాతు నాసాగ్రం వక్త్రం వాగ్భవ సంజ్ఞకః
హ కారః పాతు కంఠం మే స కారః స్కంధదేశకం

3

కకారో హృదయం పాతు హకారో జఠరం తథా
అకారో నాభిదేశం తు హ్రీం కారః పాతు గుహ్యకం

4

కామకూటస్సదాపాతు కటిదేశం మమైవతు
సకారః పాతు చోరూమే కకారః పాతు జానునీ

5

లకారః పాతు జంఘేమే హ్రీం కారః పాతుగుల్ఫకౌ
శక్తికూటం సదా పాతు పాదౌ రక్షతు సర్వదా

6

మూలమన్తకృతం చైతత్కవచం యో జపేన్నరః
ప్రత్యహం నియతః ప్రాతస్తస్య లోకా వశంవదాః

7

శ్రీ లలితా మూల మంత్రం కవచమ్ సమాప్తమ్.

లలితార్యా కవచం

ఈలలితార్యా కవచం నిత్యం పఠించేవారికి ఆయురారోగ్యాలు, సకల సంపదలు చేకూరి అమ్మ కరుణ పరిపూర్ణంగా లభిస్తుంది.

అగస్త్య ఉవాచ :

హయగ్రీవ మహాప్రాజ్ఞ మమ జ్ఞానప్రదాయక,
లలితాకవచం బ్రూహి కరుణా మయి చేత్తవ.

హయగ్రీవ ఉవాచ :

నిదానం శ్రేయసామేత ల్లలితావర సంజ్ఞితమ్,
పఠతాం సర్వసిద్ధిస్స్యాత్తదిదం భక్తిత శ్మృణు.

లలితాపాతు శిరోమే లలాటమంబా మధుమతీరూపా,
భ్రూయుగ్మం చ భవానీ పుష్పశరా పాతు లోచనద్వంద్వమ్.

పాయాన్నాసాం బాలా సుభగా దంతాంశ్చ సుందరీజిహ్వామ్,
అధరోష్ఠమాది శక్తిశ్చ క్రేశీపాతుమే సదా చుబుకమ్
కామేశ్వర్యవతు కర్ణా కామాక్షీపాతు మే గండయోర్యుగ్మమ్
శృంగారనాయికాభ్యా వక్త్రం సింహాసనేశ్వర్యవతుగళమ్.

స్కంద ప్రసూశ్చపాతు స్కంధౌ బాహూచ పాటలాంగీమే,
పాణీచ పద్మనిలయా పాయాదనిశం నఖావళిం విజయా.

కోదండినీ చ వక్షః కుక్షింపాయా త్కులాచలాత్మభవా,
కల్యాణీత్వవతు లగ్నం కటించ పాయాత్కలాధర శిఖండా.

ఊరుద్వయం చ పాయా దుమా మృడానీ చ జానునీ రక్షేత్,
జంఘేచ షోడశీమే పాయాత్పాదౌ చ పాశసృణిహస్తా.

ప్రాతః పాతుపరా మాం మధ్యాహ్నే పాతుమాం మణిగృహాంతస్థా,
శర్వాణ్యవతుచసాయం పాయాద్రాత్రేచభైరవీసతతమ్.

భార్యాం రక్షతు గౌరీ పాయాత్సుత్రాంశ్చ బిందుగ్రహపీఠా,
శ్రీవిద్యా చ యశోమే శీలంచావ్యాచ్చిరం మహారాజ్జీ.

పవనమయి పావకమయి క్షోణీమయి వ్యోమమయి కృపీటమయి,
శ్రీమయిశశిమయిరవిమయి సమయమయి ప్రాణమయి శివమయీత్యాది.

కాళీ కపాలినీ శూలినీ భైరవీమాతంగీ పంచమి త్రిపురే,
వాగ్దేవీ వింధ్యవాసినీ బాలే భువనేశి పాలయ చిరంమామ్.

అభినవసింధూరాభా మంబత్వాం చింతయంతి యే హృదయే,
ఉపరినిపతంతి తేషా ముత్పలనయనా కటాక్ష కల్లోలాః

వర్గాష్ట్రపక్షి కాభిర్వశినీ ముఖాభిరధికృతాం భవతీమ్
చింతయతాం పీతవర్ణాం పాపోనిర్యాత్యయత్నతో వదనాత్
కనకలతావదౌరీం కర్ణవ్యాలోల కుండల ద్వితయామ్
ప్రహసితముఖీం భవతీం ధ్యాయంతో యేభవంతి మూర్ధన్యాః

శీర్షాంభోరుహ మధ్యే శీతలపీయూషవర్షిణీం భవతీమ్
అనుదినమనుచింతయతా మాయుష్యం భవతి పుష్కలమవన్యామ్.

మధుస్మితాం మదారుణనయనాం మాతంగకుంభవక్షోజామ్
చంద్రావతంసినీం త్వాం సతతం పశ్యంతి సుకృతినః కేచిత్.

లలితాయాస్త్పవరత్నం లలితపదాభిః ప్రణీతమార్యాభిః
అనుదినమనుచింతయతాం ఫలానివక్తుం ప్రగల్భతే నశివః
పూజాహోమస్తర్పణం స్యా న్మంత్రశక్తిప్రభావతః
పుష్పాజ్యతో యాభావే పి జపమాత్రేణ సిధ్యతి.

ఇతి శ్రీ లలితార్యాకవచస్తోత్రరత్నమ్.

Sri Chandi Kavacham In Telugu | శ్రీ చండి కవచం

Sri Chandi Kavacham

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. “కవచాలు” ఒక భావాల సంవద్ధత, మరియు మన సాహిత్య పరంగా అద్భుతమైన, అత్యుత్క్రాంత ఆలోచనల ప్రకటనల స్థలము. కవచాలు మనకి ఎంతో ప్రశాంతత మరియు, ఉల్లాసాన్ని కలిగిస్థాయి. దేవుని యందు భక్తి భావములు కలిగి శ్రద్ధతో మనసా వాచా ఆయనను స్తుతించినచో మంచి జరుగునని ఈ కవచాలను ఆలపిస్తారు. ఒక్కొక దేవునికి ఒక్కొక్క కవచం అన్నట్టుగా… ఈ క్రింద ఇచ్చిన లింకు నందు శ్రీ చండి కవచం ఇవ్వబడినది. అది ఏమిటో తెలుసుకుందాం…

Sri Chandi Kavacham In Telugu

శ్రీ చండి కవచం

అథ దేవ్యాః కవచమ్

అస్య శ్రీ చండీకవచస్య బ్రహ్మా ఋషిః | అనుష్టు ప్ఛందః | చాముండా దేవతా | అంగన్యాసోక్తమాతరో బీజ౩ | నవార్ణో మంత్ర శృః | దిగ్బంధదేవతా స సత్త్వం. శ్రీ జగదంబా ప్రీత్యర్ధే శ్రీ చండిస్తోత్ర పాఠాంగత్వేన జపే వినియోగః |

మార్కండేయ ఉవాచ |

ఓం యద్గుహ్యం పరమం లోకే శ్రీ సర్వరక్షాకరం సృణామ్ |
య న్న కస్యచి దాఖ్యాతం తన్మే బ్రూహి పితామహ ||

1

బ్ర హ్మోవాచ।

అస్తి గుహ్యతమం విప్ర సర్వభూతోపకారకమ్ |
దేవ్యాస్తు కవచం పుణ్యం తచ్ఛృణుష్వ మహామునే ||

2

ప్రథమం శైలపుత్రీతి ద్వితీయం బ్రహ్మచారిణీ |
తృతీయం చంద్రఘంటేతి కూష్మాండేతి చతుర్థకమ్ ||

3

పంచమం స్కందమాతేతి షష్ఠం కాత్యాయనీతి చ |
సప్తమం కాలరాత్రీతి మహాగౌరీతి చాష్టమం ||

4

నవమం సిద్ధిదా ప్రోక్తా నవదుర్గాః ప్రకీర్తితాః |
ఉక్తా న్యేతాని నామాని బ్రహ్మణైవ మహాత్మనా ||

5

అగ్నినా దహ్యమాన స్తు శత్రుమధ్యే గతో రణే |
విషమే దుర్గమే చైవ భయీర్తాః శరణం గతాః ||

6

బ్ర హ్మోవాచ।

నాపదం తస్య పశ్యామి శోక దుఃఖభయం న హి |
న తేషాం జాయతే కించి దశుభం రణసంక పే ||

7

జై సు భక్త్యా స్మృతా నూనం తేషా మృద్ధిః ప్రజాయ తే |
ప్రేతసంస్థాతు చాముండా వారాహీ మహిషాసనా ||

8

ఐంద్రీ గజసమారూఢా వైష్ణవీ గరుడాసనా |
మాహేశ్వరీ వృషారూఢా కొమారీ శిఖివాహనా ||

9

బ్రాహ్మీ హంససమారూఢా సర్వాభరణభూషితా |
నానాభరణశోభాఢ్యా నానారత్నో పశోభితాః ||

10

దృశ్యంతే థ మారుఢా దేవ్యః క్రోధసమాకులాః |
శంఖం చక్రం గదాం శక్తిం హలం చ ముసలా యుధమ్ ||

11

భేటకం తోమరం చైవ పరతుం పాశ మేవ చ|
కుంతాయుధం త్రిశూలం చ శార్ణాయుఢ మనుత్తమమ్ ||

12

దైత్యానాం దేహనాశాయ భక్తానా మభయాయ |
భావయంత్యాయుధానీర్థం దేవానాం చ హితాయ వై ||

13

మహాబలే మహోత్సా హే మహాభయవినాశిని |
త్రాహీ మాం దేవి దుప్రేక్ష్యే శత్రూణాం భయవర్ధిని ||

14

ప్రాచ్యాం రక్షతు మా మైండ్రీ ఆగ్నేయ్యా మగ్ని దేవతా |
దక్షిణే రక్ష వారాహీ నై రృత్యాం ఖడ్గధారిణీ ||

15

ప్రతీచ్యాం వారుణీ రక్షే ద్వాయవ్యాం మృగవాహినీ |
రక్షే దుదీచ్యాం కౌమారీ ఈశాన్యాం శూలధారిణీ ||

16

ఊర్ధ్వం బ్రహ్మాణీ మే రక్షే దధస్తా ద్వైష్ణవీ తథా |
ఏవం దశదిశో రక్షే చాచ్చాముండా శవవాహనా ||

17

జయా మే చాగ్రతః స్థాతు విజయా స్థాతు పృష్ఠతః |
అజితా వామపా ర్శ్వే తు దక్షి ణే చాపరాజితా ||

18

శిఖా ముద్యోతినీ రక్షే దుమా మూర్థ్ని వ్యవస్థితా |
మాలాధరీ లలాటే చరక్షేదశస్వినీ ||

19

త్రినేత్రా చ భ్రువో ర్మధ్యే యమఘంటా చె నాసికే |
శంఖినీ చక్షుషో ర్మధ్యే శ్రోత్రయో ర్వారవాసినీ ||

20

కపోలౌ కాళికా రక్షేత్కర్ణమూలేతు శాంకరీ |
నాసికాయాం సుగంధా చ ఉత్తరోపే చ చర్చికా ||

21

అధ రే చామృతకలా జిహ్వాయాం చ సరస్వతీ |
దంతాన్ రక్షతు కౌమారీ కంఠమధ్యే చ చండికా ||

22

ఘంటికాం చిత్రఘంటా చ మహామాయా చ తాలుకే |
కామాక్షి చిబుకం రక్షేసర్వమంగళా ||

23

గ్రీవాయాం భద్రకాళీ చ పృష్ఠవంశే ధనుర్ధరీ |
నీలగ్రీవా బహిఃకంఠే నలికాం నలకూబరీ ||

24

ఖడ్గధారి ణ్యుభౌ స్కంధౌ బాహూ మే వజ్రధారిణీ |
హస్తయో గ్ధండినీ రĪ దంబికా చాంగులీషు చక్ర ||

25

నఖా ఛూలేశ్వరీ రక్షే త్కు రక్షేన్న లేశ్వరీ |
సనౌ రక్ష న్మహాదేవీ మన శ్శోకవినాశినీ ||

26

హృదయం లలితాదేవీ హ్యుదరే శూలధారిణి |
నాభిం చ కామినీ రక్షే ద్గుహ్యం గుహ్యేశ్వరీ తథా ||

27

భూతనాథా చ ర మేడ్రం చ ఊరూ మహిషవాహినీ |
కట్యాం భగవతీర జ్జానునీ వింధ్యవాసినీ ||

28

జంఘే మహాబలా ప్రోక్తా జానుమధ్యే వినాయకీ |
గుల్ఫయో ర్నారసింహీ చ పాదపృష్టే.ఒమితౌజసీ ||

29

పాదాంగుళీః శ్రీధరీ చ పాదాధ స్తల వాసినీ |
సఖాన్ దంష్ట్రాకరాళీ చ కేశాంశ్చై వోర్ధ్వ కేశినీ ||

30

రోమకూ పేషు కౌబేరీ త్వచం వాగీశ్వరీ తథా |
రక్త మజ్జా వసా మాంసా న్యస్థిమేదాంసి పార్వతీ ||

31

అంత్రాణి కాలరాత్రిశ్చ పిత్తం చ మకుటేశ్వరీ |
పద్మావతీ పద్మకోశే కఫే చూడామణి స్తథా ||

32

జ్వాలాముఖీ సఖజ్వాలా మభేద్యా సర్వసంధిషు |
శుక్రం బ్రహ్మాణి మే రషే చ్ఛాయాం ఛత్రేశ్వరీ తథా ||

33

అహంకారం మనో బుద్ధిం రక్ష మే ధర్మచారిణీ |
ప్రాణాపానౌ తథా వ్యాస సమానోదాన మేవచ ||

34

యశః కీర్తిం చ లక్ష్మీం చ సదా రక్షకు చక్రిణీ |
చగోత్ర మింద్రాణి మే రక్షేత్పతూ న్మే రక్ష చండికే ||

35

పుత్రాన్ రక్షే న్మహాలక్ష్మీ ర్భార్యాం రక్షతు భైరవీ ।
మార్గం క్షేమకరీ రక్షే ద్విజయా సర్వతః స్థితా ||

36

రహీనం తు యత్ స్థానం వర్ణితం కవచేన తీసి |
తత్సర్వం రక్ష మే దేవి జయంతీ పాపనాశినీ ||

37

పదమేకం న గచ్ఛేత్తు యదీచ్ఛే చ్ఛుభమాత్మనః |
కవచే నావృతో నిత్యం యత్ర యత్ర హి గచ్ఛతి ||

38

తత్ర తత్రార్థలాభశ్చ విజయః సార్వకామికః |
యం యం చింతయతే కామం తం తం ప్రాప్నోతినిశ్చితమ్ ||

39

పరమైశ్వర్య మతులం ప్రాప్స్య తే భూతలే పుమాన్ |
నిర్భయో జాయతే మర్త్యః సంగ్రామే ష్వపరాజితః ||

40

జైలో క్యే తు భవే త్పూజ్యః కవచేనావృతః పుమాన్ |
ఇదం తు దేవ్యాః కవచం దేవానామపి దుర్లభం ||

41

యః పఠే త్ప్రయతో నిత్యం త్రిసంధ్యం శ్రద్ధయాన్వితః |
దై వీళలా భవే త్తస్య త్రైలోక్యే చాపరాజితః ||

42

జీవే ద్వక్షశతం సాగ్ర మసమృత్యువివర్జితః |
నశ్యంతి వ్యాధయ స్సర్వే లూశావిస్ఫోట కాదయ్య ||

43

స్థావరం జంగమం చాపి కృత్రిమం చాపి యద్విషం |
అభిచారాణి సర్వాణి మంత్రయంత్రాణి భూతలే ||

44

భూచరాః ఖేచరాశ్చైవ జలజా శ్చోప దేశికాః |
సహజాః కులజా మాలా డాకినీ శాకినీ తథా ||

45

అంతరిక్షవరా ఘోరా డాకిన్యశ్చ మహాబలాః |
గ్రహభూత పిశాచాశ్చ యక్షగంధర్వరావు సాః ||

46

బ్రహ్మరాక్షస నేతాలాః కుష్మాండా భై రవాదయః |
సశ్యంతి దర్శనా త్తస్య కవచే హృది సంస్థితే ||

47

మానోన్నతి ర్భవే ద్రాజ్ఞ స్తేజోవృద్ధికరం పరం |
యశసా వర్ధతే స్కోపి కీర్తిమండిత భూతలే ||

48

జపే న్మహాస్తోత్రం చండీం కృత్వా తు కవచం పురా |
యావమ్భామండలం ధ త్తే స శెలవనకాననమ్ ||

49

తావ త్తిష్టతి మేదిన్యాం సంతతిః పుత్రపౌత్రకీ |
దేహాంతే పరిమం స్థానం య త్సురై రపి దుర్లభమ్ ||
ప్రాప్నోతి పురుషో నిత్యం మహామాయాప్రసాదతః

50

ఇతి దేవ్యాః కవచం సమా ష్త్రమ్||

మరిన్ని కవచాలు:

Sri Hanuman Kavacham In Telugu – శ్రీ హనుమత్ కవచం

Sri Hanuman Kavacham

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. “కవచాలు” ఒక భావాల సంవద్ధత, మరియు మన సాహిత్య పరంగా అద్భుతమైన, అత్యుత్క్రాంత ఆలోచనల ప్రకటనల స్థలము. కవచాలు మనకి ఎంతో ప్రశాంతత మరియు, ఉల్లాసాన్ని కలిగి స్థాయి. దేవుని యందు భక్తి భావములు కలిగి శ్రద్ధతో మనసా వాచా ఆయనను స్తుతించినచో మంచి జరుగునని ఈ కవచాలను ఆలపిస్తారు. ఒక్కొక దేవునికి ఒక్కొక్క కవచం అన్నట్టుగా… కవచముల గురించి క్లుప్తంగా ఈ క్రింద ఇచ్చిన లింకుల నందు ఇవ్వబడినది. అవి ఏమిటో తెలుసుకుందాం…

శ్రీ హనుమత్ కవచం

అస్యశ్రీహనుమత్కవచస్తోత్ర మహామంత్రస్య వశిష్ట! ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః – శ్రీ హనుమాన్ దేవతా – మారుతాత్మజ ఇతి బీజం – అంజనాసూను రితి శక్తిః – వాయుపుత్ర కీలకం – శ్రీ మనుమత్ప్రసాధసిధ్యర్ధే జపే వినియోగః॥

ధ్యానం

శ్లో॥ ఉల్లంఘ్య సింధో స్సలిలం సలీలం
యశ్శోకవహ్నిం జనకాత్మజాయ :
ఆదాయతే నైవ దదాహ లంకాం
నమామి తం ప్రాజలి రాంజనేయం||

మనుః

శ్లో॥ పాదౌ వాయసుతః పాతు రామదూత స్తదంగుళీ:
గుల్ఫౌ హరీశ్వరః పాతు జంఘే చార్జవలంఘనః
జానునీ మారుతిః పాతు ఊరూ పా త్వసురాంతకః
గుహ్యం వజ్రతనుః పాతు జఘనం తు జగద్ధితః
ఆంజనేయః కటిం పాతు నాభిం సౌమిత్రిజీవనం:
ఉదరం పాతు హృద్దేహి హృదయం చ మహాబలః |
వక్షో వాలాయుధః పాతుస్తనౌ చా మితవిక్రమః
పార్శ్వౌ జితేంద్రియః పాతు బాహూ సుగ్రీవమంత్రకృత్
కరావక్షజయీ పాతు హనుమాం శ్చతదంగుళీః
పృష్ఠం భవిష్యద్రృహా చ స్కంధౌ మతిమతాం వరః
కంఠం పాతు కపిశ్రేష్టోముఖం రావణ దర్పహా
వక్త్రంచ వక్త్రు ప్రవణో నేత్రే దేవగణస్తుతః
బ్రహ్మాస్తసన్మానకరో భ్రువౌ మే పాతు సర్వదా
కామరూపః కపోలే మే ఫాలం వజ్రనభోవతు
శిరో మే పాతు సతతం జానకీ శోకనాశనః
శ్రీరామభక్త ప్రవరః పాతు సర్వ కళేబరం
మా మహ్ని పాతు సర్వజ్ఞ పాతు రాత్రే మహాయశాః
వివస్వదంతేవాసీచ సంధ్యయోః పాతు సర్వదా
బ్రహ్మాది దేవతాదత్త వరః పాతు నిరంతరం
య ఇదం కవచం నిత్యం పఠేచ్చ శృణుయా న్నరః
దీర్ఘమాయు రవాప్నోతి బలం దృష్టించ విందతి
పాదాక్రాంతా భవిష్యంతి పఠత స్తన్య శత్రవః
స్థిరాం మకీర్తి మారోగ్యం లభతే శాశ్వతం సుఖం
ఇతి నిగదిత వాక్యవృత్త తుభ్యం
సకలమపి స్వయ మాంజనేయ వృత్తం
అపి జని జనరక్షణైక దీక్షా
వశగతదీయ మహామను ప్రభావః ॥

ఈ కవచమును పైన చెప్పినవిధిగా ప్రతి నిత్యము పఠించినచో సర్వరోగములు, సర్వ శత్రుబయములు తప్పక శమించును. ఇది పూర్వము శ్రీరామునకు వశిష్ఠముని యుపదేశించిన అత్యద్భుత కవచము. ఇది పరాశరసంహితనుండి గ్రహింపబడింది.

ఓమ్ శ్రీ సీతారామంజనేయాయ నమః

మరిన్ని కవచాలు

Kavachalu – కవచాలు

Kavachalu

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. “కవచాలు” ఒక భావాల సంవద్ధత, మరియు మన సాహిత్య పరంగా అద్భుతమైన, అత్యుత్క్రాంత ఆలోచనల ప్రకటనల స్థలము. కవచాలు మనకి ఎంతో ప్రశాంతత మరియు, ఉల్లాస అన్ని కలిగి స్థాయి. దేవుని యందు భక్తి భావములు కలిగి శ్రద్ధతో మనసా వాచా ఆయనను స్తుతించిన చో మంచి జరుగునని ఈ కవచాలను ఆలపిస్తారు. ఒక్కొక దేవునికి ఒక్కొక్క కవచం అన్నట్టుగా… కవచముల గురించి క్లూప్తం గా ఈ క్రింద ఇచ్చిన లింకుల నందు ఇవ్వబడినది. అవి ఏమిటో తెలుసుకుందాం…

Kavachalu – కవచాలు