Sri Shailesha Charana Sharana Ashtakam In Telugu – శ్రీశైలేశ చరణ శరణాష్టకమ్

Sri Shailesha Charana Sharana Ashtakam

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. అష్టకం అను పదం సంస్కృత పదమయిన అష్ట నుండి వచ్చింది. అష్ట అనగా ఎనిమిది చరణాలు కలిగినదే అష్టకం. సంక్షిప్తంగా ఉంటూ, ఎంతో మధురంగా, సూటిగా కవి యొక్క భావాన్ని తెలిపేవే అష్టకములు. ఏదో ఒక దేవతకు/దేవుడికి ఈ అష్టకం అంకితమై, ఆయా దేవతా మూర్తులను కీర్తిస్తుంది. ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు శైలేశ చరణ శరణాష్టకమ్ గురించి తెలుసుకుందాం…

Sri Shailesha Charana Sharana Ashtakam Telugu Lyrics

శ్రీశైలేశ చరణ శరణాష్టకమ్

గౌరీమనోహర ! సురాసుర మౌనిబృంద
సంసేవితాంఘ్రియుగ ! చంద్రకళావతంస !
కైలాసవాస ! కరుణాకర ! భక్తబంధో !
శ్రీశైలవాస ! చరణం శరణం తవాస్మి.

టీక. గౌరీమనోహర! = పార్వతీ దేవికిఁ బ్రియుఁడైనవాఁడా! సురాసుర మానిబృంద= దేవరాక్షపమని సంఘముచే, సంసేవిత = సేవింపఁబడుచున్న, ఆంఫ్రియుగ! = పాదద్వంద్వముగలవాఁడా! చంద్రకళా వతంస! = చంద్రకళను శిరమున కలంకారముగ ధరించినవాఁడా! కైలాసవాస! = కైలాసాచలము నివాసముగఁ గలవాఁడా! కరుణాకర! = దయ కాకరమైనవాఁడా! భక్తబంధో ! = భ క్తులపాలిటియాప్త బంధువా! శ్రీశైలవాస = శ్రీగిరివాస, తవ = నీయొక్క, చరణం = పాదములను, శరణం = రక్షణమును, ఆస్మి = అంటిని.
తా. ఓ శ్రీశైలవాస! ‘గౌరీమనోహర’ అను నాఱు నామములతోఁ గూడిన నీచరణమునే నేను శరణమంటిని.

భక్తార్తిహార ! భవబంధ వినాశ కేశ !
దివ్యాపగాకలిత కాంత జటాక లాప !
శేషాహిభూష! వృషవాహన ! వ్యోమకేశ !
శ్రీశైలవాస ! చరణం శరణం తవాస్మి.

టీక. భక్త = భక్తులయొక్క, ఆర్తి = బాధను, హార! = హరించువాఁడా! భవబంధ = సంసారబంధమును, వినాశక ! = నశింపఁజేయువాఁడా!, ఈశా! = లోకముల శాసించువాఁడా!, దివ్యాసగా = దేవగంగతో, కలిత = కూడి, కాంత = మనోహరమైన; జటాకలాప! = జడల సమూ హముగలవాఁడా! శేషాహి = శేషుఁడనుసర్పరాజు, భూష! = ఆలంకా రముగాఁ గలవాఁడా, వృషవాహన! = వృషభమును వాహనముగాఁ గలవాఁడా! వ్యోమకేశ! = ఆకాశమునంటిన కేశములుగలవాఁడా!, శ్రీశైలనాథ! = శ్రీగిరివాస!, తవ = నీయొక్క, చరణం = పాదమును శరణం = రక్షణమునుగ, ఆస్మి = ఆంటీని.

తా. ఓ శ్రీశైలనాథ! ‘భక్తార్తిహర’ అనునామము నుండి సప్తనామములతో నిన్నాహ్వానించి నీ పాదమును శరణమంటిని.

భృంగీశసేవిత ! గణేశ కుమార తాత !
మృత్యుంజయ ! త్రిపురదానవభేదకారిన్ !
పాణావుపాత్త మృగ డామరుక త్రిశూల !
శ్రీశైలవాస ! చరణం శరణం తవాస్మి.

టీక. భృంగీశ సేవిత = భృంగీశునిచే (ప్రసుధాధిపుఁడు) సేవింపఁబడువాఁడా!; గణేశ కుమారతాత = గణపతి, కుమారులు పుత్రులగఁగలవాఁడా!, మృత్యుంజయ! = మృత్యువును జయించినవాఁడా!, త్రిపురదానవ = త్రిపురాసుకులను, భేవకారన్ = భేదించినవాఁడా! పాణే = చేతియందు, ఉపాత్త = పొందిన, మృగ = లేడియు, డామరుక = డమరుకము (బుడబుక్కలవారు వాయించుసాధనము) త్రిశూల = త్రిమాలమును గలవాఁడా! శ్రీశైలవాస! శ్రీగిరినిలయుడా! తవ = నీయొక్క, శరణం= పాదమును, శరణం = రక్షకమునుగ, ఆస్మి = అయియుంటిని.

తా. ఓ! శ్రీశైలవాస! ‘భృంగీశసేవిత’ అను నైదు నామములతో నిన్నుఁ బిల్చి నీ పాదమును శరణ మంటిని.

నాగేంద్ర చర్మవస ! నాగ్ని రవీందునేత్ర !
నారాయణీప్రియ ! మహేశ ! నగేశ ! శంభో !
మౌనిప్రి ! యాశ్రితమహాఫల ! దోగ్రరూప
శ్రీశైలవాస ! చరణం శరణం తవాస్మి.

టీక. నాగేంద్ర = గజేంద్రునియొక్క, చర్మ = చర్మమును, వసన = వస్త్రముగఁగలవాఁడా! అగ్ని, రవి, ఇందు నేత్ర! = అగ్ని, సూర్యుడు, చంద్రుఁడునామూఁడు నేత్రములుగధరించినవాఁడా! నారాయణి = నారా యణీయను శక్తికి (వైష్ణవమాయకు) ప్రియ = ప్రియమైనవాఁడా!, మహేళ = మహాప్రభూ!, నగేశ = కైలాసాధీశ్వరుఁడా!, శంభో = సుఖమును గల్గించువాఁడా! మౌనిప్రియ! = మహర్షులకుఁ బ్రియమైనవాఁడా! ఆశ్రితమహాఫలద ! ఆశ్రయించినవారికిఁ బరమపురుషార్థ సాధనమునిచ్చువాఁడా!, (జ్ఞానమ్మహేశ్వరాదిచ్చేత్ – అనిశాస్త్రము) ఉగ్రరూప! = ఉగ్రుఁడను రూపముతోనున్నవాఁడా!, శ్రీశైలనాథ = శ్రీగిరి ప్రభూ! తవ = నీయొక్క, చరణం = పాదమును, శరణం = రక్షణమును, ఆస్మి = అయియుంటిని.

తా. ఓయీ ! శ్రీశైలప్రభూ ! ‘నాగేంద్రచర్మవసన’ అను నవ నామములతో నిన్నుఁ బిలిచి నీ పాదములను శరణ మంటిని.

Sri Shailesha Charana Sharana Ashtakam Telugu

సర్వార్తిభంజన ! సదాశివ ! దానవారే !
పార్థప్రహార కలితోత్తమ మూర్థభాగ !
యక్షేశసేవితపదాబ్జ ! విభూతి దాయిన్ !
శ్రీశైలవాస ! చరణం శరణం తవాస్మి.

టీక. సర్వ = సమస్తమైన, ఆర్తి = ఆపదలను, భంజన = విధ్వంసమొవర్చువాఁడా ! సదాశివ ! = ఎల్లప్పుడు మంగళముతోనుండువాఁడా!, దానవ = రాక్షసులకు, ఆరే = శత్రువైనవాఁడా! పార్ధ = ఆర్జనునియొక్క, ప్రహార = దెబ్బతో, కలిత = కూడిన, మూర్ఖభాగ = శిరోభాగముఁ గలవాఁడా!, యక్షేశ = కుబేరునిచే, సేవిత = సేవింపఁబడిన పదాబ్జ = పాదపద్మములుగలవాఁడా! విభూతిదాయిన్ ! = ఐశ్వర్యమాను నొసంగువాఁడా, శ్రీశైలవాస! = శ్రీగిరివాస, తవ = నీయొక్క, చరణం = పాదమును, శరణం = రక్షణముగ, అస్మి = ఆంటిని.

తా. ఓ! శ్రీశైలవాస! ‘సర్వార్తిభంజన’ అను నాఱు పేరులతో నిన్నుఁ బిలిచి నీ పాదమును శరణ మంటిని.

శ్రీభ్రామరీశ ! మదనాంతక ! కృత్తివాస !
సర్పాస్థిరుండ కలి తామల హారధారిన్ !
భూతేశ ! ఖండపరశో ! భవబంధనాశ !
శ్రీశైలవాస ! చరణం శరణం తవాస్మి.

టీక. శ్రీ భ్రామరీశ! = శుభములిచ్చు భ్రమరాంబికానాథుఁడా!, మదనాంతక! = మన్మథుని నాశనమొనర్చినవాఁడా! కృత్తివాసః = గజేంద్ర చర్మమును వస్త్రముగఁ గలవాఁడ!, సర్ప = పాములు, ఆస్థి = ఎముకలురుండ = తలపులతో, కలిత = కూడిన, అమల = స్వచ్ఛమైన హార = హారమును, ధారిన్ = ధరించినవాఁడా! భూతేశ! = భూతములకధిపతి యైనవాఁడా!, ఖండపరశో! = ఖండించెడి గొడ్డలికలవాడా (పరశువను రాక్షసుని ఖఁడించినవాఁడా) భవబంధనాశ! = సంస్కృతిబంధ మును దెగగొట్టువాఁడా!, శ్రీశైలనాథ = శ్రీగిరివాస!, తవ = నీయొక్క చరణం = పాదములను, శరణం = రక్షకముగ, అస్మి = ఆయితిని.

తా. ఓ! శ్రీశైలప్రభూ ! ‘శ్రీభ్రమరీశ’ అనునది మొద లీపైఁబడిన యేడు నామములతో నిన్నుఁ బిలచి నీ పాదమును శరణ మనుచున్నాను.

సర్వాగమస్తుత ! పవిత్ర చరిత్ర ! నాథ !
యజ్ఞప్రియ ! ప్రణతదేవ గణోత్తమాంగ !
కల్పద్రుమ ప్రసవ పూజిత దివ్యపాద !
శ్రీశైలవాస ! చరణం శరణం తవాస్మి.

టీక. సర్వ = సమస్తమైన. ఆగమ = స్మృతులచే, స్తుత! = కొనియాడఁ బడినవాఁడా!, పవిత్రచరిత్ర = పవిత్రమగు చరిత్రగలవాఁడా ! , నాథ! = ఓ! ప్రభూ!, యజ్ఞప్రియ! = యజ్ఞములపైఁ బ్రీతిఁగలవాఁడా!, ప్రణత = నమస్కరించెడు, దేవగణ = దేవతాసమూహముయొక్క, ఉత్తమాంగ! = శిరస్సులుగలవాఁడా; కల్పద్రుమ = కల్పవృక్షములయొక్క, ప్రసవ = పూలచే, పూజిత = పూజింపఁబడిన, దివ్యపాద = ప్రకాశించు పాదములు గలవాఁడా!, శ్రీ శైలనాస! శ్రీగిరిపర్వతాశాసము గలవాఁడా, శంకరా ! తవ = వీయొక్క, చరణం = పాదమును, శరణం = రక్షకముగ, అస్మి = అయితిని.

తా. ఓ శ్రీశైల పర్వతమందు నివసించు స్వామి! ‘సర్వాగ మస్తుత’ అనునామము మొదలాఱు నామములతో నిన్నుఁ బిల్చి నీ పాదమును శరణ మంటిని.

శంభో ! గిరీశ ! హర ! శూలధరాంధకారే !
శ్రీశైలవాస ! భ్రమరాంబికయా సమేత !
శ్రీ పార్వతీదయిత ! సాక్షిగణాధిపేడ్య !
శ్రీశైలవాస ! చరణం శరణం తవాస్మి.

టీక. శఁభో ! = సుఖమునుగల్గించువాఁడా!, గిరీశ ! = కైలాసపర్వతమునకు బ్రభువా? ( లేక – పర్వతములపైననే తన నివాసముండుటనుబట్టి పర్వతము అకుఁ బ్రభువా! యనియునర్థము) హర! = కష్టములనుహరించువాఁడా! శూలధర! = త్రిశూలమును ధరించినవాఁడా!, ఆంధకారే! = ఆంధకుఁడను రాక్షసునకు శత్రువైనవాఁడా!, శ్రీశైలవాస! = శ్రీగిరియందు వసించువాఁడా! భ్రమరాంబికయా = భ్రమరాంబాదేవితో, సమేత! = కూడినవాఁడా!, శ్రీ = శోభావతియగు, పార్వతీ = పర్వతరాజపుత్రిక, దయిత! = ప్రియురాలుగాఁ గలవాఁడా! సాక్షిగణాధిప! = సాక్షిగణపతిచే, ఈడ్య! = నుతింపఁబడు వాఁడా! శ్రీ శైలనాథ! = శ్రీశైలశ్రభూ! తవ = నీ యొక్క, చరణం = పాదమును, శరణం = రక్షకముగ, అస్మి = ఆయితిని.

తా. ఓ! శ్రీశై లేశ్వర! ‘శంభో’ అనునది మొదలు తొమ్మిది నామములతో నిన్నుఁ బిలిచికొని నీ పాదమే నాకు శరణమని యనుచుంటిని; రక్షింపుమని భావము,

శ్రీశైలం, శిఖరేశ్వరం , గణపతిం, శ్రీహాటకేశం పున
స్సారంగేశ్వర, బిందుతీర్థమమలం, ఘంటార్కసిద్ధేశ్వరమ్
గంగాం శ్రీ భ్రమరాంబికాం గిరిసుతామారామవీరేశ్వరం
శంఖం చక్రవరాహతీర్థకలితం శ్రీశైలనాథం భజే.

టీక. శ్రీశైలం = శ్రీగిరి, శిఖరేశ్వరం = శిఖరేశ్వరుని, గణపతిం = సాక్షి గణపతిని, శ్రీహాటకేశం = శోభించుహాటకేశ్వరుని (ఆటికేశ్వరుని) పునః = ఇంకను, సారంగేశ్వర = సారంగతీర్థమును, అమలం = స్వచ్ఛమైన, బిందుతీర్థం = బిందుతీర్థమును, ఘఁట = ఘంటేశుని, ఆర్క = అర్కేశ్వరుని, సిద్ధేశ్వరం = సిద్ధేశుని, గంగాం = పాతాళగంగను, శ్రీ భ్రమరాంబికాం = శ్రీ భ్రమరాంబాదేవిని, గిరిసుతాం = పార్వతీదేవిని, ఆరామవీరేశ్వరం = ఆరామవీరేశ్వరుని, శంఖం = శంఖమనుతీర్థమును. చక్రవరాహతీర్థ = చక్రతీర్థ, వరాహతీర్ధములతో, కలితం = కూడిన, శ్రీశైలవాథం = శ్రీ శైలేశుఁడగు మల్లీ కార్జున స్వామిని, భజే = సేవించుచున్నాను.

తా. శ్రీశైలక్షేత్రతీర్ధమునఁ గల ఈపైఁ జూపఁబడిన పదు నాఱు క్షేత్రతీర్థములతోఁగూడిన శ్రీశైలవాసుని నిత్యము మనసులోఁ దలఁచు చున్నాను. అని, కవి శ్రీశైలక్షేత్రా దిస్మరణము కాశీస్మరణము వలె పాపహరమని నుడువుచున్నాఁడు.

శ్రీశైలేశ్వర సుప్రభాత కలిత గ్రంథస్య, లంకాన్వయ
స్సీతారామకవి, ర్యథామతి, ముదా, భావార్థవైశద్యయు
గ్వ్యాఖ్యానం, విరచయ్య, చాంతిమతదే తస్యానుకంపాప్తయే
హ్యేకం, శ్రీచరణద్వయం, శరణమి, త్యాలోచ్య, తేనేష్టకమ్

టీక. శ్రీశైలేశ్వరసుప్రభాత = శ్రీగిరీశుని సుప్రభాతముతో, కలిత = కూడిన, గ్రంథస్య = గ్రంథమునకు, అంకాన్వయః = లంకావంశసంభూతుఁడగు, సీతారామకవిః = కవియగుసీతారామశాస్త్రి, ముదా = సంతోషముతో, యథామతి = బుద్ధివైశడ్యముతోలది, భావార్థవైశద్యయన్ = భావము, ఆర్థములయొక్క విశదీకరణముతోకూడిన, వ్యాఖ్యానం = విపులీకరణమును, విరచయ్య రచించి, అంతిమపదే = ఈసుప్రభాత గ్రంథాంతిమస్థానమును, (గ్రంథముయొక్క చివర) తస్య = ఆ శ్రీశైలేశునియొక్క, ఆనుకంపా = దయను, ఆప్తయే = పొందుటకొఱకు ఏకం = ముఖ్యమైనది, శ్రీ చరణం = శ్రీ వారి పాదమే, శరణంహి = రక్షకముగదా? ఇతి = ఇట్లని, ఆలోచ్య = తలఁచి, అష్టకం = శ్రీశైలవాస చరణశరణాష్టకమును, తేనే = రచించెను. తసూకరణ ఇతిధాతోర్థటి ఉత్తమ పురుషైకవచనమ్)

తా. ‘లంకా సీతారామశాస్త్రి’ యను కవి యీ శ్రీశైల సుప్రభాత గ్రంథమునకు టీకాతాత్పర్యములను వ్రాసి, యీ గ్రంథాంతమందు శ్రీశైలచరణ శరణాష్టక ముండు టావశ్యక మనియు-గుర్వులకా శ్రీశునిచరణమే శరణమని యెంచి దానిని రచించి ధన్యుఁడయ్యెనని తాత్పర్యము.

మరిన్ని అష్టకములు:

Sri Lalitha Ashtakam In Telugu | శ్రీ లలితాష్టకమ్

Sri Lalitha Ashtakam

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము.  అష్టకం అను పదం సంస్కృత పదమయిన అష్ట నుండి వచ్చింది. అష్ట అనగా ఎనిమిది చరణాలు కలిగినదే అష్టకం. సంక్షిప్తంగా ఉంటూ, ఎంతో మధురంగా, సూటిగా కవి యొక్క భావాన్ని తెలిపేవే అష్టకములు. ఏదో ఒక దేవతకు/దేవుడికి ఈ అష్టకం అంకితమై, ఆయా దేవతా మూర్తులను కీర్తిస్తుంది. ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు శ్రీ లలిత అష్టకం గురించి తెలుసుకుందాం…

Sri Lalitha Ashtakam In Telugu

శ్రీ లలితాష్టకమ్

శరణాగత పరిపాలిని కరుణాయిత ధిషణే
కరుణా రసపరిపూరిత నయనాంబుజ చలనే
అరుణాంబుజ సద్యశీకృత మణినూపుర చరణే
అంబ లలితే శివ దయితే మయి కృపణే కురు కరుణాం ||

కమలాయత తటివాసిని కమలావతి సహజే
కమలా శతపరిభావిత నయనాంబుజ చలనే
కమలాసన ముదాశాసన భవశాసన వినుతే
అంబ లలితే శివ దయితే మయి కృపణే కురుకరుణాం ||

భవకానన గత మానుష పదవీకృత చరణే
భవనాశన పరికల్పిత శయనార్చిత నయనే
అవనీ ధర వర కార్ముక మద పల్లవలతికే

|| అంబ ||

మదిరాలస గత మానుష మదవారణ గమనే
విలసత్ సూ బా నవశాబక విలసత్కర కమలే
రదనచ్ఛవి వరనిర్జిత నవమౌక్తి నికరే

|| అంబ ||

బలసూదన మణిరంజిత పదపంకజ కమలే
అవబుజవర వాహన బహుభేదిత సుఖదే
అళిసంకుల నిభకుంతల విలసశ్చశి శకలే

|| అంబ ||

అధరీకురు రిపు సంహృతి మతి కోకిల వచనే
మధురాధర పరిశోభిత మదనాంతక హృదయే
అధునాసుర వనితాశత పరిభావిత చరణే

|| అంబ ||

శకలీకృత దురితేఖిల జగతామపి శివదే
శివ మానస పరిమోహన మణినూపుర నినదే
సకలాగమ శిరసా పి చ బహుతోషిత మహిమే

|| అంబ ||

శమనాంతక హృదయాంబుజ తరుణారుణ కిరణే
శమయాఖిల దురితా నపి బహుమానయ పూర్ణే
అమలీకురు ధిషణా మపి బహుసంశయ దళనే

|| అంబ||

మరిన్ని అష్టకములు:

Rudrashtakam In Telugu – రుద్రాష్టకమ్

రుద్రాష్టకమ్ (Rudrashtakam)

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. అష్టకం అను పదం సంస్కృత పదమయిన అష్ట నుండి వచ్చింది. అష్ట అనగా ఎనిమిది చరణాలు కలిగినదే అష్టకం. సంక్షిప్తంగా ఉంటూ, ఎంతో మధురంగా, సూటిగా కవి యొక్క భావాన్ని తెలిపేవే అష్టకములు. ఏదో ఒక దేవతకు/దేవుడికి ఈ అష్టకం అంకితమై, ఆయా దేవతా మూర్తులను కీర్తిస్తుంది. ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు రుద్రాష్టకమ్ గురించి తెలుసుకుందాం…

Rudrashtakam Lyrics Telugu

రుద్రాష్టకమ్

నమామీశ మీశాన నిర్వాణరూపం విభుం వ్యాపకం బ్రహ్మవేద స్వరూపం।
నిజం నిర్గుణం నిర్వికల్పం నిరీహం చిదాకాశ మాకాశవాసం భజేహం॥

1

నిరాకార మోంకార మూలం తురీయం గిరిజ్ఞాన గోతీత మీశం గిరీశం।
కరాళం మహాకాలకాలం కృపాలం గుణాగార సంసారసారం నతో హం॥

2

తుషారాద్రి సంకాశ గౌరం గంభీరం మనోభూతకోటి ప్రభా శ్రీశరీరం।
స్ఫురన్మౌళికల్లోలినీ చారుగాంగం లసత్ఫాలబాలేందు భూషం మహేశం॥

3

చలత్కుండలం భ్రూ సునేత్రం విశాలం ప్రసన్నాననం నీలకంఠం దయాళుం।
మృగాధీశ చర్మాంబరం ముండమాలం ప్రియం శంకరం సర్వనాథం భజామి॥

4

ప్రచండం ప్రకృష్టం ప్రగల్భం పరేశం అఖండం అజం భానుకోటి ప్రకాశం।
త్రయీ శూల నిర్మూలనం శూలపాణిం భజేహం భవానీపతిం భావగమ్యం॥

5

కళాతీత కళ్యాణ కల్పాంతకారీ సదా సజ్జనానందదాతా పురారీ।
చిదానంద సందోహ మోహాపకారీ ప్రసీద ప్రసీద ప్రభో మన్మధారీ ।

6

న యావద్ ఉమానాథ పాదారవిందం భజంతీహ లోకే పఠే వా నరాణాం।
న తావత్సుఖం శాంతి సంతాపనాశం ప్రసీద ప్రభో సర్వభూతాధివాస॥

7

నజానామి యోగం జపం నైవ పూజాం నతో హం సదా సర్వదా దేవ తుభ్యం।
జరాజన్మ దుఃఖాఘతాతప్యమానం ప్రభోపాహి ఆపన్నమీశ ప్రసీద!॥

8

మరిన్ని అష్టకములు

Parvathi Vallabha Neelakanta Ashtakam In Telugu – పార్వతీవల్లభ నీలకంఠాష్టకమ్

Parvathi Vallabha Nilakanta Ashtakam

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. అష్టకం అను పదం సంస్కృత పదమయిన అష్ట నుండి వచ్చింది. అష్ట అనగా ఎనిమిది చరణాలు కలిగినదే అష్టకం. సంక్షిప్తంగా ఉంటూ, ఎంతో మధురంగా, సూటిగా కవి యొక్క భావాన్ని తెలిపేవే అష్టకములు. ఏదో ఒక దేవతకు/దేవుడికి ఈ అష్టకం అంకితమై, ఆయా దేవతా మూర్తులను కీర్తిస్తుంది. ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు పార్వతీవల్లభ నీలకంఠాష్టకమ్ గురించి తెలుసుకుందాం…

Parvati Vallabha Neelakanta Ashtakam Lyrics

పార్వతీవల్లభ నీలకంఠాష్టకమ్

నమో భూతనాథం నమో దేవ దేవం
నమః కాలకాలం నమో దివ్యతేజం
నమః కామభస్మం నమశ్శాంతశీలం
భజే పార్వతీ వల్లభం నీలకంఠం॥

1

సదాతీర్థసిద్ధం సదా భక్తరక్షం
సదాశైవపూజ్యం సదా శుభ్ర భస్మం
సదా ధ్యానయుక్తం సదాజ్ఞానతల్పం
భజే పార్వతీ వల్లభం నీలకంఠం॥

2

శ్మశానం శయానం మహానంతవాసం
శరీరం గజానాం సదాచర్మవేష్టమ్
పిశాచం నిశోచం పశూనాం ప్రతిష్టం
భజే పార్వతీ వల్లభం నీలకంఠం॥

3

ఫణీ నాగకంఠే భుజంగాద్యనేకం
గళేరుండమాలం మహావీరశూరం
కటిం వ్యాఘ్రచర్మం చితాభస్మ లేపం
భజే పార్వతీ వల్లభం నీలకంఠం॥

4

శిరశ్శుద్ధ గంగా శివా వామభాగం
బృహద్ధీర్ఘకేశం సయమాం త్రినేత్రం
ఫణీనాగకర్ణం సదా బాలచంద్రం
భజే పార్వతీ వల్లభం నీలకంఠం॥

5

కరే శూలధారం మహాకష్టనాశం
సురేశం పరేశం మహేశం జనేశం
ధనేశస్తుతేశం ధ్వజేశం గిరీశం
భజే పార్వతీ వల్లభం నీలకంఠం॥

6

ఉదాసం సుదాసం సుకైలాసవాసం
ధారానిర్థరం సంస్థితం హ్యాదిదేవం
అజా హేమకల్పద్రుమం కల్ప సవ్యం
భజే పార్వతీ వల్లభం నీలకంఠం॥

7

మునీనాం వరేణ్యం గుణం రూపవర్ణం
ద్విజై స్సం, పఠంతం శివంవేదశాస్త్రం
అహో దీనవత్సం కృపాలం శివంహి
భజే పార్వతీ వల్లభం నీలకంఠం॥

8

సదా భావనాథ స్సదా సేవ్యమానం
సదాభక్తి దేవం సదా పూజ్యమానం
సదాతీర్థం సదా సవ్యమేకం
భజే పార్వతీ వల్లభం నీలకంఠం॥

మరిన్ని అష్టకములు

Madhurashtakam In Telugu – మధురాష్టకమ్

Madhurashtakam

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. అష్టకం అను పదం సంస్కృత పదమయిన అష్ట నుండి వచ్చింది. అష్ట అనగా ఎనిమిది చరణాలు కలిగినదే అష్టకం. సంక్షిప్తంగా ఉంటూ, ఎంతో మధురంగా, సూటిగా కవి యొక్క భావాన్ని తెలిపేవే అష్టకములు. ఏదో ఒక దేవతకు/దేవుడికి ఈ అష్టకం అంకితమై, ఆయా దేవతా మూర్తులను కీర్తిస్తుంది. ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు మధురాష్టకమ్ గురించి తెలుసుకుందాం…

Madhurashtakam In Telugu

మధురాష్టకమ్

అధరం మధురం వదనం మధురం నయనం మధురం హసితం మధురమ్
హృదయం మధురం గమనం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్.

1

వచనం మధురం చరితం మధురం వసనం మధురం వలితం మధురమ్,
చలితం మధురం భ్రమితం మధురం, మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్.

2

వేణుర్మధురో రేణుర్మధురః పాణిర్మధురః పాదౌ మధురౌ,
నృత్యం మధురం సఖ్యం మధురం, మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్.

3

గీతం మధురం పీతం మధురం, భుక్తం మధురం సుప్తం మధురమ్,
రూపం మధురం తిలకం మధురం, మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్.

4

కరణం మధురం తరణం మధురం, హరణం మధురం రమణం మధురమ్,
వమితం మధురం శమితం మధురం, మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్.

5

గుంజా మధురా మాలా మధురా, యమునా మధురా వీచీ మధురా,
సలిలం మధురం కమలం మధురం, మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్.

6

గోపీ మధురా లీలా మధురా, యుక్తం మధురం ముక్తం మధురమ్,
దృష్టం మధురం శిష్టం మధురం, మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్.

7

గోపా మధురా గావో మధురా, యష్టిర్మధురా సృష్టిర్మధురా,
దళితం మధురం ఫలితం మధురం, మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్.

8

ఇతి శ్రీమద్వల్లభాచార్యకృతం మధురాష్టకం సంపూర్ణమ్.

మరిన్ని అష్టకములు

Lingaashtakam In Telugu – లింగాష్టకమ్

లింగాష్టకమ్ (Lingaashtakam)

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. అష్టకం అను పదం సంస్కృత పదమయిన అష్ట నుండి వచ్చింది. అష్ట అనగా ఎనిమిది చరణాలు కలిగినదే అష్టకం. సంక్షిప్తంగా ఉంటూ, ఎంతో మధురంగా,సూటిగా కవి యొక్క భావాన్ని తెలిపేవే అష్టకములు. ఏదో ఒక దేవతకు/దేవుడికి ఈ అష్టకం అంకితమై, ఆయా దేవతా మూర్తులను కీర్తిస్తుంది. ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు లింగాష్టకమ్ గురించి తెలుసుకుందాం…

Brahma Murari Lyrics Telugu

లింగాష్టకమ్

బ్రహ్మమురారి సురార్చితలింగం
నిర్మల భాసిత శోభితలింగం
జన్మజదుఃఖ వినాశకలింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివలింగం

1

దేవముని ప్రవరార్చితలింగం
కామదహన కరుణాకరలింగం
రావణదర్ప వినాశకలింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివలింగం

2

సర్వసుగంధి సులేపితలింగం
బుద్ధివివర్ధన కారణలింగం
సిద్ధసురాసుర వందితలింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివలింగం

3

కనకమహామణి భూషితలింగం
ఫణిపతివేష్టిత శోభిత లింగం
దక్షసుయజ్ఞ వినాశనలింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివలింగం

4

కుంకుమచందన లేపితలింగం
పంకజహార సుశోభిత లింగం
సంచితపాప వినాశనలింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివలింగం

5

దేవగణార్చిత సేవితలింగం
భావైర్భక్తిభి రేవచలింగం
దినకరకోటి ప్రభాకరలింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివలింగం

6

అష్టదళో పరివేష్టితలింగం
సర్వసముద్భవ కారణలింగం
అష్టదరిద్ర వినాశనలింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివలింగం

7

సురగురు సురవరపూజితం లింగం
సురవరపుష్ప సదార్చితలింగం
పరమపదపరమాత్మక లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివలింగం

8

లింగాష్టక మిదంపుణ్యం యః పఠేచ్ఛివసన్నిధౌ
శివలోక మవాప్నోతి శివేన సహమోదతే.

 

మరిన్ని అష్టకములు

Chandrasekhara Ashtakam In Telugu – చంద్రశేఖరాష్టకమ్

చంద్రశేఖరాష్టకమ్

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. అష్టకం అను పదం సంస్కృత పదమయిన అష్ట నుండి వచ్చింది. అష్ట అనగా ఎనిమిది చరణాలు కలిగినదే అష్టకం. సంక్షిప్తంగా ఉంటూ, ఎంతో మధురంగా, సూటిగా కవి యొక్క భావాన్ని తెలిపేవే అష్టకములు. ఏదో ఒక దేవతకు/దేవుడికి ఈ అష్టకం అంకితమై, ఆయా దేవతా మూర్తులను కీర్తిస్తుంది. ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు చంద్రశేఖరాష్టకమ్ గురించి తెలుసుకుందాం…

Chandrasekhara Ashtakam Lyrics

చంద్రశేఖరాష్టకమ్ 

చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర పాహిమామ్
చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర రక్షమామ్

రత్నసాను శరాసనం రజతాద్రిశృంగ నికేతనం
శింజినీకృతపన్నగేశ్వరమచ్యుతానలసాయకం
క్షిప్రదగ్ధపురత్రయం త్రిదశాలయైరభివందితం
చంద్రశేఖర మాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః

పంచపాదప పుష్పగంధపదాంబుజద్వయశోభితం
ఫాలలోచనజాత పావకదగ్ధ మన్మథవిగ్రహం
భస్మదిగ్ధకళేబరం భవనాశనం భవ మవ్యయం

||చంద్రశేఖర||

మత్తవారణముఖ్య చర్మకృతోత్తరీయమనోహరం
పంకజాసనపద్మలోచన పూజితాంఫ్రిసరోరుహమ్
దేవసింధుతరంగశీకరసిక్త శుభ్రజటాధరం

||చంద్రశేఖర||

యక్షరాజసఖంశంభాక్షహరం భుజంగవిభూషణం
శైల రాజసుతాపరిష్కృతచారువామకళేబరమ్
క్ష్వేళనీలగళం పరశ్వధ ధారిణం మృగధారిణమ్

||చంద్రశేఖర||

కుండలీకృత కుండలీశ్వర కుండలం వృషవాహనం
నారదాదిమునీశ్వర స్తుత వైభవం భువనేశ్వరమ్
అంధకాంతకమాశ్రితామరపాదపం శమనాంతకం

||చంద్రశేఖర||

భేషజం భవరోగిణామఖిలాపదామపహారిణం
దక్షయజ్ఞ వినాశనం త్రిగుణాత్మకం త్రివిలోచనమ్
భుక్తి ముక్తి ఫలప్రదం సకలాఘసంఘ నిబర్హణం

||చంద్రశేఖర||

భక్తవత్సలమర్చితం నిధిమక్షయం హరిదంబరం
సర్వభూతపతిం పరాత్పరమప్రమేయమనుత్తమం
సోమవారుణభూహుతాశనసోమపానిలఖాకృతిం

||చంద్రశేఖర||

విశ్వసృష్టి విధాయినం పున రేవ పాలన తత్పరం
సంహరంత మపి ప్రపంచ మశేషలోక నివాసినమ్
క్రీడయంత మహర్నిశమ్ గణనాథయూథ సమన్వితం
చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమకిం కరిష్యతి వై యమః

మృత్యుభీతమృకండుసూనుకృత స్తవం శివసన్నిధౌ
యత్ర కుత్ర చ యః పఠేన్నహి తస్య మృత్యుభయం భవేత్.
పూర్ణమాయురారోగ్యతామఖిలార్థ సంపదమాదరం
చంద్రశేఖర ఏవ తస్య దదాతి ముక్తి మయత్నతః॥

మరిన్ని అష్టకములు

Sri Krishna Ashtakam In Telugu – శ్రీ కృష్ణాష్టకమ్

Sri Krishna Ashtakam

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. అష్టకం అను పదం సంస్కృత పదమయిన అష్ట నుండి వచ్చింది. అష్ట అనగా ఎనిమిది చరణాలు కలిగినదే అష్టకం. సంక్షిప్తంగా ఉంటూ, ఎంతో మధురంగా, సూటిగా కవి యొక్క భావాన్ని తెలిపేవే అష్టకములు. ఏదో ఒక దేవతకు/దేవుడికి ఈ అష్టకం అంకితమై, ఆయా దేవతా మూర్తులను కీర్తిస్తుంది. ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు శ్రీ కృష్ణాష్టకమ్ గురించి తెలుసుకుందాం…

Sri Krishna Ashtakam Telugu

శ్రీ కృష్ణాష్టకమ్

భజే వ్రజైకమండనం సమస్తపాపఖండనం
స్వభక్తచిత్తరంజనం సదైవనందనందనమ్,
సుపిచ్ఛగుచ్ఛమస్తకం సునాదవేణుహస్తకం
అనంగరంగసాగరం నమామి కృష్ణనాగరమ్.

1

మనోజగర్వమోచనం విశాలలోలలోచనం
విధూతగోపశోచనం విశాలలోలలోచనం
విధూతగోపశోచనం నమామి పద్మలోచనమ్,
కరారవిందభూధరం స్మితావలోకసుందరం
మహేంద్రమానదారణం నమామి కృష్ణవారణమ్.

2

కదంబసూనకుండలం సుచారుగండమండలం
ప్రజాంగనైకవల్లభం నమామి కృష్ణదుర్లభమ్,
యశోదయా సమోదయా సగోపయా సనందయా
యుతం సుఖైకదాయకం నమామి గోపనాయకమ్.

3

సదైవ పాదపంకజం మదీయమానసే నిజం
దధానముక్తమాలకం నమామి నందబాలకమ్,
సమస్తదోషశోషణం సమస్తలోక పోషణం
సమస్తగోపమానసం నమామి నందలాలసమ్.

4

భువో భరావతారకం భవాబ్ధికర్ణధారకం
యశోమతీకిశోరకం నమామి చిత్తచోరకమ్,
దృగంతకాంతభంగినం సదా సదాలసంగినం
దినే దినే నవం నవం నమామి నందసంభవమ్.

5

గుణాకరం సుఖాకరం కృపాకరం కృపాపరం
సురద్విషన్నికందనం నమామి గోపనందనమ్,
నవీనగోపనాగరం నవీనకేళితత్పరం
నమామి మేఘసుందరం తడిత్ప్రభాలసత్పటమ్.

6

సమస్తగోపనందనం హృదంబుజైకమోహనం
నమామి కుంజమధ్యగం ప్రసన్నభానుశోభనమ్,
నికామకామదాయకం దృగంతచారుసాయకం
రసాలవేణుగాయకం నమామి కుంజనాయకమ్.

7

విదగ్దగోపికామనోమనోజ్ఞతల్పశాయినం
నమామి కుంజకాననే ప్రవృద్ధవహ్నిపాయినమ్,
కిశోరకాంతిరంజితం దృగంజనం సుశోభితమ్
గజేంద్రమోక్షకారిణం నమామి శ్రీవిహారిణమ్.

8

యదా తదా యథా తథా తథైవ కృష్ణ సత్కథా
మయా సదైవ గీయతాం తథా కృపా విధీయతామ్,
ప్రమాణికాష్టకద్వయం జపత్యధీత్య యః పుమాన్
భవేత్ స నందనందనే భవే భవే సుభక్తిమాన్.

ఇతి శ్రీమచ్ఛంకరాచార్యకృతం శ్రీకృష్ణాష్టకం సంపూర్ణమ్.

కరారవిందేన పదారవిందం
ముఖారవిందే వినివేశయంతమ్,
వటస్య పత్రస్య పుటే శయానం
బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి.

మరిన్ని అష్టకములు

Shiva Naamavali Ashtakam In Telugu – శివనామావళ్యాష్టకమ్

Shivanamavalya Ashtakam

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. అష్టకం అను పదం సంస్కృత పదమయిన అష్ట నుండి వచ్చింది. అష్ట అనగా ఎనిమిది చరణాలు కలిగినదే అష్టకం. సంక్షిప్తంగా ఉంటూ, ఎంతో మధురంగా, సూటిగా కవి యొక్క భావాన్ని తెలిపేవే అష్టకములు. ఏదో ఒక దేవతకు/దేవుడికి ఈ అష్టకం అంకితమై, ఆయా దేవతా మూర్తులను కీర్తిస్తుంది. ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు శివనామావళ్యాష్టకమ్ గురించి తెలుసుకుందాం…

Shiva Namavali Ashtakam Lyrics In Telugu

శివనామావళ్యాష్టకమ్

హేచంద్రచూడ మదనాంతక శూలాపాణే
స్థాణో గిరీశ మహేశ శంభో
భూతేశ భీతభయసూదన మా మనాథం
సంసార దుఃఖ గహనా జ్జగదీశ రక్ష॥

1

హే పార్వతీహృదయవల్లభ చంద్రమౌళే
భూతాధిప ప్రమథనాథ గిరీశ చాప
హే వామదేవ భవ రుద్ర పినాకపాణే
సంసార దుఃఖ గహనా జ్జగదీశ రక్ష॥

2

హే నీలకంఠ వృషభధ్వజ పంచవక్త్ర
లోకేశ శేషవలయ ప్రమథేశ శర్వ
హే ధూర్జటే పశుపతే గిరిజాపతే మాం
సంసార దుఃఖ గహనా జ్జగదీశ రక్ష॥

3

హే విశ్వనాథ శివ శంకర దేవదేవ
గంగాధర ప్రమథనాయక నందికేశ
బాణేశ్వరాంధకరిపో హర లోకనాథ
సంసార దుఃఖ గహనా జ్జగదీశ రక్ష॥

4

వారాణసీపురపతే మణికర్ణికేశ
వీరేశ దక్షమఖ కాల విభో గణేశ
సర్వజ్ఞ సర్వహృదయైకనివాస నాథ
సంసార దుఃఖ గహనా జ్జగదీశ రక్ష॥

5

శ్రీమన్మహేశ్వర కృపామయ హే దయాళో
హే వ్యోమకేశ శితికంఠ గణాధినాథ
భస్మాంగ రాగ నృకపాలకలాపమాల
సంసార దుఃఖ గహనా జ్జగదీశ రక్ష॥

6

కైలాసశైలవినివాస వృషాకపేహే
మృత్యుంజయ త్రినయన త్రిజగన్నివాస
నారాయణ ప్రియమదాపహ శక్తినాథ
సంసార దుఃఖ గహనా జ్జగదీశ రక్ష॥

7

విశ్వేశ విశ్వ భవనాశక విశ్వరూప
విశ్వాత్మక త్రిభువనైకగుణాధికేశ
హే విశ్వబంధు కరుణామయ దీనబంధో
సంసార దుఃఖ గహనా జ్జగదీశ రక్ష॥

8

మరిన్ని అష్టకములు

Krishna Bhujanga Prayata Ashtakam In Telugu – భుజంగప్రయాతాష్టకమ్

Krishna Bhujanga Prayata Ashtakam

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. అష్టకం అను పదం సంస్కృత పదమయిన అష్ట నుండి వచ్చింది. అష్ట అనగా ఎనిమిది చరణాలు కలిగినదే అష్టకం. సంక్షిప్తంగా ఉంటూ, ఎంతో మధురంగా, సూటిగా కవి యొక్క భావాన్ని తెలిపేవే అష్టకములు. ఏదో ఒక దేవతకు/దేవుడికి ఈ అష్టకం అంకితమై, ఆయా దేవతా మూర్తులను కీర్తిస్తుంది. ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు భుజంగప్రయాతాష్టకమ్ గురించి తెలుసుకుందాం…

Krishna Bhujanga Prayata Ashtakam Telugu

భుజంగప్రయాతాష్టకమ్

సదా గోపికామండలే రాజమానం లసన్నృత్యబంధాదిలీలానిదానమ్,
గలద్దర్పకందర్పశోభాభిధానం భజే నందసూనుం సదానందరూపమ్.

1

వ్రజ స్త్రీ జనానందసందోహసక్తం సుధావర్షివంశీ నినాదానురక్తమ్,
త్రిభంగాకృతి స్వీకృత స్వీయభక్తం భజే నందసూనుం సదానందరూపమ్.

2

స్ఫురద్రాసలీలావిలాసాతిరమ్యం పరిత్యక్తగేహాదిదా సైకగమ్యమ్,
విమానస్థితా శేష దేవాదినమ్యం భజే నందసూనుం సదానందరూపమ్.

3

స్వలీలారసానందదుగోదమగ్నం ప్రియస్వామినీబాహుకంరైక లగ్నమ్,
రసాత్మైకరూపావబోధం త్రిభంగం భజే నందసూనుం సదానందరూపమ్.

4

రసామోద సంపాదకం మందహాసం కృతాభీరనారీ విహారైకరూపమ్,
ప్రకాశీకృత స్వీయ నానావిలాసం భజే నందసూనుం సదానందరూపమ్.

5

జితానంగసర్వాంగశోభాభిరామం క్షపాపూరితస్వామినీ బృందకాయమ్,
నిజాధీనతావర్తిరామాతివామం భజే నందసూనుం సదానందరూపమ్.

6

స్వసంగీకృతానంతగోపాల బాలం వృతస్వీయగోపీమనోవృత్తిపాలమ్,
కృతానందచౌర్యాదిలీలారసాలం భజే నందసూనుం సదానందరూపమ్.

7

ధృతాద్రీశగోవర్ధనాధారహస్తం పరిత్రాతగోగోపగోపీ సమస్తమ్,
సురాధీశసర్వాదిదేవప్రశస్తం భజేనందసూనుం సదానందరూపమ్.

8

ఇతి శ్రీహరిరాయాచార్యవిరచితం భుజంగ ప్రయాతాష్టకమ్.

మరిన్ని అష్టకములు