శ్రీ హనుమత్పంచరత్నం స్తోత్రం – Hanuman Pancharatnam Sthotram

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. హనుమత్ పంచరత్నం పఠించడం వల్ల మేధస్సు, బలం, కీర్తి, ధైర్యం, నిర్భయత, అనారోగ్యాల నుండి విముక్తి, తెలివి యొక్క పదును మరియు మెరుగైన వక్తృత్వం మరియు సంభాషణ నైపుణ్యాలు వంటి అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు హనుమాన్ పంచరత్నం గురించి తెలుసుకుందాం.

Hanuman Pancharatnam Sthotram In Telugu – శ్రీ హనుమత్పంచరత్నం స్తోత్రం (తెలుగు)

వీతాఖిలవిషయేచ్ఛం జాతానందాశ్రుపులకమత్యచ్ఛమ్,
సీతాపతిదూతాద్యం వాతాత్మజమద్య భావయే హృద్యమ్ || 1 ||

తరుణారుణముఖకమలం కరుణారసపూరపూరితాపాంగమ్ |
సంజీవనమాశాసే మంజులమహిమానమంజనాభాగ్యమ్ || 2 ||

శంబరవైరిశరాతిగమంబుజదల విపులలోచనోదారమ్ |
కంబుగలమనిలదిష్టం బింబజ్వలితోష్ఠమేకమవలంబే || 3 ||

దూరీకృతసీతార్తిః ప్రకటీకృతరామవైభవస్ఫూర్తిః |
దారితదశముఖకీర్తిః పురతో మమ భాతు హనుమతో మూర్తిః || 4 ||

వానరనికరాధ్యక్షం దానవకులకుముదరవికరసదృశమ్ |
దీనజనావనదీక్షం పవనతపః పాకపుంజమద్రాక్షమ్ || 5 ||

ఏతత్పవనసుతస్య స్తోత్రం యః పఠతి పంచరత్నాఖ్యమ్ |
చిరమిహ నిఖిలాన్భోగాన్భుంక్త్వా శ్రీరామభక్తిభాగ్భవతి || 6 ||

ఇతి శ్రీమచ్ఛంకరాచార్య కృతౌ హనుమత్పంచరత్నమ్ |

Leave a Comment