Pancha Brahma Upanishad In Telugu – పంచబ్రహ్మోపనిషత్

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. ఈ గ్రంథాలు జీవన మరియు బ్రహ్మం, మనస్సు మరియు పరమాత్మ, కర్మ మరియు అనుష్ఠాన, జన్మ మరియు మరణం, అహంకారం మరియు మోక్షం వంటి అనేక విషయాలను ఆలోచించేవి. ఉపనిషత్తులు భారతీయ ధర్మ సంస్కృతికి అమూల్య అంశాలు అందిస్తాయి మరియు ప్రత్యేక సాంప్రదాయాలను వ్యాఖ్యానించేవి. ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు పంచబ్రహ్మోపనిషత్ గురించి తెలుసుకుందాం.

Pancha Brahma Upanishad In Telugu

పంచబ్రహ్మోపనిషత్

ఓం సహ నావవతు | సహ నౌ భునక్తు | సహ వీర్యం కరవావహై | తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై | ఓం శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిః ||

అథ పైప్పలాదో భగవాన్ భో కిమాదౌ కిం జాతమితి | సద్యో జాతమితి | కిం భగవ ఇతి | అఘోర ఇతి | కిం భగవ ఇతి | వామదేవ ఇతి | కిం వా పునరిమే భగవ ఇతి | తత్పురుష ఇతి | కిం వా పునరిమే భగవ ఇతి | సర్వేషాం దివ్యానాం ప్రేరయితా ఈశాన ఇతి | ఈశానో భూతభవ్యస్య సర్వేషాం దేవయోనినామ్ || ౧ ||

కతి వర్ణాః | కతి భేదాః | కతి శక్తయః | యత్సర్వం తద్గుహ్యమ్ || ౨ ||

తస్మై నమో మహాదేవాయ మహారుద్రాయ || ౩ ||

ప్రోవాచ తస్మై భగవాన్మహేశః || ౪ ||

గోప్యాద్గోప్యతరం లోకే యద్యస్తి శృణు శాకల |
సద్యోజాతం మహీ పూషా రమా బ్రహ్మా త్రివృత్ స్వరః || ౫ ||

ఋగ్వేదో గార్హపత్యం చ మన్త్రాః సప్త స్వరాస్తథా |
వర్ణం పీతం క్రియా శక్తిః సర్వాభీష్టఫలప్రదమ్ || ౬ ||

అఘోరం సలిలం చన్ద్రం గౌరీ వేదద్వితీయకమ్ |
నీరదాభం స్వరం సాన్ద్రం దక్షిణాగ్నిరుదాహృతమ్ || ౭ ||

పఞ్చాశద్వర్ణసంయుక్తం స్థితిరిచ్ఛాక్రియాన్వితమ్ |
శక్తిరక్షణసంయుక్తం సర్వాఘౌఘవినాశనమ్ || ౮ ||

సర్వదుష్టప్రశమనం సర్వైశ్వర్యఫలప్రదమ్ || ౯ ||

వామదేవం మహాబోధదాయకం పావకాత్మకమ్ |
విద్యాలోకసమాయుక్తం భానుకోటిసమప్రభమ్ || ౧౦ ||

ప్రసన్నం సామవేదాఖ్యం గానాష్టకసమన్వితమ్ |
ధీరస్వరమధీనం చాహవనీయమనుత్తమమ్ || ౧౧ ||

జ్ఞానసంహారసంయుక్తం శక్తిద్వయసమన్వితమ్ |
వర్ణం శుక్లం తమోమిశ్రం పూర్ణబోధకరం స్వయమ్ || ౧౨ ||

ధామత్రయనియన్తారం ధామత్రయసమన్వితమ్ |
సర్వసౌభాగ్యదం నౄణాం సర్వకర్మఫలప్రదమ్ || ౧౩ ||

అష్టాక్షరసమాయుక్తమష్టపత్రాన్తరస్థితమ్ || ౧౪ ||

యత్తత్తత్పురుషం ప్రోక్తం వాయుమణ్డలసంవృతమ్ |
పఞ్చాగ్నినా సమాయుక్తం మన్త్రశక్తినియామకమ్ || ౧౫ ||

పఞ్చాశత్స్వరవర్ణాఖ్యమథర్వవేదస్వరూపకమ్ |
కోటికోటిగణాధ్యక్షం బ్రహ్మాణ్డాఖణ్డవిగ్రహమ్ || ౧౬ ||

వర్ణం రక్తం కామదం చ సర్వాధివ్యాధిభేషజమ్ |
సృష్టిస్థితిలయాదీనాం కారణం సర్వశక్తిధృక్ || ౧౭ ||

అవస్థాత్రితయాతీతం తురీయం బ్రహ్మసంజ్ఞితమ్ |
బ్రహ్మవిష్ణ్వాదిభిః సేవ్యం సర్వేషాం జనకం పరమ్ || ౧౮ ||

ఈశానం పరమం విద్యాత్ ప్రేరకం బుద్ధిసాక్షిణమ్ |
ఆకాశాత్మకమవ్యక్తమోంకారస్వరభూషితమ్ || ౧౯ ||

సర్వదేవమయం శాన్తం శాన్త్యతీతం స్వరాద్బహిః |
అకారాదిస్వరాధ్యక్షమాకాశమయవిగ్రహమ్ || ౨౦ ||

పఞ్చకృత్యనియన్తారం పఞ్చబ్రహ్మాత్మకం బృహత్ || ౨౧ ||

పఞ్చబ్రహ్మోపసంహారం కృత్వా స్వాత్మని సంస్థితమ్ |
స్వమాయావైభవాన్ సర్వాన్ సంహృత్య స్వాత్మని స్థితః || ౨౨ ||

పఞ్చబ్రహ్మాత్మకాతీతో భాసతే స్వస్వతేజసా |
ఆదావన్తే చ మధ్యే చ భాసతే నాన్యహేతునా || ౨౩ ||

మాయయా మోహితాః శంభోర్మహాదేవం జగద్గురుమ్ |
న జానన్తి సురాః సర్వే సర్వకారణకారణమ్ |
న సందృశే తిష్ఠతి రూపమస్య పరాత్పరం పురుషం విశ్వధామ || ౨౪ ||

యేన ప్రకాశతే విశ్వం యత్రైవ ప్రవిలీయతే |
తద్బ్రహ్మ పరమం శాన్తం తద్బ్రహ్మాస్మి పరం పదమ్ || ౨౫ ||

పఞ్చబ్రహ్మమిదం విద్యాత్ సద్యోజాతాదిపూర్వకమ్ |
దృశ్యతే శ్రూయతే యచ్చ పఞ్చబ్రహ్మాత్మకం స్వయమ్ || ౨౬ ||

పఞ్చధా వర్తమానం తం బ్రహ్మకార్యమితి స్మృతమ్ |
బ్రహ్మకార్యమితి జ్ఞాత్వా ఈశానం ప్రతిపద్యతే || ౨౭ ||

పఞ్చబ్రహ్మాత్మకం సర్వం స్వాత్మని ప్రవిలాప్య చ |
సోఽహమస్మీతి జానీయాద్విద్వాన్ బ్రహ్మాఽమృతో భవేత్ || ౨౮ ||

ఇత్యేతద్బ్రహ్మ జానీయాద్యః స ముక్తో న సంశయః || ౨౯ ||

పఞ్చాక్షరమయం శంభుం పరబ్రహ్మస్వరూపిణమ్ |
నకారాదియకారాన్తం జ్ఞాత్వా పఞ్చాక్షరం జపేత్ || ౩౦ ||

సర్వం పఞ్చాత్మకం విద్యాత్ పఞ్చబ్రహ్మాత్మతత్త్వతః || ౩౧ ||

పఞ్చబ్రహ్మాత్మికీం విద్యాం యోఽధీతే భక్తిభావితః |
స పఞ్చాత్మకతామేత్య భాసతే పఞ్చధా స్వయమ్ || ౩౨ ||

ఏవముక్త్వా మహాదేవో గాలవస్య మహాత్మనః |
కృపాం చకార తత్రైవ స్వాన్తర్ధిమగమత్ స్వయమ్ || ౩౩ ||

యస్య శ్రవణమాత్రేణాశ్రుతమేవ శ్రుతం భవేత్ |
అమతం చ మతం జ్ఞాతమవిజ్ఞాతం చ శాకల || ౩౪ ||

ఏకేనైవ తు పిణ్డేన మృత్తికాయాశ్చ గౌతమ |
విజ్ఞాతం మృణ్మయం సర్వం మృదభిన్నం హి కార్యకమ్ || ౩౫ ||

ఏకేన లోహమణినా సర్వం లోహమయం యథా |
విజ్ఞాతం స్యాదథైకేన నఖానాం కృన్తనేన చ || ౩౬ ||

సర్వం కార్ష్ణాయసం జ్ఞాతం తదభిన్నం స్వభావతః |
కారణాభిన్నరూపేణ కార్యం కారణమేవ హి || ౩౭ ||

తద్రూపేణ సదా సత్యం భేదేనోక్తిర్మృషా ఖలు |
తచ్చ కారణమేకం హి న భిన్నం నోభయాత్మకమ్ || ౩౮ ||

భేదః సర్వత్ర మిథ్యైవ ధర్మాదేరనిరూపణాత్ |
అతశ్చ కారణం నిత్యమేకమేవాద్వయం ఖలు |
అత్ర కారణమద్వైతం శుద్ధచైతన్యమేవ హి || ౩౯ ||

అస్మిన్ బ్రహ్మపురే వేశ్మ దహరం యదిదం మునే |
పుణ్డరీకం తు తన్మధ్యే ఆకాశో దహరోఽస్తి తత్ |
స శివః సచ్చిదానన్దః సోఽన్వేష్టవ్యో ముముక్షిభిః || ౪౦ ||

అయం హృది స్థితః సాక్షీ సర్వేషామవిశేషతః |
తేనాయం హృదయం ప్రోక్తః శివః సంసారమోచకః |
ఇత్యుపనిషత్ || ౪౧ ||

ఓం సహ నావవతు | సహ నౌ భునక్తు | సహ వీర్యం కరవావహై | తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై | ఓం శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిః ||

ఇతి పఞ్చబ్రహ్మోపనిషత్సమాప్తా ||

మరిన్ని ఉపనిషత్తులు:

Leave a Comment