Gomatha Pooja Vidhanam In Telugu – గోమాత పూజా విధానం

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారం. ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు గోమాత పూజా విధానం గురించి తెలుసుకుందాం…

Gomatha Pooja Vidhanam In Telugu Pdf

గోమాత పూజా విధానం

గో – ప్రార్ధన

నమో బ్రహ్మణ్యదేవాయ గోబ్రాహ్మణ హితాయచ |
జగద్ధితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమోనమః
కీర్తనం శ్రవణం దానం దర్శనం చాపి పార్థివ |
గవాం ప్రశస్యతేవీర, సర్వపాపహరం శివమ్ ||
ఘృతక్షీర ప్రదాగావో ఘృతయోన్యో ఘృతోద్భవాః |
ఘృతనద్యోఘృతావర్తా స్తామేసంతు సదాగృహే ||
సుృతంమే హృదయేనిత్యం ఘృతంనాభ్యాం ప్రతిష్ఠితం |
ఘృతంసర్వేషు గాత్రేషు ఘృతంమేమనసిస్థితమ్
గావోమమాగ్రతో నిత్యంగావః పృష్ఠత ఏవ చ |
గావోమేసర్వత శైవగవాంమధ్యేవసామ్యహమ్ ||
ఇత్యాచమ్య జపేత్సాయంప్రాతశ్చపురుష స్సదా |
యదహ్నాత్కురుతేపాపం తస్మాత్ స పరిముచ్యతే ||

ఆచమ్య :

ఓం కేశవాయ స్వాహా, ఓం నారాయణాయ స్వాహా, ఓం మాధవాయ స్వాహా (అనుచు మూడుసార్లు జలపానము చేయవలయును.)
(గోకర్ణమువలె చేతిని ముడచి మినపగింజ మునుగ నంత నీరుచేతిలోపోసికొని గ్రహించవలయును.)
ఓం గోవిందాయ నమః (అనుచు ఎడమచేతిని కుడిఅరచేతితోను)
ఓంవిష్ణవేనమః (అనుచుకుడి అరచేతినిఎడమఅరచేతితోను కడుగవలయును.)
ఓం మధుసూదనాయ నమః (అనుచు బొటనవ్రేలితో పై పెదవిని తడిచేతితోతాకి)
ఓం త్రివిక్రమాయ నమః (అనుచు బొటన వ్రేలితో పై పెదవిని)
ఓం వామనాయ నమః (అనుచుశిరమున నుదకము చల్లుకొనవలయును)
ఓం శ్రీధరాయ నమః (అనుచుశిరమున జలము చల్లుకొనవలయును.)
ఓం హృషీకేశాయనమః (అనుచుఎడమచేతిపైనను)
ఓం పద్మనాభాయ నమః (అనుచు రెండుపాదములపైనను)
ఓం దామోదరాయ నమః (అనుచు శిరముపైనను నీరు చల్లుకొనవలయును.)
ఓం సంకర్షణాయ నమః (అన్నివ్రేళ్ళు ముడిచి వ్రేళ్ళమొదళ్ళతో గడ్డమును తాకవలయును.
ఓంవాసుదేవాయనమః (ఎడమ ముక్కును)
ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః (కుడిముక్కును అంగుష్ఠ తర్జనులతో తాకవలయును.)
ఓం అనిరుద్ధాయనమః (అనుచు ఎడమ కన్నును)
ఓం పురుషోత్తమాయ నమః (కుడికన్నును అంగుష్ఠానామికలతో తాకవలయును.)
ఓం అధోక్షజాయ నమః (అనుచు ఎడమచెవిని)
ఓం నారసింహాయ నమః (కుడిచెవిని అంగుష్ఠానామికలతో తాకవలయును)
ఓం అచ్యుతాయై నమః (అనుచు అంగుష్ఠ కనిష్ఠికలతోతాకవలయును.)
ఓం జనార్దనాయ నమః (అరచేతిని హృదయమునకు ఆనించాలి)
ఓం ఉపేంద్రాయనమః(శిరమును కరాగ్రముతో తాకవలయును.)
ఓం హరయే నమః (ఎడమ బాహుమూలమును)
ఓం కృష్ణయేనమః (బాహుమూలములను వ్రేళ్ళుముడిచి తాకవలెను. తరువాత భూతోచ్ఛాటనము గావింపవలెను.)

భూతోచ్ఛాటనము

శ్లో॥ఉత్తిష్ఠంతు భూత పిశాచాః ఏతే భూమి భారకాః
ఏతేషా మవిరోధేన బ్రహ్మకర్మ సమారభే
(అక్షతలు వెనుకకు చల్లుకొనవలయును.)

ప్రాణాయామము

ఓం భూః ఓం భువః ఓగ్ం సువః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తపః ఓగ్ం సత్యం ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గోదేవస్య ధీమహి ధియోయోనః ప్రచోదయాత్ ఓం అపోజ్యోతీ రసో మృతం బ్రహ్మ భూర్భువస్సువరోమ్.
(చూపుడువేలు, చిటికినవేలు విడిచి మిగిలిన మూడువేళ్ళతో ముక్కు మూసుకొని ఒక్కనిమిషం ఆగిమెల్లగావ్రేళ్ళు వదలి గాలిని విడిచిపెట్టవలెను.) మంత్ర మును ముక్కునుపట్టుకొని ముమ్మారు జపించిన ప్రాణాయామము చేసినట్లుగును)

సంకల్పము

మమ ఉపాత్త దురితక్షయ ద్వారా శ్రీ పర మేశ్వర ప్రీత్యర్థం శుభే శోభన ముహూర్తే శ్రీమహా విష్ణోరాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్యబ్రహ్మణః | ద్వితీయపరార్ధే శ్వేత వరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే | కలి యుగే ప్రథమపాదే | జంబూద్వీపే | భరతవర్షే భరతఖండే అస్మిన్వర్తమాన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన సంవ త్సరే…ఆయనే….ఋతౌ… మాసే… పక్షే.. తిధౌ… వాసరే… శుభ నక్షత్రే… శుభయోగే..శుభకరణ… ఏవంగుణ విశేషణ విశిష్టా యాం…శుభతిధౌ… శ్రీమాన్ గోత్రః నామధేయ ధర్మపత్నీ సమేతః శ్రీమతః గోత్రస్య.. నామధేయస్య… ధర్మపత్నీ సమేతస్య అస్మాకం సహకుటుంబానాం | క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయాయురారోగ్య ఐశ్వ ర్యాభి వృద్ధ్యర్థం। ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం, మనోవాంఛ ఫలసిద్ధ్యర్థం మమదీర్ఘ సౌమాంగళ్య ప్రాప్యర్థం సకల భాగ్య ప్యర్థం పుత్రపౌత్రాభి వృద్ధ్యర్ధం గోదేవతా ముద్దిశ్య దేవ దేవతాపూజంకరిషే || (అక్షతలు ఉదకము పళ్ళెరములో వదలవలయును.)

తదంగ కలశపూజాం కరిష్యే

శ్లో॥ కలశస్య ముఖే విష్ణుః కంఠే రుద్రఃస్సమాశ్రితః |
మూలే తత్రస్థితో బ్రహ్మామధ్యే మాతృగణాస్మృతాః॥
శ్లో॥ కుక్షౌతు సాగరా సర్వే సప్తద్వీపా వసుంధరా |
ఋగ్వేదో౨ ధ యజుర్వేదః స్సామవేదో హ్యధర్వణః ||
శ్లో॥ అంగైశ్చ సహితాస్సర్వే కలశాంబు సమాశ్రితాః
గంగేచ యమునేచైవ గోదావరి సరస్వతీ ||
శ్లో॥ నర్మదే సింధు కావేరి జలేస్మిన్ సన్నిధింకురు
ఆయాంతు శ్రీదేవీ పూజార్థం దురితక్షయ కారకాః ||
(కలశోదకేన, దేవంఆత్మానం, పూజాద్రవ్యాణి సంప్రోక్ష్య అని కలశోదకమునుదేవతమీద, తనమీద, పూజాద్రవ్యములమీద చల్లవలెను.)

గణపతిపూజ

అదౌ నిర్విఘ్నపరిసమాప్యర్థం గణాధిపతి పూజాం కరిష్యే॥ (నీరువదలిపెట్టవలయును)
గణానాంత్వా గణపతిగ్ం హవామహే |
కవిం కవీనాం ఉపమశ్ర వస్త మమ్ |
జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పతి ఆనశ్శృణ్వన్ ఊతిభిః సీదసాదనమ్|| (అక్షతలుంచవలెను)
శ్రీమహాగణాధిపతయే నమః ఆవాహనం సమర్పయామి ధ్యాయామి నవరత్నఖచితసింహాసనం సమర్పయామి (అక్షతలుంచవలెను)
పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి హస్తయోరర్ఘ్యం సమర్పయామి ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి (నీరుచల్లవలెను)

అపోహిష్టామయోభువః తానూర్ణేదధాతన । మహేరణాయ చక్షసే । యోవశ్శి వతమో రసస్తస్యభాజయతే హనః | ఉశతీరివమాతరః తస్మాఅరంగమామవో యస్యక్షయాయ ఉన్వధ । ఆపోజనయధాచనః || శ్రీమహాగణాధిపతయేనమః శుద్దోదక స్నానం సమర్పయామి, స్నానాంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్ప యామి. అభివస్తాను వసన్యరుషాభిదేయాః నురుషూః॥ పూజమా। అభిచంద్రాభర్తవే నోహరిణ్య ధ్యస్వాన్ రధినో దేవసోమ॥ శ్రీమహా గణాధిపతయే నమః వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి.
(ప్రత్తిచేసి వస్త్రంగాని యజ్ఞోపవీతంగానివేయవలె)

యజ్ఞోపవీతం పరమంపవిత్రం ప్రజాపతేః యత్సహజం పురస్తాత్ |
ఆయుష్యమగ్రియం ప్రతిముంచశుభ్రం యజ్ఞోపవీతం బలమస్తుతేజః ||
శ్రీమహాగణాధిపతయే నమః యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి.
గంధద్వారాం దురాం ధర్షాం నిత్యపుష్టాం కరీషిణీం
శ్రీ ఈశ్వరీగ్ం సర్వభూతానాం తా మిహోపాహ్వయే శ్రియం॥
శ్రీమహా గణాధిపతయే నమః దివ్యశ్రీ చందనం సమర్పయామి.
ఆయనేతే పరాయణే దుర్వారోహంతుపుష్పిణీః
హ్రదాశ్చపుండరీకాణిసముద్రస్యగృహాఇమే
శ్రీమహాగణాధిపతయేనమఃపుష్పాణి పూజయామి

మరిన్ని పూజా విధానాలు:

Leave a Comment