Sri Sai Shej Aarti In Telugu – శ్రీ సాయి శేజారతి

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. భగవంతుని పూజలో చేసే అనేక ఉపచారాలలో హారతి ఒకటి. దీనినే నీరాజనం అని కూడా అంటారు. దీపం లేదా దీపాలు లేదా కర్పూరం వెలిగించి పూజా విగ్రహానికి ముందు త్రిప్పడం హారతిలో ప్రధాన విషయం. ఇందుకు అనుబంధంగా సంగీతం వాయిస్తారు. పాటలు, శ్లోకాలు, మంత్రాలు చదువుతారు. దీనిని “హారతి” లేదా “ఆరతి” అంటారు. హారతి సమయంలో భక్తులు పాట లేదా భజనలో పాలు పంచుకొంటారు. ఈ రోజు మన వెబ్‌సైట్ నందు శ్రీ సాయి శేజారతి గురించి తెలుసుకుందాం…

Sai Baba Shej Aarti Lyrics

శ్రీ సాయి శేజారతి

(రాత్రి 10 గం||లకు దూపదీప నైవేద్యాలర్పించి ఐదు వత్తులతో హారతి యివ్వాలి)

శ్రీ సచ్చిదానంద సమర్థ సద్గురు సాయినాథ్ మహరాజ్కి జై

ఓవాళూ ఆరతీ మాఝ్యా సద్గురునాధా మాఝ్యా సాయినాథా ।
పాంచాహీ తత్త్వంచా దీప లా విలా ఆతా
నిర్గుణాతీస్థితి కైసీ ఆకార ఆలీబాబా ఆకార ఆలీ
సర్వాఘటీ భరూనీ ఉరలీసాయిమావులీ
ఓవాళూ ఆరతీ మాఝ్యా సద్గురునాధా మాఝ్యా సాయినాథా
పాంచాహీ తత్త్వాంచా దీపలావీలా ఆతా
రజతమ సత్త్వ తిఘే మాయాప్రసవలీ బాబామాయా ప్రసవలీ
మాయేచియే పోటీకైసీ మాయా ఉద్భవలీ
ఓవాళూ ఆరతీ మాఝ్యా సద్గురునాధా మాఝ్యా సాయినాథా |
పాంచాహీ తత్త్వాంచాదీప లావిలా ఆతా
సప్తసాగరీకైసా ఖేళ్ మండీలా బాబా ఖేజ్ మండీలా
ఖేళూనియా ఖేళ అవఘా విస్తారకేలా
ఓవాళూ ఆరతీ మాఝ్యా సద్గురునాధా మాఝ్యా సాయినాథా
పాంచాహీ తత్త్వాంచా దీపలావిలా ఆతా
బ్రహ్మాండేచీ రచనాకైసీ దాఖవిలీడోలా బాబా దాఖవిలీడోలా
తుకాహ్మణే మాఝా స్వామి కృపాళూ భోళా
ఓవాళూ ఆరతీ మాఝ్యా సద్గురునాధా మాఝ్యా సాయినాథా
పాంచాహీ తత్త్వాంచాదీపలావిలా ఆతా
లోపలేజ్ఞాన జగీ హితనేణతికోణి
అవతార పాండురంగా నామఠేవిలేజ్ఞానీ
ఆరతిఙ్ఞానరాజా మహకైవల్య తేజ
సేవితిసాధు సంతా మనువేదలామఝా ఆరతీఙ్ఞానరాజా..
కనకచే తాటకరీ ఉభ్యగోపికనారీ
నారద తుంబురహో సామగాయనకరీ
ఆరతీఙ్ఞానరాజా మహకైవల్య తేజా
సేవితిసాధుసంతా మనువేదలామాఝా ఆరతిఙ్ఞానరాజా
పగట గుహ్యబోలే విశ్వబ్రహ్మ చికేలె
రామజనార్ధనీ (పా) సాయి మస్తకఠేవిలే
ఆరతి జ్ఞానరాజా మహకైవల్య తేజా
సేవితిసాధుసంతా మనువేదలామాఝా ఆరతి జ్ఞానరాజా
ఆరతి తుకరామా స్వామి సద్గురు ధామా
సచ్చిదానందమూర్తీ పాయిదాఖవి ఆహ్మా
ఆరతితుకరామా ..
రాఘవే సాగరాతా పాషాణతారిలే
తైసే తుకో బాచే అభంగ రక్షిలే
ఆరతి తుకారామ స్వామి సద్గురుధామా
సచ్చిదానందమూర్తీ పాయిదాఖవి ఆహ్మా
ఆరతి తుకారామా …
తూనేకిత తుల నేపీ బ్రహ్మతుకాసి ఆలే
హ్మణోని రామేశ్వరే చరణి మస్తకఠేవిలే
ఆరతి తుకరామా స్వామి సద్గురుధామా
సచ్చిదానందమూర్తి పాయాదాఖవి ఆహ్మా ఆరతి తుకరామా…
జైజై సాయినాథ ఆతా పహుడావేమందిరీహో
ఆళవితో సప్రేమే తుజలా ఆరతిఘె ఉనికరీహో
జైజై సాయినాథ ఆతా పహుడావేమందిరీహో
రంజవిసీ తూ మధురబోలునీ మాయజశీనిజ ములాహో
రంజవిసీ తూ మధురబోలునీ మాయజశీనిజ ములాహో
భోగిసివ్యాదితూచ హరు నియానిజసేవక దుఃఖలాహో
భోగిసివ్యాదితూచ హరు నియానిజసేవక దుఃఖలాహో
దావుని భక్తవ్యసనహరిసీ దర్శన దేశీ త్యాలహో
దావుని భక్త వ్యసనహరిసీ దర్శన దేశీ త్యాలాహో
ఝాలే అసతిలకష్ట అతీశయాతుమచే యాదేహాలాహో
జైజై సాయినాథ ఆతాపహుడావే మందిరీహో
ఆళవితో సప్రేమే తుజలా ఆరతి ఘే ఉనికరీహో
జైజై సాయినాథ ఆతా పహుడావే మందిరహో
క్షమాశయన సుందరహిశోభా సుమనశేజత్యావరీహో
క్షమాశయన సుందరహిశోభా సుమనశేజత్యావరీహో
ఘ్యావీ దోడీ భక్త జనాంచి పూజ అర్చాకరీహో
ఘ్యావీ దోడీ భక్త జనాంచి పూజ అర్చాకరీహో
ఓవాళితో పంచప్రాణిజ్యోతి సుమతీకరీహో
ఓవాళితో పంచప్రాణిజ్యోతి సుమతీకరీహో
సేవాకింకరభక్త ప్రీతి అత్తరపరిమళవారిహో
జైజై సాయినాథ ఆతాపహుడావే మందిరీహో
ఆళవితో సప్రేమే తుజలా ఆరతిఘే ఉనికరీహో
జైజై సాయినాథ ఆతాపహుడావే మందిరీహో
సోడునిజాయా దుఃఖవాటతే బాబా (సాయి) త్వచ్చరణాసీహో
సోడునిజాయా దుఃఖవాటతే బాబా (సాయి) త్వచ్చరణాసీహో
ఆజ్ఞేస్తవహా అసీప్రసాదఘే ఉని నిజసదనాసీహో
ఆజ్ఞేస్తవహా అసీప్రసాదఘే ఉని నిజసదనాసీహో
జాతో ఆతా యే ఉపునరపిత్వచ్చరణాచేపాశిహో
జాతోఆతా యే ఉపునరపిత్వచ్చరణాచేపాశిహో
ఉఠవూతుజల సాయిమావులే నిజహిత సాదా యాసీహో
జైజై సాయినాథ ఆతాపహుడావే మందిరీహో
ఆళవితో సప్రేమే తుజలా ఆరతిఘే ఉనికరీహో
జైజై సాయినాథ ఆతాపహుడావే మందిరీహో
ఆతాస్వామీ సుఖేనిద్రాకరా అవధూతా బాబాకరాసాయినాథా
చిన్మయహే (నిజ) సుఖదామ జావుని పహుడా ఏకాంత
వైరాగ్యాచా కుంచ ఘేఉని చౌక ఝాడిలా బాబాచౌకఝాడిలా
తయావరీ సుప్రేమాచా శిడకావాదిదలా
ఆతాస్వామీసుఖేనిద్రాకరా అవదూతాబాబాకరా సాయినాథా
చిన్మయహే సుఖదామ జావునిపహుడా ఏకాంతా
పాయఘడ్యా ఘాతల్య సుందర నవవిదా భక్తిఈత బాబానవవిదా భక్తి
జ్ఞానాంచ్యాసమయాలావుని ఉజలళ్యాజ్యోతీ
ఆతాస్వామి సుఖే నిద్రా కరా అవదూతా బాబాకరా సాయినాథా
చిన్మయహే సుఖదామ జావుని పహుడా ఏకాంతా
భావార్ధాన్ చా మంచక హృదయాకాశీటాంగిలా బాబా (హృదయా) కాశీటాంగిలా
మనాచీ సుమనే కరునీకేలే శేజేలా
ఆతాస్వామీ సుఖే నిద్రాకరా అవదూతా బాబాకరా సాయినాథా
చిన్మయహే సుఖదామ జావుని పహుడా ఏకాంతా
ద్వైతాచే కపాటలావుని ఏకత్రకేలే బాబా ఏకత్రకేలే
దుర్భుద్దీంచ్యా గాంలీ సోడుని పడదేసోడిలే
ఆతాస్వామీ సుఖేనిద్రాకరా అవదూతా బాబాకరా సాయినాథా
చిన్మయహే సుఖదామ జావుని పహుడా ఏకాంతా
ఆశాతృష్ణ కల్పనేచా సోడుని గలబలా బాబాసోడుని గలబలా
దయాక్షమా శాంతి దాసీ ఉబ్యా సేవేలా
అతాస్వామి సుఖే నిద్రాకరా అవదూతా బాబాకరా సాయినాథా
చిన్మయహే సుఖదామ జావుని పహుడా ఏకాంతా
అలక్ష్య ఉన్మని ఘేఉని నాజుక దుశ్శాలా బాబా నాజుక దుశ్శాలా
నిరంజనే సద్గురుస్వామి నిజవిలశేజేలా
అతాస్వామి సుఖే నిద్రాకరా అవదూతా బాబాకరా సాయినాథా
చిన్మయ హేసుఖదామ జావుని పహుడా ఏకాంతా

శ్రీ గురుదేవదత్త :

పాహేప్రసాదాచి వాటద్యావేదుఓనియాతాటా
శేషాఘే ఉని జా ఈనతుమచే ఝాలీయాబోజన
ఝాలో ఆతాఏకసవాతుహ్మా ఆళంవావోదేవా
తుకాహ్మణే ఆతా చిత్త కరునీరాహిలో నిశ్చిత్
పావలాప్రసాద ఆత విఠోనిజవే బాబా ఆతానిజవే
ఆపులాతో శ్రమకళోయేతసేభావే
అతాస్వామి సుఖే నిద్రా కరాగోపాలా బాబాసాయిదయాళా
పురలేమనోరాథ జాతో ఆపులేస్థళా
తుహ్మాసీ జాగవూ ఆహ్మా ఆపుల్యా చాడా బాబా ఆపుల్యాచాడా
శుభా శుభ కర్మేదోష హరావయాపీడా
అతాస్వామి సుఖే నిద్రా కరాగోపాలా బాబాసాయిదయాళా
పురలేమనోరాథ జాతా ఆపులేస్థళా
తుకాహ్మణేధిదలే ఉచ్చిష్టాచేభోజన (బాబా) ఉచ్చిష్టాచే బోజన
నాహినివడిలే ఆహ్మ ఆపుల్యాభిన్నా
అతాస్వామి సుఖే నిద్రాకరాగోపాలా బాబాసాయిదయాళా
పురలేమనోరథజాతో ఆపులేస్థలా
సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ మహరాజ్కజై
రాజాధిరాజ యోగిరాజ పరబ్రహ్మ సాయినాథ్ మహరాజ్
సచ్చిదానంద సద్గురు శ్రీసాయినాథ మహరాజ్క జై

మరిన్ని పోస్ట్లు:

Leave a Comment