Sri Sai Sandhya Aarti In Telugu – శ్రీ సాయి సంధ్య ఆరతి

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. భగవంతుని పూజలో చేసే అనేక ఉపచారాలలో హారతి ఒకటి. దీనినే నీరాజనం అని కూడా అంటారు. దీపం లేదా దీపాలు లేదా కర్పూరం వెలిగించి పూజా విగ్రహానికి ముందు త్రిప్పడం హారతిలో ప్రధాన విషయం. ఇందుకు అనుబంధంగా సంగీతం వాయిస్తారు. పాటలు, శ్లోకాలు, మంత్రాలు చదువుతారు. దీనిని “హారతి” లేదా “ఆరతి” అంటారు. హారతి సమయంలో భక్తులు పాట లేదా భజనలో పాలు పంచుకొంటారు. ఈ రోజు మన వెబ్‌సైట్ నందు శ్రీ సాయి సంధ్య ఆరతి గురించి తెలుసుకుందాం…

Sri Sai Baba Sandhya Aarti Telugu

శ్రీ సాయి సంధ్య ఆరతి

(సాయం సంధ్య సమయంలో ధూపదీపనైవేద్యానంతరం ఒక వత్తితో ఆరతి ఇవ్వవలెను)

శ్రీ సచ్చిదానంద సమర్థ సద్గురు సాయినాథ్ మహరాజ్ కి జై

ఆరతి సాయిబాబా సౌఖ్య దాతార జీవ
చరణ రజతాలీద్యావాదాసావిసావా
భాక్తావిసావా ఆరతిసాయిబాబా
జాళునియ అనంగ స్వరూపిరాహేదంగ
ముమూక్ష జనదావి నిజడోళా శ్రీరంగ
డోలా శ్రీరంగ ఆరతిసాయిబాబా
జయమనికైనాభావ తయతైనా అనుభవ
దావిసి దయాఘనా ఐసి తుఝహిమావ
తుఝహిమావ ఆరతిసాయిబాబా
తుమచేనామ ద్యాతా హరే సంస్కృతి వ్యధా
అగాధతవకరణి మార్గ దవిసి అనాథా
దావిసి అనాథా ఆరతి సాయిబాబా
కలియుగి అవతార సగుణ పరబ్రహ్మాచార
అవతీర్ణ ఝాలాసే స్వామి దత్త దిగంబర
దత్త దిగంబర ఆరతి సాయిబాబా
ఆఠాదివసాగురువారీ భక్త కరీతివారీ
ప్రభుపదపహావయా భవభయ నివారీ
భయనివారీ ఆరతి సాయిబాబా
మాఝాని ద్రవ్యరేవ తవచరణరజసేవా
మాగణేహేచిఆతా తుహ్మాదేవాదిదేవా
దేవాదిదేవ ఆరతిసాయిబాబా
ఇచ్చితా దీనచాతక నిర్మల తోయనిజసూఖ
మాధవేమాధవాయ సంభాళ ఆపుళిబాక
ఆపుళిబాక ఆరతిసాయిబాబా
సౌఖ్యదాతారజీవాచరణ రజతాలీ ద్యావాదాసా
విసావా భక్తాంవిససావా ఆరతి సాయిబాబా
శిరిడి మారే పండరీపుర సాయిబాబారమావర
బాబారమావర- సాయిబాబారమావర
శుద్దభక్తి చంద్రభాగా భావపుండలీకజాగా
పుండలీక జాగా భావపుండలీకజాగా

2

యహోయహో అవఘేజన కరూబాబాన్సీ వందన
సాయిసీ వందన | కరూబాబాన్సీ వందన ॥

3

గణూహ్మణే బాబాసాయి | దావపావ మారేయాఈ
పావమాఝాయాఈ దావపావ మారేయాఈ ॥
ఘాలీన లోటాంగణ, వందీన చరణ,
డోల్యానీ పాహీన దూపతుఝ |
ప్రేమే ఆలింగన, ఆనందే పూజిన
భావే ఓవాళిన హ్మణే నామా॥

1

త్వమేవ మాతాచ పితాత్వమేవ
త్వమేవ బంధుశ్చ సఖా త్వమేవ |
త్వమేవ విద్యాద్రవిణం త్వమేవ
త్వమేవ సర్వం మమదేవదేవ ॥

2

కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా,
బుద్ధ్యాత్మనావా ప్రకృతి స్వభావాత్!
కరోమి యద్యత్సకలం పరస్థి
నారాయణాయేతి సమర్పయామి॥

3

అచ్యుతం కేశవం రామనారాయణం
కృష్ణ దామోదరం వాసుదేవం హరిమ్ ।
శ్రీధరం మాధవం గోపికా వల్లభం,
జానకీ నాయకం రామచంద్రం భజే|
హరేరామ హరేరామ రామ రామ హరే హరే
హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే
హరిః ఓంగురుదేవదత్త
అనంతా తులాతేకసేరే స్తవావే।
అనంతా తులాతే కసేరే సమావే
అనంతాముఖాచా శిణే శేష గాత
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాథా

1

స్మరావేమనీత్వత్పదా నిత్యభావే
ఉరావేతరీ భక్తిసారీ స్వభావే
తరావే జగా తారునీమాయ తాతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాథా

2

వసే జోసదా దావయా సంతలీలా
దిసే లోకా పరీ జోజనాలా
పరీ అంతరీజ్ఞానకైవల్య దాతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాథా

3

భరాలధలా జన్మహా మాన వాచా
నరాసార్థకా సాధనీభూత సాచా
ధరూసాయి ప్రేమా గళాయా అహంతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాథా

4

ధరావే కరీసాన అల్పజ్ఞ బాలా
కరావే అహ్మాధన్యచుంభోనిగాలా
ముఖీఘాల ప్రేమేఖరాగ్రాన అతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాథా

5

సురా దీక జ్యాంచ్యాపదావందితా
శుదీక జాతే సమానత్వదేశీ
ప్రయాగాది తీర్థే పదీనమ్రహోతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాథా

6

తుఝాజాపదా పాహతా గోపబాలీ
సదారంగలీ చిత్స్వరూపీ మిళాలీ
కరీరాసక్రీడా సవేకృష్ణనాథా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాథా

7

తులామాగతో మాగణే ఏకథ్యావే
సాయిరూపధర రాఘోత్తమం
భక్తకామ విబుధ ద్రుమం ప్రభుమ్
మాయయోపహత చిత్త శుద్ధయే
చింతయా మ్యహ మ్మహర్షిశం ముదా
శరత్సుధాంశు ప్రతిమప్రకాశం
కృపాతపత్రం తవసాయినాథం
త్వదీయపాదాబ్జ సమాశ్రితానాం
స్వచ్ఛాయయా తాప మపాకరోతు
ఉపాసనాదైవతసాయినాథ
స్తవైర్మయోపాసనాస్తుత్వస్త్వమ్
రామేన్మనోమే తపాదయుగ్మే
భృంగే యదాబే మకరందలుబ్ధః
అనేక జన్మార్జితపాప సంక్షయో
భవేద్భవత్సాద సరోజ దర్శనాత్
క్షమస్వ సర్వానపరాధ పుంజకాన్
ప్రసీదసాయీశ సద్గురోదయానిధే
శ్రీ సాయినాథ చరణామృత పూర్ణచిత్తా
త్వత్పాద సేవనరత్సాతతం భక్త్యా
సంసారజన్య దురితౌఘ వినిర్గ తాస్తే
కైవల్య ధామపరమం సమవాప్నువంతి
స్తోత్రమే తత్పఠే ద్భక్త్యా యోన్నరస్తన్మనాసదా
సద్గురో: సాయినాథస్యకృపాపాత్రంభవేద్భవమ్
రుసోమమప్రియాంబికా మజవరీపితాహీరుసో
రుసోమమప్రియాంగనా ప్రియసుతాత్మజాహీరుసో
రుసోభగినబంధు హీ స్వశుర సాసుబాయి రుసో
నదత్త గురుసాయిమా మజవకీ కదీహీ రుసో
పుసోనసునభాయిత్యామజన భ్రాతృజాయాపుసో
పుసోనప్రియసోయరే ప్రియసగేనజ్ఞాతీపుసో
పుసోసుహృదయనాసఖా స్వజననాప్త బంధూపుసో
పరీన గురుసాయిమామజవరీ కదిహీరుసో
పుసోన అబలాములే తరుణ వృద్దహీ నాపుసో
పుసోన గురుదాకుటే మజన దోరసానే పుసో
పుసోనచబలే బురే సుజనసాదుహీన పుసో
పరీన గురుసాయిమా మజవరీకదీహీరుసో
దుసోచతురత్వవిత్ విబుధ ప్రాజ్ఞజ్ఞానీరుసో
రుసో హివిదు స్త్రీయా కుశల పండితాహీరుసో
రుసోమహిపతీయతీ భజకతాపసీపీ రుసో
నదత్త గురుసాయిమా మజవరీ కదిహీరుసో
రుసోకవిఋషి మునీ అనఘుసిద్ధయోగీరుసో
రుసోహిగృహదేవతాతికులగ్రామదేవీ రుసో
రుసోఖల పిశాచ్చహీ మలీనడాకినీ హీరుసో
నదత్త గురుసాయిమామజవరీ కదిహీరుసో
రుసోమృగఖగకృమీ అఖిలజీవజంతూరుసో
రుసో విటపప్రస్తరా అచల ఆపగాబ్ధిరుసో
రుసోఖపవనాగ్నివార్ అవనిపంచతత్త్వేరుసో
నదత్త గురుసాయిమా మజవరీ కదిహీరుసో
రుసో విమలకిన్నరా అమలయక్షిణీవారుసో
రుసోశశిఖగాదిహీ గగని తారకాహీరుసో రుసో
అమరరాజహీ అదయ ధర్మరాజా రుసో
నదత్త గురుసాయిమా మజవరీ కదీహీరుసో
రుసో మన సరస్వతీ చపలచిత్త తీహీరుసో
రుసోవవుది శాఖిలాకఠినకాల తోహిరుసో
రుసోసకల విశ్వహీమయితు బ్రహ్మగోళంరుసో
నదత్త గురుసాయి మామజవరీకదీహీరుసో
విమూఢ హ్మణుని హసో మజనమత్సరాహీ ఢసో
పదాభిరుచి ఉల్హసో జననకర్దమీనాఫసో
నదుర్గ దృతిచా ధసో అశివ భావ మాగేఖసో
ప్రపంచి మనహేరుసో దృడవిరక్తి చిత్తిరసో
కుణాచిహి ఘృణానసోనచస్పృహకశాచీ అసో
సదైవ హృదయీ వసో మనసిద్యాని సాయివసో
పదీప్రణయవోరసో నిఖిల దృశ్య బాబాదిసో
నదత్త గురుసాయిమా ఉపరియాచనేలా రూసో
హరి ఓం యజ్ఞేన యజ్ఞమయజంతదేవా స్తానిధర్మాణి
ప్రథమాన్యాసన్ | తేహనాకం మహిమానఃస్సచంత
యత్రపూర్వే సాధ్యాస్సంతి దేవాః |
ఓమ్ రాజాధిరాజాయ ప్రసహ్యసాహినే
నమోవయం వైశ్రవణాయ కుర్మహే
సమేకామాన్ కామ కామాయ మహ్యం
కామేశ్వరో వైశ్రవణోదధాతు
కుబేరాయ వై శ్రవణాయా మహారాజాయనమః
ఓం స్వస్తి సామ్రాజ్యం భోజ్యం
స్వారాజ్యం వైరాజ్యం పారమేష్ట్యం రాజ్యం
మహారాజ్య మాధిపత్యంమయం సమంతపర్యాః
ఈశ్యా | సార్వభౌమ: సార్వాయుష ఆన్
తాదాపదార్ధత్ పృథివ్యై సముద్ర పర్యంతాయా
ఏకరాళ్ళితి తద ప్యేష శ్లోకోభిగీతో మరుతః
పరివేష్టారో మరుత్తస్యావసన్ గృహే |
అవిక్షితస్య కామప్రేర్ విశ్వేదేవా సభాసద ఇతి ॥
శ్రీ నారాయణ వాసుదేవాయ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహరాజ్క జై
కరచరణ కృతం వాక్కాయ జంకర్మజం వా
శ్రవణనయనం వామానసంవా పరాధమ్ .
విదిత మవిదితం వా సర్వమేతత్ క్షమస్వ
జయ జయ కరుణాబ్దే శ్రీప్రభోసాయినాథ

శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహరాజ్క జై
రాజాధిరాజ యోగిరాజ పరబ్రహ్మ సాయినాథ మహరాజ్
శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహరాజ్క జై

మరిన్ని పోస్ట్లు:

Leave a Comment