Sri Varasiddhi Vinayaka Pranapratistha In Telugu – శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక ప్రాణప్రతిష్ట

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక ప్రాణప్రతిష్ట గురించి తెలుసుకుందాం. శ్రీ వినాయక పూజ అనేది భక్తులు వినాయకుడు దేవుడిని ఆరాధించడానికి విధానము. ఈ పూజలో వినాయకుడిని ఆవాహన, ప్రణామం, ఆరతి, నైవేద్యం, మంత్రార్చన మరియు ఆయుధాల అర్పణ ఉంటుంది.

Sri Varasiddhi Vinayaka Pranapratistha

శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక ప్రాణప్రతిష్ట

(విగ్రహంపై పువ్వుతో కొంచెం పంచామృతాలను చిలకరించి) ఓం ఆం హ్రీం క్రోం యం రం లం వం శం షం సం హం ఇత్యాద్యేన ప్రాణప్రతిష్ఠాపనం కృత్వా, నమస్కృత్వా (నమస్కారం చేస్తూ) ఓం శ్రీ వరసిద్ధి వినాయకాయ నమః

శ్లో|| స్వామిన్ సర్వజగన్నాథ యావత్పూజావసానకం |
తావత్వం ప్రీతిభావేన బింబేస్మిన్ సన్నిధిం కురు |

ఆవాహితోభవ, స్థాపితోభవ, సుప్రసన్నోభవ, అవకుంఠితోభవ, వరదో భవ, ప్రసీద, ప్రసీద, ప్రసీద (అంటూ వినాయకుడి విగ్రహం పాదాల వద్ద అక్షతలు లేక పూలు వేయాలి)

షోడశోపచార పూజ:

భవసంచిత పాపౌఘ విధ్వంసన విచక్షణమ్ |
విఘ్నాంధకార భాస్వంతం విఘ్నరాజమహం భజే ||
ఏకదన్తం శూర్పకర్ణం గజవక్త్రం చతుర్భుజం |
పాశాఙ్కుశధరం దేవం ధ్యాయేత్సద్ధివినాయకమ్ ||
ఉత్తమం గణనాథస్య వ్రతం సంపత్కరం శుభం |
భక్తాభీష్టప్రదం తస్మాత్ ధ్యాయేత్తం విఘ్ననాయకం ||
ధ్యాయేత్గజాననం దేవం తప్తకాంచన సన్నిభం |
చతుర్భుజం మహాకాయం సర్వాభరణ భూషితం ||
శ్రీ మహా గణాధిపతయే నమః | ధ్యాయామి ||
(వినాయకుడి విగ్రహం పాదాల వద్ద పూలు, అక్షతలు వేసి నమస్కరించాలి)

అత్రాగచ్చ జగద్వంద్య సురరాజార్చితేశ్వర
అనాథనాథ సర్వజ్ఞ గౌరీగర్భ సముద్బవ ||
ఆవాహయామి
(మరల అక్షతలు వేయాలి)

మౌక్తికైః పుష్యరాగైశ్చ నానారత్నైర్విరాజితం
రత్నసింహాసనంచారు ప్రీత్యర్థం ప్రతి గృహ్యాతాం ||
ఆసనం సమర్పయామి ||
(అక్షతలు లేదా పూలు వేయాలి)

గౌరీపుత్ర నమస్తేస్తు శంకర ప్రియనందన గృహాణార్ఘ్యం
మయాదత్తం గంధ పుష్పాక్షతైర్యుతం ||
ఆర్ఘ్యం సమర్పయామి ||
(ఉద్ధరిణతో నీరును స్వామికి చూపించి ప్రక్కన వుంచుకున్న పాత్రలో వేయాలి)

గజవక్త్ర నమస్తేస్తు సర్వాభీష్ట ప్రదాయక |
భక్త్యాపాద్యం మయాదత్తం గృహాణ ద్విరదానన ||
పాద్యం సమర్పయామి ||
(మరల కొంచెం నీటిని స్వామికి చూపించి స్వామి పాదాల ముందుంచాలి.)

గజవక్త్ర నమస్తే~స్తు సర్వాభీష్ట ప్రదాయక |
భక్త్యాపాద్యం మయాదత్తం గృహాణ ద్విరదానన ||
పాద్యం సమర్పయామి ||
(మరల కొంచెం నీటిని స్వామికి చూపించి స్వామి పాదాల ముందుంచాలి.)

అనాథనాథ సర్వజ్ఞ గీర్వాణ వరపూజిత |
గృహాణాచమనం దేవ, తుభ్యం దత్తంమయా ప్రభో ||
ఆచమనీయం సమర్పయామి ||
(కొంచెంనీటిని స్వామికి చూపించి పాత్రలో వేయాలి)

దధిక్షీర సమాయుక్తం థామద్వాజ్యేన సమన్వితం |
మధుపర్కం గృహాణేదం గజవక్త్రం నమోస్తుతే ||
మధుపర్కం సమర్పయామి||
(స్వామికి మధుపర్కాన్ని సమర్పించాలి.)

స్నానం:

పంచామృతైర్దేవ గృహాణ గణనాయక |
అనాథనాథ సర్వజ్ఞ గీర్వాణ గణపూజిత ||
పంచామృత స్నానం సమర్పయామి ||
(ఆవుపాలు, పెరుగు, నెయ్యి, పంచదార, తేనెలు స్వామివిగ్రహంపై చల్లాలి. కొబ్బరికాయకొట్టి ఆ నీటిని స్వామిపై చల్లాలి)

గంగాదిసర్వతీర్థేభ్యః ఆహృతైరమలిర్ణలైః |
స్నానం కురుష్వభగవానుమాపుత్ర నమోస్తుతే ||
శుద్దోదక స్నానం సమర్పయామి||
(కొంచెం నీటిని స్వామిపై చల్లాలి)

రక్తవస్త్రద్వయం చారు దేవయోగ్యం చ మంగళం |
శుభప్రదం గృహాణత్వం లంబోదర హరాత్మజ ||
వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి ||
(స్వామికివస్త్రాలు లేదా ఇంట్లో పూజ చేసుకొనేట్ల యితే పత్తికిపసుపు,కుంకుమరాసి దానినివస్త్రంగా ఇవ్వవచ్చు)

రాజితం బహ్మసూత్రంచ కాంచనంచోత్తరీయకం |
గృహాణ సర్వదేవజ్ఞ భక్తానామిష్టదాయక ||
యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి ||
(యజ్ఞోపవీతాన్ని సమర్పించాలి)

చందనాగరు కర్పూర కస్తూరీ కుంకుమాన్వితం |
విలేపనం సురశ్రేష్ఠ ప్రీత్యర్థం ప్రతిగృహ్యాతాం ||
గంధాన్ సమర్పయామి ||
(కొంచెం గంధాన్ని స్వామికి అలంకరించాలి)

అక్షతాన్ ధవళాన్ దివ్యాన్ శాలీయాంస్తండులాన్ శుభాన్ |
గృహాణ పరమానంద ఈశపుత్ర నమోస్తుతే ||
అక్షతాన్ సమర్పయామి ||
(స్వామికి అక్షతలు సమర్పించాలి)

సుగంధాని సుపుష్పాణి జాజీకుంద ముఖాని చ |
ఏక వింశతి పత్రాణి సంగృహాణ నమోస్తుతే ||
పుష్పాణి పూజయామి ||
(స్వామిని పూలతో పూజించాలి)

అధాంగపూజ:

ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః అధాంగపూజాం కరిష్యే.
ఓం గణేశాయ నమః – పాదౌ పూజయామి
ఓం ఏకదంతాయ నమః – గుల్ఫౌ పూజయామి
ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః – జానునీ పూజయామి
ఓం విఘ్నరాజాయ నమః – జంఘే పూజయామి
ఓం అఖువాహనాయ నమః – ఊరూ పూజయామి
ఓం హేరంబాయ నమః – కటిం పూజయామి
ఓం లంబోదరాయ నమః – ఉదరం పూజయామి
ఓం గణనాథాయ నమః – నాభిం పూజయామి
ఓం గణేశాయ నమః – హృదయం పూజయామి
ఓం స్థూలకంఠాయ నమః – కంఠం పూజయామి
ఓం గజవక్త్రాయ నమః – వక్త్రం పూజయామి
ఓం విఘ్నహంత్రే నమః – నేత్రం పూజయామి
ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః – కర్ణౌ పూజయామి
ఓం ఫాలచంద్రాయ నమః – లలాటం పూజయామి
ఓం సర్వేశ్వరాయ నమః – శిరః పూజయామి
ఓం విఘ్నరాజాయ నమః – సర్వాణ్యంగాని పూజయామి

అథ ఏకవింశతి పత్రపూజ:

(ఒక్కొక్క నామంచదువుతూ బ్రాకెట్లో పేర్కొన్నపత్రాలు తీసుకుని స్వామిని పూజించాలి.)

ఓం సుముఖాయనమః – మాచీపత్రం పూజయామి (మాచిపత్రి)
ఓం గణాధిపాయ నమః – బృహతీపత్రం పూజయామి (వాకుడాకు)
ఓం ఉమాపుత్రాయ నమః – బిల్వపత్రం పూజయామి (మారేడు)
ఓం గజాననాయ నమః – దుర్వాయుగ్మం పూజయామి (గరిక)
ఓం హరసూనవేనమః – దత్తూరపత్రం పూజయామి (ఉమ్మెత్త)
ఓం లంబోదరాయనమః – బదరీపత్రం పూజయామి (రేగు)
ఓం గుహాగ్రజాయనమః – అపామార్గపత్రం పూజయామి (ఉత్తరేణి)
ఓం గజకర్ణాయనమః – తులసీపత్రం పూజయామి (తులసీ)
ఓం ఏకదంతాయ నమః – చూతపత్రం పూజయామి (మామిడి)
ఓం వికటాయ నమః – కరవీరపత్రం పూజయామి
ఓం భిన్నదంతాయ నమః – విష్ణుక్రాంతపత్రం పూజయామి (విష్ణుకాంత)
ఓం వటవేనమః – దాడిమీపత్రం పూజయామి (దానిమ్మ)
ఓం సర్వేశ్వరాయనమః – దేవదారుపత్రం పూజయామి (దేవదారు)
ఓం ఫాలచంద్రాయ నమః – మరువకపత్రం పూజయామి (మరువం)
ఓం హేరంబాయనమః – సింధువారపత్రం పూజయామి (వావిలి)
ఓం శూర్పకర్ణాయనమః – జాజీపత్రం పూజయామి (జాజి)
ఓం సురాగ్రజాయనమః – గండకీపత్రం పూజయామి (గండకీ)
ఓం ఇభవక్త్రాయనమః – శమీపత్రం పూజయామి (జమ్మి)
ఓం వినాయకాయ నమః – అశ్వత్థపత్రం పూజయామి (రావి)
ఓం సురసేవితాయ నమః – అర్జునపత్రం పూజయామి (మద్ది)
ఓం కపిలాయ నమః – అర్కపత్రం పూజయామి (తెల్లజిల్లేడు)
ఓం శ్రీ గణేశ్వరాయనమః – ఏకవింశతి పత్రాణి పూజయామి.

మరిన్ని పూజా విధానాలు: 

Leave a Comment