హనుమాన్ చాలీసా | Hanuman Chalisa Lyrics

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. “శ్రీహనుమాన్ చాలీసా” అను ‘హనుమంతుని నలుబది’ నలుబది చౌపాయిలలో శ్రీహనుమంతుని కీర్తినివివరించు స్తోత్రము. ప్రతిజీవియు లోకమున కష్టనినృత్తి-అభీష్టావ్యా ప్తి-సుఖసంతోషములఁ గోరుచుండును. సాధుసత్పురుషులు వారియనుభవములను లోకమునకు చాటుదురు. అట్టి వారి పలుకులే వేదములు – శిలాక్షరములు. వారియందు విశ్వాసము కలిగిఅను సరించు భ క్తులకు ‘దై వము అధీనుడై తోడ్పడును. ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు హనుమాన్ చాలీసా గురించి తెలుసుకుందాం.

హనుమాన్ చాలీసా – Hanuman Chalisa In Hindi

దోహా

శ్రీగురు చరణ సరోజరజ। నిజమన ముకుర సుధారి
వరణౌ రఘువర విమలయశ। జో దాయక ఫల చారి,
బుది హీనతను జానికె । సుమిరౌ పవన కుమార్:
బలబుధి విద్యా దేహుమొహి। హరహు కలేశ వికార్.

చౌపాఈ

1. జయ। హనుమాన। జ్ఞాన గుణసాగర।
జయ। కపీశ। తిహుఁలోక వుజాగర।

2. రామదూత। అతులిత బలధామా।
అంజనిపుత్ర। పవన సుతనామా

3. మహావీర విక్రమ – బజరంగీ ।
కుమతి నివార। సుమతి కే సంగీ

4. కంచన వరణ విరాజ సువేశా ।
కాననకుండల కుంచిత కేశా

5. హాథ వజ్ర అగు ధ్వజా విరాజై ।
కాంధేమూంజ జనేవూఛా జై

6. శంకర సువన కేసరీ నందన।
తేజ ప్రతాప మహాజగ వందన।

7. విద్యావాన గునీ అతిచాతుర ।
రామకాజ కరివేకో ఆతుర.

8. ప్రభు చరిత్ర సుని వేకో రసియా ।
రామలఖన సీతా మన బసియా

9. సూక్ష్మరూప ధరి సియహిఁదిఖావా।
వికటరూప ధరి లంక జరావా.

10. భీమరూప ధరి అసుర సంహారే ।
రామచంద్రకే కాజ సఁవా రే.

11. లాయ సజీవన లఖన జియాయే ।
శ్రీరఘువీర హరభి పుర లాయే

12. రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ ।
కహా భరత సమ తుమ ప్రియభాయీ

13. సహస్ర వదన తుమ్హరో యశగావై ।
అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై.

14. సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా।
నారద శారద సహిత అహీశా.

15. యమ కుబేర దిగపాల జహాఁ తే ।
కవికోవిద కహి సకైకహాఁ తే.

16. తుమ ఉపకార సుగ్రీవహిఁ కీన్హా.।
రామ మిలాయ రాజపద దీన్హా.

17. తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా ।
లం కేశ్వర భయే సబ జగజానా.

18. యుగ సహస్ర యోజన పరభానూ ।
లీల్యోతాహి మధుర ఫల జానూ

19. ప్రభుముద్రికా మేలి ముఖ మాహీఁ ।
జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీఁ.

20. దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే ।
సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే,

21. రామ దుఆరే తుమ రఖవారే ।
హోత న ఆజ్ఞా బిను పైసారే

22. సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ శరణా ।
తుమ రక్షక కాహూ కో డర నా

23. ఆపన తేజ సమ్హారో ఆపై ।
తీనోం లోక హాంక తే కాంపై

24. పిశాచ నికట నహి ఆవై ।
మహవీర జబ నామ సునావై

25. నాసై రోగ హరై సబ పీరా ।
జపత నిరంతర హనుమత వీరా

26. సంకట సే హనుమాన ఛుడావై ।
మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై

27. సబ పర రామ తపస్వీ రాజా ।
తినకే కాజ సకల తుమ సాజా

28. ఔర మనోరథ జో కోయి లావై ।
తాసు అమిత జీవన ఫల పావై

29. చారో యుగ ప్రతాప తుమ్హారా ।
హై ప్రసిద్ధ జగత ఉజియారా

30. సాధు సంత కే తుమ రఖవారే ।
అసుర నికందన రామ దులారే

31. అష్ఠసిద్ధి నవ నిధి కే దాతా ।
అస వర దీన్హ జానకీ మాతా

32. రామ రసాయన తుమ్హారే పాసా ।
సదా రహో రఘుపతి కే దాసా

33. తుమ్హరే భజన రామకో పావై ।
జన్మ జన్మ కే దుఖ బిసరావై

34. అంత కాల రఘుపతి పురజాయీ ।
జహాం జన్మ హరిభక్త కహాయీ

35. ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ ।
హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ

36. సంకట క(హ)టై మిటై సబ పీరా ।
జో సుమిరై హనుమత బల వీరా

37. జై జై జై హనుమాన గోసాయీ ।
కృపా కరహు గురుదేవ కీ నాయీ

38. జో శత వార పాఠ కర కోయీ ।
ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ

39. జో యహ పడై హనుమాన చాలీసా ।
హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీశా

40. తులసీదాస సదా హరి చేరా ।
కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా

దోహా

పవన తనయ సంకట హరణ – మంగళ మూరతి రూప్ ।
రామ లఖన సీతా సహిత – హృదయ బసహు సురభూప్ ॥

మరిన్ని చాలీసా పోస్టులు మీకోసం:

Leave a Comment