Hanuman Chalisa In Telugu – హనుమాన్ చాలీసా

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. హనుమాన్ చాలీసా నీ మనము ఎక్కువగా, సంస్కృతం లోను, మరియు, ఇతర భాషలలో చూసి వుంటాము, కాని ఎం.ఎస్ రామారావు గారు మనందరికోసం తెలుగు లోకి అనువదించిన హనుమాన్ చాలీసా గురించి మన అంతర్జాల స్థలం అనగా  భక్తివేద్.కం నందు తెలుసుకుందాం.

Hanuman Chalisa In Telugu Lyrics

హనుమాన్ చాలీసా

జయ హనుమంత జ్ణానగుణవందిత
జయపండిత త్రిలోక పూజిత

రామదూత అతులిత బలధామ
అంజనీపుత్ర పవనసుతనామ

ఉదయభానుని మధుర ఫలమని
భావన లీల అమృతమును గ్రోలిన

కాంచనవర్ణ విరాజిత వేశా
కుండలమండిత కుంచితకేశా ||శ్రీ||

రామ సుగ్రీవుల మైత్రిని గొలిపి
రాజపదవి సుగ్రీవున నిలిపి

జానకీపతి ముద్రిక దోడ్కొని
జలధి లంఘించి లంక జేరుకొని

సూక్ష్మరూపమున సీతను చూచి
వికట రూపమున లంకను గాల్చి

భీమ రూపమున అసురుల జంపిన
రామ కార్యమును సఫలము జేసిన ||శ్రీ||

సీత జాడకని వచ్చిన నిను కని
శ్రీ రఘువీరుడు కౌగిట నినుగొని

సహస్ర రీతుల నిను గొనియాడగ
కాగల కార్యము నీపై నిడగా

వానరసేనతో వారధి దాటి
లంకేశునితో తలపడి పోరి

హోరుహోరున పోరు సాగిన
అసురసేనల వరుసన గూల్చిన ||శ్రీ||

లక్ష్మణ మూర్ఛతో రాముడడలగ
సంజీవి దెచ్చిన ప్రాణప్రదాత

రామలక్ష్మణుల అస్త్రధాటికి
అసురవీరులు అస్తమించిరి

తిరుగులేని రామబాణము
జరిపించెను రావణసంహారము

ఎదురు లేని ఆ లంకాపురమున
ఏలికగా విభీషణు జేసిన ||శ్రీ||

సీతారాములు నగవుల గనిరి
ముల్లోకాల హారతులందిరి

అంతులేని ఆనందాశ్రువులే
అయోధ్యాపురి పొంగిపొరలె

సీతారాముల సుందర మందిరం
శ్రీకాంతుపదం నీ హృదయం

రామచరిత కర్ణామృతగానా
రామనామ రసామృతపాన ||శ్రీ||

దుర్గమమగు ఏ కార్యమైన
సుగమమే యగు నీకృపజాలిన

కలుగు సుఖములు నిను శరణన్న
తొలగు భయములు నీ రక్షణయున్న

రామద్వారపు కాపరివైన నీ
కట్టడి మీర బ్రహ్మాదుల తరమా

భూత పిశాచ శాకినీ ఢాకినీ
భయపడి పారు నీ నామజపము విని ||శ్రీ||

ధ్వజావిరాజా వజ్రశరీరా
భుజబలతేజా గదాధరా

ఈశ్వరాంశ సంభూత పవిత్ర
కేసరీ పుత్ర పావన గాత్ర

సనకాదులు బ్రహ్మాదిదేవతలు
శారద నారద ఆదిశేషులు

యమ కుబేర దిక్పాలురు కవులు
పులకితులైరి నీ కీర్తి గానముల ||శ్రీ||

“సోదర భరత సమానా” యని
శ్రీ రాముడు ఎన్నికగొన్న హనుమా

సాధులపాలిట ఇంద్రుడవన్నా
అసురల పాలిట కాలుడవన్నా

అష్టసిద్ధి నవనిధులకు దాతగా
జానకీమాత దీవించెనుగా

రామరసామృత పానము చేసిన
మృత్యుంజయదవై వెలసిన ||శ్రీ||

నీ నామ భజన శ్రీ రామ రంజన
జన్మ జన్మాంతర దుఃఖభంజన

ఎచ్చటుండినా రఘువరదాసు
చివరకు రాముని చేరుట తెలుసు

ఇతర చింతనలు మనసున మోతలు
స్థిరముగ మారుతి సేవలు సుఖములు

ఎందెందున శ్రీరామ కీర్తన
అందందున హనుమాను నర్తన ||శ్రీ||

శ్రద్ధగా దీనిని ఆలకింపుమా
శుభమగు ఫలములు కలుగుసుమా

భక్తిమీర గానము సేయగ
ముక్తి కలుగు గౌరీశుల సాక్షిగ

తులసీదాస హనుమానచాలీసా
తెలుగున సుళువుగ నలుగురు పాడగ

పలికిన సీతారాముని పలుకున
దోశములున్న మన్నింపుమన్నా ||శ్రీ||

మంగళ హారతి గొను హనుమంత
సీతారామ లక్ష్మణ సమేత |
నా అంతరాత్మ నిలుమో అనంత
నీవే అంతా శ్రీహనుమంత ||

మరిన్ని చాలీసా పోస్టులు మీకోసం:

Leave a Comment