Mantra Pushpam In Telugu | మంత్ర పుష్పం

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. హిందూమత ధర్మములో మంత్ర పుష్పం  అనగా స్థుతిస్తూ గానము చేసేది లేక ప్రశంశములతో కూడిన గానం (ప్రశంశా గానం) లేదా కీర్తన లేదా పాట. ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు మంత్ర పుష్పం  గురించి తెలుసుకుందాం…

Mantra Pushpam In Telugu Lyrics

మంత్ర పుష్పం

ధాతా పురస్తాద్యముదాజహార |
శక్రః ప్రవిద్వాస్త్రదిశశ్చతస్రః |
తమేవం విద్వానమృత ఇహ భవతి |
నాన్యః పన్హా అయనాయ విద్యతే |

ఓం సహస్రశీర్ణం దేవం విశ్వాక్షం విశ్వశమ్భువమ్ |
విశ్వం నారాయణం దేవమక్షరం పరమం పదమ్ |

విశ్వతః పరమాన్నిత్యం విశ్వం నారాయణగ్ం హరిమ్
విశ్వమేవేదం పురుషస్తద్విశ్వముపజీవతి |

పతిం విశ్వస్యాత్మేశ్వరగ్ం శాశ్వతగ్ం శివమచ్యుతమ్ |
నారాయణం మహాజ్ఞేయం విశ్వాత్మానం పరాయణమ్ |

నారాయణః పరో జ్యోతిరాత్మా నారాయణః పరః |
నారాయణః పరం బ్రహ్మ తత్త్వం నారాయణః పరః |

నారాయణః పరో ధ్యాతా ధ్యానం నారాయణః పరః |
యచ్చ కిఇ్చజ్జగత్సర్వం దృశ్యతే” శ్రూయతే2పి వా ||

అన్తర్బహిశ్చ తత్సర్వం వ్యాప్య నారాయణః స్థితః |
అనన్తమవ్యయం కవిగ్ం సముద్రేన్తం విశ్వశమ్భువమ్ |

పద్మకోశ ప్రతీకాశగ్ం హృదయం చాప్యధోముఖమ్ |
అధో నిష్ట్యా వితస్త్యానే నాభ్యాముపరి తిష్ఠతి |

జ్వాలమాలాకులం భాతీ విశ్వస్యాయతనం మహత్ |
సన్తతగ్ం సిరాభిస్తు లంబత్యాకోశసన్నిభమ్ |

తస్యాన్తో సుషిరగ్ం సూక్ష్మం తస్మిన్” సర్వం ప్రతిష్ఠితమ్ |
తస్య మధ్యే మహానగ్నిర్విశ్వార్చిర్విశ్వతోముఖః |

సో గ్రభుగ్విభజన్తిష్ఠన్నాహారమజరః కవిః |
తిర్యగూర్ధ్వమధశ్శాయీ రశ్మయస్తస్య సన్తతా |

సన్తాపయతి స్వం దేహమాపాదతలమస్తకః |
తస్య మధ్యే వహ్నిశిఖా అణీయో”ర్ధ్వా వ్యవస్థితా |

నీలతోయదమధ్యస్థా విద్యుల్లేఖేవ భాస్వరా |
నీవారశూకవత్తన్వీ సీతా భా”స్వత్యణూపమా |

తస్యా”: శిఖాయా మధ్యే పరమా”త్మా వ్యవస్థితః |
స బ్రహ్మ స శివ: (స హరి:) సేన్ద్ర: సోఒక్షరః పరమః స్వరాట్ ||

యోపాం పుష్పం వేద |
పుష్పవాన్ ప్రజావాన్ పశుమాన్ భవతి |

చన్ద్రమా వా అపాం పుష్పమ్” |
పుష్పవాన్ ప్రజావా”న్ పశుమాన్ భవతి |
య ఏవం వేద | యోపామాయతనం వేద |
ఆయతనవాన్ భవతి |

అగ్నిర్వా అపామాయతనమ్ | ఆయతనవాన్ భవతి |
యో”ఒగ్నేరాయతనం వేద || ఆయతనవాన్ భవతి |
ఆపో వా అగ్నేరాయతనమ్ | ఆయతనవాన్ భవతి |
య ఏవం వేద | యోపామాయతనం వేద |
ఆయతనవాన్ భవతి |

వాయుర్వా అపామాయతనమ్ | ఆయతనవాన్ భవతి |
యో వాయోరాయతనం వేద | ఆయతనవాన్ భవతి |
ఆపో వై వాయోరాయతనమ్ | ఆయతనవాన్ భవతి |
య ఏవం వేద | యోపామాయతనం వేద | |
ఆయతనవాన్ భవతి |

అసౌ వై తపన్నపామాయతనమ్ | ఆయతనవాన్ భవతి |
యో ముష్య తపత ఆయతనం వేద |
ఆయతనవాన్ భవతి |
ఆపో వా అముష్య తపత ఆయతనమ్ ||
ఆయతనవాన్ భవతి ||
య ఏవం వేద | యో౬పామాయతనం వేద |
ఆయతనవాన్ భవతి |

చన్ద్రమా వా అపామాయతనమ్ | ఆయతనవాన్ భవతి |
యశ్చన్ద్రమస ఆయతనం వేద | ఆయతనవాన్ భవతి |
ఆపో వై చక్రమస ఆయతనమ్| ఆయతనవాన్ భవతి |
య ఏవం వేద | యోపామాయతనం వేద |
ఆయతనవాన్ భవతి |

నక్షత్రాణి వా అపామాయతనమ్ | ఆయతనవాన్ భవతి |
యో నక్షత్రాణామాయతనం వేద | ఆయతనవాన్ భవతి |
ఆపో వై నక్షత్రాణామాయతనమ్ | ఆయతనవాన్ భవతి |
య ఏవం వేద | యో పామాయతనం వేద || య |
ఆయతనవాన్ భవతి |

పర్జన్యో వా అపామాయతనమ్ | ఆయతనవాన్ భవతి |
యః పర్జన్యస్యాయతనం వేద | ఆయతనవాన్ భవతి |
ఆపో వై పర్జన్యస్యా౬ఒయతనమ్ | ఆయతనవాన్ భవతి |
య ఏవం వేద | యో పామాయతనం వేద |
ఆయతనవాన్ భవతి |

సంవత్సరో వా అపామాయతనమ్ | ఆయతనవాన్ భవతి |
యస్సంవత్సరస్యాయతనం వేద | ఆయతనవాన్ భవతి | వేద | |
ఆపో వై సంవత్సరస్యాయతనమ్ | ఆయతనవాన్ భవతి |
య ఏవం వేద | యో”ఒప్సు నావం ప్రతిష్ఠితాం వేద |
ప్రత్యేవ తిష్ఠతి ||

కిం తద్విష్ణోర్బలమాహుః కా దీప్తిః కిం పరాయణం
ఏకో యద్ధారయద్దేవః రేజతీ రోదసీ ఉభే
వాతాద్విష్ణోర్బలమాహుః అక్షరాద్దీప్తిరుచ్యతే
త్రిపదాద్ధారయద్దేవః యద్విష్ణోరేకముత్తమం |

ఆతనుష్వ ప్రతనుష్వ |
ఉద్ధమా౬౭ధమ సన్దమ |
ఆదిత్యే చన్ద్రవర్ణానామ్ |
గర్భమాధేహి యః పుమాన్ |

ఇతస్సిక్తగ్ం సూర్యగతమ్ |
చన్ద్రమస్తే రసఙ్కృధి |
వారాదఞనయాగ్రేగ్నిమ్ |
య ఏకో రుద్ర ఉచ్యతే ||

ఓం రాజాధిరాజాయ ప్రసహ్యసాహినే” |
నమో వయం వై”శ్రవణాయ కుర్మహే |
స మే కామాన్కామకామాయ మహ్యమ్” |
కామేశ్వరో వై”శ్రవణో దదాతు |
కుబేరాయ వైశ్రవణాయ |
మహారాజాయ నమ: ||

ఓం తద్రృహ్మ ఓ”O తద్వాయుః ఓ”ం తదాత్మా
ఓం తత్సత్యం ఓం తత్సర్వమ్” ఓ”O తత్పురోర్నమ: |

అంతశ్చరతి భూతేషు గుహాయాం విశ్వమూర్తిషు |
త్వం యజ్ఞస్త్వం వషట్కారస్త్వమిన్ద్రస్త్వగ్ం రుద్రస్త్వం
విష్ణుస్త్వం బ్రహ్మ త్వం ప్రజాపతిః |

త్వం తదాప ఆపో జ్యోతీ రసోమృతం
బ్రహ్మ భూర్భువస్సువరోమ్ ||

ఈశానః సర్వవిద్యానామీశ్వరః సర్వభూతానాం బ్రహ్మా ధీపతిర్బహ్మణో ధీపతిర్రహ్మా శివో మే అస్తు సదాశివోమ్ ||

సహస్ర పరమాదేవి శతమూలా శతాంకురా
సర్వగ్ం హరతుమే పాపం దూర్వాదు స్స్వప్న నాశినీ

కాణ్ణాత్ కాణ్ణాత్ ప్రరోహన్తి పరుషః పరుషః పరి
ఏవానో దూర్వే వ్రతను సహస్రేణ శతేనచ

యాశతేన వ్రతనోషి సహ సేణ విరోహసి
తస్యాస్తే దేవీష్టకే విధేమా హవిషావయం

అశ్వక్రాన్తో రథకార్డే విష్ణు క్రాన్తె వసుంధరా
శిరసాధారయిష్యామి రక్షస్వమాం పదే పదే
భూమిరే నుర్దరణీ లోకధారిణీ

ఉదృతాసి వరాహేణ కృష్ణన శతబాహునా
మృత్తికే హనమే పాపం యన్మయా దుష్కృతం కృతం
మృత్తికే బ్రహ్మ దత్తాసి కాశ్యపేనాభి మన్రితా
మృత్తికే దేహిమే పుష్టింత్వయి సర్వం ప్రతిష్ఠితం
మృత్తికే ప్రతిష్ఠితే సర్వం తన్మేనిర్ణుదమృత్తికే
తయాహతేన పాపేన గచ్చామి పరమాం గతిమ్

లక్ష్మీం క్షీర సముద్ర రాజ తనయాం శ్రీ రంగ ధామేశ్వరీం
దాసీ భూత సమస్త దేవ వనితాం లోకైక దీపాంకురాం
శ్రీ మన్మంద కటాక్ష లబ్ధ విభవత్ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరాం
త్వాం త్రైలోక్య కుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుంద ప్రియాం
సిద్ధ లక్ష్మీ ర్మోక్షలక్ష్మీ ర్ణయలక్ష్మీ స్సరస్వతీ
శ్రీలక్ష్మీర్వర లక్ష్మీశ్చ ప్రసన్నా మమ సర్వదా

వరాంకుశాపాశ మభీతి ముద్రాం కరైర్వహన్తమ్ కమలాసనస్థాం
బాలార్క కోటి ప్రతిభాం త్రినేత్రాం భజేహ మంబాం జగదీశ్వరీం తామ్
సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్ధ సాధికే
శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే.
కాత్యాయనాయ విద్మహే కన్యకుమారి ధీమహి
తన్నోదుర్గిః ప్రచోదయాత్.
సద్భావపుష్పాణ్యాదాయ సహజ ప్రేమ రూపిణే
లోకమాత్రే దదామ్యద్య, ప్రీత్యా సంగృహ్యతాం సదా
శ్రీ లలితా దేవ్యై నమః

సువర్ణ దివ్య మంత్రపుష్పం సమర్పయామి

మరిన్ని పోస్ట్లు:

Leave a Comment