Sri Hanuman Pooja Vidanam In Telugu – శ్రీ హనుమాన్ పూజా విధానం

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. పూజ అనేది ఆదర్శ స్థలంలో, దేవాలయలో లేదా ప్రతిష్ఠిత స్థలంలో భగవంతుని ప్రతిమను పూజించేందుకు నిర్వహిస్తారు. పూజా విధానంలో అనేక అంశాలు ఉంటాయి, కొన్ని పండగలను జరుపుతుంది, మరియు ఆచరణలను పాటిస్తారు. ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు శ్రీ హనుమాన్ పూజా విదానం గురించి తెలుసుకుందాం.

శ్రీ హనుమాన్ పూజా విధానం

పూ || తిధౌ || గో ॥ నా ॥ మమ శరీర ఆవాహిత గర్భస్థిత సమస్త భూత ప్రేత పిశాచాది సర్వబాధా నివృత్తర్ధ్యం, దుష్టస్థాన స్థితా యే యే గ్రహాః తద్దోష పరిహారార్ధం శ్రీ హనుమత్పూజా ప్రదక్షిణాని కరిష్యే ॥ తదాదౌ నిర్విఘ్న పరిసమాప్తర్థ్యం గణాధిపతి పూజాం కరిష్యే ॥ అథ హనుమత్పూజా విధిః॥

శ్లో॥ అంజనానందనం వీరం కోటి బాలార్క సన్నిభం
ధ్యాయామ్యహం రామదూతం సర్వదా హృదయాంబుజే ॥

శ్రీ మదాంజనేయ పరబ్రహ్మణే నమః ధ్యానం సమర్పయామి॥

శ్లో॥ ఆవాహయామి పింగాక్షం మహావీర్యం మహాబలం
వాయుసూనం రామభక్తం లంకానిర్మూలకారణం ॥

శ్రీ ఆంజనేయ ఆవాహనం సమర్పయామి॥

శ్లో॥ రత్నసింహాసనం చారు జాంబూనదమయం శుభం
ప్రీత్యర్ధ్యం తవ దాస్యామి సంగృహాణ ద్రుతం ప్రభో ॥

శ్రీ ఆంజనేయ రత్న సింహాసనం సమర్పయామి ॥

శ్లో॥ పాద్యం దదా మ్యహం భక్తా నిర్మలం పాపనం శుభం
గృహాణ వానరాధీశ సుగ్రీవ ప్రియబాంధవ ॥

శ్రీ ఆంజనేయ పాద్యం సమర్పయామి ॥

శ్లో॥ అర్ఘ్య మష్టాంగ సంయుక్తం శుభ్రం తే ప్రదదా మ్యహం
గృహ్యతాం కరుణాసింధో పీతవస్త్రం ప్రసీద భో ॥

శ్రీఆంజనేయ అర్ఘ్యం సమర్పయామి ॥

శ్లో॥ వాసితం సర్వతీర్థేభ్యః ఆనీతం శీతలం శుభం |
దడా మ్యాచమనార్ధం తే గృహ్యతా మంజనాసుత ॥

శ్రీఆంజనేయ ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి।।

యత్పురుషేణ హవిషా॥ పంచామృత స్నానం సమర్పయామి ॥

శ్లో॥ గంగా గోదావరీ ముఖ్య నదీభ్య స్సముపాహృతం।
జలం దదామి స్నానార్ధం స్వీకురుష్వ హరీశ్వర ॥

శ్రీఆంజనేయ శిరస్స్నానం సమర్పయామి॥

శ్లో॥ నవరత్నమయీం దివ్యాం మేఖలాం హేమనిర్మితాం ।
దదామి తుభ్యం గృష్ణాష్వ శ్రీరామప్రియ మారుతే ॥

శ్రీ ఆంజనేయ కటిసూత్రం సమర్పయామి॥

శ్లో॥ పీతకౌశేయ కౌపీనం ధార్యం చ బ్రహ్మాచారిభిః |
అర్పయామి మహాబాహో గృహాణ పవనాత్మజ ॥

శ్రీఆంజనేయ కౌపీనం సమర్పయామి ॥

శ్లో॥ ‘పీతవస్త్రయుగం దేవ ప్రయచ్ఛామి తవ ప్రభో
ప్రీత్యర్ధం పావనే మహ్యం ప్రసీద కరుణాకర ॥

శ్రీఆంజనేయ వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి ॥

శ్లో॥ రాజితం బ్రహ్మాసూత్రం చ నిర్మితం బ్రహ్మణా పురా |
ప్రీత్యర్థం తవ బాస్యామి సంగృహాణ కపీశ్వర ॥

శ్రీఆంజనేయ బ్రహ్మసూత్రం సమర్పయామి॥

శ్లో॥ చందనం రోచనామిశ్రం హరిద్రా కుంకుమాన్వితం ।
స్వీకురుష్వ దయాసింధో మయార్పిత మిదం ప్రభో ॥

శ్రీఆంజనేయ దివ్య చందనం సమర్పయామి॥

శ్లో॥ అక్షతాం స్తవదాస్యామి హరిద్రాక్తాన్ శుభ ప్రదాన్
రామ ప్రియ నమస్తుభ్యం సంగృహాణా-ంజనాసుత ॥

శ్రీ ఆంజనేయ అక్షతాన్ సమర్పయామి ॥

శ్లో॥ కిరీట హార కేయూర కటకాంగుళి ముద్రికాఃః
ధారయవ్వ మయాదత్తాః భక్త్యా కపికులోత్తమ॥

శ్రీఆంజనేయ సర్వాభరణాని సమర్పయామి॥

శ్లో॥ చంపకారక పున్నాగ జాతీ మందార చంపకైః |
త్వాం పూజయా మ్యహం భక్త్యా సుప్రస్రీదా-ంజనాసుత ॥

శ్రీ ఆంజనేయ నానావిధ పరిమళ పుష్పాణి సమర్పయామి।।

అథాంగపూజా

ఓం హనుమతే నమః పాదౌ పూజయామి | గూడ గుల్ఫాయ నమః గుల్భౌ పూజయామి | అంజనా గర్భ సంభూతాయ నమః జంఘే పూజయామి | అతి బలపరాక్రమాయ నమః ఊరూ పూజయామి | ఉదధి లంఘనాయ నమః కటిం పూజయామి | సీతాశోకాపహారిణే నమం నాభిం పూజయామి। కాలనేమిమథనాయ నమః హృదయం పూజయామి । మకరీవిపాటనాయ నమః ప్తనౌ పూజయామి | సంజీవన ధరాధర ధారిణే నమః బాహూ పూజయామి ! సుగ్రీవ సచివాయనమః గ్రీవం పూజయామి | లక్ష్మణ ప్రాణదాత్రే నమః పూజయామి | భక్తాభీష్ట ప్రదాయకాయ నమః సర్వాణ్యంగాని పూజయామి |

అథదిక్పాలపూజా

ఇంద్రాయ నమః | అగ్నయే నమః | యమాయ నమః | నైరుతయే నమః | వరుణాయ నమః | వాయవే నమః | కుబేరాయ నమః । ఈశానాయ నమః |

మరిన్ని పూజా విధానాలు:

Leave a Comment