Aranya Kanda Sarga 65 In Telugu – అరణ్యకాండే పంచషష్ఠితమః సర్గః

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. అరణ్యకాండ పంచషష్టితమః సర్గం (65వ సర్గ) రామాయణంలో ఒక ముఖ్యమైన ఘట్టం. ఈ సర్గలో, రాముడు సీతను వెతికే ప్రయాణంలో కబంధుడిని ఎదుర్కొంటాడు. కబంధుడు రాక్షసుడిగా ఉండి, తన శాప విమోచనం కోసం రాముడి సహాయాన్ని కోరుతాడు. రాముడు, లక్ష్మణుడితో కలిసి, కబంధుడిని హతమార్చి, అతని శాపాన్ని తొలగిస్తాడు. శాప విముక్తి తరువాత, కబంధుడు రాముడికి సుగ్రీవుని గురించి, అతని సహాయం పొందే విధానాన్ని వివరిస్తాడు.

క్రోధసంహారప్రార్థనా

తప్యమానం తథా రామం సీతాహరణకర్శితమ్ |
లోకానామభవే యుక్తం సాంవర్తకమివానలమ్ ||

1

వీక్షమాణం ధనుః సజ్యం నిఃశ్వసంతం పునః పునః |
దగ్ధుకామం జగత్సర్వం యుగాంతే చ యథా హరమ్ ||

2

అదృష్టపూర్వం సంక్రుద్ధం దృష్ట్వా రామం తు లక్ష్మణః |
అబ్రవీత్ప్రాంజలిర్వాక్యం ముఖేన పరిశుష్యతా ||

3

పురా భూత్వా మృదుర్దాంతః సర్వభూతహితే రతః |
న క్రోధవశమాపన్నః ప్రకృతిం హాతుమర్హసి ||

4

చంద్రే లక్ష్మీః ప్రభా సూర్యే గతిర్వాయౌ భువి క్షమా |
ఏతచ్చ నియతం సర్వం త్వయి చానుత్తమం యశః ||

5

ఏకస్య నాపరాధేన లోకాన్హంతుం త్వమర్హసి |
న తు జానామి కస్యాయం భగ్నః సాంగ్రామికో రథః ||

6

కేన వా కస్య వా హేతోః సాయుధః సపరిచ్ఛదః |
ఖురనేమిక్షతశ్చాయం సిక్తో రుధిరబిందుభిః ||

7

దేశో నివృత్తసంగ్రామః సుఘోరః పార్థివాత్మజ |
ఏకస్య తు విమర్దోఽయం న ద్వయోర్వదతాం వర ||

8

న హి వృత్తం హి పశ్యామి బలస్య మహతః పదమ్ |
నైకస్య తు కృతే లోకాన్వినాశయితుమర్హసి ||

9

యుక్తదండా హి మృదవః ప్రశాంతా వసుధాధిపాః |
సదా త్వం సర్వభూతానాం శరణ్యః పరమా గతిః ||

10

కో ను దారప్రణాశం తే సాధు మన్యేత రాఘవ |
సరితః సాగరాః శైలా దేవగంధర్వదానవాః ||

11

నాలం తే విప్రియం కర్తుం దీక్షితస్యేవ సాధవః |
యేన రాజన్హృతా సీతా తమన్వేషితుమర్హసి ||

12

మద్ద్వితీయో ధనుష్పాణిః సహాయైః పరమర్షిభిః |
సముద్రం చ విచేష్యామః పర్వతాంశ్చ వనాని చ ||

13

గుహాశ్చ వివిధా ఘోరాః నదీః పద్మవనాని చ |
దేవగంధర్వలోకాంశ్చ విచేష్యామః సమాహితాః ||

14

యావన్నాధిగమిష్యామస్తవ భార్యాపహారిణమ్ |
న చేత్సామ్నా ప్రదాస్యంతి పత్నీం తే త్రిదశేశ్వరాః |
కోసలేంద్ర తతః పశ్చాత్ప్రాప్తకాలం కరిష్యసి ||

15

శీలేన సామ్నా వినయేన సీతాం
నయేన న ప్రాప్స్యసి చేన్నరేంద్ర |
తతః సముత్సాదయ హేమపుంఖై-
-ర్మహేంద్రవజ్రప్రతిమైః శరౌఘైః ||

16

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకియే ఆదికావ్యే అరణ్యకాండే పంచషష్ఠితమః సర్గః ||

Aranya Kanda Sarga 65 Meaning In Telugu

సీతా వియోగంతో రామునికి తాను ఏం చేస్తున్నాడో తెలియడం లేదు. ముల్లోకాల్ని నాశనం చేస్తానని విల్లు ఎక్కుపెట్టడం చూచి లక్ష్మణుడు తల్లడిల్లిపోయాడు. వెంటనే రామునితో ఇలా అన్నాడు.

“రామా! నీవు సౌమ్యుడవు. మృదుస్వభావుడవు. సకల జనులకు హితుడవు. అటువంటి నీవు ముల్లోకములకు హాని కలిగిస్తాను అనడం భావ్యమా! నీ శాంత స్వభావాన్ని విడిచిపెట్టవచ్చునా! చంద్రునికి వెన్నెల, సూర్యునికి వేడి, భూమికి క్షమ ఎలా అలంకారాలో నీకు సౌమ్యత, సాధుజన ప్రియత్వము అలంకారాలు. ఇన్నాళ్లు సంపాదించుకున్న కీర్తిని ఒక్కసారిగా నాశనం చేసుకుంటావా!

సీతను అపహరించింది ఎవడో ఒక రాక్షసుడు. వాడిని శిక్షించాలి గానీ, ముల్లోకాలను క్షోభింపజేయడం యుక్తము కాదు కదా! ఇక్కడ ఏం జరిగిందో, ఎవరెవరికి యుద్ధం జరిగిందో, అసలు ఈ యుద్ధముతో సీతాపహరణమునకు సంబంధం ఉందో లేదో తెలియదు. ఈ రక్తపు మరకలు ఎవరివో తెలియదు.

కాని ఇక్కడ ఒక యుద్ధము జరిగింది అన్నమాట వాస్తవము. కాని ఈ యుద్ధము ఇద్దరి మధ్య జరిగిందే కానీ, పెద్ద సైన్యము మధ్య జరిగింది కాదు. పెద్దసైన్యము వచ్చిన గుర్తులు కనిపించడం లేదు. ఇద్దరు యుద్ధం చేసుకుంటే ఒకడు చావాలి. మరొకడు గెలవాలి. కాబట్టి ఆ చచ్చినవాడు ఇక్కడే ఎక్కడో పడి ఉంటాడు. వాడిని పట్టుకుంటే మనకు సీత జాడతెలియవచ్చు. కాబట్టి ఆ ఇద్దరి గురించి నీవు నీ ఆయుధమును ప్రయోగించడం ఉచితం కాదు.

నీ భార్యను అపహరించడం క్షమించరాని నేరము. మనము ఆ నేరము చేసిన అపరాధిని పట్టి శిక్షిస్తాము. నీకు ఈ ప్రకృతి సాయం చేయడం లేదు అని అనుకుంటున్నావు. అలా అని ఎందుకు అనుకుం వు. దక్షిణ దిక్కుగా పొమ్మని చెప్పింది ఆ మూగజీవాలే కదా! ఇంక చెట్టు, పుట్టలు, పర్వతాలు, నదులు తాము చూచిన విషయాన్ని నీకు ఎలా తెలియజేయగలవు. వాటికి నీకు సాయం చేయాలని ఉన్నా చేయలేవు కదా! అందుకని శాంతం వహించు.

మనము ఇక్కడ ఉన్న మునులను, ఋషులను కలిసి వారి సాయంతో సీతను గురించి వెదుకుదాము. ఈ అడవి, పర్వతములు, నదీతీరములు అణువు అణువునా గాలిద్దాము. సీత జాడ తెలిసే వరకూ, సీతను అపహరించిన వాడు దొరికే వరకూ మనకు అన్ని లోకములు వెదుకుదాము. ఒక వేళ దేవతలు గానీ, దానవులు గానీ ఈ పని చేసి ఉంటే, వారికి ఒక అవకాశం ఇద్దాము. అప్పటికీ వారు దారికి రాకపోతే, అప్పుడు వారిని కఠినంగా శిక్షిద్దాము. ముందు మనము సామోపాయముతోనూ, మన ఉదాత్తమైన శీలము తోనూ, వినయంగా అడుగుదాము. వారు మాట వినకపోతే, అప్పుడు నీ పరాక్రమం చూపించవచ్చును.” అని రాముని శాంతింపజేసాడు. లక్ష్మణుడు.

శ్రీమద్రామాయణము
అరణ్యకాండము అరువది ఐదవ సర్గ సంపూర్ణము
ఓం తత్సత్ ఓం తత్సత్ ఓం తత్సత్

అరణ్యకాండే షట్షష్ఠితమః సర్గః (66) >>

Leave a Comment