Balakanda Sarga 31 In Telugu – బాలకాండ ఏకత్రింశః సర్గః

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. బాలకాండ లోని ఏకత్రింశః సర్గలో ఋషి విశ్వామిత్రుడు మిథిలా రాజ్యానికి జనక రాజు యొక్క ఆచారానికి హాజరయ్యేందుకు మరియు యుగాల నుండి జనకుని రాజభవనంలో పూజించబడుతున్న శివుని పవిత్రమైన విల్లును చూడటానికి కూడా ప్రయాణిస్తాడు. ఇతర ఋషులు రాముడికి సూచించారు, అతను కూడా తమతో పాటు ఆ అద్భుత విల్లును చూడమని అక్కడికి వెళ్ళవచ్చు. వారంతా సిద్ధ ఆశ్రమం నుండి గంగా నదికి ఉపనది అయిన సోనా నది వైపు వెళ్లి ఒక రాత్రి దాని ఒడ్డున విడిది చేస్తారు.

మిథిలాప్రస్థానమ్

అథ తాం రజనీం తత్ర కృతార్థౌ రామలక్ష్మణౌ |
ఊషతుర్ముదితౌ వీరౌ ప్రహృష్టేనాంతరాత్మనా ||

1

ప్రభాతాయాం తు శర్వర్యాం కృతపౌర్వాహ్ణికక్రియౌ |
విశ్వామిత్రమృషీంశ్చాన్యాన్ సహితావభిజగ్మతుః ||

2

అభివాద్య మునిశ్రేష్ఠం జ్వలంతమివ పావకమ్ |
ఊచతుర్మధురోదారం వాక్యం మధురభాషిణౌ ||

3

ఇమౌ స్మ మునిశార్దూల కింకరౌ సముపాగతౌ |
ఆజ్ఞాపయ యథేష్టం వై శాసనం కరవావ కిమ్ ||

4

ఏవముక్తాస్తతస్తాభ్యాం సర్వ ఏవ మహర్షయః |
విశ్వామిత్రం పురస్కృత్య రామం వచనమబ్రువన్ ||

5

మైథిలస్య నరశ్రేష్ఠ జనకస్య భవిష్యతి |
యజ్ఞః పరమధర్మిష్ఠస్తస్య యాస్యామహే వయమ్ ||

6

త్వం చైవ నరశార్దూల సహాస్మాభిర్గమిష్యసి |
అద్భుతం చ ధనూరత్నం తత్రైకం ద్రష్టుమర్హసి ||

7

తద్ధి పూర్వం నరశ్రేష్ఠ దత్తం సదసి దైవతైః |
అప్రమేయబలం ఘోరం మఖే పరమభాస్వరమ్ ||

8

నాస్య దేవా న గంధర్వా నాసురా న చ రాక్షసాః |
కర్తుమారోపణం శక్తా న కథంచన మానుషాః ||

9

ధనుషస్తస్య వీర్యం హి జిజ్ఞాసంతో మహీక్షితః |
న శేకురారోపయితుం రాజపుత్రా మహాబలాః ||

10

తద్ధనుర్నరశార్దూల మైథిలస్య మహాత్మనః |
తత్ర ద్రక్ష్యసి కాకుత్స్థ యజ్ఞం చాద్భుతదర్శనమ్ ||

11

తద్ధి యజ్ఞఫలం తేన మైథిలేనోత్తమం ధనుః |
యాచితం నరశార్దూల సునాభం సర్వదైవతైః ||

12

ఆయాగభూతం నృపతేస్తస్య వేశ్మని రాఘవ |
అర్చితం వివిధైర్గంధైర్ధూపైశ్చాగరుగంధిభిః ||

13

ఏవముక్త్వా మునివరః ప్రస్థానమకరోత్తదా |
సర్షిసంఘః సకాకుత్స్థ ఆమంత్ర్య వనదేవతాః ||

14

స్వస్తి వోఽస్తు గమిష్యామి సిద్ధః సిద్ధాశ్రమాదహమ్ |
ఉత్తరే జాహ్నవీతీరే హిమవంతం శిలోచ్చయమ్ ||

15

ప్రదక్షిణం తతః కృత్వా సిద్ధాశ్రమమనుత్తమమ్ |
ఉత్తరాం దిశముద్దిశ్య ప్రస్థాతుముపచక్రమే ||

16

తం ప్రయాంతం మునివరమన్వయాదనుసారిణామ్ |
శకటీశతమాత్రం చ ప్రయాతే బ్రహ్మవాదినామ్ ||

17 [ప్రయాణే]

మృగపక్షిగణాశ్చైవ సిద్ధాశ్రమనివాసినః |
అనుజగ్ముర్మహాత్మానం విశ్వామిత్రం మహామునిమ్ ||

18

నివర్తయామాస తతః పక్షిసంఘాన్మృగానపి |
తే గత్వా దూరమధ్వానం లంబమానే దివాకరే ||

19

వాసం చక్రుర్మునిగణాః శోణకూలే సమాగతాః |
తేఽస్తం గతే దినకరే స్నాత్వా హుతహుతాశనాః ||

20

విశ్వామిత్రం పురస్కృత్య నిషేదురమితౌజసః |
రామో హి సహసౌమిత్రిర్మునీంస్తానభిపూజ్య చ ||

21

అగ్రతో నిషసాదాథ విశ్వామిత్రస్య ధీమతః |
అథ రామో మహాతేజా విశ్వామిత్రం మహామునిమ్ ||

22

పప్రచ్ఛ నరశార్దూలః కౌతూహలసమన్వితః |
భగవన్కోన్వయం దేశః సమృద్ధవనశోభితః ||

23

శ్రోతుమిచ్ఛామి భద్రం తే వక్తుమర్హసి తత్త్వతః |
చోదితో రామవాక్యేన కథయామాస సువ్రతః |
తస్య దేశస్య నిఖిలమృషిమధ్యే మహాతపాః ||

24

Balakanda Sarga 31 In Telugu Pdf With Meaning

యాగమును సంరక్షించాము అన్న ఆనందంతో రామలక్ష్మణులు ఆ రాత్రి సుఖంగా నిద్రించారు.

మరునాడు ప్రాత:కాలమునే లేచి సంధ్యావందనాది కార్యములు పూర్తి చేసుకొని రామలక్ష్మణులు విశ్వామిత్రుడు, తదితర ఋషుల వద్దకు వెళ్లారు. వారు విశ్వామిత్రునికి భక్తితో నమస్కరించి ఇలా అన్నారు.

“ ఓ మహర్షీ! మేము నీ భటుల మాదిరి వచ్చినిలిచి ఉన్నాము. ఏమి చేయవలెనో ఆజ్ఞాపించండి.” అని చేతులుకట్టుకొని వినయంగా నిలబడ్డారు.

వారిని చూచిన మహర్షులు విశ్వామిత్రుని అనుమతితో ఇలా అన్నారు. ” ఓ రామా! మిథిలాధిపతి అయిన జనక మహారాజు ఒక యజ్ఞము చేయుచున్నాడు. మేము అందరమూ ఆ యజ్ఞమునకు పోవుచున్నాము. మీరు కూడా మా వెంట మిథిలకు వచ్చినచో అక్కడ ఉన్న ఒక మహాధనుస్సును చూడవచ్చును. ఆ ధనుస్సు సామాన్యమైనది కాదు. చాలా బలము కలది. భయంకరమైనది. ఆ ధనుస్సును

పూర్వము యజ్ఞములో దేవతలు జనకునికి ఇచ్చారు. దానిని దేవతలు, గంధర్వులు, అసురులు,రాక్షసులు ఎవరు కూడా ఎత్తలేరు. ఎక్కుపెట్టలేరు. ఇంక మానవుల సంగతి చెప్ప పనిలేదు కదా! అంతటి బలమైనది ఆ ధనుస్సు. ఎందుకంటే ఎంతో మంది రాజులు ఆ ధనుస్సును ఎత్తబోయి విఫలమయ్యారు. ఎవరూ ఆ ధనుస్సును ఎక్కుపెట్టలేకపోయారు. ప్రస్తుతము ఆ మహత్తర ధనుస్సు జనక మహారాజు పూజా మందిరములో పూజింపబడుతూ ఉంది.” అని పలికారు.

తరువాత విశ్వామిత్రుడు రామ లక్ష్మణులతో, తదితర ఋషులతో కూడా కలిసి మిథిలకు ప్రయాణము అయ్యాడు. అందరూ ఉత్తర దిక్కుగా వెళుతున్నారు. దాదాపు నూరు బండ్లలో అందరూ వెళు తున్నారు.

చాలా దూరము ప్రయాణము చేసి అందరూ శోణ నదీ తీరము చేరుకున్నారు. ఆ రాత్రికి అక్కడే గడపాలను కున్నారు. సాయంకాలము చేయవలసిన సంధ్యావందనము, అగ్ని కార్యములను పూర్తి చేసుకొని అందరూ విశ్వామిత్రుని ముందు కూర్చున్నారు. ఆ సమయంలో రాముడు విశ్వామితుని ఇలా అడిగాడు.

“ఓ మహర్షీ! ప్రస్తుతము మనకు ఉన్న వనము ఫలములతోనూ పుష్పములతోనూ శోభిల్లుచున్నది. ఈ వనము పేరు ఏమి? దీని గురించి నాకు తెలియజేయండి.” అని అడిగాడు. దానికి విశ్వామిత్రుడు ఇలా చెప్పసాగాడు.

శ్రీమద్రామాయణము
బాల కాండ
ముప్పది ఒకటవ సర్గ సంపూర్ణము.

ఓం తత్సత్ ఓంతత్సత్ ఓంతత్సత్.

బాలకాండ ద్వాత్రింశః సర్గః (32) >>

Leave a Comment