Gopika Geetham In Telugu – గోపికాగీతమ్

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. సాధారణ పాట అంతటా ఒకే టెంపోతో సాగిన శ్రావ్యమైన భక్తి పాటను గీతం అంటారు. అంగలో మార్పు, పునరవృతి, సంగతి వంటి అంశాలలో ఏ మార్పు గీతంలో ఉండవు. ఇవి సాధారణంగా 10/12 ఆవర్తనాలను కలిగి ఉంటాయి. గీతం మొత్తంలో ఖచ్చితమైన పల్లవి, అనుపల్లవి, చరణాలు అనే విభాగాలు లేవు. కొన్ని సందర్భాలలో గీతాలలో వీటిని మనం చూడవచ్చు. నిర్వచించిన విభాగాల కంటే కొన్ని గీతాలు ఎక్కువ విభాగాలను కలిగి ఉంటాయి (పల్లవి మొదలైనవి). ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు గోపికాగీతమ్ గురించి తెలుసుకుందాం…

Gopika Geetham Lyrics Telugu

గోపికాగీతమ్

గోప్యః :

జయతి తే ధికం జన్మనావ్రజశ్రయత ఇన్దిరా శశ్వ దత్ర హి,
దయిత దృశ్యతాం దిక్షుతావకాస్త్వయి ధృతాసవస్త్వాం విచిన్వతే.

1

శర దుదాశయే సాధుజాత సత్సరసిజోదర శ్రీముషా దృశా,
సురతనాథ తే శుల్కదాసికా వరద నిఘ్నతో నేహ కిం వధః.

2

విషజలాప్యయాద్వ్యాళరాక్షసాద్వర్షమారుతాద్వైద్యుతానలాత్,
వృషమయాత్మజాద్విశ్వతోభయాదృషభ! తే వయం రక్షితా ముహుః.

3

న ఖలు గోపికానన్దనో భవానఖిలదేహినామన్తరాత్మదృక్,
విఖనసార్థితో విశ్వగుప్తయే సఖ ఉదేయివాన్ సాత్వతాం కులే.

4

విరచితాభయం వృష్టిధుర్య తే శరణమీయుషాం సంసృతేర్భయాత్,
కరసరోరుహం కాన్త కామదం శిరసి దేహి నశ్రీ కరగ్రహమ్.

5

ప్రజజనార్తిహన్ వీరయోషితాం నిజజనస్మయధ్వంసనస్మిత,
భజ సఖే భవత్కిజ్కరీస్మ్స నో జలరుహాననం చారు దర్శయ.

6

ప్రణతదేహినాం పాపకర్శనం, తృణచరానుగం శ్రీనికేతనమ్,
ఫణిఫణార్పితం తే పదామ్బుజం, కృణు కుచేషు నః కృద్ధి హృచ్ఛయమ్.

7

మధురయా గిరా వల్గువాక్యయా బుధమనోజ్ఞయా పుష్కరేక్షణ,
విధికరీరిమా వీర ముహ్యతీరధరశీధునా ప్యాయయస్వ నః.

8

తవ కథామృతం తప్తజీవనం కవిభిరీడితం కల్మషాపహమ్,
శ్రవణమఙ్గళం శ్రీమదాతతం, భువి గృణంతి యే భూరిదా జనాః.

9

ప్రహసితం ప్రియ ప్రేమవీక్షణ విహరణం చ తే ధ్యానమఙ్గళమ్,
రహసి సంవిదో యా హృదిస్పృశః కుహక నో మనః క్షోభయన్తి హి.

10

చలసి యద్ర్వజాచ్చారయన్ పశూన్ నళినసున్దరం నాథ తే పదమ్,
శిలతృణాజ్కురై స్సీదతీతి నః కలిలతాం మనః కాస్త గచ్చతి.

11

ధినపరిక్షయే నీలకున్తలై ర్వనరుహాననం బిభ్రదావృతమ్,
ఘనరజస్స్వలందర్శయన్ ముహుర్మనసి నస్మ్ఫరం వీర యచ్ఛసి.

12

ప్రణతకామదం పద్మజార్చితం ధరణిమణ్ణనం ధ్యేయమాపది,
చరణపఙ్కజం శస్త్రమం చ తే రమణ నస్తనేష్వర్పయాధిహన్.

13

సురతవర్ధనం శోకనాశనం స్వరితవేణునా సుష్ఠు చుమ్బితమ్,
ఇతరరాగవిస్మారణం నృణాం వితర వీర నస్తే ధరామృతమ్.

14

అటతి యద్భవా నహ్నికాననం త్రుటి యుగాయతే త్వామపశ్యతామ్,
కుటిలకున్తలం శ్రీముఖంచ తే జడ ఉదీక్షతాం పక్ష్మకృద్ధశామ్.

15

పతిసుతాన్వయభ్రాతృబాన్ధవానతివిలజ్ఝ్య తే హ్యచ్యుతాగతాః,
గతివిదస్తవోద్గీతమోహితాః కితవ యోషితః కస్త్యజేన్నిశి.

16

రహసి సంవిదం హృచ్ఛయోదయం ప్రహసితాననం ప్రేమవీక్షణమ్,
బృహదురశ్ర్శియో వీక్ష్య ధామ తే ముహురతిస్పృహా ముహ్యతే మనః.

17

వ్రజజనౌకసాం వ్యక్తిరఙ్గ తే వృజినహస్త్యలం విశ్వమఙ్గళమ్,
త్యజ మనాక్చ నస్త్యత్స్పృహాత్మనాం స్వజనహృద్రుజాం యన్నిషూదనమ్.

18

యత్తే సుజాతచరణామ్బురుహం స్తనేషు
భీతాశ్శనైః ప్రియ దధీమహి కర్కశేషు,
తేనాటవీమటసి తద్వ ్యథతే న కింస్విత్
కూర్పాదిభిరమతి ధీర్భవదాయుషాం నః.

19

ఇతి గోపికా గీతమ్

మరిన్ని భక్తి గీతాలు

Leave a Comment