Sri Dattatreya Shodasopachara Pooja In Telugu – శ్రీ దత్తాత్రేయ షోడశోపచార పూజ

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారం. ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు శ్రీ దత్తాత్రేయ షోడశోపచార పూజా విధానం గురించి తెలుసుకుందాం…

Sri Dattatreya Shodasopachara Pooja Vidhanam

శ్రీ దత్తాత్రేయ షోడశోపచార పూజ విధానము

ధ్యానమ్:

(ఓం) గురుర్ర్బహ్మా గురుర్విష్టుర్గురుర్దేవో మహేశ్వరః ।
గురుస్సాక్షాత్పరబ్రహ్మా తస్మై శ్రీగురవే నమః ॥

1. ఆవాహనము:

ఆవాహయామి సద్భక్త్యా నిత్యానందం మహామతిమ్ ।
సర్వధర్మపరం నిత్యం పూర్ణానందకవిగ్రహమ్ ॥
శ్రీసద్గురుపరబ్రహ్మణే నమః ఆవాహయామి.

2. ఆననము:

కల్పద్రుమూలే మణివేదిమధ్యే, సింహాసనం స్వర్ణమయం సురత్నమ్ ।
విచిత్రవస్త్రాన్విత మచ్యుత ప్రభో, గృహాణ లక్ష్మీధరణీసమన్విత ॥
శ్రీసద్గురుపరబ్రహ్మణే నమః ఆసనం సమర్పయామి.

3. పాద్యము (పాదములు కడుగుట):

గంగాజలం సమానీతం సుగంధద్రవ్యసంయుతమ్ ।
పాద్యం గృహాణ భో స్వామిన్ ! తీర్థపాద దయాకర॥
శ్రీసద్గురుపరబ్రహ్మణే నమః పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి.

4. అర్ఘ్యము (చేతులు కడుగుట):

ధర్మస్వరూప ధర్మజ్ఞ ! తులసీదామ భూషణ ।
కంబుగ్రీవ మయా దత్తం గృహాణార్ఘ్యం నమోస్తుతే ॥
శ్రీ సద్గురుపరబ్రహ్మణే నమః హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి.

5. ఆచమనము (గొంతు తడుపుకొనుట):

జ్ఞానవైరాగ్యసంపన్న భవరోగైక భేషజ ।
గృహాణ త్వం మయా దత్త మిదమాచమనీయకమ్ ॥
శ్రీసద్గురుపరబ్రహ్మణే నమః ఆచమనీయం సమర్పయామి.

6. స్నానము:

గంగాదిపుణ్యసలిలైర్మయా నీతైశుస్మభావహైః ।
స్నాపయిష్యామ్యహమ్ భక్త్యా ప్రసన్నో భవ సద్గురో ॥
శ్రీసద్గురుపరబ్రహ్మణే నమః స్నానం సమర్పయామి.

7. వస్త్రము:

స్వర్ణాంచలం చిత్రవిచిత్రశోభితం కౌశేయయుగ్మం పరికల్పితం మయా ।
దామోదర ప్రావరణం గృహాణ మాయాచల ప్రాకృతదివ్యరూప ॥
శ్రీసద్గురుపరబ్రహ్మణే నమః వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి.

8. గంధము:

కస్తూరికా చన్దన కర్దమాని కాశ్మీర సంయోజిత గంధసారైః ।
విలేపనం స్వీకురు దేవదేవ ! శ్రీభూమి వక్షోజ విలేపనార్హమ్ ॥
శ్రీసద్గురుపరబ్రహ్మణే నమః హస్తయోః గంధం ధారయామి,

9. యజ్ఞోపవీతము:

తన్తుం తన్వన్ మయా భక్త్యా బ్రహ్మసూత్రం వినిర్మితమ్ ॥
దాస్యామి ధారణార్థం వై గృహాణ బ్రహ్మవిద్వర ॥
శ్రీసద్గురుపరబ్రహ్మణే నమః యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి. యజ్ఞోపవీత ధారణానంతరం
ఆచమనీయం సమర్పయామి.

10. పుష్పములు:

కల్హారైశ్చంపకైర్జాజీ పున్నాగైర్మల్లికాదిభిః ।
మన్హరైః పూజయిష్యామి స్వీకుర్వాచార్యసత్తమ ॥
శ్రీసద్గురుపరబ్రహ్మణే నమః పుష్పైః పూజయామి.

అథాంగపూజ:

ఓం తీర్థపాదాయ నమః – పాదౌ పూజయామి
ఓం బలాయ నమః – జజ్ఞే పూజయామి
ఓం ఆధారభూతాయ నమః – జానునీ పూజయామి
ఓం విశ్వపూజితాయ నమః – ఊరూ పూజయామి
ఓం జితేంద్రియాయ నమః – గుహ్యం పూజయామి
ఓం స్థితప్రజ్ఞాయ నమః – కటిం పూజయామి
ఓం మితాసనాయ నమః – ఉదరం పూజయామి
ఓం విశాల వక్షసే నమః – వక్షఃస్థలం పూజయామి
ఓం శుద్ధహృదయాయ నమః – హృదయం పూజయామి
ఓం శిష్య వత్సలాయ నమః – స్తనౌ పూజయామి
ఓం ఆత్మోద్ధారకాయ నమః – భుజౌ పూజయామి
ఓం దానహస్తాయ నమః – హస్తా పూజయామి
ఓం కంబుకంఠాయ నమః – కంఠం పూజయామి
ఓం ప్రసన్నవదనాయ నమః – ముఖం పూజయామి
ఓం మృదుభాషణాయ నమః – జిహ్వాం పూజయామి
ఓం కరుణాజలనిధయే నమః – నేత్రే పూజయామి
ఓం శాస్త్రానుసారిణే నమః – కర్ణా పూజయామి
ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః – సర్వాణ్యంగాని పూజయామి

11. ధూపము:

వనస్పతిరసైర్దివ్యైర్నానాగంధైస్సుసంయుతమ్ ।
ఆగ్నేయస్సర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రతిగృహ్యతామ్ ॥

12. దీపము:

జ్ఞానజ్యోతిస్వరూపస్త్వ మాత్మజ్ఞానప్రదాయక ॥
మృతవరా కృతం దీపం దాస్యామి స్వీకురు ప్రభో ॥
శ్రీ సద్గురుపరబ్రహ్మణే నమః దీపం దర్శయామి.

13. నైవేద్యము:

సత్యం చిత్తేన పరిషించామి । అమృతమస్తు అమృతోపస్తరణమసి స్వాహా ।

శ్లో ॥ పక్వాన్నం పంచభక్ష్యాణి గోఘృతం సూపసంయుతమ్ ।
లేహ్యం పేయం తథా చోష్యం స్వీకురు ప్రాణవల్లభ॥

ఓం ప్రాణాయ స్వాహా, ఓం అపానాయ స్వాహా, ఓం సమానాయ స్వాహా, ఉత్తరాపోశనం సమర్పయామి । హస్తప్రక్షాళనం సమర్పయామి । పాదప్రక్షాళనం సమర్పయామి । శుద్ధ మనీయం సమర్పయామి ।

14. తాంబూలము:

పూగీఫలై స్సకర్పూరై ర్నాగవల్లీదళై ర్యుతమ్ ।
ముక్తాచూర్ణ సమాయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతామ్ ॥
శ్రీ సద్గురుపరబ్రహ్మణే నమః తాంబూలం సమర్పయామి.

15. నీరాజనము:

నీరాజనమిదం జ్ఞాన దీపక సద్గుణాకర ।
పూర్వ మనోవాం స్వీకురు భజనప్రియ ॥
మంగళం జ్ఞానసంపన్న మంగళం సుజనప్రియ ।
మంగళం జగదుద్ధార మంగళం దేశికోత్తమ ॥
శ్రీసద్గురుపరబ్రహ్మణే నమః నీరాజనం సమర్పయామి.

16. మస్త్రపుష్పము:

శ్రద్ధా భక్త్యా హ్యక్షతైశ్చ హృత్పద్మసహితం గురో ।
మయార్పితం మస్త్రపుష్పం స్వీకురు శిష్యవత్సల ॥

నమః ప్రసన్నవదన నమః కారుణ్యసాగర ।
నమః కర్మఫలత్యాగిన్ నమః పాపనికృంతన ॥

నమోస్త్వనంతాయ సహస్రమూర్తయే, సహస్రపాదాక్షిశిరోరుబాహవే ।
సహస్రనామ్నే పురుషాయ శాశ్వతే, సహస్రకోటీ యుగధారిణే నమః ॥

శ్రీ సద్గురుపరబ్రహ్మణే నమః సప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి.

త్వమేవ మాతా చ పితా చ త్వమేవ, త్వమేవ బంధుశ్చ సఖా త్వమేవ ।
త్వమేవ విద్యా ద్రవిణం త్వమేవ, త్వమేవ సర్వం మమ దేవదేవ ॥

శ్రీసద్గురుపరబ్రహ్మణే నమః ఛత్ర మాచ్ఛాదయామి – చామరం వీజయామి – నృత్యం దర్శయామి – ఆందోళికానారోహయామి – అశ్వానారోహయామి – గజానారోహయామి సమస్త రాజోపచార, దేవోపచార, శక్త్యుపచార, భక్త్యుపచార పూజాం సమర్పయామి ।

మరిన్ని పూజా విధానాలు:

Leave a Comment