Sri Lalitha Moola Mantra Kavacham In Telugu | శ్రీ లలిత మూల మంత్ర కవచం

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. “కవచాలు” ఒక భావాల సంవద్ధత, మరియు మన సాహిత్య పరంగా అద్భుతమైన, అత్యుత్క్రాంత ఆలోచనల ప్రకటనల స్థలము. కవచాలు మనకి ఎంతో ప్రశాంతత మరియు, ఉల్లాస అన్ని కలిగి స్థాయి. దేవుని యందు భక్తి భావములు కలిగి శ్రద్ధతో మనసా వాచా ఆయనను స్తుతించిన చో మంచి జరుగునని ఈ కవచాలను ఆలపిస్తారు. ఒక్కొక దేవునికి ఒక్కొక్క కవచం అన్నట్టుగా… కవచముల గురించి క్లూప్తం గా ఈ క్రింద ఇచ్చిన లింకుల నందు ఇవ్వబడినది. అవి ఏమిటో తెలుసుకుందాం…

శ్రీ లలిత మూల మంత్ర కవచం

అస్యశ్రీలలితాకవచ స్తవరత్న మంత్రస్య ఆనందభైరవ ఋషి, అమృత విరాట్ ఛందః శ్రీ మహాత్రిపురసుందరీ లలితా పరాంబా దేవతా ఐం : బీజం హ్రీం : శక్తిః, శ్రీం : కీలకం” మమ శ్రీలలితాంబా ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే శ్రీ లలితాకవచస్తవరత్నం మంత్ర జపే వినియోగః |

 • ఐం – అంగుష్ఠాభ్యాం నమః
 • హ్రీం తర్జనీభ్యాం నమః 
 • శ్రీం – మధ్యమాభ్యాం నమః
 • శ్రీం – అనామికాభ్యాం నమః
 • హ్రీం – కనిష్ఠికాభ్యాం నమః 
 • ఐం – కరతలకరపృష్ఠాభ్యాంనమః
 • ఐం – హృదయాయ నమః
 • హ్రీం – శిరసేస్వాహా నమః
 • శ్రీం – శిఖాయైవషట్ నమః
 • శ్రీం – కవచాయహుం
 • హ్రీం – నేత్రత్రయావౌషట్
 • ఐం – అస్త్రాయ ఫట్
 • భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః||

ధ్యానమ్

శ్రీవిద్యాం పరిపూర్ణ మేరుశిఖరే బిందుత్రికోణే స్థితాం
వాగీశాది సమస్తభూతజననీం మంచే శివాకారకే
కామాక్షీం కరుణా రసార్ణవమయీం కామేశ్వరాంకస్థితాం
కాంతాం చిన్మయకామకోటినిలయాం శ్రీబ్రహ్మవిద్యాం భజే॥

1

పంచపూజాం కృత్వా – యోనిముద్రాం ప్రదర్శ్య
కకారః పాతు శీర్షం మే ఐకారః పాతు ఫాలకం
ఈ కారశ్చక్షుషీ పాతు శ్రోతౌరక్షేల్లకారకః

2

హ్రీంకారః పాతు నాసాగ్రం వక్త్రం వాగ్భవ సంజ్ఞకః
హ కారః పాతు కంఠం మే స కారః స్కంధదేశకం

3

కకారో హృదయం పాతు హకారో జఠరం తథా
అకారో నాభిదేశం తు హ్రీం కారః పాతు గుహ్యకం

4

కామకూటస్సదాపాతు కటిదేశం మమైవతు
సకారః పాతు చోరూమే కకారః పాతు జానునీ

5

లకారః పాతు జంఘేమే హ్రీం కారః పాతుగుల్ఫకౌ
శక్తికూటం సదా పాతు పాదౌ రక్షతు సర్వదా

6

మూలమన్తకృతం చైతత్కవచం యో జపేన్నరః
ప్రత్యహం నియతః ప్రాతస్తస్య లోకా వశంవదాః

7

శ్రీ లలితా మూల మంత్రం కవచమ్ సమాప్తమ్.

లలితార్యా కవచం

ఈలలితార్యా కవచం నిత్యం పఠించేవారికి ఆయురారోగ్యాలు, సకల సంపదలు చేకూరి అమ్మ కరుణ పరిపూర్ణంగా లభిస్తుంది.

అగస్త్య ఉవాచ :

హయగ్రీవ మహాప్రాజ్ఞ మమ జ్ఞానప్రదాయక,
లలితాకవచం బ్రూహి కరుణా మయి చేత్తవ.

హయగ్రీవ ఉవాచ :

నిదానం శ్రేయసామేత ల్లలితావర సంజ్ఞితమ్,
పఠతాం సర్వసిద్ధిస్స్యాత్తదిదం భక్తిత శ్మృణు.

లలితాపాతు శిరోమే లలాటమంబా మధుమతీరూపా,
భ్రూయుగ్మం చ భవానీ పుష్పశరా పాతు లోచనద్వంద్వమ్.

పాయాన్నాసాం బాలా సుభగా దంతాంశ్చ సుందరీజిహ్వామ్,
అధరోష్ఠమాది శక్తిశ్చ క్రేశీపాతుమే సదా చుబుకమ్
కామేశ్వర్యవతు కర్ణా కామాక్షీపాతు మే గండయోర్యుగ్మమ్
శృంగారనాయికాభ్యా వక్త్రం సింహాసనేశ్వర్యవతుగళమ్.

స్కంద ప్రసూశ్చపాతు స్కంధౌ బాహూచ పాటలాంగీమే,
పాణీచ పద్మనిలయా పాయాదనిశం నఖావళిం విజయా.

కోదండినీ చ వక్షః కుక్షింపాయా త్కులాచలాత్మభవా,
కల్యాణీత్వవతు లగ్నం కటించ పాయాత్కలాధర శిఖండా.

ఊరుద్వయం చ పాయా దుమా మృడానీ చ జానునీ రక్షేత్,
జంఘేచ షోడశీమే పాయాత్పాదౌ చ పాశసృణిహస్తా.

ప్రాతః పాతుపరా మాం మధ్యాహ్నే పాతుమాం మణిగృహాంతస్థా,
శర్వాణ్యవతుచసాయం పాయాద్రాత్రేచభైరవీసతతమ్.

భార్యాం రక్షతు గౌరీ పాయాత్సుత్రాంశ్చ బిందుగ్రహపీఠా,
శ్రీవిద్యా చ యశోమే శీలంచావ్యాచ్చిరం మహారాజ్జీ.

పవనమయి పావకమయి క్షోణీమయి వ్యోమమయి కృపీటమయి,
శ్రీమయిశశిమయిరవిమయి సమయమయి ప్రాణమయి శివమయీత్యాది.

కాళీ కపాలినీ శూలినీ భైరవీమాతంగీ పంచమి త్రిపురే,
వాగ్దేవీ వింధ్యవాసినీ బాలే భువనేశి పాలయ చిరంమామ్.

అభినవసింధూరాభా మంబత్వాం చింతయంతి యే హృదయే,
ఉపరినిపతంతి తేషా ముత్పలనయనా కటాక్ష కల్లోలాః

వర్గాష్ట్రపక్షి కాభిర్వశినీ ముఖాభిరధికృతాం భవతీమ్
చింతయతాం పీతవర్ణాం పాపోనిర్యాత్యయత్నతో వదనాత్
కనకలతావదౌరీం కర్ణవ్యాలోల కుండల ద్వితయామ్
ప్రహసితముఖీం భవతీం ధ్యాయంతో యేభవంతి మూర్ధన్యాః

శీర్షాంభోరుహ మధ్యే శీతలపీయూషవర్షిణీం భవతీమ్
అనుదినమనుచింతయతా మాయుష్యం భవతి పుష్కలమవన్యామ్.

మధుస్మితాం మదారుణనయనాం మాతంగకుంభవక్షోజామ్
చంద్రావతంసినీం త్వాం సతతం పశ్యంతి సుకృతినః కేచిత్.

లలితాయాస్త్పవరత్నం లలితపదాభిః ప్రణీతమార్యాభిః
అనుదినమనుచింతయతాం ఫలానివక్తుం ప్రగల్భతే నశివః
పూజాహోమస్తర్పణం స్యా న్మంత్రశక్తిప్రభావతః
పుష్పాజ్యతో యాభావే పి జపమాత్రేణ సిధ్యతి.

ఇతి శ్రీ లలితార్యాకవచస్తోత్రరత్నమ్.

Leave a Comment