Sri Lalitha Trishati Sthotram In Telugu | శ్రీ లలితా త్రిశతి స్తోత్రం

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. హిందూమత ధర్మములో స్తోత్రము అనగా స్థుతిస్తూ గానము చేసేది లేక ప్రశంశములతో కూడిన గానం (ప్రశంశా గానం) లేదా కీర్తన లేదా పాట. ఈ స్తోత్రములు దేవీ, శివుడు లేదా విష్ణువు కొరకు నిర్దేశింపబడినవి. స్తోత్రములు, ప్రసిద్ధిపొందిన ధార్మిక సాహిత్యం, వీటిని దైనందిన జీవితంలో నిత్యమూ ఉపయోగిస్తుంటారు. ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు శ్రీ లలితా త్రిశతి స్తోత్రము గురించి తెలుసుకుందాం…

Sri Lalitha Trishati Sthotram In Telugu

శ్రీ లలితా త్రిశతి స్తోత్రం

అస్యశ్రీలలితా త్రిశతీస్తోత్ర మహామంత్రస్య భగవాన్ హయగ్రీవ ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః శ్రీలలితామహేశ్వరీదేవతా ఐంబీజం సౌఃశక్తిః క్లీం కీలకం మమ చతుర్విధ ఫలపురుషార్థ సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ఐమిత్యాది భిరంగన్యాసకరన్యాసాః కార్యాః

ధ్యానమ్

అతిమధురచాపహస్తా మపరిమితామోదబాణ సౌభాగ్యాం
అరుణామతిశయ కరుణా మభినవకుళసుందరీ వందే.

హయగ్రీవ ఉవాచ:

కకార రూపాకల్యాణీ కల్యాణగుణశాలినీ
కల్యాణశైలనిలయా కమనీయా కళావతీ

1

కమలాక్షీ కల్మషఘ్నీ కరుణామృతసాగరః
కదంబకాననావాసా కదంబకుసుమప్రియా

2

కందర్పవిద్యాకందర్ప జనకాపాంగవీక్షణా
కర్పూరవీటీ సౌరభ్యకల్లోలితకకుప్తటా.

3

కలిదోషహరా కంజలోచనా కమ్రవిగ్రహా
కర్మాదిసాక్షిణి కారయిత్రీ కర్మఫలప్రదా.

4

ఏకారరూపా చైకాక్షర్యేకానే కాక్షరాకృతిః
ఏతత్తదిత్యనిర్దేశ్యా చైకానందచిదాకృతిః

5

ఏవమిత్యా గమాబోథ్యా చైకభక్తిమదర్చితా
ఏకాగ్రచిత్త నిర్ధ్యాతా చైషణారహితాదృతా.

6

ఏలాసుగంధిచికురా చైవః కూట వినాశినీ
ఏకభోగా చైకరసా చైకైశ్వర్య ప్రదాయినీ.

7

ఏకాతపత్రసామ్రాజ్యప్రదా చైకాంతపూజితా
ఏధమాన ప్రభాచైజ దనేజజ్జగదీశ్వరీ.

8

ఏకవీరాదిసంసేవ్యా చైకప్రాభవశాలినీ
ఈకారరూపిణీశిత్రీ చేప్సితార్థప్రదాయినీ

9

ఈదృగిత్య వినిర్దేశ్యా చేశ్వరత్వవిధాయినీ
ఈశానాది బ్రహ్మమయీ చేశత్వాద్యష్టసిద్ధిదా.

10

ఈక్షిత్రీక్షణసృష్టాండకోటిరీశ్వరవల్లభా
ఈడితాచేశ్వరార్ధాంగశరీరేశాధిదేవతా.

11

ఈశ్వరప్రేరణకరీ చేశతాండవసాక్షిణీ
ఈశ్వరోత్సంగనిలయా చేతిబాధా వినాశినీ.

12

ఈహారవిరహితా చేశశక్తిరీషత్సితాననా
లకారరూపా లలితా లక్ష్మీవాణీనిషేవితా.

13

లాకినీ లలనారూపా లసద్ధాడిమపాటలా
లలంతికాలసత్ఫాలా లలాటనయనార్చితా.

14

లక్షణోజ్జ్వలదివ్యాంగీ లక్షకోట్యండనాయికా
లక్ష్యార్థ లక్షణాగమ్యా లబ్ధకామాలతాతనుః

15

లలామరాజదళికా లంబముక్తాలాంచితా
లంబోదర ప్రసూర్లభ్యా లజ్జాఢ్యాలయవర్జితా

16

హ్రీంకారరూపాహ్రీంకార నిలయా హ్రీంపదప్రియా
హ్రీంకారబీజా హ్రీంకారమంత్రా హ్రీంకారలక్షణా.

17

హ్రీంకారజపసుప్రీతా హ్రీంమతిః హ్రీంవిభూషణా
హ్రీంశీలా హ్రీంపదారాధ్యా హ్రీంగర్భా హ్రీంపదాభిధా.

18

హ్రీంకారవాచ్యా హ్రీంకార పూజ్యా హ్రీంకారపీఠికా
హ్రీంకారవేద్యా హ్రీంకారచింత్యా హ్రీం హ్రీంశరీరిణీ.

19

హకారరూపా హలధృత్పూజితా హరిణేక్షణా
హరప్రియా హరారాధ్యా హరిబ్రహ్మేంద్రసేవితా

20

హయారూఢా సేవితాంఘ్రర్హయమేధసమర్చితా
హర్యక్షవాహనా హంసవాహనా హతదానవా

21

హత్యాది పాపశమనీ హరిదశ్వాదిసేవితా
హస్తికుంభోత్తుంగకుచా హస్తికృత్తిప్రియాంగనా.

22

హరిద్రాకుంకుమాదిగ్ధా హర్యశ్వాద్యమరార్చితా
హరికేశ సఖీహదివిద్యాహాలా మదాలసా.

23

సకారరూపా సర్వజ్ఞా సర్వేశీ సర్వమంగళా
సర్వకర్తీ సర్వధాత్రీ సర్వహంత్రీ సనాతనీ.

24

సర్వానవద్యా సర్వాంగసుందరీ సర్వసాక్షిణీ
సర్వాత్మికా సర్వసౌఖ్యధాత్రీ సర్వవిమోహినీ

25

సర్వాధారా సర్వగతా సర్వావగుణవర్జితా
ర్వారుణా సర్వమాతా సర్వాభరణభూషితా.

26

కకారార్థః కాలహంత్రీ కామేశీ కామితార్థదా
కామసంజీవినీ కల్యా కఠినస్తనమండలా.

27

కరభోరూః కళానాథముఖీ కచజితాంబుదా
కటాక్షస్యందికరుణా కపాలి ప్రాణనాయికా.

28

కారుణ్యవిగ్రహాకాంతా కాంతిధూతజపావళిః
కలాలాపా కంబుకంఠీ కరనిర్జితపల్లవా.

29

కల్పవల్లీ సమభుజా కస్తూరీతిలకోజ్జ్వలా
హకారార్థాహంసగతిర్హాటకాభరణోజ్జ్వలా.

30

హారహారికుచాభోగాహాకినీ హల్యవర్జితా
హరిత్పతిసమారాధ్యా హఠాత్కారహతాసురా.

31

హర్షప్రదా హవిర్భోక్తీహార్ధసంతమసాపహా
హల్లీ హాలాస్యసంతుష్టా హంసమం త్రార్థరూపిణీ.

32

హానోపాదాననిర్ముక్తా హర్షిణీ హరిసోదరీ
హాహాహూహూ ముఖస్తుత్యా హానివృద్ధివివర్జితా.

33

హయ్యంగవీనహృదయా హరికోపారుణాంశుకా
లకారార్థా లతాపూజ్యా లయస్థిత్యుద్భవేశ్వరీ

34

లాస్యదర్శనసంతుష్టా లాభాలాభవివర్జితా
లంఘ్యేతరాజ్ఞా లావణ్యశాలినీ లఘుసిద్ధిదా.

35

లాక్షారససవర్ణాభా లక్ష్మణాగ్రజపూజితా
లభ్యేతరా లబ్ధశస్తులభా లాంగలాయుథా.

36

లగ్నచామరహస్త శ్రీశారదాపరివీజితా
లజ్జాపదసమారాధ్యా లంపటా లకుళేశ్వరీ.

37

లబ్ధమానా లబ్ధరసా లబ్ధసంపత్సమున్నతిః
హ్రీంకారిణీ హ్రీంకారాదిÍంమథ్యా హ్రీంశిఖామణిః.

38

హ్రీంకారకుణ్ణాగ్ని శిఖా హ్రీంకారశశిచన్టికా
హ్రీంకార భాస్కరరుచిర్హీం కారామ్భోదచంచలా.

39

హ్రీంకారకన్దాంకురితా హ్రీంకారైకపరాయణా
హ్రీంకారదీర్ఘకా హంసీ హ్రీంకారోద్యానకేకినీ.

40

హ్రీంకారారణ్యహరిణీ హ్రీంకారావాలవల్లరీ
హ్రీంకారపంజరశుకీ హ్రీంకారాంగణదీపికా.

41

హ్రీంకార కందరాసింహీ హ్రీంకారాంబుజభృంగికా
హ్రీంకార సుమనోమాధ్వీ హ్రీం కారతరుశారికా.

42

సకారాఖ్యా సమరసా సకలోత్తమసంస్తుతా
సర్వవేదాంతతాత్పర్యభూమిస్సదసదాశ్రయా.

43

సకలాసచ్చిదానన్దా సాధ్వీ సద్గతిదాయినీ
సనకాదిమునిధ్యేయా సదాశివకుంటుంబినీ.

44

సకలాధిష్ఠానరూపా సత్త్వరూపా సమాకృతిః
సర్వప్రపంచనిర్మాత్రీ సమానాధికవర్జితా.

45

సర్వోత్తుంగా సంగహీనా సద్గుణా సకలేష్టదా
కకారిణీకావ్యలోలా కామేశ్వరమనోహరా.

46

కామేశ్వరప్రాణనాడీ కామేశోత్సంగవాసినీ
కామేశ్వరాలింగితాంగీ కామేశ్వరసుఖప్రదా.

47

కామేశ్వరప్రణయినీ కామేశ్వరవిలాసినీ
కామేశ్వరతపస్సిద్ధిః కామేశ్వరమనఃప్రియా

48

కామేశ్వరప్రాణనాథా కామేశ్వరవిమోహినీ
కామేశ్వర బ్రహ్మవిద్యా కామేశ్వరగృహేశ్వరీ.

49

కామేశ్వరాహ్లాదకరీ కామేశ్వరమహేశ్వరీ
కామేశ్వరీ కామకోటినిలయా కాంక్షితార్థదా.

50

లకారిణీ లబ్ధరూపా లబ్ధధీర్లబ్ధవాంఛితా
లబ్ధపాపమనోదూరా లబ్ధహజ్కారదుర్గమా.

51

లబ్ధశక్తిర్లబ్ధదేహో లబ్జెశ్వర్యసమున్నతిః
లబ్ధబుద్ధి ర్లబ్ధలీలా లబ్ధయౌవనశాలినీ.

52

లబ్ధాతిశయసర్వాంగసౌన్దర్యాలబ్ధవిభ్రమా
లబ్ధరాగా లబ్ధగతి ర్లబ్ధనానాగమస్థితిః

53

లబ్ధభోగా లబ్ధసుఖాలబ్ధ హర్షాభిపూజితా
ప్రీజ్కౌరమూర్తిరీజ్కౌరసౌధశృంగకపోతికా.

54

హ్రీజ్కౌరదుగ్ధాబ్ధిసుధా హ్రీజ్కౌరకమలేన్దిరా
హ్రీజ్కౌర మణిదీపార్చిŠజ్కౌర తరుశారికా.

55

హ్రీజ్కౌర పేటకమణిర్రీజ్కౌరాదర్శబిమ్బికా
ప్రీజ్కౌరకోశాసిలతా ప్రీజ్కౌరాస్థాననర్తకీ.

56

ప్రీజ్కౌరశుక్తికాముక్తా మణిగ్రీంకారబోధితా
హ్రీంకారమయసౌవర్ణస్తమ్భవిద్రుమపుత్రికా.

57

హ్రీంకారవేదోపనిషద్ధీంకారాధ్వరదక్షిణా
హ్రీంకార నన్దనారామనవకల్పవల్లరీ.

58

హ్రీంకార హిమవద్గంగా హ్రీంకారార్ణవకౌస్తుభా
హ్రీంకారమన్త సర్వస్వం హ్రీంకారపరసౌఖ్యదా.

59

హయగ్రీవః

ఇతీదం తే మయాఖ్యాతం దివ్యనామ్నాం శతత్రయం
రహస్యాతి రహస్యత్వాద్ధోపనీయం మహామునే.

60

శివవర్ణాని నామాని శ్రీదేవీ కథితాని వై
శక్త్యక్షరాణి నామాని కామేశకథితాని హి.

61

ఉభయాక్షరనామాని హ్యుభాభ్యాం కధితానివై
తదన్యైర్గధితం స్తోత్ర మేతస్య సదృశం కిము

62

నానేన సదృశం స్తోత్రం శ్రీదేవీ ప్రీతిదాయకం
లోకత్రయే2పి కల్యాణం సమ్భవేన్నాత్ర సంశయః

63

సూత:

ఇతి హయముఖగీతం స్తోత్ర రాజం నిశమ్య
ప్రగళితకలుషో౨ భూచ్చిత్తపర్యాప్తిమేత్య
నిజగురుమథ నత్వా కుంభజన్మా తదుక్తేః
పునరధికరహస్యం జ్ఞాతుమేవం జగాద.

64

అగస్త్య:

అశ్వానన మహాభాగ రహస్యమపి మే వద,
శివవర్ణాని కాన్యత్రశక్తివర్ణాని కానిహి
ఉభయోరపి వర్ణాని కాని మే వద దేశిక

65

శ్రీ హయగ్రీవః :

ఇతి పృష్టఃకుమ్భజేన హయగ్రీవో_వదత్పునః

66

తవగోప్యం కిమస్తీహ సాక్షాదంబాకటాక్షతః
ఇదం త్వతిరహస్యం తే వక్ష్యామి శృణు కుంభజ.

67

ఏతద్విజ్ఞానమాత్రేణ శ్రీవిద్యా సిద్ధిదా భవేత్
కత్రయం హద్వయం చైవ శైవోభాగః ప్రకీర్తితః

68

శక్త్యక్షరాణి శేషాణి హ్రీఙ్కార ఉభయాత్మకః
ఏవం విభాగమజ్ఞాత్వా శ్రీవిద్యాజపశీలినః

69

న తేషాం సిద్ధిదా విద్యా కల్పకోటి శతైరపి
చతుర్భిశ్శివచక్రైశ్చ శక్తిచక్రైశ్చ పంచభిః

70

నవచక్రైస్తు సంసిద్ధిం శ్రీచక్రం శివయోర్వపుః
త్రికోణమష్టకోణం చ దశకోణద్వయం తథా.

71

చతుర్దశారం చైతాని శక్తిచక్రాణి పంచ వై
బిన్దుశ్చాష్టదళం పద్మం పద్మం షోడశపత్రకమ్.

72

చతురశ్రంచ చత్వారి శివచక్రాణ్యనుక్రమాత్
త్రికోణే బైన్దనం క్లిష్ట మష్టారే ష్టదళాంబుజమ్.

73

దశారయోషోడశారం భూపురం భువనాశ్రకే
శైవానామపి శక్తానాం చక్రాణాంచ పరస్పరమ్.

74

అవినాభావసంబంధం యో జానాతి స చక్రవిత్
త్రికోణరూపిణీ శక్తిర్బిన్దురూపశ్శివస్మృతః

75

అవినాభావసమ్బన్ధస్తస్మాద్బిన్దు త్రికోణయోః
ఏవం విభాగమజ్ఞాత్వా శ్రీచక్రం యస్సమర్చయేత్.

76

న తత్ఫలమవాప్నోతి లలితామ్బా న తుష్యతి
యే చ జానంతి లోకే9_స్మిన్ శ్రీవిద్యాం చక్రవేదినః

77

సామాన్యవేదినస్తే వై విశేషజ్ఞోతిదుర్లభః
స్వయం విద్యావిశేషజ్ఞో విశేషజ్ఞం సమర్చయేత్.

78

తస్తెదేయం తతోగ్రాహ్యం శ్రీవిద్యాచక్రవేదినా
అంధంతమః ప్రవిశంతియే హ్యవిద్మాముపాసతే.

79

ఇతిశ్రుతిరపాహైతానవిద్యోపాసకాన్ పునః
విద్యానుపాసకానేవ నిందత్యారుణికీ శ్రుతిః

80

అశ్రుతాస్సశ్రుతాసశ్చ యజ్వానోయేప్య యజ్వనః
స్వర్యన్తోనాపేక్షంత ఇంద్రమగ్నించ యేవిదుః

81

సికతా ఇవ సంయంతి రశ్మిభిస్సముదీరితాః
అస్మాల్లోకాదముష్మాచ్చేత్యపాహారుణికీ శ్రుతిః

82

యః ప్రాప్తః పృశ్నిభావం వా యది వా శంకరస్స్వయం
తేనైవ లభ్యతే విద్యా శ్రీమత్పంచదశాక్షరీ

83

ఇతి తంత్రేషు బహుథా విద్యాయా మహిమోచ్యతే
మోక్షైక హేతువిద్యా సా శ్రీవిద్యైవ న సంశయః

84

న శీల్పాదిజ్ఞానయుక్తే విద్వచ్ఛబ్దః ప్రయుజ్యతే
మోకైకహేతువిద్యా సా శ్రీవిద్యైవ న సంశయః

85

తస్మా ద్విద్యావిదే దద్యాత్ ఖ్యాపయేత్తద్గుణాస్సుధీః
స్వయం విద్యావిశేషజ్ఞో విద్యామాహాత్మ్య వేద్యపి.

86

విద్యావిద్యం నార్చయేచ్చేత్కోవాతం పూజయే జ్జనః
ప్రసంగాదేవతదుక్తంతే ప్రకృతం శృణు కుంభజ

87

యఃకీర్తయేత్సకృద్భక్త్యా దివ్యాం నామ్నాం శతత్రయం
తస్య పుణ్యఫలం వక్ష్యే విస్తరేణ ఘటోద్భవ.

88

రహస్యనామసాహస్రపాఠే యత్ఫలమీరితం
తత్కోటికోటిగుణిత మేకనామజపాద్భవేత్.

89

కామేశ్వరాభ్యాం తదిదం కృతం నామ శతత్రయం
నాన్యేన తులయేదేతతో త్రేణాన్యకృతేన తు.

90

శ్రీయఃపరంపరా యస్య భావినీతూత్తరోత్తరం
తేనైవ లభ్యతేనామ్నాం త్రిశతీ సర్వకామదా.

91

అస్యానామ్నాం త్రిశత్యాస్తు మహిమాకేన వర్ణ్యతే
యాస్వయం శివయోర్వక్త పద్మాభ్యాం పరినిస్సృతా

92

నిత్యాషోడశి కారూపాన్విప్రానాదౌతు భోజయేత్
అభ్యక్తాన్ గంధతైలేన స్నాతాసుష్టేన వారిణా.

93

అభ్యర్చ్యవస్త్రగంధాద్యైః కామేశ్వర్యాదినామభిః
అవూపైశ్శర్క రాజ్యైశ్చ ఫలైః పుష్పైస్సుగంధిభిః

94

విద్యావిదో విశేషేణ భోజయేత్య్రోడశ ద్విజాన్
ఏవం నిత్యబలిం కుర్యాదాదౌబ్రాహ్మణభోజనే.

95

పశ్చాత్రిశత్యానామ్నాంతు బ్రాహ్మణాన్ క్రమశోర్చయేత్
తైలాభ్యంగాదికం దద్యాద్విభవేసతి భక్తితః

96

శుక్లప్రతిపదారభ్య పౌర్ణమాస్యావధిక్రమాత్
దివసే దివసే విప్రా భోజ్యా వింశతి సంఖ్యయా

97

దశభిః పంచభిర్వాపి త్రిభిరేకేన వాదినైః
త్రింశతష్టిం శతం విప్రాన్ భోజయేత్రిశతం క్రమాత్.

98

ఏవం యః కురుతే భక్త్యా జన్మమధ్యే సకృన్నరః
తస్యైవం సఫలం జన్మముక్తిస్తస్య కరే స్థితా.

99

రహస్యనామసాహసైరర్చనే. ప్యేవమేవహి
ఆదౌ నిత్యబలిం కుర్యాత్పశ్చాద్భాహ్మణభోజనమ్.

100

రహస్యనామసాహస్రమహిమా యో మయోదితః
సశీకరాణురత్రైకనామ్నో మహిమవారిధేః

101

వాగ్దేవీరచితే నామసాహస్రే యద్యదీరితం
తత్తత్ఫలమవాప్నోతి నామ్నో ప్యేకస్య కీర్తనాత్.

102

ఏతదన్యైర్ణపైస్తో త్రైరర్చనైర్యత్ఫలం భవేత్
తత్ఫలం కోటిగుణితం భవేన్నా మశతత్రయాత్.

103

రహస్యనామసాహస్రకోట్యావృత్త్యాస్తు యత్ఫలం
తద్భవేత్కోటి గుణితం నామత్రిశతకీర్తనాత్.

104

వాగ్దేవీరచితే స్తోత్రే తాదృశో మహిమా యది
సాక్షాత్కామేశకామేశీకృతే? స్మిన్ గృహ్యతామితి.

105

సకృత్సంకీర్తనాదేవ నామ్నామస్మిన్ శతత్రయే
భవేచ్చిత్తస్య పర్యాప్తిర్నూ నమన్యానపేక్షిణీ.

106

నజ్ఞాతవ్యమిత స్త్వన్యజ్జగత్సర్వం చ కుంభజ
యద్యత్సాధ్యతమం కార్యం తత్తదర్థమిదం జపేత్.

107

తత్తత్సిద్ధిమవాప్నోతి పశ్చాత్కార్యం పరీక్షయేత్
యేయే ప్రసంగాస్తంత్రేషు తైర్యత్సాధ్యతే ధ్రువమ్.

108

తత్సర్వం సిద్ధ్యతి క్షిప్రం నామత్రిశతకీర్తనాత్
ఆయుష్కరం పుష్టికరం పుత్రదం వశ్యకారకమ్

109

విద్యాప్రదం కీర్తికరం సుకవిత్వ ప్రదాయకం
సర్వసంపత్ప్రదం సర్వభోగదం సర్వసౌఖ్యదమ్.

110

సర్వాభీష్టప్రదం చైవ దేవీనామశతత్రయం
ఏతజ్ఞపపరో భూయా న్నాన్యదిచ్ఛేత్కదాచన.

111

ఏతత్కీర్తనసంతుష్టా శ్రీదేవీ లలితాంబికా
భక్తస్య యద్యదిష్టం స్యాత్తత్తత్పూరయతే ధ్రువమ్.

112

తస్మాత్కుంభోద్భవమునే కీర్తయ త్వమిదం సదా
అపరం కించిదపితే బోద్ధవ్యం నావశిష్యతే

113

ఇతి తే కధితం స్తోత్రం లలితా ప్రీతిదాయకం
నావిద్యావేదినే బ్రూయా న్నాభక్తాయ కదాచన.

114

న శఠాయ న దుష్టాయ నావిశ్వాసాయ కర్హిచిత్
యోబ్రూయాత్రిశతీం నామ్నాం తస్యానర్థో మహాన్భవేత్

115

ఇత్యాజ్ఞాశాంకరీ ప్రోక్తా తస్మాద్ధోప్యమిదం త్వయా
లలితాప్రేరితేనైవ మయోక్తం స్తోత్రముత్తమమ్.

116

రహస్యనామసాహస్రాదతిగోప్య మిదం మునే
ఏవముక్త్వా హయగ్రీవః కుంభజం తాపసోత్తమమ్.

117

స్తోత్రేణానేన లలితాంస్తుత్వా త్రిపురసుందరీమ్
ఆనందలహరీమగ్న మానవసస్స మవర్తత.

118

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే, ఉత్తరఖండే, హయగ్రీవాగస్త్య సంవాదే
లలితోపాఖ్యానే, సోత్రఖండే, లలితాంబా త్రిశతీ స్తోత్రరత్నమ్

మరిన్ని స్తోత్రములు:

Leave a Comment