Aranya Kanda Sarga 36 In Telugu – అరణ్యకాండ షట్త్రింశః సర్గః

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. అరణ్యకాండ షట్త్రింశః సర్గంలో, రాముడు సీతను మళ్లీ సాంత్విస్తాడు. రాముడు, లక్ష్మణుడితో కలిసి పంచవటిలో నివసిస్తుంటాడు. ఆ సమయంలో, శూర్పణఖా తన సోదరుడు ఖరుడికి జరిగిన అన్యాయాన్ని వివరిస్తూ, రాముడిపై ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని అతన్ని ప్రేరేపిస్తుంది. ఖరుడు తన రాక్షస సైన్యంతో రామునిపై దాడి చేయడానికి సిద్ధమవుతాడు.

సహాయైషణా

మారీచ శ్రూయతాం తాత వచనం మమ భాషతః |
ఆర్తోఽస్మి మమ చార్తస్య భవాన్ హి పరమా గతిః ||

1

జానీషే త్వం జనస్థానే యథా భ్రాతా ఖరో మమ |
దూషణశ్చ మహాబాహుః స్వసా శూర్పణఖా చ మే ||

2

త్రిశిరాశ్చ మహాతేజా రాక్షసః పిశితాశనః |
అన్యే చ బహవః శూరా లబ్ధలక్షా నిశాచరాః ||

3

వసంతి మన్నియోగేన నిత్యవాసం చ రాక్షసాః |
బాధమానా మహారణ్యే మునీన్ వై ధర్మచారిణః ||

4

చతుర్దశసహస్రాణి రక్షసాం భీమకర్మణామ్ |
శూరాణాం లబ్ధలక్షాణాం ఖరచిత్తానువర్తినామ్ ||

5

తే త్విదానీం జనస్థానే వసమానా మహాబలాః |
సంగతాః పరమాయత్తా రామేణ సహ సంయుగే ||

6

నానాప్రహరణోపేతాః ఖరప్రముఖరాక్షసాః |
తేన సంజాతరోషేణ రామేణ రణమూర్ధని ||

7

అనుక్త్వా పరుషం కించిచ్ఛరైర్వ్యాపారితం ధనుః |
చతుర్దశసహస్రాణి రక్షసాముగ్రతేజసామ్ ||

8

నిహతాని శరైస్తీక్ష్ణైర్మానుషేణ పదాతినా |
ఖరశ్చ నిహతః సంఖ్యే దూషణశ్చ నిపాతితః ||

9

హతశ్చ త్రిశిరాశ్చాపి నిర్భయా దండకాః కృతాః |
పిత్రా నిరస్తః క్రుద్ధేన సభార్యః క్షీణజీవితః ||

10

స హంతా తస్య సైన్యస్య రామః క్షత్రియపాంసనః |
దుఃశీలః కర్కశస్తీక్ష్ణో మూర్ఖో లుబ్ధోఽజితేంద్రియః ||

11

త్యక్త్వా ధర్మమధర్మాత్మా భూతానామహితే రతః |
యేన వైరం వినాఽరణ్యే సత్త్వమాశ్రిత్య కేవలమ్ ||

12

కర్ణనాసాపహరణాద్భగినీ మే విరూపితా |
తస్య భార్యాం జనస్థానాత్ సీతాం సురసుతోపమామ్ ||

13

ఆనయిష్యామి విక్రమ్య సహాయస్తత్ర మే భవ |
త్వయా హ్యహం సహాయేన పార్శ్వస్థేన మహాబల ||

14

భ్రాతృభిశ్చ సురాన్ యుద్ధే సమగ్రాన్నాభిచింతయే |
తత్సహాయో భవ త్వం మే సమర్థో హ్యసి రాక్షస ||

15

వీర్యే యుద్ధే చ దర్పే చ న హ్యస్తి సదృశస్తవ |
ఉపాయజ్ఞో మహాన్ శూరః సర్వమాయావిశారదః ||

16

ఏతదర్థమహం ప్రాప్తస్త్వత్సమీపం నిశాచర |
శృణు తత్ కర్మ సాహాయ్యే యత్కార్యం వచనాన్మమ ||

17

సౌవర్ణస్త్వం మృగో భూత్వా చిత్రో రజతబిందుభిః |
ఆశ్రమే తస్య రామస్య సీతాయాః ప్రముఖే చర ||

18

త్వాం తు నిఃసంశయం సీతా దృష్ట్వా తు మృగరూపిణమ్ |
గృహ్యతామితి భర్తారం లక్ష్మణం చాభిధాస్యతి ||

19

తతస్తయోరపాయే తు శూన్యే సీతాం యథాసుఖమ్ |
నిరాబాధో హరిష్యామి రాహుశ్చంద్రప్రభామివ ||

20

తతః పశ్చాత్సుఖం రామే భార్యాహరణకర్శితే |
విస్రబ్ధః ప్రహరిష్యామి కృతార్థేనాంతరాత్మనా ||

21

తస్య రామకథాం శ్రుత్వా మారీచస్య మహాత్మనః |
శుష్కం సమభవద్వక్త్రం పరిత్రస్తో బభూవ సః ||

22

ఓష్ఠౌ పరిలిహన్ శుష్కౌ నేత్రైరనిమిషైరివ |
మృతభూత ఇవార్తస్తు రావణం సముదైక్షత ||

23

స రావణం త్రస్తవిషణ్ణచేతా
మహావనే రామపరాక్రమజ్ఞః |
కృతాంజలిస్తత్త్వమువాచ వాక్యం
హితం చ తస్మై హితమాత్మనశ్చ ||

24

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే అరణ్యకాండే షట్త్రింశః సర్గః ||

Aranya Kanda Sarga 36 Meaning In Telugu PDF

మారీచుడు రావణుని కన్నా పెద్దవాడు. అందుకని రావణుడు మారీచుని గౌరవంగా సంబోధిస్తున్నాడు.

“ఓ తాతా! మారీచా! నేను చెప్పేమాటలను శ్రద్ధగా విను. ప్రస్తుతము నేను చాలా కష్టాలలో ఉన్నాను. నువ్వే నాకు మార్గం చూపించాలి. నా సోదరుడు ఖరుడు, దూషణుడు, వారి సేనాధిపతులు, 14,000 రాక్షస సేనలు, నరమాంస భక్షకుడైన త్రిశిరుడు, నా ఆజ్ఞమేరకు దండకారణ్యంలో స్థావరం ఏర్పరచుకొని జనస్థానంలో ఉంటున్నారు అని నీకు తెలుసు కదా!

ఈ మధ్య ఎవరో రాముడు అట. దండకారణ్యమునకు వచ్చాడు. మన వాళ్లు అతనిని ప్రతిఘటించారు. ఇద్దరి మధ్య పోరు సాగింది. మన వాళ్లు సాయుధులు, రథములు మొదలగు వాహనములు కలవారు. కాని ఆ రాముడు కేవలం ధనుస్సు మాత్రమే ఆయుధంగా కలవాడు. అతనికి ఏ వాహనమూ లేదు. కాని యుద్ధంలో రాముడు మన సేనలు 14,000 మందిని తుదముట్టించాడు. వారినే కాకుండా మహాబలవంతులు పరాక్రమవంతులు అయిన ఖరుని, దూషణుని, త్రిశిరుని కూడా చంపాడు.

ఇంతకూ ఆ రాముడు ఎవరంటే, అయోధ్యా రాజు దశరథుని కుమారుడు. రాముడు చిన్నప్పటినుండి దుష్టుడు. దుర్మార్గుడు. ఇంద్రియలోలుడు. ఎప్పుడూ ఇతరులను హింసిస్తూ ఉండేవాడు. అధర్మపరుడు అటువంటి రాముని ఆగడములు సహించలేక అతని తండ్రి దశరథుడు రాముని, భార్యాసహితంగా దేశంనుంచి వెళ్లగొట్టాడు. ఆ రాముడు ఇప్పుడు దండకారణ్యమునకు వచ్చాడు. మనవాళ్లను అన్యాయంగా అక్రమంగా చంపాడు.

మారీచా! అంతేకాదు. రాముడు ఇంకో ఘోరం కూడా చేసాడు. తనకే కదా బలం, దర్భం ఉన్నాయని విర్రవీగుతూ, ఏ పాపమూ ఎరుగని నా చెల్లెలు శూర్పణఖ ముక్కు చెవులు కోసి తన భార్యముందు నా చెల్లెలును అవమానించాడు. దీనికి ప్రతీకారము చెయ్యాలని నిశ్చయించుకున్నాను. రాముడు నా చెల్లెలును అవమానించాడు. కాబట్టి నేను కూడా అతని భార్యను అవమానించాలి. రాముని భార్యను అపహరించి లంకకు తీసుకొని రావాలి.

ఈ కార్యంలో నాకు నీ సహాయం కావాలి. ఎందుకంటే, నీవు నా పక్కన ఉంటే నాకు కొండంత బలం. నీ సహాయంతో నేను దేవతలను కూడా జయించగలను. నాకు సాయం చెయ్యడానికి నీవే సమర్థుడవు. నీ కన్నా బలవంతుడు, పరాక్రమ వంతుడు ముల్లోకాలలో ఎవరున్నారు. నీకు బలము, పరాక్రమమేకాదు, చతురోపాయములలో కూడా ప్రావీణ్యం ఉంది. ఉపాయంతో ఏ కార్యమునైనా సాధించగల నేర్పు ఉంది.

పైగా నీకు ఎన్నో మాయలు తెలుసు. అందుకనే నీ దగ్గరకు వచ్చాను. నీ సాయం అర్ధిస్తున్నాను. ఇంతకూ నీవు చేయాల్సిన పని ఏమిటంటే….. రాముడు, అతని భార్య సీత, అతని తమ్ముడు లక్ష్మణుడు దండకారణ్యంలో ఒక పర్ణశాలలో నివసిస్తున్నారు. నీవు ఒక బంగారు వర్ణం కల లేడి రూపం ధరించి, సీతకు కనపడేటట్టు అటు ఇటు సంచరించు. నీ అందమైన రూపం చూచి. సీత తనకు ఆ బంగారు లేడి కావాలి అని రాముని అడుగుతుంది. నిన్ను పట్టుకోడానికి, ముందు రాముడు, తరువాత లక్ష్మణుడు నీ వెంట వస్తారు. నీవు వారికి అందకుండా దూరంగా పరుగెత్తు. రామలక్ష్మణులు నిన్ను వెంబడిస్తారు.

అప్పుడు సీత ఒంటరిగా ఉంటుంది. అప్పుడు నేను సీతను అపహరిస్తాను.

తన భార్య సీత లేకపోవడంతో రాముడు మానసికంగా, శారీరకంగా బలం కోల్పోతాడు. అప్పుడు సమయం చూచి నేను రాముని సంహరిస్తాను. యుద్ధములో ప్రాణాలు కోల్పోయిన 14,000 మంది రాక్షసులకు, నా సోదరులు ఖర, దూషణాదులకు ఆత్మశాంతి కలిగిస్తాను. నా చెల్లెలు రాముని మీద పెంచుకున్న పగ, ప్రతీకారము చల్లారుస్తాను. నాకీ సాయం చేసి పెట్టు.” అని బతిమాలాడు.

రావణుడు చెబుతున్న కథ మారీచుడు శ్రద్ధగా విన్నాడు కానీ రాముని పేరు వినగానే మారీచునికి గొంతులో తడి ఆరిపోయింది. శరీరం వణికిపోయింది. పెదాలు ఎండిపోయాయి. అలాగే గుడ్లప్పగించి రావణుని వంక చూస్తున్నాడు. రావణుడు చెప్పడం ఆపి మారీచుని మొహంలోకి చూచాడు. మారీచుడు ధైర్యము కూడగట్టుకొని గొంతు సవరించుకొని రావణునితో ఇలా అన్నాడు.

శ్రీమద్రామాయణము
అరణ్యకాండము ముప్పది ఆరవ సర్గ సంపూర్ణము
ఓం తత్సత్ ఓం తత్సత్ ఓం తత్సత్

అరణ్యకాండ సప్తత్రింశః సర్గః (37) >>

Leave a Comment