Balakanda Sarga 34 In Telugu – బాలకాండ చతుస్త్రింశః సర్గః

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. బాలకాండ చతుస్త్రింశః సర్గః: రామాయణంలోని బాలకాండలో చతుస్త్రింశః సర్గం ఒక ముఖ్యమైన భాగం. ఈ సర్గలో విష్ణుమూర్తి వామనావతారాన్ని ధరించి, సుగ్రీవుడి సహాయంతో మహాబలివనితిని మోసగించి, ఆవిడలో హరికృష్ణుడు అవతరించాడని వివరిస్తుంది. సీతా హరణం గురించి విన్న రాముడు, లక్ష్మణుడు హనుమంతుని సహాయం తీసుకోవాలని నిర్ణయిస్తారు. రాముడి ధైర్యం, లక్ష్మణుడి నిబద్ధత హనుమంతుడిని ఆకర్షిస్తాయి.

విశ్వామిత్రవంశవర్ణనమ్

కృతోద్వాహే గతే తస్మిన్బ్రహ్మదత్తే చ రాఘవ |
అపుత్రః పుత్రలాభాయ పౌత్రీమిష్టిమకల్పయత్ ||

1

ఇష్ట్యాం తు వర్తమానాయాం కుశనాభం మహీపతిమ్ |
ఉవాచ పరమోదారః కుశో బ్రహ్మసుతస్తదా ||

2

పుత్ర తే సదృశః పుత్రో భవిష్యతి సుధార్మికః |
గాధిం ప్రాప్స్యసి తేన త్వం కీర్తిం లోకే చ శాశ్వతీమ్ ||

3

ఏవముక్త్వా కుశో రామ కుశనాభం మహీపతిమ్ |
జగామాకాశమావిశ్య బ్రహ్మలోకం సనాతనమ్ ||

4

కస్యచిత్త్వథ కాలస్య కుశనాభస్య ధీమతః |
జజ్ఞే పరమధర్మిష్ఠో గాధిరిత్యేవ నామతః ||

5

స పితా మమ కాకుత్స్థ గాధిః పరమధార్మికః |
కుశవంశప్రసూతోఽస్మి కౌశికో రఘునందన ||

6

పూర్వజా భగినీ చాపి మమ రాఘవ సువ్రతా |
నామ్నా సత్యవతీ నామ ఋచీకే ప్రతిపాదితా ||

7

సశరీరా గతా స్వర్గం భర్తారమనువర్తినీ |
కౌశికీ పరమోదారా సా ప్రవృత్తా మహానదీ ||

8

దివ్యా పుణ్యోదకా రమ్యా హిమవంతముపాశ్రితా |
లోకస్య హితకామార్థం ప్రవృత్తా భగినీ మమ ||

9

తతోఽహం హిమవత్పార్శ్వే వసామి నిరతః సుఖమ్ |
భగిన్యాం స్నేహసంయుక్తః కౌశిక్యాం రఘునందన ||

10

సా తు సత్యవతీ పుణ్యా సత్యే ధర్మే ప్రతిష్ఠితా |
పతివ్రతా మహాభాగా కౌశికీ సరితాం‍వరా ||

11

అహం హి నియమాద్రామ హిత్వా తాం సముపాగతః |
సిద్ధాశ్రమమనుప్రాప్య సిద్ధోఽస్మి తవ తేజసా ||

12

ఏషా రామ మమోత్పత్తిః స్వస్య వంశస్య కీర్తితా |
దేశస్య చ మహాబాహో యన్మాం త్వం పరిపృచ్ఛసి ||

13

గతోఽర్ధరాత్రః కాకుత్స్థ కథాః కథయతో మమ |
నిద్రామభ్యేహి భద్రం తే మా భూద్విఘ్నోఽధ్వనీహ నః ||

14

నిష్పందాస్తరవః సర్వే నిలీనా మృగపక్షిణః |
నైశేన తమసా వ్యాప్తా దిశశ్చ రఘునందన ||

15

శనైర్వియుజ్యతే సంధ్యా నభో నేత్రైరివావృతమ్ |
నక్షత్రతారాగహనం జ్యోతిర్భిరవభాసతే ||

16

ఉత్తిష్ఠతే చ శీతాంశుః శశీ లోకతమోనుదః |
హ్లాదయన్ ప్రాణినాం లోకే మనాంసి ప్రభయా విభో ||

17

నైశాని సర్వభూతాని ప్రచరంతి తతస్తతః |
యక్షరాక్షససంఘాశ్చ రౌద్రాశ్చ పిశితాశనాః ||

18

ఏవముక్త్వా మహాతేజా విరరామ మహామునిః |
సాధు సాధ్వితి తే సర్వే మునయో హ్యభ్యపూజయన్ ||

19

కుశికానామయం వంశో మహాన్ధర్మపరః సదా |
బ్రహ్మోపమా మహాత్మానః కుశవంశ్యా నరోత్తమాః ||

20

విశేషేణ భవానేవ విశ్వామిత్రో మహాయశాః |
కౌశికీ చ సరిచ్ఛ్రేష్ఠా కులోద్ద్యోతకరీ తవ ||

21

ఇతి తైర్మునిశార్దూలైః ప్రశస్తః కుశికాత్మజః |
నిద్రాముపాగమచ్ఛ్రీమానస్తం గత ఇవాంశుమాన్ ||

22

రామోఽపి సహసౌమిత్రిః కించిదాగతవిస్మయః |
ప్రశస్య మునిశార్దూలం నిద్రాం సముపసేవతే ||

23

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే బాలకాండే చతుస్త్రింశః సర్గః ||

Balakanda Sarga 34 Meaning In Telugu

ఆ ప్రకారంగా కుమార్తెల వివాహము వైభవంగా జరిపించాడు. కుశనాభుడు. కుమార్తెలు అత్తవారి ఇంటికి వెళ్లారు. అప్పుడు తనకు పుత్రసంతానము కావాలని అనుకున్నాడు కుశనాభుడు. పుత్రసంతానము కోసరము పుత్రకామేష్టి యాగము చేసాడు.

ఆయాగము జరుగుతున్న సమయములో కుశుడు తన కుమారుడైన కుశనాభునితో ఇలా అన్నాడు. “కుమారా! నీకు సకల సద్గుణ సంపన్నుడు ధార్మికుడు అయిన కుమారుడు జన్మించగలడు.” అనిపలికి తాను బ్రహ్మ లోకమునకు వెళ్లిపోయాడు.

కొంత కాలము జరిగింది. కుశనాభునకు గాధి అనే కుమారుడు జన్మించాడు. ఓ రామా! ఆ గాధి నా తండ్రి. శుకుని వంశమున పుట్టడం చేత నేను కౌశికుడు అనే పేరుతో కూడా పిలువబడు తున్నాను. నాకు ఒక జ్యేష్ట సోదరి (అక్కగారు) ఉండేది. ఆమెను నా తండ్రి గాధి ఋచకుడు అను వానికి ఇచ్చి వివాహము చేసాడు. ఆమె తన భర్తతో పాటు సశరీరంగా స్వర్గమునకు వెళ్లింది.

ఆమె ఈ భూమి మీద కౌశికి అనే పేరుతో ఒక మహానదిగా ప్రహిస్తూ ఉంది. దివ్యమైన పుణ్యోదకములతో కూడిన ఆ కౌశికీ నది సకల లోకములకు హితము కలిగించడం కోసరం హిమవత్పర్వతము మీద ప్రవహిస్తూ ఉంది. నేను నా సోదరి మీద ఉన్న ప్రేమతో ఆ మహానదీ తీరమున ఆశ్రమము నిర్మించుకొని తపస్సు చేసుకుంటున్నాను.

రామా! ఈ యాగము చేయుట కొరకు సిద్ధాశ్రమమునకు వచ్చాను. నీవలన యాగమును నిర్విఘ్నముగా పూర్తిచేయ గలిగాను. నా కార్యము సిద్ధించింది. ఓరామా! నీవు అడిగినట్టు నా గురించి, నా జన్మ గురించి నీకు చెప్పాను. రామా! ఇప్పటికే అర్ధ రాత్రి దాటినది. ఇంక మీరు నిద్రకు ఉపక్రమించండి. మరలా రేపు ఉదయమే మనము ప్రయాణము సాగించాలి కదా!” అని అన్నాడు విశ్వామిత్రుడు. విశ్వామిత్రుని వృత్తాంతమును విన్న రామ లక్ష్మణులు, మహా మునులుఅందరూ ఆయనను అభినందించారు.

“ఓ విశ్వామిత్ర మహర్షీ! మీ వలనకుశ వంశము పూజ్యమైనది. మీరు బ్రహ్మ దేవునితో సమానమైన వారు. మీ అక్కగారు పేరుతో ప్రవహించు కౌశికీ నది మీ వంశమునకు కీర్తి తెచ్చింది.” అని కౌశికీ నదిని పొగిడారు. తరువాత అందరూ తమ తమ నివాసములలో నిద్రకు ఉపక్రమించారు.

శ్రీమద్రామాయణము
బాలకాండ ముప్పదినాలుగవ సర్గ సంపూర్ణము.
ఓం తత్సత్ ఓం తత్సత్ ఓంతత్సత్.

బాలకాండ పంచత్రింశః సర్గః (35) >>

Leave a Comment