Bhu Suktam In Telugu – భూ సూక్తం

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు శ్రీ శివ భూ సూక్తం గురించి భక్తి యోగం లో తెలుసుకుందాం…

Bhu Suktam In Telugu Lyrics

భూ సూక్తం

ఓం భూమిర్భూమ్నా ద్యౌర్వరిణాఽంతరిక్షం మహిత్వా ।
ఉపస్థే తే దేవ్యదితేఽగ్నిమన్నాద-మన్నాద్యాయాదధే ॥

ఆఽయంగౌః పృశ్ఞిరక్రమీ-దసనన్మాతరం పునః ।
పితరం చ ప్రయంథ్-సువః ॥

త్రిగ్ంశద్ధామ విరాజతి వాక్పతంగాయ శిశ్రియే ।
ప్రత్యస్య వహద్యుభిః ॥

అస్య ప్రాణాదపానత్యంతశ్చరతి రోచనా ।
వ్యఖ్యన్-మహిషః సువః ॥

యత్త్వా క్రుద్ధః పరోవపమన్యునా యదవర్త్యా ।
సుకల్పమగ్నే తత్తవ పునస్త్వోద్దీపయామసి ॥

యత్తే మన్యుపరోప్తస్య పృథివీ-మనుదధ్వసే ।
ఆదిత్యా విశ్వే తద్దేవా వసవశ్చ సమాభరన్న్ ॥

మేదినీ దేవీ వసుంధరా స్యాద్వసుధా దేవీ వాసవీ ।
బ్రహ్మవర్చసః పితృణాం శ్రోత్రం చక్షుర్మనః ॥

దేవీ హిరణ్యగర్భిణీ దేవీ ప్రసోదరీ ।
సదనే సత్యాయనే సీద ।

సముద్రవతీ సావిత్రీ ఆహనో దేవీ మహ్యంగీ ।
మహో ధరణీ మహోఽత్యతిష్ఠత్ ॥

శృంగే శృంగే యజ్ఞే యజ్ఞే విభీషణీ ఇంద్రపత్నీ వ్యాపినీ సరసిజ ఇహ ।
వాయుమతీ జలశయనీ స్వయం ధారాజా సత్యంతో పరిమేదినీ
సోపరిధత్తంగాయ ॥

విష్ణుపత్నీం మహీం దేవీం మాధవీం మాధవప్రియామ్ ।
లక్ష్మీం ప్రియసఖీం దేవీం నమామ్యచ్యుతవల్లభామ్ ॥

ఓం ధనుర్ధరాయై విద్మహే సర్వసిద్ధ్యై చ ధీమహి ।
తన్నో ధరా ప్రచోదయాత్ ।

శృణ్వంతి శ్రోణామమృతస్య గోపాం పుణ్యామస్యా ఉపశృణోమి వాచమ్ ।
మహీందేవీం-విష్ణుపత్నీ మజూర్యాం ప్రతీచీమేనాగ్ం హవిషా యజామః ॥

త్రేధా విష్ణు-రురుగాయో విచక్రమే మహీం దివం పృథివీ-మంతరిక్షమ్ ।
తచ్ఛ్రోణైత్రిశవ ఇచ్ఛమానా పుణ్యగ్గ్ శ్లోకం-యజమానాయ కృణ్వతీ ॥

స్యోనాపృథివిభవానృక్షరానివేశనీ యచ్ఛానశ్శర్మ సప్రథాః ॥

అదితిర్దేవా గంధర్వా మనుష్యాః పితరో సురాస్తేషాగ్ం సర్వ భూతానాం మాతా మేదినీ మహతా మహీ ।
సావిత్రీ గాయత్రీ జగత్యుర్వీ పృథ్వీ బహులా విశ్వా భూతాకతమాకాయాసా సత్యేత్యమృతేతి వసిష్ఠః ॥

ఇక్షుశాలియవసస్యఫలాఢ్యే పారిజాత తరుశోభితమూలే ।
స్వర్ణ రత్న మణి మంటప మధ్యే చింతయేత్ సకల లోకధరిత్రీమ్ ॥

శ్యామాం-విచిత్రాం నవరత్న భూషితాం చతుర్భుజాం తుంగపయోధరాన్వితామ్ ।
ఇందీవరాక్షీం నవశాలి మంజరీం శుకం దధానాం శరణం భజామహే ॥

సక్తుమివ తితఉనా పునంతో యత్ర ధీరా మనసా వాచ మక్రత ।
అత్రా సఖాస్సఖ్యాని జానతే భద్రైషాం-లక్ష్మీర్నిహితాధివాచి ॥

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ॥

మరిన్ని భక్తి యోగం:

Leave a Comment