Durga Saptashati Pradhanika Rahasyam In Telugu | దుర్గా సప్తశతీ ప్రధానిక రహస్యం

Durga Saptashati Pradhanika Rahasyam In Telugu Lyrics

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. హిందూమత ధర్మములో స్తోత్రము అనగా స్థుతిస్తూ గానము చేసేది లేక ప్రశంశములతో కూడిన గానం (ప్రశంశా గానం) లేదా కీర్తన లేదా పాట. ఈ స్తోత్రములు దేవీ, శివుడు లేదా విష్ణువు కొరకు నిర్దేశింపబడినవి. స్తోత్రములు, ప్రసిద్ధిపొందిన ధార్మిక సాహిత్యం, వీటిని దైనందిన జీవితంలో నిత్యమూ ఉపయోగిస్తుంటారు. ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు దేవీ సూక్తం స్తోత్రము గురించి తెలుసుకుందాం…

దుర్గా సప్తశతీ ప్రధానిక రహస్యం

అస్య శ్రీసప్తశతీరహస్యత్రయస్య నారాయణ ఋషిః అనుష్టుప్చందః శ్రీమహాకాలీ మహాలక్ష్మీ మహాసరస్వత్యో దేవతా యథోక్తఫలావాప్త్యర్థం జపే వినియోగః |

రాజోవాచ |

భగవన్నవతారా మే చండికాయాస్త్వయోదితాః |
ఏతేషాం ప్రకృతిం బ్రహ్మన్ ప్రధానం వక్తుమర్హసి ||

ఆరాధ్యం యన్మయా దేవ్యాః స్వరూపం యేన చ ద్విజ |
విధినా బ్రూహి సకలం యథావత్ప్రణతస్య మే ||

ఋషిరువాచ |

ఇదం రహస్యం పరమమనాఖ్యేయం ప్రచక్షతే |
భక్తో సీతి న మే కించిత్తవావాచ్యం నరాధిప ||

సర్వస్యాద్యా మహాలక్ష్మీస్త్రిగుణా పరమేశ్వరీ |
లక్ష్యాలక్ష్యస్వరూపా సా వ్యాప్య కృత్స్నం వ్యవస్థితా ||

మాతులుంగం గదాం ఖేటం పానపాత్రం చ బిభ్రతీ |
నాగం లింగం చ యోనిం చ బిభ్రతీ నృప మూర్ధని ||

తప్తకాంచనవర్ణాభా తప్తకాంచనభూషణా |
శూన్యం తదఖిలం స్వేన పూరయామాస తేజసా ||

శూన్యం తదఖిలం లోకం విలోక్య పరమేశ్వరీ |
బభార రూపమపరం తమసా కేవలేన హి ||

సా భిన్నాంజనసంకాశా దంష్ట్రాంచితవరాననా |
విశాలలోచనా నారీ బభూవ తనుమధ్యమా ||

ఖడ్గపాత్రశిరఃఖేటైరలంకృతచతుర్భుజా |
కబంధహారం శిరసా బిభ్రాణా హి శిరఃస్రజమ్ ||

తాం ప్రోవాచ మహాలక్ష్మీస్తామసీం ప్రమదోత్తమామ్ |
దదామి తవ నామాని యాని కర్మాణి తాని తే ||

మహామాయా మహాకాలీ మహామారీ క్షుధా తృషా |
నిద్రా తృష్ణా చైకవీరా కాలరాత్రిర్దురత్యయా ||

ఇమాని తవ నామాని ప్రతిపాద్యాని కర్మభిః |
ఏభిః కర్మాణి తే జ్ఞాత్వా యోధీతే సోశ్నుతే సుఖమ్ ||

తామిత్యుక్త్వా మహాలక్ష్మీః స్వరూపమపరం నృప |
సత్త్వాఖ్యేనాతిశుద్ధేన గుణేనేందుప్రభం దధౌ ||

అక్షమాలాంకుశధరా వీణాపుస్తకధారిణీ |
సా బభూవ వరా నారీ నామాన్యస్యై చ సా దదౌ ||

మహావిద్యా మహావాణీ భారతీ వాక్ సరస్వతీ |
ఆర్యా బ్రాహ్మీ కామధేనుర్వేదగర్భా సురేశ్వరీ ||

అథోవాచ మహాలక్ష్మీర్మహాకాలీం సరస్వతీమ్ |
యువాం జనయతాం దేవ్యౌ మిథునే స్వానురూపతః ||

ఇత్యుక్త్వా తే మహాలక్ష్మీః ససర్జ మిథునం స్వయమ్ |
హిరణ్యగర్భౌ రుచిరౌ స్త్రీపుంసౌ కమలాసనౌ ||

బ్రహ్మన్ విధే విరించేతి ధాతరిత్యాహ తం నరమ్ |
శ్రీః పద్మే కమలే లక్ష్మీత్యాహ మాతా స్త్రియం చ తామ్ ||

మహాకాలీ భారతీ చ మిథునే సృజతః సహ |
ఏతయోరపి రూపాణి నామాని చ వదామి తే ||

నీలకంఠం రక్తబాహుం శ్వేతాంగం చంద్రశేఖరమ్ |
జనయామాస పురుషం మహాకాలీం సితాం స్త్రియమ్ ||

స రుద్రః శంకరః స్థాణుః కపర్దీ చ త్రిలోచనః |
త్రయీ విద్యా కామధేనుః సా స్త్రీ భాషా స్వరాక్షరా ||

సరస్వతీ స్త్రియం గౌరీం కృష్ణం చ పురుషం నృప |
జనయామాస నామాని తయోరపి వదామి తే ||

విష్ణుః కృష్ణో హృషీకేశో వాసుదేవో జనార్దనః |
ఉమా గౌరీ సతీ చండీ సుందరీ సుభగా శివా ||

ఏవం యువతయః సద్యః పురుషత్వం ప్రపేదిరే |
చక్షుష్మంతో2 నుపశ్యంతి నేతరే తద్విదో జనాః ||

బ్రహ్మణే ప్రదదౌ పత్నీం మహాలక్ష్మీర్నృప త్రయీమ్ |
రుద్రాయ గౌరీం వరదాం వాసుదేవాయ చ శ్రియమ్ ||

స్వరయా సహ సంభూయ విరించోండమజీజనత్ |
బిభేద భగవాన్ రుద్రస్తదౌర్యా సహ వీర్యవాన్ ||

అండమధ్యే ప్రధానాది కార్యజాతమభూన్నృప |
మహాభూతాత్మకం సర్వం జగత్ స్థావరజంగమమ్ ||

పుపోష పాలయామాస తల్లక్ష్మ్యా సహ కేశవః |
మహాలక్ష్మీరేవమజా రాజన్ సర్వేశ్వరేశ్వరీ ||

నిరాకారా చ సాకారా సైవ నానాభిధానభృత్ |
నామాంతరైర్నిరూప్యెషా నామ్నా నాన్యేన కేనచిత్ ||

ఇతి ప్రాధానికం రహస్యం సంపూర్ణమ్ |

మరిన్ని స్తోత్రాలు:

Leave a Comment