Sri Venkateswara Suprabhatam In Telugu – శ్రీ వెంకటేశ్వర సుప్రభాతం

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం కలియుగ వైకుంఠపతి వేంకటేశ్వరుని సుప్రభాత సేవలో కీర్తించే స్తోత్రము. “సు-ప్రభాతము” అనగా “మంచి ఉదయం” అని అర్ధం. హిందూ పూజా విధానాలలోను, ప్రత్యేకించి శ్రీవైష్ణవం ఆచార పరంపరలోను, భగవంతుని పూజామూర్తికి అనేకమైన సేవలు (షోడశోపచారములు) నిర్వహించే సంప్రదాయం ఉంది. ఇలాంటి సేవలలోనిదే సుప్రభాత సేవ. ఆ సుప్రభాత సేవా సమయంలో చేసే కీర్తననే “సుప్రభాతం” అని అంటారు.

Sri Venkateswara Suprabhatam Telugu Lyrics

శ్రీ వెంకటేశ్వర సుప్రభాతం

కౌసల్యాసుప్రజా రామ పూర్వా సంధ్యా ప్రవర్తతే|
ఉత్తిష్ఠ నరశార్దూల కర్తవ్యం దైవమాహ్నికమ్ ॥

1

ఉత్తిష్ఠ త్తిష్ఠ గోవింద ఉ త్తిష్ఠ గరుడధ్వజ |
ఉత్తిష్ఠ కమలాకా న్త త్రైలోక్యం మంగళం కురు ॥

2

మాతస్సమస్తజగతాం మధుకైటభారేః
వక్షోవిహారిణి మనోహరదివ్యమూ ర్తే |
శ్రీస్వామిని శ్రితజనప్రియదానశీలే
శ్రీవేంక టేశదయితే తవ సుప్రభాతమ్ ॥

3

తవ సుప్రభాతమరవిందలోచనే
భవతు ప్రసన్నముఖచంద్రమండలే |
విధిశంక రేన్ద్రవనితాభిరర్చితే
వృషశైలనాథదయితే దయానిధే ॥

4

అత్ర్యాదిస ప్తఋషయస్సముపాస్య సంధ్యాం
ఆకాశసింధుకమలాని మనోహరాణి |
ఆదాయ పాదయుగమర్చయితుం ప్రపన్నాః
శేషాద్రి శేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్ ॥

5

పంచాననాబ్జభవషణ్ముఖవాసవాద్యాః
త్రైవిక్రమాదిచరితం విబుధాః స్తువంతి |
భాషాపతిః పఠతి వాసరశుద్ధిమారాత్
శేషాద్రి శేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్॥

6

ఈషత్ప్రఫుల్ల సరసీరుహనారి కేళ
పూగద్రుమాదిసుమనోహరపాలికానామ్|
ఆవాతి మందమనిలః సహ దివ్యగంధైః
శేషాద్రి శేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్ ॥

7

ఉన్మీల్య నేత్రయుగము త్తమపంజరస్థాః
పాత్రావశిష్టకదలీఫలపాయసాని|
భుక్త్వా సలీలమథ కేళిశుకాః పఠంతి
శేషాద్రి శేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్ |

8

తంత్రీప్రకర్షమధురస్వనయా విపంచ్యా
గాయత్యనంతచరితం తవ నారదోపి |
భాషాసమగ్రమసకృత్కరచారరమ్యం
శేషాద్రిశేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్ ||

9

భృంగావళీ చ మకరందరసానువిద్ధ
ఝుంకారగీతనినదైః సహ సేవనాయ |
నిర్యాత్యుపాంతసరసీకమలోదరేభ్యః
శేషాద్రిశేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్ ॥

10

యోషాగణేన వరదధ్ని విమధ్యమానే
ఘోషాలయేషు దధిమంథన తీవ్రఘోషాః |
రోషాత్కలిం విదధతే కకుభశ్చ కుంభాః
శేషాద్రిశేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్ ॥

11

పద్మేశమిత్రశతపత్రగతాళివర్గాః
హర్తుం శ్రియం కువలయస్య నిజాంగలక్ష్మ్యా|
భేరీనినాదమివ బిభ్రతి తీవ్రనాదం
శేషాద్రిశేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్ ॥

12

శ్రీమన్న భీష్టవరదాఖిలలోకబంధో
శ్రీశ్రీనివాస జగదేకదయైకసింధో|
శ్రీదేవతాగృహభుజాంతరదివ్యమూ ర్తే
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ ॥

13

శ్రీస్వామిపుష్కరిణికాప్ల వనిర్మలాంగాః
శ్రేయోర్థినో హరవిరించిసనందనాద్యాః |
ద్వారే వసంతి వరవేత్రహతో త్తమాంగాః
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ ॥

14

శ్రీకేషశై లగరుడాచల వేంకటాద్రి
నారాయణాద్రివృషధాద్రివృషాద్రిముఖ్యామ్ ।
ఆధ్యాం త్వదీయవసతేరనిశం వదంతి
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ ||

15

సేవాపరాః శివసురేశకృశానుధర్మ
రక్షోంబునాథపసమానధనాధినాథాః ।
బద్ధాంజలి ప్రవిలసన్ని జశీర్షదేశాః
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ ॥

16

ధాటీషు తే విహగరాజమృగాధిరాజ
నాగాధిరాజగజరాజహయాధిరాజాః |
స్వస్వాధికారమహిమాధిక మర్థయంతే
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ ॥

17

సూర్యేందుభౌమబుధవాక్పతికావ్యసౌరి
స్వర్భానుకేతుదివిషత్పరిషత్ప్రధానాః |
త్వద్దాసదాసచరమావధిదాసదాసాః
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ ॥

18

త్వత్పాదధూళిభరితస్ఫురితో త్తమాంగాః
స్వర్గాపవర్గనిర పేక్షనిజాంతరంగాః |
కల్పాగమాకలనయా కులతాం లభంతే
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ ॥

19

త్వన్గోపురాగ్రశిఖరాణి నిరీక్షమాణాః
స్వర్గాపవర్గపదవీం పరమాం శ్రయంతః |
మర్త్యా మనుష్యభువనే మతిమాశ్రయన్త్
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ ||

20

శ్రీభూమినాయక దయాది గుణామృతాబ్దే
దేవాధిదేవ జగదేకశరణ్యమూ ర్తే |
శ్రీమన్ననంత గరుడాదిభిరర్చితాంఫ్రే
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ ॥

21

శ్రీపద్మనాభ పురుషోత్తమ వాసుదేవ
వైకుంఠ మాధవ జనార్ధన చక్రపాణే |
శ్రీవత్సచిహ్న శరణాగతపారిజాత
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ ||

22

కందర్పదర్పహరసుందరదివ్యమూర్తే
కాంతాకుచాంబురుహకుట్మలలోలదృష్టే |
కల్యాణనిర్మలగుణాకర దివ్యకీర్తే
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ ||

23

మీనాకృతే కమఠ కోల నృసింహ వర్ణి
స్వామి పరశ్వథతపోధన రామచంద్ర |
శేషాంశరామ యదునందన కల్కిరూప
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ ||

24

ఏలాలవంగఘనసారసుగంధితీర్థం
దివ్యం వియత్సరితి హేమఘటేషు పూర్ణమ్|
ధృత్వాద్య వైదిక శిఖామణయః ప్రహృష్టాః
తిష్ఠంతి వేంకటపతే తవ సుప్రభాతమ్ ||

25

భాస్వానుదేతి వికచాని సరోరుహాణి
సంపూరయంతి నినదైః కకుభో విహంగాః |
శ్రీవైష్ణవాః సతతమర్థితమంగళాస్తే
ధామాశ్రయంతి తవ వేంకట సుప్రభాతమ్ ॥

26

బ్రహ్మాదయస్సురవరాస్సమహర్షయ స్తే
సంతస్సనందనముఖా స్త్వథ యోగివర్యాః |
ధామాంతికే తవ హి మంగళవస్తుహస్తాః
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ ||

27

లక్ష్మీనివాస నిరవద్యగుణైకసింధో
సంసారసాగరసము త్తరణైక సేతో |
వేదాంతవేద్య నిజవై భవభ క్త భోగ్య
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ ||

28

ఇత్థం వృషాచలపతేరిహ సుప్రభాతం
యే మానవాః ప్రతిదినం పఠితుం ప్రవృత్తాః |
తేషాం ప్రభాతసమయే స్మృతిరంగభాజాం
ప్రజ్ఞాం పరార్థసులభాం పరమాం ప్రసూతే ॥

29

ఇతి శ్రీవేంకటేశసుప్రభాతం సమాప్తమ్

మరిన్ని కీర్తనలు:

Leave a Comment