Sri Shiva Kavacha Stotram In Telugu – శ్రీ శివ కవచ స్తోత్రమ్

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. హిందూమత ధర్మములో స్తోత్రము అనగా స్థుతిస్తూ గానము చేసేది లేక ప్రశంశములతో కూడిన గానం (ప్రశంశా గానం) లేదా కీర్తన లేదా పాట. ఈ స్తోత్రములు దేవీ, శివుడు లేదా విష్ణువు కొరకు నిర్దేశింపబడినవి. స్తోత్రములు, ప్రసిద్ధిపొందిన ధార్మిక సాహిత్యం, వీటిని దైనందిన జీవితంలో నిత్యమూ ఉపయోగిస్తుంటారు. ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు శ్రీ శివ కవచ స్తోత్రమ్ గురించి తెలుసుకుందాం…

Sri Shiva Kavacham Telugu Lyrics

శ్రీ శివ కవచ స్తోత్రమ్

అథ ధ్యానమ్
వజ్ర దంష్ట్రం త్రినయనం కాలకంఠ మరిందమమ్।
సహస్ర కర మత్యుగ్రం వందే శంభు ముమాపతిమ్॥

1

అథాపరం సర్వ పురాణ గుహ్యం నిశ్శేష పాపౌఘ హరం పవిత్రం।
జయప్రదం సర్వ విపత్ప్రమోచనం వక్ష్యామి శైవం కవచం హితాయ తే ॥

2

ఋషభ ఉవాచ :
నమస్కృత్వా మహాదేవం విశ్వ వ్యాపిన మీశ్వరం।
వక్ష్యే శివమయం వర్మ సర్వ రక్షాకరం నృణామ్॥

3

శుచౌ దేశే సమాసీనో యథావత్కల్పితాసనః।
జితేంద్రియోజిత ప్రాణశ్చింతయే చ్ఛివ మవ్యయమ్॥

4

హృత్పుండరీకాంతర సన్నివిష్టం స్వతేజసా వ్యాప్త నభోవకాశం।
ఆతీంద్రియంయే సూక్ష్మమనంత మాద్యం ధ్యాయేత్పరానందమయం॥

మహేశమ్ || 5

ధ్యానావధూతాఖిలకర్మ-బంధ శ్చిరం చిదానంద నిమగ్నచేతాః।
షడక్షరన్యాస సమాహితాత్మా శైవేన కుర్యాత్కవచేన రక్షామ్॥

6

మాం పాతు దేవోఖిలదేవతాత్మా సంసారకూపే పతితం గభీరే।
త్వన్నామ దివ్యం పరమంత్రమూలం ధునోతు మే సర్వ మఘం హృదిస్థమ్॥

7

సర్వత్ర మాం రక్షతు విశ్వమూర్తిః జ్యోతిర్మయానందఘన శ్చిదాత్మా।
అణోరణీయానురు శక్తిరేకః స ఈశ్వరః పాతు భయాద శేషాత్॥

8

యో భూ స్వరూపేణ బిభర్తివిశ్వం పాయాత్స భూమేర్గిరిశోష్ట మూర్తిః।
యో పాం స్వరూపేణ నృణాం కరోతి సంజీవనం సో వతు మాం జలేభ్య॥

9

కల్పావసానే భువనాని దగ్ధ్వ సర్వాణి యో నృత్యతి భూరిలీలః।
స కాలరుద్రో2 వతు మాం దవాగ్నే ర్వాత్యాది భీతేరఖిలాచ్చ తాపాత్॥

10

ప్రదీప్తవిద్యుత్కనకావభాసో విద్యావరాభీతి కుఠారపాణిః।
చతుర్ముఖ స్తత్పురుషస్త్రినేత్రః ప్రాచ్యాం స్థితో రక్షతు మా మజస్రమ్॥

11

కుఠార ఖేటాంకుశ పాశ శూల కపాల మాలాగ్నికణాన్ దధానః।
చతుర్ముఖో నీలరుచిస్త్రిణేత్రః పాయా దఘోరో దిశిదక్షిణస్యామ్॥

12

కుందేందు శంఖస్ఫటికావభాసో వేదాక్షమాలా వరదాభయాంకః।
త్ర్యక్షశ్చతుర్వక్త్ర ఉరుప్రభావః సద్యోధిజాతో 2వతు మాం ప్రతీచ్యామ్॥

13

వరాక్షమాలాభయ టంకైహస్తః సరోజ కింజల్కసమానవర్ణః।
త్రిలోచనశ్చారుచతుర్ముఖో మాం పాయా దుదీచ్యాం దిశి వామదేవః॥

14

వేదాభయే ష్టాంకుశ పాశటంక కపాల ఢక్కాక్షర శూలపాణిః।
సితద్యతిః పంచముఖో వతాన్మాం ఈశాన ఊర్ధ్వం పరమప్రకాశః॥

15

మూర్ధాన మవ్వాన్మమ చంద్రమౌళిఃస్ఫాలం మమావ్యాదథ ఫాలనేత్రః।
నేత్రే మమావ్యా ద్భగనేత్రహరీ నాసాం సదా రక్షతు విశ్వనాథః॥

16

పాయా చ్ఛుతీమే శ్రుతిగీతకీర్తిః కపోల మవ్యాత్సతతం కపాలీ।
వక్త్రం సదా రక్షతు పంచవక్త్రో జిహ్వాం సదా రక్షతు వేదజిహ్వః॥

17

కంఠం గిరీశోవతు నీలకంఠః పాణిద్వయం పాతు పినాకపాణిః।
దోర్మూల మవ్యాన్మమ ధర్మభాహు ర్వక్షస్థలం దక్షమఖాంతకో వ్యాత్॥

18

మమోదరం పాతు గిరీంద్ర ధన్వా మధ్యం మమావ్యా న్మదనాంతకారీ।
హేరంబతాతో మమ పాతు నాభిం పాయాత్కటిం ధూర్జటిరీశ్వరో మే॥

19

ఊరుద్వయం పాతు కుబేరమిత్రో జానుద్వయం మే జగదీశ్వరో వ్యాత్।
జంఘాయుగం పుంగవకేతురవ్వా త్పాదౌ మమావ్యాత్సుర వంద్యపాదః ॥

20

మహేశ్వరః పాతు దినాద్యామే మాం మధ్యయామేవతు వామదేవః।
త్రిలోచనః పాతు తృతీయ యామే వృషధ్వజః పాతు దినాంత్యయామే॥

21

పాయాన్నిశాదౌ శశిశేఖరో మాం గంగాధరో రక్షతు మాం నిశీథే।
గౌరీపతిః పాతు నిశావసానే మృత్యుంజయో రక్షతు సర్వకాలమ్॥

22

అంతఃస్థితం రక్షతు శంకరో మాం స్థాణుః సదా పాతు బహిఃస్థితం మామ్।
తదంతరే పాతు పతిః పశూనాం సదాశివో రక్షతు మాం సమంతాత్॥

23

తిష్ఠంత మవ్వాద్భువనైకనాథః పాయాద్వజంతం ప్రమథాధినాథః।
వేదాంతవేద్యో వతు మాం నిషణ్ణం మామవ్యయః పాతు శివః శయానమ్॥

24

మార్గేషు మాం రక్షతు నీలకంఠః శైలాదిదుర్గేషు పురత్రయారిః।
అరణ్యవాసాది మహాప్రవాసే పాయాన్మృగవ్యాధ ఉదారశక్తిః॥

25

కల్పాంతకాలోగ్ర పటు ప్రకోప స్ఫుటాట్టహాసోచ్ఛలితాంగశోశః।
ఘోరారిసేనార్ణవ దుర్నివార మహాభయాద్రక్షతు వీరభద్రః॥

26

పత్త్యశ్వమాతంగరథావరూధినీ సహస్రలక్షాయుతకోటి భీషణమ్।
అక్షౌహిణీనాం శతమాతతాయినాం ఛింద్యా న్మృడో ఘోరకుఠారధారయా॥

27

నిహంతు దస్యూర్ద్రళయానలార్చి ర్జ్వల త్రిశూలం త్రిపురాంతకస్య।
శార్దూల సింహర్ష వృకాది హింస్రార్ద సంత్రాసయ త్వీశధనుః పినాకః॥

28

దుస్స్వప్నదుశ్శకున దుర్గతి దౌర్మనస్య దుర్భిక్షదుర్వ్యసన దుస్సహదుర్యశాంసి।
ఉత్పాతతాప విషభీతి మసధ్ధహార్తిన్ వ్యాధీంశ నాశయతుమే జగతామధీశః॥

29

ఓం నమో భగవతే సదాశివాయ సకలతత్త్వ విదూరాయ సకలలోకైక హర్రే సకలోకైక భర్రే సకలలోకైక హర్రే సకలలోకై హర్రే సకలలోకైక సకలలోకైక సంహర్రే గురవే సకలలోకైక సాక్షిణే సకలనిగమగుహ్యాయ సకల లోకైక వరప్రదాయ కలదురితార్తి భంజనాయ సకలజగడ భయంకారాయ శశాఙ్క శేఖరాయ శాశ్వత నిజావాసాయ నిరావాసాయ నిరాభాసాయ నిరిరామయమాయ నిరన్తకాయ నిష్కళఙ్కాయ నిష్ప్రపఞ్భయ నిర్ద్వన్ద్వాయ నిస్సర్గాయ నిర్మమాయ నిర్మలాయ నిర్గుణాయ నిరాధారాయ నిరుపవిభవాయ నిత్యశుద్ధబుద్ధ పరిపూర్ణ సచ్చిదానన్దా ద్వైతపరమ ప్రకాశాయ పరమ శాస్త్రప్రకాశాయ తేజోరూపాయ తేజోమయాయ తేజోధిపతయే జయ జయ రుద్ర మహారుద్ర మహారౌద్ర వీరభద్రావతార మహాభైరవ కాలభైరవ కల్పాన్తభైరవ కపాలమాలాధర ఖట్వాఙ్గఖడ్గచర్మ పరశు పాశాఙ్కుశఢమరుక మృగశూలచాప బాణగదాశక్తిభిస్దావాలతోమరముసల ముద్గర ప్రాసపరి ఘదాట్టస శతఘ్నీచక్రాద్యాయుధ భీషణకర సహస్ర దంష్ట్రా కరాళ వదనవికటాట్టహాస విస్ఫోటక నాగేంద్రహార బ్రహ్మాణ్డమణ్డల నాగేన్ద్రకుణ్డల నాగేన్ద్రచర్మధరమృడ మృత్యుంజయ త్ర్యమ్బక విరూపాక్ష విశ్వేశ్వరవృషభ వాహనవిషభూషణ విశ్వరూప విశ్వతోముఖ సర్వతో ముఖమాం రక్షరక్ష జ్వజ్వల ప్రజ్వల ప్రజ్వల మహామృత్యు మపమృత్యుభయం నాశయ నాశయ రోగభయ ముత్సాద యోత్సాదయ విష సర్పభయం శమయ శమయ చోరాన్మారయ మారయ మమ శత్రూనుచ్ఛాట యోచ్చాటయ శూలేన విదారయ విదారయ కుఠారేణ భిన్దిభిన్ధి ఖడ్గేనఛిన్ధిఛిన్ది ఖట్వాన్గేన వ్యపోథయ వ్యపోథయ మమ పాపం శోధయ శోధయ ముసలేన నిష్పేషయ నిష్పేషయ బాణైస్సంతాయయ సంతాడయ యక్షరక్షాంసి భీషయభీషయ భూతాని విద్రావయ విద్రావయ కూష్మాణభూత భేతాళ మారీ గణబ్రహ్మరాక్షస గణాంత్సంత్రాసయ సంత్రాసయ మమాభయం కురు కురు విత్రస్తం మామాశ్వాసయా శ్వాసయ దుఃఖాతర మాసమానం యానన్దయ క్షుత్తృష్ణార్తం మామాప్యాయ యాప్యాయ అమృత కటాక్షవీక్షణేన మమాలోక యాలోకయ మాంసంజీవయ సంజీవయ నరకభయాన్మా ముద్ద రోద్ధర శివకవచేన మామాచ్ఛాద యాచ్ఛాదయ మృత్యుంజయత్ర్యమ్బక సదాశివ పరమశివ నమస్తే నమస్తే నమస్తే నమః.

ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి తన్నశ్శివః ప్రచోదయాత్||

మరిన్ని స్తోత్రములు

Leave a Comment