Sri Venkateswara Prapatti In Telugu – శ్రీ వేంకటేశ ప్రపత్తిః

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు శ్రీ వేంకటేశ ప్రపత్తిః గురించి తెలుసుకుందాం…

Sri Venkateswara Prapatti Telugu Lyrics

శ్రీ వేంకటేశ ప్రపత్తిః

ఈశానాంజగతోఒస్య వేంకటపతేర్విష్ణోః పరాం ప్రేయసీం
తద్వక్షస్థలనిత్యవాసరసికాం తర్జాంతిసంవర్ధినీమ్।
పద్మాలంకృతపాణిపల్ల వయుగాం పద్మాసనస్థాం శ్రియం
వాత్సల్యాదిగుణోజ్జ్వలాం భగవతీం వందే జగన్మాతరమ్ ॥

1

శ్రీమః కృపాజలనిధే కృతసర్వలోక
సర్వజ్ఞ శ క్త నతవత్సల సర్వశ్లేషిజా।
స్వామి సుశీల సులభాశ్రిత పారిజాత
శ్రీ వేంకటేశ చరణా శరణం ప్రపద్యే ॥

2

ఆనూపురార్పితసుజాతసుగంధిపుష్ప
సౌరభ్యసౌరభకరౌ సమసన్ని వేశా|
సౌమ్యౌ సదాఒనుభవనే పి నవానుభావ్యౌ
శ్రీ వేంకటేశ చరణా శరణం ప్రపద్యే ॥

3

సద్యోవికాసిసముదిత్వరసాంద్రరాగ
సౌరభ్యనిర్భరసరోరుహసామ్యవార్తామ్|
సమ్యక్షు సాహసపదేషు విలేఖయంతా
శ్రీ వేంకటేశ చరణా శరణం ప్రపద్యే॥

4

రేఖామయధ్వజసుధాకలశాతపత్ర-
వజ్రాంకుశాంబురుహకల్పకశంఖచక్రైః|
భవ్యైరలంకృతతలౌ పరతత్త్వచి హ్నైః
శ్రీ వేంకటేశ చరణా శరణం ప్రపద్యే ॥

5

తామ్రోదరద్యుతిపరాజితపద్మరాగౌ
బా హ్యైర్మహోభిరభిభూతమ హేంద్రనీలౌ|
ఉద్యన్నఖాంశుభిరుద స్తశశాంకథాసౌ
శ్రీ వేంకటేశ చరణా శరణం ప్రపద్యే॥

6

సప్రేమభీతి కమలాకరపల్లవాభ్యాం
సంవాహనేఒపి సపది క్లమమాదధానౌ।
కాన్తావవాఙ్మనసగోచరసౌకుమార్యౌ
శ్రీ వేంకటేశ చరణా శరణం ప్రపద్యే ॥

7

లక్ష్మీమహీతదనురూపనిజానుభావ
నీలాదిదివ్యమహిషీ కరపల్ల వానామ్ |
ఆరుణ్యసంక్రమణతః కిల సాంద్రరాగౌ
శ్రీ వేంకటేశ చరణా శరణం ప్రపద్యే ॥

8

నిత్యా౬౬నమద్విధిశివాదికిరీటకోటి
ప్రత్యు పదీ పనవరత్నమహఃప్రరో హైః|
నీరాజనావిధిముదారముపాదధానౌ
శ్రీ వేంకటేశ చరణా శరణం ప్రపద్యే॥

9

విష్ణోః పదే పరమ ఇత్యుదిత ప్రశంసౌ
యౌ మధ్వఉత్స ఇతి భోగ్యతయాఒప్యుపాత్తా|
భూయ స్తథేతి తవ పాణితల ప్రదిష్టా
శ్రీ వేంకటేశ చరణా శరణం ప్రపద్యే॥

10

పార్థాయ తత్సదృశసారథినా త్వయైవ
యౌ దర్శితౌ స్వచరణా శరణం వ్రజేతి|
భూయో౬పి మహ్యమిహ తౌ కరదర్శితా తే
శ్రీ వేంకటేశ చరణా శరణం ప్రపద్యే ॥

11

మన్మూర్ధ్ని కాళీయఫణే వికటాటవీషు
శ్రీ వేంకటాద్రిశిఖరే శిరసి ప్రతీనామ్|
చి త్తే౬ప్యనన్యమనసాం సమమాహితౌ తే
శ్రీ వేంకటేశ చరణా శరణం ప్రపద్యే॥

12

అమ్లానహృష్యదవనీతలకీర్ణ పుష్పా
శ్రీ వేంకటాద్రిశిఖరాభరణాయమానౌ ।
ఆనందితాఖిలమనోనయనౌ తవైతే
శ్రీ వేంకటేశ చరణా శరణం ప్రపద్యే ॥

13

ప్రాయః ప్రపన్నజనతాప్రథమావగాహ్యౌ
మాతుః స్తనావివ శిశోరమృతాయమానౌ ।
ప్రాప్తో పరస్పరతులామతులాంతరౌ తే
శ్రీ వేంకటేశ చరణా శరణం ప్రపద్యే ॥

14

సత్త్వోత్తరై స్సతత సేవ్యపదాంబుజేన
సంసారతారకదయార్ద్రదృగంచలేన।
సౌమ్యోపయంతృమునినా మమ దర్శితో తే
శ్రీ వేంకటేశ చరణా శరణం ప్రపద్యే ॥

15

శ్రీశ శ్రియా ఘటికయా త్వదుపాయభావే
ప్రాప్యే త్వయి స్వయము పేయతయా స్ఫురంత్యా।
నిత్యాశ్రితాయ నిరవద్యగుణాయ తుభ్యం
స్యాం కింకరో వృషగిరీశ న జాతు మహ్యమ్ ॥

16

ఇతి శ్రీ వేంకటేశ ప్రపత్తిః సమాప్తా

మరిన్ని కీర్తనలు:

Leave a Comment