Gomatha Mahatmyamu In Telugu – గోమాత మహాత్మ్యము

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు గో మహాత్మ్యము గురించి భక్తి యోగం లో తెలుసుకుందాం…

Go Mahatmyamu In Telugu Lyrics

గో మహాత్మ్యము తెలుపు శ్లోకములు

కీర్తనం శ్రవణం దానం దర్శనం చాపి పార్థిప గవార్ధే ప్రశస్యతేవీర | సర్వపాపహరంశివమ్ || గోమూత్రంగోమయం క్షీరం దధిసర్పికుశోదకం నిర్దిష్టం పంచగవ్యం తు సర్వపాపహరంశుభం గో,భూ,తిల,హిరణ్యాజ్యవాసో ధాన్యగుడానిచ రౌప్యం లవణమిత్యాహు । దశదానాఃప్రకీర్తితాః నమోగోభ్యః శ్రీమతీభ్యః సౌరభేయీభ్య ఏవచ నమోబ్రహ్మసుతాభ్య శ్చ పవిత్రాభ్యోనమోనమః నమోబ్రహ్మణ్యదేవయ గోబ్రాహ్మణహితాయచ | జగద్ధితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయనమోనమః గవాం శతహస్రం చ బ్రాహ్మణేభ్యోనరాధిపః | ఏకైకశో దదౌరాజాపుత్రా నుద్దిశ్యధర్మతః | సువర్ణ శృంగ్యఃసంపన్నా, సవత్సాః కాంస్యదోహనాః గవాం శతసహస్రాణి చత్వారి పురుషర్షభః॥ గవాం రుక్మవిషాణీనాం రూప్యాంఫ్రిణాంసువాససామ్ | పయశ్శీలవయోరూప వత్సోపస్కార సంపదామ్ | గోభిర్విప్రైశ్చ వేదైశ్చ సతీభి స్సత్యవాదిభిః | ఆలుబ్జె ర్దానాశీలైశ్చ సప్తభిర్ధార్యతే మహీ || సర్వోపనిషదో గావో దోగ్ధాగోపాలనందనః | పార్థోవత్సః సుధీర్భోక్తా దుగ్ధం గీతామృతం ||

ధేను మాహాత్మ్యమ్

శ్లో॥ గోమయ ప్రాశన ఫలంమయావక్తుం శక్యతే |
ధేనుమాహాత్మ్యమేతత్తేవక్ష్యామి శుణుపార్వతి ||
పాదేషుపితరశ్చైవ ఖురాగ్రేవసవస్తథా |
ఊరౌచద్వాదశాదిత్యాః పృష్ఠాదిక్పాలకాస్తధా॥
జిహ్వాయాంచ చతుశ్వేదాః దేవతా దంతపంక్తిషు |
నాసిక్యాం శీతలాదేవి ఋషయశ్చక్షుషీతధా ||
భ్రూమధ్యేచ నవబ్రహ్మ ఫాలే జీవేశ్వరస్తధా |
భుజేవాణీ ముఖేజ్యేష్ఠా అస్థి చర్మేచ శాంకరీ॥
శ్రోత్రే శంఖంచ చక్రంచ శృంగేచ తులసీవనం |
కరిణ్యాం కామధేనుశ్చ ఉదరేధరణీతధా ||
లాంగూలేచ మహానద్యస్తన మూలేచ కేశవః |
స్తనే సప్తసముద్రాశ్చ క్షీరేపంచామృతాస్తధా ||
మూత్రేభాగీరథీచైవ శ్రీలక్ష్మిర్గోమయే తథా |
సర్వరోమసు రుద్రాశ్చ ధేనాస్తిష్టంతి సర్వదా ||
ఆమల్కఫలమాత్రంచ స్మృతంగోమయభక్షణమ్ |
సప్తజన్మాఘనాశం చ ఏకవారేచ భక్షణమ్ ||
ద్వివారేభక్షణేపుత్రాన్ పౌత్రాన్ సౌభాగ్యమాప్నుయాత్ |
త్రివారభక్షణే విష్ణుసాయుజ్యంప్రాప్నుయాత్ |
మాఘేశుక్లేచ సప్తమ్యాం గోష్ఠదేవాలయేపిచ |
విష్ణుపూజాంచ గోపూజాం సదాగోమయభక్షణమ్ |
వర్షమేకంతు కర్తవ్యం తథా ఉద్యాపనం చరేత్ ||
ఉద్వాపన విధింవక్ష్యే సౌవర్ణే రాజతేనవా |
స్వగృహోక్తవిధానేన మండలం కారయేత్తతః ||
మండపం పాలవల్లీంచ రంగవల్లీం లిఖిత్తతః ||
ద్వాత్రింశత్కలశాంశ్చైవ తదభావేతదర్థకం |
కలాశాన్ స్థాపయేత్తత్రవస్త్రాలంకారసంయుతాన్ ||
సౌవర్ణే రాజతేనాపి గాంచవిష్ణుంచ స్థాపయేత్ |
రాత్రేజాగరణంకృత్వా ప్రభాతే విమలేంభసి |
స్నానంకృత్వా విధానేన పూర్వవత్పూజయేద్దరిమ్
స్వర్ణశృంగీం రౌప్యఖురాంగాందద్యాద్భాహ్మణాయవై
దంపతీపూజనం కృత్వా బ్రాహ్మణాన్ భోజయేత్తతః ||
తాంబూలం దక్షిణాందద్యా త్స్వయంభుజీతబంధుభిః |
అనసూయాదిభి స్త్రీభిః చక్రే ఏతద్ర్వతంపురా ||

మరిన్ని భక్తి యోగం:

Leave a Comment