Sri Shiva Tandava Stotram In Telugu – శ్రీ శివతాండవ స్తోత్రమ్

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. హిందూమత ధర్మములో స్తోత్రము అనగా స్థుతిస్తూ గానము చేసేది లేక ప్రశంశములతో కూడిన గానం (ప్రశంశా గానం) లేదా కీర్తన లేదా పాట. ఈ స్తోత్రములు దేవీ, శివుడు లేదా విష్ణువు కొరకు నిర్దేశింపబడినవి. స్తోత్రములు, ప్రసిద్ధిపొందిన ధార్మిక సాహిత్యం, వీటిని దైనందిన జీవితంలో నిత్యమూ ఉపయోగిస్తుంటారు. ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు శ్రీ శివతాండవ స్తోత్రమ్ గురించి తెలుసుకుందాం…

Sri Shiva Tandava Stotram Lyrics Telugu

శ్రీ శివతాండవ స్తోత్రమ్

జటాటవీ గలజ్జల ప్రవాహ పావితస్థలే
గళే వలంబ్య లంబితాం భుజంగ తుంగ మాలికాం |
డమడ్డమడ్డమ డ్డమ న్నినాదవడ్డమద్వయం
చకార చండతాండవం తనోతు నశ్శివశ్శివమ్ ॥

1

జటాకటాహ సంభ్రమ భ్రమన్నిలింప నిర్హరీ
విలోల వీచివల్లరీ విరాజమాన మూర్ధని |
ధగద్ధగద్ధగజ్జ్వల ల్లలాటపట్ట పావకే
కిశోరచంద్ర శేఖరే రతిః ప్రతిక్షణం మమ ॥

2

ధరాధరేంద్రనందినీ విలాస బంధు బంధుర
స్ఫురదృ(ద్ది) గంత సంతతి ప్రమోద మానమానసే |
కృపాకటాక్షధోరణీ నిరుద్ధ దుర్ధరాపది
క్వచిద్ధగంబరే మనో వినోదమేతు వస్తుని ||

3

జటాభుజంగ పింగళ స్ఫురత్ఫణా మణిప్రభా
కదంబకుంకుమ ద్రవ ప్రలిప్త దిగ్వధూ ముఖే |
మదాంధ సింధురస్ఫుర త్త్వగుత్తరీయ మేదురే
మనోవినోద మద్భుతం బిభర్తు భూతభర్తరి ॥

4

సహస్రలోచన ప్రభృత్యశేషలేఖ శేఖర
ప్రసూన ధూళిధోరణీ విధూసరాంఘ్ర పీఠభూః |
భుజంగరాజమాలయా నిబద్ధజాట జూటకః
శ్రియై చిరాయజాయతాం చకోరబంధు శేఖరః॥

5

లలాటచత్వరజ్వల ధనంజయ స్ఫులింగభా
నిపీతపంచసాయకం నమన్నిలింపనాయకమ్ |
సుధామయూఖలేఖయా విరాజమాన శేఖరం
మహాకపాలి సంపదే శిరోజటాల మస్తు నః॥

6

కరాళఫాల పట్టికా ధగద్ధగద్ధగజ్జ్వల
ద్ధనంజయాధరీ (హుతీ) కృత ప్రచండ పంచసాయకే |
ధరాధరేంద్రనందినీ కుచాగ్ర చిత్ర పత్రక
ప్రకల్పనైక శిల్పినీ త్రిలోచనే మతిర్మమ॥

7

నవీన మేఘ మండలీ నిరుద్ధ దుర్ధర స్ఫురత్
త్కుహూ నిశీధినీ తమః ప్రబంధ బద్ధ (బంధు) కంధరః
నిలింపనిర్ఘరీ ధర స్తనోతుకృత్తి సింధురః |
కళానిధాన బంధురః శ్రియం జగద్ధురంధరః॥

8

ప్రపుల్లనీలపంకజ ప్రపంచకాలిమచ్ఛటా
వలం (విడం)బి కంఠ కందళీ (కంథరా) రుచిప్రబంధ కంధరమ్।
స్మరచ్ఛిదం పురచ్ఛిదం భవచ్ఛిదం ముఖచ్ఛిదం
గజచ్ఛిదంధకచ్ఛిదం తమంతకచ్ఛిదం భజే ॥

9

అగర్వ సర్వమంగళా కళాకదంబ మంజరీ
రసప్రవాహ మాథురీ విజృంభణా మధువ్రతమ్ |
స్మరాంతకం పురాంతకం భవాంతకం మఖాంతకం
గజాంతకాంథకాంతకం తమంతకాంతకంభజే ॥

10

జయత్వదభ్ర విభ్రమ భ్రమద్భుజంగమ స్ఫురత్
ద్ధగ ద్ధగ ద్వినిర్గమత్కరాళ బాల హవ్యవాట్ |
ధిమి ద్ధిమి ద్ధిమి ధ్వనన్మృదంగ తుంగ మంగళ
ధ్వనిక్రమ ప్రవర్తిత ప్రచండ తాండవశ్శివః॥

11

దృషద్విచిత్ర తల్పయో ర్భుజంగ మౌక్తికస్రజోః
ర్గరిష్ఠరత్నలోష్టయో స్సుహృద్విపక్షపక్షయోః |
తృణారవిందచక్షుషోః ప్రజామహీ మహేంద్రయోః
సమప్రవృత్తికః కదాసదాశివంభజామ్యహమ్॥

12

కదా నిలింప నిర్హరీ నికుంజకోటరే వసన్
విముక్త దుర్మతిస్సదా శిరస్థమంజలిం వహన్.
విలోల లోలలోచనో లలాట ఫాలలగ్నకః
శివేతి మంత్రముచ్ఛరన్కదా సుఖీ భవామ్యహమ్ ॥

13

ఇమం హి నిత్యమేవ ముక్త ముత్తమోత్తమం స్తవం
పఠన్స్మరన్రువన్నరో విశుద్ధి మేతి సంతతమ్ |
హరే గురౌ సుభక్తి మాశుయాతి నాన్యధాగతిం
విమోహనం హి దేహినాం సుశంకరస్య చింతనమ్ ॥

14

పూజావసాన సమయే దశవక్త్రగీతం
యశ్శంభు పూజనమిదం పఠతి ప్రదోషే |
తస్య స్థిరాం రథగజేంద్ర తురంగయుక్తాం
లక్ష్మీం సదైవ సుముఖీం ప్రదదాతి శంభుః ||

15

ఇతి శ్రీ దశకంఠ రావణ విరచితం శివతాండవస్తోత్రం సమాప్తమ్.

మరిన్ని స్తోత్రములు

Leave a Comment