Dasa Sloki Stuti In Telugu – దశ శ్లోకే స్తుతిః

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. హిందూమత ధర్మములో స్తోత్రము అనగా స్థుతిస్తూ గానము చేసేది లేక ప్రశంశములతో కూడిన గానం (ప్రశంశా గానం) లేదా కీర్తన లేదా పాట. ఈ స్తోత్రములు దేవీ, శివుడు లేదా విష్ణువు కొరకు నిర్దేశింపబడినవి. స్తోత్రములు, ప్రసిద్ధిపొందిన ధార్మిక సాహిత్యం, వీటిని దైనందిన జీవితంలో నిత్యమూ ఉపయోగిస్తుంటారు. ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు దశ శ్లోకే స్తుతిః గురించి తెలుసుకుందాం…

Dasa Sloki Stuti Telugu

దశ శ్లోకే స్తుతిః

సాంబో నః కులదైవతం పశుపతే సాంబ! త్వదీయా వయం!
సాంబం స్తొమి సురాసురోరగ గణాసాంబేన సంతారితాః
సాంబాయాస్తు నమో మయా విరచితం సాంబాత్పరం సో భజే
సాంబస్యాను చరోస్మ్యహం మమ రతి స్సాంబే పరబ్రహ్మణి.

విష్ణ్వాద్యాశ్చ పురత్రయం సురగణా జేతుం న శక్తేః స్వయం
యం శంభుం భగవన్ వయం తు పశవో స్మాకం త్వమేశ్వరః
స్వ స్వస్థాన నియోజితా స్సుమనస స్వస్థా బభూవు స్తతః
తస్మిన్మే హృదయం సుఖేన రమతాం సాంబే పరబ్రహ్మణి.

క్షోణీ యస్య రథో రథాంగయుగళం చంద్రార్కబింబద్వయం
కోదండః కనకాచలో హారి రభూదాణో విధి స్శారధిః
తూణీరో జలధిర్హయా శ్రుతిచయో మౌర్వి భుజంగాధిపః
తస్మిన్మే హృదయం సుఖేన రమతాం సాంబే పరబ్రహ్మణి.

యేనే పాదిత మంగజాంగ భీసితం దివ్యాంగ రాగై స్సమం
యేన స్వీకృత మబ్జ సంభవ శిర సౌవర్ణపాత్రై స్సమం
యేనాంగీకృత మచ్యుతస్య నయనం పూజారవిందై స్సమం
తస్మిన్మే హృదయం సుఖేన రమతాం సాంబే పరబ్రహ్మణి.

గోవిందా దధికం న దైవత మితి ప్రోచ్చార్య హాస్తావుభా
వృద్ధృత్యాల థ శివస్య సన్నిధిగతో వ్యాసో మునీనాం వరః
యస్య స్తంభితపాణి రానతి కృతా నందీశరేణా భవత్
తస్మిన్మే హృదయం సుఖేన రమతాం సాంబే పరబ్రహ్మణి.

ఆకాశ శ్చికురాయతే దశదిశా భోగో దుకూలాయతే
శీతాంశుః ప్రసవాయతే స్థిరతరా నందః స్వరూపాయతే
వేదాంతో నిలయాయతే సువినయో యస్య స్వభావాయతే
తస్మిన్మే హృదయం సుఖేన రమతాం సాంబే పరబ్రహ్మణి.

విష్ణుర్యస్య సహస్ర నామ నియమా దంబోరుహాణ్యర్చయన్
ఏకో నోపచితేషు నేత్ర కమలం నైజం పదాబ్జద్వయే
సంపూజ్యా సురసంహితం విదలయం త్రైలోక్యపాలో భవత్
తస్మిన్మే హృదయం సుఖీన రమతాం సాంబే పరబ్రహ్మణి.

శౌరిం సత్యగిరం వరాహ వపుషం పాదాంబుజా దర్శనే
చక్రే యో దయయా సమస్త జగతాం నాథం, శిరో దర్శనే
మిథ్యావాచ మపూజ్య మేవ సతతం హంస స్వరూపం విధిం
తస్మిన్మే హృదయం సుఖేన రమతాం సాంబే పరబ్రహ్మణి.

యస్యాసన్ ధరణీ జాలాగ్ని పవన వ్యోమార్క చంద్రా దయో
విఖ్యాతాస్తనవో ష్టధా పరిణతా నాన్యత్తతో వర్తతే
ఓంకారార్థ వివేచినీ శ్రుతిరియం చారి చష్ట తుర్యం శివం
తస్మిన్మే హృదయం సుఖేన రమతాం సాంబే పరబ్రహ్మణి.

విష్ణుబ్రహ్మ సురాధిప ప్రభృతయ స్సర్వే పి దేవాయదా
సంభూతా జ్జలధే ర్విషాత్పరిభవం ప్రాప్తా స్తదా సత్వరం
తానార్తాన్ శరణాగతానితి సురాస్యో రక్ష దగ్ధక్షణాత్
తస్మిన్మే హృదయం సుఖేన రమతాం సాంబే పరబ్రహ్మణి.

ఇతి శ్రీ శంకారాచార్య కృత దశ శ్లోకీ స్తుతి

మరిన్ని స్తోత్రములు

Leave a Comment