Kaivalya Upanishad In Telugu – కైవల్యోపనిషత్

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. కైవల్య ఉపనిషత్ వేదాలలోని చిన్న ఉపనిషత్తులలో ఒకటి అయినా, ఆత్మ గురించిన గొప్ప రహస్యాలను వివరిస్తుంది. ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు కైవల్యోపనిషత్ గురించి తెలుసుకుందాం.

Kaivalya Upanishad Telugu Pdf File

కైవల్యోపనిషత్

ఓం సహ నావవతు |
సహ నౌ భునక్తు |
సహ వీర్యం కరవావహై |
తేజస్వినావధీతమస్తు |
మా విద్విషావహై |
ఓం శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిః ||

|| అథ ప్రథమః ఖణ్డః ||

అథాశ్వలాయనో భగవన్తం పరమేష్ఠినముపసమేత్యోవాచ |
అధీహి భగవన్బ్రహ్మవిద్యాం వరిష్ఠాం సదా సద్భిః సేవ్యమానాం నిగూఢామ్ |
యథాఽచిరాత్సర్వపాపం వ్యపోహ్య పరాత్పరం పురుషం యాతి విద్వాన్ ||

1

తస్మై స హోవాచ పితామహశ్చ శ్రద్ధాభక్తిధ్యానయోగాదవైహి ||

2

న కర్మణా న ప్రజయా ధనేన త్యాగేనైకే అమృతత్వమానశుః |
పరేణ నాకం నిహితం గుహాయాం విభ్రాజతే యద్యతయో విశన్తి ||

3

వేదాన్తవిజ్ఞానసునిశ్చితార్థాః సంన్యాసయోగాద్యతయః శుద్ధసత్త్వాః |
తే బ్రహ్మలోకేషు పరాన్తకాలే పరామృతాః పరిముచ్యన్తి సర్వే ||

4

వివిక్తదేశే చ సుఖాసనస్థః శుచిః సమగ్రీవశిరఃశరీరః |
అన్త్యాశ్రమస్థః సకలేన్ద్రియాణి నిరుధ్య భక్త్యా స్వగురుం ప్రణమ్య ||

5

హృత్పుణ్డరీకం విరజం విశుద్ధం విచిన్త్య మధ్యే విశదం విశోకమ్ |
అచిన్త్యమవ్యక్తమనన్తరూపం శివం ప్రశాన్తమమృతం బ్రహ్మయోనిమ్ ||

6

తమాదిమధ్యాన్తవిహీనమేకం విభుం చిదానన్దమరూపమద్భుతమ్ |
ఉమాసహాయం పరమేశ్వరం ప్రభుం త్రిలోచనం నీలకణ్ఠం ప్రశాన్తమ్ |
ధ్యాత్వా మునిర్గచ్ఛతి భూతయోనిం సమస్తసాక్షిం తమసః పరస్తాత్ ||

7

స బ్రహ్మా స శివః సేన్ద్రః సోఽక్షరః పరమః స్వరాట్ |
స ఏవ విష్ణుః స ప్రాణః స కాలోఽగ్నిః స చన్ద్రమాః ||

8

స ఏవ సర్వం యద్భూతం యచ్చ భవ్యం సనాతనమ్ |
జ్ఞాత్వా తం మృత్యుమత్యేతి నాన్యః పన్థా విముక్తయే ||

9

సర్వభూతస్థమాత్మానం సర్వభూతాని చాత్మని |
సంపశ్యన్బ్రహ్మ పరమం యాతి నాన్యేన హేతునా ||

10

ఆత్మానమరణిం కృత్వా ప్రణవం చోత్తరారణిమ్ |
జ్ఞాననిర్మథనాభ్యాసాత్పాపం దహతి పణ్డితః ||

11

స ఏవ మాయాపరిమోహితాత్మా శరీరమాస్థాయ కరోతి సర్వమ్ |
స్త్రియన్నపానాదివిచిత్రభోగైః స ఏవ జాగ్రత్పరితృప్తిమేతి ||

12

స్వప్నే స జీవః సుఖదుఃఖభోక్తా స్వమాయయా కల్పితజీవలోకే |
సుషుప్తికాలే సకలే విలీనే తమోఽభిభూతః సుఖరూపమేతి ||

13

పునశ్చ జన్మాన్తరకర్మయోగాత్ స ఏవ జీవః స్వపితి ప్రబుద్ధః |
పురత్రయే క్రీడతి యశ్చ జీవస్తతస్తు జాతం సకలం విచిత్రమ్ |
ఆధారమానన్దమఖణ్డబోధం యస్మిఁల్లయం యాతి పురత్రయం చ ||

14

ఏతస్మాజ్జాయతే ప్రాణో మనః సర్వేన్ద్రియాణి చ |
ఖం వాయుర్జ్యోతిరాపః పృథివీ విశ్వస్య ధారిణీ ||

15

యత్పరం బ్రహ్మ సర్వాత్మా విశ్వస్యాయతనం మహత్ |
సూక్ష్మాత్సూక్ష్మతరం నిత్యం తత్త్వమేవ త్వమేవ తత్ ||

16

జాగ్రత్స్వప్నసుషుప్త్యాదిప్రపఞ్చం యత్ప్రకాశతే |
తద్బ్రహ్మాహమితి జ్ఞాత్వా సర్వబన్ధైః ప్రముచ్యతే ||

17

త్రిషు ధామసు యద్భోగ్యం భోక్తా భోగశ్చ యద్భవేత్ |
తేభ్యో విలక్షణః సాక్షీ చిన్మాత్రోఽహం సదాశివః ||

18

మయ్యేవ సకలం జాతం మయి సర్వం ప్రతిష్ఠితమ్ |
మయి సర్వం లయం యాతి తద్బ్రహ్మాద్వయమస్మ్యహమ్ ||

19

|| అథ ద్వితీయః ఖణ్డః ||

అణోరణీయానహమేవ తద్వన్మహానహం విశ్వమహం విచిత్రమ్ |
పురాతనోఽహం పురుషోఽహమీశో హిరణ్మయోఽహం శివరూపమస్మి ||

20

అపాణిపాదోఽహమచిన్త్యశక్తిః పశ్యామ్యచక్షుః స శృణోమ్యకర్ణః |
అహం విజానామి వివిక్తరూపో న చాస్తి వేత్తా మమ చిత్సదాహమ్ ||

21

వేదైరనేకైరహమేవ వేద్యో వేదాన్తకృద్వేదవిదేవ చాహమ్ ||

22

న పుణ్యపాపే మమ నాస్తి నాశో న జన్మ దేహేన్ద్రియబుద్ధిరస్తి |
న భూమిరాపో న చ వహ్నిరస్తి న చానిలో మేఽస్తి న చామ్బరం చ ||

23

ఏవం విదిత్వా పరమాత్మరూపం గుహాశయం నిష్కలమద్వితీయమ్ |
సమస్తసాక్షిం సదసద్విహీనం ప్రయాతి శుద్ధం పరమాత్మరూపమ్ ||

24

యః శతరుద్రియమధీతే సోఽగ్నిపూతో భవతి స వాయుపూతో భవతి స ఆత్మపూతో భవతి స సురాపానాత్పూతో భవతి స బ్రహ్మహత్యాయాః పూతో భవతి స సువర్ణస్తేయాత్పూతో భవతి స కృత్యాకృత్యాత్పూతో భవతి తస్మాదవిముక్తమాశ్రితో భవత్యత్యాశ్రమీ సర్వదా సకృద్వా జపేత్ ||

25

అనేన జ్ఞానమాప్నోతి సంసారార్ణవనాశనమ్ |
తస్మాదేవం విదిత్వైనం కైవల్యం పదమశ్నుతే కైవల్యం పదమశ్నుత ఇతి ||

26

ఓం సహ నావవతు |
సహ నౌ భునక్తు |
సహ వీర్యం కరవావహై |
తేజస్వినావధీతమస్తు |
మా విద్విషావహై |
ఓం శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిః ||

మరిన్ని ఉపనిషత్తులు:

Leave a Comment