Bhavanopanishad In Telugu – భావనోపనిషత్

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. ఈ గ్రంథాలు జీవన మరియు బ్రహ్మం, మనస్సు మరియు పరమాత్మ, కర్మ మరియు అనుష్ఠాన, జన్మ మరియు మరణం, అహంకారం మరియు మోక్షం వంటి అనేక విషయాలను ఆలోచించేవి. ఉపనిషత్తులు భారతీయ ధర్మ సంస్కృతికి అమూల్య అంశాలు అందిస్తాయి మరియు ప్రత్యేక సాంప్రదాయాలను వ్యాఖ్యానించేవి. ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు భావనోపనిషత్ గురించి తెలుసుకుందాం.

Bhavanopanishad In Telugu

భావనోపనిషత్

స్వావిద్యాపదతత్కార్యం శ్రీచక్రోపరి భాసురమ్ |
బిన్దురూపశివాకారం రామచన్ద్రపదం భజే ||

ఓం భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవా | భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః | స్థిరైరఙ్గైస్తుష్టువాగ్ంసస్తనూభిః | వ్యశేమ దేవహితం యదాయుః | స్వస్తి న ఇన్ద్రో వృద్ధశ్రవాః | స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః| స్వస్తి నస్తార్క్ష్యోఽరిష్టనేమిః | స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు | ఓం శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిః ||

ఓం ఆత్మానమఖణ్డమణ్డలాకారమావృత్య సకలబ్రహ్మాణ్డమణ్డలం స్వప్రకాశం ధ్యాయేత్ | శ్రీగురుః సర్వకారణభూతా శక్తిః | తేన నవరన్ధ్రరూపో దేహః | నవశక్తిరూపగ్ం శ్రీచక్రమ్ | వారాహీ పితృరూపా కురుకుల్లా బలిదేవతా మాతా | పురుషార్థాః సాగరాః || ౧ ||

దేహో నవరత్నద్వీపః | త్వగాదిసప్తధాతుభిరనేకైః సంయుక్తాః | సంకల్పాః కల్పతరవః | తేజః కల్పకోద్యానమ్ | రసనయా భావ్యమానా మధురామ్లతిక్తకటుకషాయలవణరసాః షడృతవః | క్రియాశక్తిః పీఠమ్ | కుణ్డలినీ జ్ఞానశక్తిర్గృహమ్ | ఇచ్ఛాశక్తిర్మహాత్రిపురసున్దరీ | జ్ఞాతా హోతా జ్ఞానమగ్నిః జ్ఞేయగ్ం హవిః | జ్ఞాతృజ్ఞానజ్ఞేయా నామభేద భావనగ్ం శ్రీచక్రపూజనమ్ | నియతి సహిత శృఙ్గారాదయో నవరసా అణిమాదయః | కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్య పుణ్య పాపమయా బ్రాహ్మ్యాద్యష్టశక్తయః || ౨ ||

ఆధారనవకం ముద్రా శక్తయః | పృథివ్యప్తేజోవాయ్వాకాశ శ్రోత్రత్వక్చక్షుర్జిహ్వాఘ్రాణ వాక్పాణిపాదపాయూపస్థ మనోవికారాః షోడశ శక్తయః | వచనాదానగమనవిసర్గానన్ద హానోపాదానోపేక్షా బుద్ధయోఽనఙ్గకుసుమాది శక్తయోఽష్టౌ | అలంబుసా కుహూర్విశ్వోదరీ వరుణా హస్తిజిహ్వా యశోవత్యశ్వినీ గాన్ధారీ పూషా శఙ్ఖినీ సరస్వతీడా పిఙ్గలా సుషుమ్నా చేతి చతుర్దశ నాడ్యః | సర్వసంక్షోభిణ్యాదిచతుర్దశారగా దేవతాః | ప్రాణాపాన వ్యానోదాన సమాన నాగ కూర్మ కృకర దేవదత్త ధనంజయా ఇతి దశ వాయవః | సర్వసిద్ధిప్రదాది దేవ్యో బహిర్దశారగా దేవతాః || ౩ ||

ఏతద్వాయుదశక సంసర్గోపాధిభేధేన రేచకపూరకశోషకదాహకప్లావకా అమృతమితి ప్రాణముఖ్యత్వేన పఞ్చవిధో జఠరాగ్నిర్భవతి | క్షారకోద్గారకః క్షోభకో మోహకో జృంభక ఇత్యపానముఖ్యత్వేన పఞ్చవిధోఽస్తి | తేన మనుష్యాణాం మోహకో దాహకో భక్ష్య భోజ్య లేహ్య చోష్య పేయాత్మకం చతుర్విధమన్నం పాచయతి | ఏతా దశ వహ్నికలాః సర్వజ్ఞత్వాద్యన్తర్దశారగా దేవతాః | శీతోష్ణ సుఖదుఃఖేచ్ఛా సత్త్వరజస్తమోగుణా వశిన్యాదిశక్తయోఽష్టౌ || ౪ ||

శబ్దస్పర్శరూపరసగన్ధాః పఞ్చతన్మాత్రాః పఞ్చపుష్పబాణా | మన ఇక్షుధనుః | వశ్యో బాణో | రాగః పాశో | ద్వేషోఽఙ్కుశః | అవ్యక్తమహత్తత్త్వమహఙ్కారాః కామేశ్వరీ వజ్రేశ్వరీ భగమాలిన్యోఽన్తస్త్రికోణాగ్రగా దేవతాః | పఞ్చదశ తిథిరూపేణ కాలస్య పరిణామావలోకనస్థితిః పఞ్చదశనిత్యాః | శ్రద్ధానురూపా ధీర్దేవతా | తయోః కామేశ్వరీ సదానన్ద ఘనా పరిపూర్ణ స్వాత్మైక్యరూపా దేవతా లలితా || ౫ ||

సలిలమితి సౌహిత్యకరణగ్ం సత్త్వమ్ | కర్తవ్యమకర్తవ్యమితి భావనాయుక్త ఉపచారః | అస్తి నాస్తీతి కర్తవ్యతానూపచారః | బాహ్యాభ్యన్తఃకరణానాం రూపగ్రహణ యోగ్యతా స్త్విత్యావాహనమ్ | తస్య బాహ్యాభ్యన్తఃకరణానాం ఏకరూపవిషయగ్రహణమాసనమ్ | రక్తశుక్లపదైకీకరణం పాద్యమ్ | ఉజ్జ్వలదామోదానన్దాసన దానమర్ఘ్యమ్ | స్వచ్ఛం స్వతఃసిద్ధమిత్యాచమనీయమ్ | చిచ్చన్ద్రమయీతి సర్వాఙ్గస్రవణగ్ం స్నానమ్ | చిదగ్నిస్వరూప పరమానన్ద శక్తిస్ఫురణం వస్త్రమ్ | ప్రత్యేకగ్ం సప్తవింశతిధా భిన్నత్వేనేచ్ఛా జ్ఞాన క్రియాత్మక బ్రహ్మగ్రన్థి మద్రస తన్తు బ్రహ్మనాడీ బ్రహ్మసూత్రమ్ | స్వ వ్యతిరిక్త వస్తు సఙ్గరహిత స్మరణం విభూషణమ్ | సత్సంగ పరిపూర్ణతానుస్మరణం గన్ధః | సమస్తవిషయాణాం మనసః స్థైర్యేణానుసంధానం కుసుమమ్ || ౬ ||

తేషామేవ సర్వదా స్వీకరణం ధూపః | పవనావచ్ఛిన్నోర్ధ్వ జ్వలనసచ్చిదుల్కాకాశ దేహో దీపః | సమస్త యాతాయాతవర్జనం నైవేద్యమ్ | అవస్థాత్రయాణామేకీకరణం తాంబూలమ్ | మూలాధారాదాబ్రహ్మరన్ధ్రపర్యన్తం బ్రహ్మరన్ధ్రాదామూలాధారపర్యన్తం గతాగతరూపేణ ప్రాదక్షిణ్యమ్ | తురీయావస్థా నమస్కారః | దేహశూన్య ప్రమాతృతా నిమజ్జనం బలిహరణమ్ | సత్యమస్తి కర్తవ్యమకర్తవ్యమౌదాసీన్య నిత్యాత్మవిలాపనగ్ం హోమః | స్వయం తత్పాదుకానిమజ్జనం పరిపూర్ణధ్యానమ్ || ౭ ||

ఏవం ముహూర్తత్రయం భావనయా యుక్తో భవతి తస్య దేవతాత్మైక్య సిద్ధిః | చింతిత కార్యాణి అయత్నేన సిద్ధ్యంతి | స ఏవ శివయోగీతి కథ్యతే | కాది హాది మతోక్తేన భావనా ప్రతిపాదితా జీవన్ముక్తో భవతి | య ఏవం వేద | ఇత్యుపనిషత్ || ౮ ||

ఓం భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవా | భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః | స్థిరైరఙ్గైస్తుష్టువాగ్ంసస్తనూభిః | వ్యశేమ దేవహితం యదాయుః | స్వస్తి న ఇన్ద్రో వృద్ధశ్రవాః | స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః| స్వస్తి నస్తార్క్ష్యోఽరిష్టనేమిః | స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు | ఓం శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిః ||

ఇత్యథర్వణవేదే భావనోపనిషత్సంపూర్ణా ||

మరిన్ని ఉపనిషత్తులు:

Leave a Comment