Maha Narayana Upanishat In Telugu – మహానారాయణోపనిషత్

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. ఈ గ్రంథాలు జీవన మరియు బ్రహ్మం, మనస్సు మరియు పరమాత్మ, కర్మ మరియు అనుష్ఠాన, జన్మ మరియు మరణం, అహంకారం మరియు మోక్షం వంటి అనేక విషయాలను ఆలోచించేవి. ఉపనిషత్తులు భారతీయ ధర్మ సంస్కృతికి అమూల్య అంశాలు అందిస్తాయి మరియు ప్రత్యేక సాంప్రదాయాలను వ్యాఖ్యానించేవి. ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు మహానారాయణోపనిషత్ గురించి తెలుసుకుందాం.

Maha Narayana Upanishat In Telugu

మహానారాయణోపనిషత్

హ॒రి॒: ఓం ||
శం నో॑ మి॒త్రః శం వరు॑ణః |
శం నో॑ భవత్వర్య॒మా |
శం న॒ ఇన్ద్రో॒ బృహ॒స్పతి॑: |
శం నో॒ విష్ణు॑రురుక్ర॒మః ||
నమో॒ బ్రహ్మ॑ణే | నమ॑స్తే వాయో |
త్వమే॒వ ప్ర॒త్యక్ష॒o బ్రహ్మా॑సి |
త్వామే॒వ ప్ర॒త్యక్ష॒o బ్రహ్మ॑ వదిష్యామి |
ఋ॒తం వ॑దిష్యామి | స॒త్యం వ॑దిష్యామి |
తన్మామ॑వతు | తద్వక్తార॑మవతు॒ |
అవ॑తు॒ మామ్ | అవ॑తు వ॒క్తార”మ్ ||
ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: ||

ఓం స॒హ నా॑వవతు | స॒హ నౌ॑ భునక్తు |
స॒హ వీ॒ర్య॑o కరవావహై |
తే॒జ॒స్వి నా॒వధీ॑తమస్తు॒ | మా వి॑ద్విషా॒వహై” |
ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: ||

ప్రథమోఽనువాకః |
అంభ॑స్యపా॒రే భువ॑నస్య॒ మధ్యే॒ నాక॑స్య పృ॒ష్ఠే మ॑హ॒తో మహీ॑యాన్ |
శు॒క్రేణ॒ జ్యోతీగ్॑oషి సమను॒ప్రవి॑ష్టః ప్ర॒జాప॑తిశ్చరతి॒ గర్భే॑ అ॒న్తః || ౧ ||

యస్మి॑న్ని॒దగ్ం సం చ॒ వి చైతి॒ సర్వ॒o యస్మి॑న్ దే॒వా అధి॒ విశ్వే॑ నిషే॒దుః |
తదే॒వ భూ॒తం తదు॒ భవ్య॑మా ఇ॒దం తద॒క్షరే॑ పర॒మే వ్యో॑మన్ || ౨ ||

యేనా॑వృ॒తం ఖం చ॒ దివ॑o మ॒హీం చ॒ యేనా॑ది॒త్యస్తప॑తి॒ తేజ॑సా॒ భ్రాజ॑సా చ |
యమ॒న్తః స॑ము॒ద్రే క॒వయో॒ వయ॑న్తి॒ యద॒క్షరే॑ పర॒మే ప్ర॒జాః || ౩ ||

యత॑: ప్రసూ॒తా జ॒గత॑: ప్రసూతీ॒ తోయే॑న జీ॒వాన్ వ్యచ॑సర్జ॒ భూమ్యా॑మ్ |
యదోష॑ధీభిః పు॒రుషా”న్ ప॒శూగ్ంశ్చ॒ వివేశ॑ భూ॒తాని॑ చరాచ॒రాణి॑ || ౪ ||

అతః పర॒o నాన్య॒దణీ॑యసగ్ం హి॒ పరా॑త్పర॒o యన్మహ॑తో మ॒హాన్త॑మ్ |
యదే॑కమ॒వ్యక్త॒మన॑న్తరూప॒o విశ్వ॑o పురా॒ణం తమ॑స॒: పర॑స్తాత్ || ౫ ||

తదే॒వర్తం తదు॑ స॒త్యమా॑హు॒స్తదే॒వ బ్రహ్మ॑ పర॒మం క॑వీ॒నామ్ |
ఇ॒ష్టా॒పూ॒ర్తం బ॑హు॒ధా జా॒తం జాయ॑మానం వి॒శ్వం బి॑భర్తి॒ భువ॑నస్య॒ నాభి॑: || ౬ ||

తదే॒వాగ్నిస్తద్వా॒యుస్తత్సూర్య॒స్తదు॑ చన్ద్రమా”: |
తదే॒వ శు॒క్రమ॒మృత॒o తద్బ్రహ్మ॒ తదాప॒: స॒ ప్ర॒జాప॑తిః || ౭ ||

సర్వే॑ నిమే॒షా జ॒జ్ఞిరే॑ వి॒ద్యుత॒: పురు॑షా॒దధి॑ |
క॒లా ము॑హూ॒ర్తాః కాష్ఠా”శ్చాహోరా॒త్రాశ్చ॑ సర్వ॒శః || ౮ ||

అ॒ర్ధ॒మా॒సా మాసా॑ ఋ॒తవ॑: సంవత్స॒రశ్చ॑ కల్పన్తామ్ |
స ఆప॑: ప్రదు॒ధే ఉ॒భే ఇ॒మే అ॒న్తరి॑క్ష॒మథో॒ సువ॑: || ౯ ||

నైన॑మూ॒ర్ధ్వం న తి॒ర్యఞ్చ॒o న మధ్యే॒ పరి॑జగ్రభత్ |
న తస్యే॑శే॒ కశ్చ॒న తస్య నామ మ॒హద్యశ॑: || ౧౦ ||

న స॒oదృశే॑ తిష్ఠతి॒ రూప॑మస్య॒ న చక్షు॑షా పశ్యతి॒ కశ్చ॒నైన”మ్ |
హృ॒దా మ॑నీ॒షా మన॑సా॒భిక్లృ॑ప్తో॒ య ఏ॑నం వి॒దురమృ॑తా॒స్తే భ॑వన్తి || ౧౧ ||

(హిరణ్యగర్భ సూక్త)
అ॒ద్భ్యః సంభూ॑తో హిరణ్యగ॒ర్భ ఇత్య॒ష్టౌ ||
అ॒ద్భ్యః సంభూ॑తః పృథి॒వ్యై రసా॑చ్చ |
వి॒శ్వక॑ర్మణ॒: సమ॑వ॒ర్తతాధి॑ |
తస్య॒ త్వష్టా॑ వి॒దధ॑ద్రూ॒పమే॑తి |
తత్పురు॑షస్య॒ విశ్వ॒మాజా॑న॒మగ్రే” | ౧

వేదా॒హమే॒తం పురు॑షం మ॒హాన్త॑మ్ |
ఆ॒ది॒త్యవ॑ర్ణ॒o తమ॑స॒: పర॑స్తాత్ |
తమే॒వం వి॒ద్వాన॒మృత॑ ఇ॒హ భ॑వతి | ౨
నాన్యః పన్థా॑ విద్య॒తేయ॑ఽనాయ |

ప్ర॒జాప॑తిశ్చరతి॒ గర్భే॑ అ॒న్తః |
అ॒జాయ॑మానో బహు॒థా విజాయతే |
తస్య॒ ధీరా॒: పరి॑జానన్తి॒ యోని॑మ్ |
మరీ॑చీనాం ప॒దమి॑చ్ఛన్తి వే॒ధస॑: | ౩

యో దే॒వేభ్య॒ ఆత॑పతి |
యో దే॒వానా”o పు॒రోహి॑తః |
పూర్వో॒ యో దే॒వేభ్యో॑ జా॒తః |
నమో॑ రు॒చాయ॒ బ్రాహ్మ॑యే | ౪

రుచ॑o బ్రా॒హ్మం జ॒నయ॑న్తః |
దే॒వా అగ్రే॒ తద॑బ్రువన్ |
యస్త్వై॒వం బ్రా॑హ్మ॒ణో వి॒ద్యాత్ |
తస్య॑ దే॒వా అస॒న్ వశే॑ |

హ్రీశ్చ॑ తే ల॒క్ష్మీశ్చ॒ పత్న్యౌ॑ |
అ॒హో॒రా॒త్రే పా॒ర్శ్వే | నక్ష॑త్రాణి రూ॒పమ్ |
అ॒శ్వినౌ॒ వ్యాత్త॑మ్ | ఇ॒ష్టం మ॑నిషాణ |
అ॒ముం మ॑నిషాణ | సర్వ॑o మనిషాణ |

(ఇతి ఉత్తరనారాయణానువాకః)

హి॒ర॒ణ్య॒గ॒ర్భః సమ॑వర్త॒తాగ్రే॑ భూ॒తస్య॑ జా॒తః పతి॒రేక॑ ఆసీత్ |
స దా॑ధార పృథి॒వీం ద్యాము॒తేమాం కస్మై॑ దే॒వాయ॑ హ॒విషా॑ విధేమ || ౧ ||

యః ప్రా॑ణ॒తో ని॑మిష॒తో మ॑హి॒త్వైక॒ ఇద్రాజా॒ జగ॑తో బ॒భూవ॑ |
య ఈశే అ॒స్య ద్వి॒పద॒శ్చతు॑ష్పద॒: కస్మై॑ దే॒వాయ॑ హ॒విషా॑ విధేమ || ౨ ||

య ఆ॑త్మ॒దా బ॑ల॒oదా యస్య॒ విశ్వ॑ ఉ॒పాస॑తే ప్ర॒శిష॒o యస్య॑ దే॒వాః |
యస్య॑ ఛా॒యామృత॒o యస్య॑ మృ॒త్యుః కస్మై॑ దే॒వాయ॑ హ॒విషా॑ విధేమ || ౩ ||

యస్యే॒మే హి॒మవ॑న్తో మహి॒త్వా యస్య॑ సము॒ద్రగ్ం రసయా॑ స॒హాహుః |
యస్యే॒మాః ప్ర॒దిశో॒ యస్య॑ బా॒హూ కస్మై॑ దే॒వాయ॑ హ॒విషా॑ విధేమ || ౪ ||

యం క్రన్ద॑సీ॒ అవ॑సా తస్తభా॒నే అ॒స్యైక్షే॑తా॒o మన॑సా॒ రేజ॑మానే |
యత్రాధి॒ సూర॒ ఉది॑తౌ॒ వ్యేతి॒ కస్మై॑ దే॒వాయ॑ హ॒విషా॑ విధేమ || ౫ ||

యేన॒ ద్యౌరు॒గ్రా పృ॑థి॒వీ చ॑ దృఢే॒ యేన॒ సువ॑: స్తభి॒తం యేన॒ నాక॑: |
యో అ॒న్తరి॑క్షే॒ రజ॑సో వి॒మాన॒: కస్మై॑ దే॒వాయ హ॒విషా॑ విధేమ || ౬ ||

ఆపో॑ హ॒ యన్మ॑హ॒తీర్విశ్వ॒మాయ॒o దక్ష॒o దధానా జ॒నయ॑న్తీర॒గ్నిమ్ |
తతో॑ దే॒వానా॒o నిర॑వర్త॒తాసు॒రేక॒: కస్మై॑ దే॒వాయ॑ హ॒విషా॑ విధేమ || ౭ ||

యశ్చి॒దాపో॑ మహి॒నా ప॒ర్యప॑శ్య॒ద్దక్ష॒o దధా॑నా జ॒నయ॑న్తీర॒గ్నిమ్ |
యో దే॒వేష్వధి॑ దే॒వ ఏ॒క ఆసీ॒త్ కస్మై॑ దే॒వాయ॑ హ॒విషా॑ విధేమ || ౮ ||

ఏ॒ష హి దే॒వః ప్ర॒దిశోఽను॒ సర్వా॒:
పూర్వో॑ హి జా॒తః స ఉ॒ గర్భే॑ అ॒న్తః |
స వి॒జాయ॑మానః స జని॒ష్యమా॑ణః
ప్ర॒త్యఙ్ముఖా”స్తిష్ఠతి వి॒శ్వతో॑ముఖః || ౧౨ ||

వి॒శ్వత॑శ్చక్షురు॒త వి॒శ్వతో॑ ముఖో వి॒శ్వతో॑ హస్త ఉ॒త వి॒శ్వత॑స్పాత్ |
సం బా॒హుభ్యాం నమ॑తి॒ సం పత॑త్రైర్ద్యావా॑పృథి॒వీ జ॒నయ॑న్ దే॒వ ఏక॑: || ౧౩ ||

వే॒నస్తత్ పశ్య॒న్ విశ్వా॒ భువ॑నాని వి॒ద్వాన్ యత్ర॒ విశ్వ॒o భవ॒త్యేక॑నీడమ్ |
యస్మి॑న్ని॒దగ్ంసం చ॒ వి చైక॒గ్ంస ఓతః ప్రోత॑శ్చ వి॒భుః ప్ర॒జాసు॑ || ౧౪ ||

ప్ర తద్వో॑చే అ॒మృత॒o ను వి॒ద్వాన్ గ॑న్ధ॒ర్వో నామ॒ నిహి॑త॒o గుహా॑సు |
త్రీణి॑ ప॒దా నిహి॑తా॒ గుహా॑సు॒ యస్తద్వేద॑ సవి॒తుః పి॒తా స॑త్ || ౧౫ ||

స నో॒ బన్ధు॑ర్జని॒తా స వి॑ధా॒తా ధామా॑ని॒ వేద॒ భువ॑నాని॒ విశ్వా” |
యత్ర॑ దే॒వా అ॒మృత॑మానశా॒నాస్తృ॒తీయే॒ ధామా”న్య॒భ్యైర॑యన్త || ౧౬ ||

పరి॒ ద్యావా॑పృథి॒వీ య॑న్తి స॒ద్యః పరి॑ లో॒కాన్ పరి॒ దిశ॒: పరి॒ సువ॑: |
ఋ॒తస్య॒ తన్తు॑o వితతం వి॒చృత్య॒ తద॑పశ్య॒త్ తద॑భవత్ ప్ర॒జాసు॑ || ౧౭ ||

ప॒రీత్య॑ లో॒కాన్ ప॒రీత్య॑ భూ॒తాని॑ ప॒రీత్య॒ సర్వా”: ప్ర॒దిశో॒ దిశ॑శ్చ |
ప్ర॒జాప॑తిః ప్రథమ॒జా ఋ॒తస్యా॒త్మనా॒త్మాన॑మ॒భిసంబభూవ || ౧౮ ||

సద॑స॒స్పతి॒మద్భు॑తం ప్రి॒యమిన్ద్ర॑స్య॒ కామ్య”మ్ |
సని॑o మే॒ధామ॑యాసిషమ్ || ౧౯ ||

ఉద్దీ”ప్యస్వ జాతవేదోఽప॒ఘ్నన్నిరృ॑తి॒o మమ॑ |
ప॒శూగ్ంశ్చ॒ మహ్య॒మావ॑హ॒ జీవ॑నం చ॒ దిశో॑ దిశ || ౨౦ ||

మా నో॑ హిగ్ంసీజ్జాతవేదో॒ గామశ్వ॒o పురు॑ష॒o జగ॑త్ |
అబి॑భ్ర॒దగ్న॒ ఆగ॑హి శ్రి॒యా మా॒ పరి॑పాతయ || ౨౧ ||

పురు॑షస్య విద్మ సహస్రా॒క్షస్య॑ మహాదే॒వస్య॑ ధీమహి |
తన్నో॑ రుద్రః ప్రచో॒దయా”త్ || ౨౨ ||

గాయత్ర్యాః |
తత్పురు॑షాయ వి॒ద్మహే॑ మహాదే॒వాయ॑ ధీమహి |
తన్నో॑ రుద్రః ప్రచో॒దయా”త్ || ౨౩ ||

తత్పురు॑షాయ వి॒ద్మహే॑ వక్రతు॒ణ్డాయ॑ ధీమహి |
తన్నో॑ దన్తిః ప్రచో॒దయా”త్ || ౨౪ ||

తత్పురు॑షాయ వి॒ద్మహే॑ చక్రతు॒ణ్డాయ॑ ధీమహి |
తన్నో॑ నన్దిః ప్రచో॒దయా”త్ || ౨౫ ||

తత్పురు॑షాయ వి॒ద్మహే॑ మహాసే॒నాయ॑ ధీమహి |
తన్నః షణ్ముఖః ప్రచో॒దయా”త్ || ౨౬ ||

తత్పురు॑షాయ వి॒ద్మహే॑ సువర్ణప॒క్షాయ॑ ధీమహి |
తన్నో॑ గరుడః ప్రచో॒దయా”త్ || ౨౭ ||

వే॒దా॒త్మ॒నాయ॑ వి॒ద్మహే॑ హిరణ్యగ॒ర్భాయ॑ ధీమహి |
తన్నో॑ బ్రహ్మ ప్రచో॒దయా”త్ || ౨౮ ||

నా॒రా॒య॒ణాయ॑ వి॒ద్మహే॑ వాసుదే॒వాయ॑ ధీమహి |
తన్నో॑ విష్ణుః ప్రచో॒దయా”త్ || ౨౯ ||

వ॒జ్ర॒న॒ఖాయ॑ వి॒ద్మహే॑ తీక్ష్ణద॒గ్ంష్ట్రాయ॑ ధీమహి |
తన్నో॑ నారసిగ్ంహః ప్రచో॒దయా”త్ || ౩౦ ||

భా॒స్క॒రాయ॑ వి॒ద్మహే॑ మహద్ద్యుతిక॒రాయ॑ ధీమహి |
తన్నో॑ ఆదిత్యః ప్రచో॒దయా”త్ || ౩౧ ||

వై॒శ్వా॒న॒రాయ॑ వి॒ద్మహే॑ లాలీ॒లాయ ధీమహి |
తన్నో॑ అగ్నిః ప్రచో॒దయా”త్ || ౩౨ ||

కా॒త్యా॒య॒నాయ॑ వి॒ద్మహే॑ కన్యకు॒మారి॑ ధీమహి |
తన్నో॑ దుర్గిః ప్రచో॒దయా”త్ || ౩౩ ||

స॒హ॒స్ర॒పర॑మా దే॒వీ॒ శ॒తమూ॑లా శ॒తాఙ్కు॑రా |
స॒ర్వగ్ంహరతు॑ మే పా॒ప॒o దూ॒ర్వా దు॑:స్వప్న॒నాశి॑నీ || ౩౪ ||

కాణ్డా”త్ కాణ్డాత్ ప్ర॒రోహ॑న్తీ॒ పరు॑షః పరుష॒: పరి॑ |
ఏ॒వా నో॑ దూర్వే॒ ప్రత॑ను స॒హస్రే॑ణ శ॒తేన॑ చ || ౩౫ ||

యా శ॒తేన॑ ప్రత॒నోషి॑ స॒హస్రే॑ణ వి॒రోహ॑సి |
తస్యా॑స్తే దేవీష్టకే వి॒ధేమ॑ హ॒విషా॑ వ॒యమ్ || ౩౬ ||

అశ్వక్రా॒న్తే ర॑థక్రా॒న్తే॒ వి॒ష్ణుక్రా”న్తే వ॒సున్ధ॑రా |
శిరసా॑ ధార॑యిష్యా॒మి॒ ర॒క్ష॒స్వ మా”o పదే॒ పదే || ౩౭ ||

భూమిర్ధేనుర్ధరణీ లోక॑ధా॒రిణీ |
ఉ॒ద్ధృతా॑సి వ॑రాహే॒ణ॒ కృ॒ష్ణే॒న శ॑తబా॒హునా || ౩౮ ||

మృ॒త్తికే॑ హన॑ పా॒ప॒o య॒న్మ॒యా దు॑ష్కృత॒o కృతమ్ |
మృత్తికే” బ్రహ్మ॑దత్తా॒సి॒ కా॒శ్యపే॑నాభి॒మన్త్రి॑తా |
మృ॒త్తికే॑ దేహి॑ మే పు॒ష్టి॒o త్వ॒యి సర్వ॑o ప్ర॒తిష్ఠి॑తమ్ || ౩౯ ||

మృ॒త్తికే” ప్రతిష్ఠి॑తే స॒ర్వ॒o త॒న్మే ని॑ర్ణుద॒ మృత్తి॑కే |
త్వయా॑ హ॒తేన॑ పాపే॒న॒ గ॒చ్ఛా॒మి ప॑రమా॒o గతిమ్ || ౪౦ ||

యత॑ ఇన్ద్ర॒ భయా॑మహే॒ తతో॑ నో॒ అభ॑యం కృధి |
మఘ॑వఞ్ఛ॒గ్ధి తవ॒ తన్న॑ ఊ॒తయే॒ విద్విషో॒ విమృధో” జహి || ౪౧ ||

స్వ॒స్తి॒దా వి॒శస్పతి॑ర్వృత్ర॒హా విమృధో॑ వ॒శీ |
వృషేన్ద్ర॑: పు॒ర ఏ॑తు నః స్వస్తి॒దా అ॑భయఙ్క॒రః || ౪౨ ||

స్వ॒స్తి న॒ ఇన్ద్రో॑ వృ॒ద్ధశ్ర॑వాః స్వ॒స్తి న॑: పూ॒షా వి॒శ్వవే॑దాః |
స్వ॒స్తి న॒స్తార్క్ష్యో॒ అరి॑ష్టనేమిః స్వ॒స్తి నో॒ బృహస్పతి॑ర్దధాతు || ౪౩ ||

ఆపా”న్తమన్యుస్తృ॒పల॑ప్రభర్మా॒ ధుని॒: శిమీ॑వా॒ఞ్ఛరుమా॑గ్ంఋజీ॒షీ |
సోమో॒ విశ్వా”న్యత॒సావనా॑ని॒ నార్వాగిన్ద్ర॑o ప్రతి॒మానా॑ని దేభుః || ౪౪ ||

బ్రహ్మ॑జజ్ఞా॒నం ప్ర॑థ॒మం పు॒రస్తా॒ద్వి సీ॑మ॒తః సు॒రుచో॑ వే॒న ఆ॑వః |
స బు॒ధ్నియా॑ ఉప॒మా అ॑స్య వి॒ష్ఠాః స॒తశ్చ॒ యోని॒మస॑తశ్చ॒ వివ॑: || ౪౫ ||

స్యో॒నా పృ॑థివి॒ భవా॑ నృక్ష॒రా ని॒వేశ॑నీ |
యచ్ఛా॑ న॒: శర్మ॑ స॒ప్రథా”: || ౪౬ ||

గ॒oధ॒ద్వా॒రాం దు॑రాధ॒ర్షా॒o ని॒త్యపు॑ష్టాం కరీ॒షిణీ”మ్ |
ఈ॒శ్వరీగ్॑o సర్వ॑భూతా॒నా॒o తామి॒హోప॑హ్వయే॒ శ్రియమ్ || ౪౭ ||

శ్రీ”ర్మే భ॒జతు అలక్ష్మీ”ర్మే న॒శ్యతు |
విష్ణు॑ముఖా॒ వై దే॒వాశ్ఛన్దో॑భిరి॒మా॑oల్లో॒కాన॑నపజ॒య్యమ॒భ్య॑జయన్ |
మ॒హాగ్ం ఇన్ద్రో॒ వజ్ర॑బాహుః షోడ॒శీ శర్మ॑ యచ్ఛతు || ౪౮ ||

స్వ॒స్తి నో॑ మ॒ఘవా॑ కరోతు॒ |
హన్తు॑ పా॒ప్మాన॒o యో”ఽస్మాన్ ద్వేష్టి॑ || ౪౯ ||

సో॒మాన॒గ్ం స్వర॑ణం కృణు॒హి బ్ర॑హ్మణస్పతే క॒క్షీవ॑న్త॒o య ఔ॑శి॒జమ్ |
శరీ॑రం యజ్ఞశమ॒లం కుసీ॑దం తస్మి”న్త్సీదతు॒ యో”ఽస్మాన్ ద్వేష్టి॑ || ౫౦ ||

చర॑ణం ప॒విత్ర॒o విత॑తం పురా॒ణం యేన॑ పూ॒తస్తర॑తి దుష్కృ॒తాని॑ |
తేన॑ ప॒విత్రే॑ణ శు॒ద్ధేన॑ పూ॒తా అతి॑ పా॒ప్మాన॒మరా॑తిం తరేమ || ౫౧ ||

స॒జోషా॑ ఇన్ద్ర సగ॑ణో మ॒రుద్భి॒: సోమ॑o పిబ వృత్రహఞ్ఛూర వి॒ద్వాన్ |
జ॒హి శ॒త్రూ॒గ్ంరప॒ మృధో॑ నుద॒స్వాథాభ॑యం కృణుహి వి॒శ్వతో॑ నః || ౫౨ ||

సు॒మి॒త్రా న॒ ఆప॒ ఓష॑ధయః సన్తు |
దుర్మి॒త్రాస్తస్మై॑ భూయాసు”ర్యోఽస్మాన్ ద్వేష్టి॒ యం చ॑ వయం ద్వి॒ష్మః || ౫౩ ||

ఆపో॒ హిష్ఠా మ॑యో॒భువ॒స్తా న॑ ఊ॒ర్జే ద॑ధాతన |
మ॒హేరణా॑య॒ చక్ష॑సే |
యో వ॑: శి॒వత॑మో రస॒స్తస్య॑ భాజయతే॒ఽహ న॑: |
ఉ॒శ॒తీరి॑వ మా॒త॑రః |
తస్మా॒ అర॑ఙ్గమామవో॒ యస్య॒ క్షయా॑య॒ జిన్వ॑థ |
ఆపో॑ జ॒నయ॑థా చ నః || ౫౪ ||

హిర॑ణ్యశృఙ్గ॒o వరు॑ణ॒o ప్రప॑ద్యే తీ॒ర్థ మే॑ దేహి॒ యాచి॑తః |
య॒న్మయా॑ భు॒క్తమ॒సాధూ॑నాం పా॒పేభ్య॑శ్చ ప్ర॒తిగ్ర॑హః || ౫౫ ||

యన్మే॒ మన॑సా వా॒చా॒ క॒ర్మ॒ణా వా దు॑ష్కృత॒o కృతమ్ |
తన్న॒ ఇన్ద్రో॒ వరు॑ణో॒ బృహ॒స్పతి॑: సవి॒తా చ॑ పునన్తు॒ పున॑: పునః || ౫౬ ||

నమో॒ఽగ్నయే”ఽప్సు॒మతే॒ నమ॒ ఇన్ద్రా॑య॒ నమో॒ వరు॑ణాయ॒ నమో వారుణ్యై” నమో॒ఽద్భ్యః || ౫౭ ||

యద॒పాం క్రూ॒రం యద॑మే॒ధ్యం యద॑శా॒న్తం తదప॑గచ్ఛతాత్ || ౫౮ ||

అ॒త్యా॒శ॒నాద॑తీపా॒నా॒ద్ య॒చ్చ ఉ॒గ్రాత్ ప్ర॑తి॒గ్రహా”త్ |
తన్మే॒ వరు॑ణో రా॒జా॒ పా॒ణినా” హ్యవ॒మర్శ॑తు || ౫౯ ||

సో॑ఽహమ॑పా॒పో వి॒రజో॒ నిర్ము॒క్తో ము॑క్తకిల్బిషః |
నాక॑స్య పృ॒ష్ఠమారు॑హ్య॒ గచ్ఛే॒ద్బ్రహ్మ॑సలో॒కతామ్ || ౬౦ ||

యశ్చా॒ప్సు వరు॑ణ॒: స పు॒నాత్వ॑ఘమర్ష॒ణః || ౬౧ ||

ఇ॒మం మే॑ గఙ్గే యమునే సరస్వతి॒ శుతు॑ద్రి॒ స్తోమగ్॑o సచతా॒ పరు॒ష్ణియా |
అ॒సి॒క్ని॒యా మ॑రుద్వృధే వి॒తస్త॒యార్జీ॑కీయే శృణు॒హ్యా సు॒షోమ॑యా || ౬౨ ||

ఋ॒తం చ॑ స॒త్యం చా॒భీ”ద్ధా॒త్తప॒సోఽధ్య॑జాయత |
తతో॒ రాత్రి॑రజాయత॒ తత॑: సము॒ద్రో అ॑ర్ణ॒వః || ౬౩ ||

స॒ము॒ద్రాద॑ర్ణ॒వాదధి॑ సంవత్స॒రో అజాయత |
అ॒హో॒రా॒త్రాణి॑ వి॒దధ॒ద్విశ్వ॑స్య మిష॒తో వ॒శీ || ౬౪ ||

సూ॒ర్యా॒చ॒న్ద్ర॒మసౌ॑ ధా॒తా య॑థాపూ॒ర్వమ॑కల్పయత్ |
దివ॑o చ పృథి॒వీం చా॒న్తరి॑క్ష॒మథో॒ సువ॑: || ౬౫ ||

యత్పృ॑థి॒వ్యాగ్ం రజ॑: స్వ॒మాన్తరి॑క్షే వి॒రోద॑సీ |
ఇ॒మాగ్ంస్తదా॒పో వ॑రుణః పు॒నాత్వ॑ఘమర్ష॒ణః ||
పు॒నన్తు॒ వస॑వః పు॒నాతు॒ వరు॑ణః పు॒నాత్వ॑ఘమర్ష॒ణః |
ఏ॒ష భూ॒తస్య॑ మ॒ధ్యే భువ॑నస్య గో॒ప్తా ||
ఏ॒ష పు॒ణ్యకృ॑తాం లో॒కా॒నే॒ష మృ॒త్యోర్హి॑ర॒ణ్మయ”మ్ |
ద్యావా॑పృథి॒వ్యోర్హిర॒ణ్మయ॒గ్ం సగ్ం శ్రి॑త॒గ్ం సువ॑: |
స న॒: సువ॒: సగ్ం శి॑శాధి || ౬౬ ||

ఆర్ద్ర॒o జ్వల॑తి॒జ్యోతి॑ర॒హమ॑స్మి |
జ్యోతి॒ర్జ్వల॑తి॒ బ్రహ్మా॒హమస్మి |
యో॑ఽహమ॑స్మి॒ బ్రహ్మా॒హమ॑స్మి |
అ॒హమ॑స్మి॒ బ్రహ్మా॒హమ॑స్మి |
అ॒హమే॒వాహం మాం జు॑హోమి॒ స్వాహా” || ౬౭ ||

అ॒కా॒ర్య॒కా॒ర్య॑వకీ॒ర్ణీ స్తే॒నో భ్రూ॑ణ॒హా గు॑రుత॒ల్పగః |
వరు॑ణో॒ఽపామ॑ఘమర్ష॒ణస్తస్మా॑త్ పా॒పాత్ ప్రము॑చ్యతే || ౬౮ ||

ర॒జోభూమి॑స్త్వ॒ మాగ్ం రోద॑యస్వ॒ ప్రవ॑దన్తి॒ ధీరా”: || ౬౯ ||

ఆక్రా”న్త్సము॒ద్రః ప్రథ॒మే విధ॑ర్మఞ్జ॒నయ॑న్ప్ర॒జా భువ॑నస్య॒ రాజా॑ |
వృషా॑ ప॒విత్రే అధి॒ సానో॒ అవ్యే॑ బృ॒హత్సోమో॑ వావృధే సువా॒న ఇన్దు॑: || ౭౦ ||

Maha Narayana Upanishat In Telugu pdf

ద్వితీయోఽవానుకః |

ఓం జా॒తవే॑దసే సునవామ॒ సోమ॑ మరాతీయ॒తో నిద॑హాతి॒ వేద॑: |
స న॑: పర్ష॒దతి॑ దు॒ర్గాణి॒ విశ్వా॑ నా॒వేవ॒ సిన్ధు॑o దురి॒తాఽత్య॒గ్నిః || ౧

తామ॒గ్నివ॑ర్ణా॒o తప॑సా జ్వల॒న్తీం వై॑రోచ॒నీం క॑ర్మఫ॒లేషు॒ జుష్టా”మ్ |
దు॒ర్గాం దే॒వీగ్ం శర॑ణమ॒హం ప్రప॑ద్యే సు॒తర॑సి తరసే॒ నమ॑: || ౨

అగ్నే॒ త్వ॑o పా॑రయా॒ నవ్యో॑ అ॒స్మాన్ స్వ॒స్తిభి॒రతి॑ దు॒ర్గాణి॒ విశ్వా” |
పూశ్చ॑ పృ॒థ్వీ బ॑హు॒లా న॑ ఉ॒ర్వీ భవా॑ తో॒కాయ॒ తన॑యాయ॒ శంయోః || ౩

విశ్వా॑ని నో దు॒ర్గహా॑ జాతవేద॒: సిన్ధు॒o న నా॒వా దురి॒తాఽతి॑పర్షి |
అగ్నే॑ అత్రి॒వన్మన॑సా గృణా॒నో”ఽస్మాక॑o బోధ్యవి॒తా త॒నూనా”మ్ || ౪

పృ॒త॒నా॒జిత॒గ్ం సహ॑మానము॒గ్రమ॒గ్నిగ్ం హు॑వేమ పర॒మాథ్స॒ధస్థా”త్ |
స న॑: పర్ష॒దతి॑ దు॒ర్గాణి॒ విశ్వా॒ క్షామ॑ద్దేవో॒ అతి॑ దురి॒తాఽత్య॒గ్నిః || ౫

ప్ర॒త్నోషి॑ క॒మీడ్యో॑ అధ్వ॒రేషు॑ సనాచ్చ॒ హోతా॒ నవ్య॑శ్చ॒ సత్సి॑ |
స్వాం చా”ఽగ్నే త॒నువ॑o పి॒ప్రయ॑స్వా॒స్మభ్య॑o చ॒ సౌభ॑గ॒మాయ॑జస్వ || ౬

గోభి॒ర్జుష్ట॑మ॒యుజో॒ నిషి॑క్త॒o తవే”న్ద్ర విష్ణో॒రను॒సంచ॑రేమ |
నాక॑స్య పృ॒ష్ఠమభి స॒oవసా॑నో॒ వైష్ణ॑వీం లో॒క ఇ॒హ మా॑దయన్తామ్ || ౭

తృతీయోఽనువాకః |

భూరన్న॑మ॒గ్నయే॑ పృథి॒వ్యై స్వాహా॒
భువోఽన్న॑o వా॒యవే॒ఽన్తరి॑క్షాయ॒ స్వాహా॒
సువ॒రన్న॑మాది॒త్యాయ॑ ది॒వే స్వాహా॒
భూర్భువ॒స్సువ॒రన్న॑o చ॒న్ద్రమ॑సే ది॒గ్భ్యః స్వాహా॒
నమో॑ దే॒వేభ్య॑: స్వ॒ధా పి॒తృభ్యో॒ భూర్భువ॒: సువరన్న॒మోమ్ || ౧ ||

చతుర్థోఽనువాకః |

భూర॒గ్నయే॑ పృథి॒వ్యై స్వాహా॒
భువో॑ వా॒యవే॒ఽన్తరి॑క్షాయ॒ స్వాహా॒
సువ॑రాది॒త్యాయ॑ ది॒వే స్వాహా॒
భుర్భువ॒స్సువ॑శ్చ॒న్ద్రమ॑సే ది॒గ్భ్యః స్వాహా॒
నమో॑ దే॒వేభ్య॑: స్వ॒ధా పి॒తృభ్యో॒ భూర్భువ॒:సువ॒రగ్న॒ ఓమ్ || ౧ ||

పఞ్చమోఽనువాకః |

భూర॒గ్నయే॑ చ పృథి॒వ్యై చ॑ మహ॒తే చ॒ స్వాహా॒
భువో॑ వా॒యవే॑ చా॒న్తరి॑క్షాయ చ మహ॒తే చ॒ స్వాహా॒
సువ॑రాది॒త్యాయ॑ చ ది॒వే చ॑ మహ॒తే చ॒ స్వాహా॒
భూర్భువ॒స్సువశ్చ॒న్ద్రమ॑సే చ॒ నక్ష॑త్రేభ్యశ్చ ది॒గ్భ్యశ్చ॑ మహ॒తే చ॒ స్వాహా॒
నమో॑ దేవేభ్య॑: స్వ॒ధా పి॒తృభ్యో॒ భుర్భువ॒: సువ॒ర్మహ॒రోమ్ || ౧ ||

షష్ఠోఽనువాకః |

పాహి నో అగ్న ఏన॑సే॒ స్వా॒హా
పాహి నో విశ్వవేద॑సే స్వా॒హా
యజ్ఞం పాహి విభావ॑సో స్వా॒హా
సర్వం పాహి శతక్ర॑తో స్వా॒హా || ౧ ||

సప్తమోఽనువాకః |

పా॒హి నో॑ అగ్న॒ ఏక॑యా
పా॒హ్యు॑త ద్వితీయ॑యా
పా॒హ్యూర్జ॑ తృ॒తీయ॑యా
పా॒హి గీ॒ర్భిశ్చ॑తసృభి॑ర్వసో॒ స్వాహా” || ౧ ||

అష్టమోఽనువాకః |

యశ్ఛన్ద॑సామృష॒భో వి॒శ్వరూ॑ప॒శ్ఛన్దో”భ్య॒శ్చన్దా॑గ్ంస్యావి॒వేశ॑ |
సతాగ్ంశిక్యః ప్రోవాచో॑పని॒షదిన్ద్రో” జ్యే॒ష్ఠ ఇ॑న్ద్రి॒యాయ॒ ఋషి॑భ్యో॒ నమో॑
దే॒వేభ్య॑: స్వ॒ధా పి॒తృభ్యో॒ భూర్భువ॒స్సువ॒శ్ఛన్ద॒ ఓమ్ || ౧ ||

నవమోఽనువాకః |

నమో॒ బ్రహ్మ॑ణే ధారణ॑o మే అ॒స్త్వని॑రాకరణం ధా॒రయి॑తా భూయాస॒o
కర్ణ॑యోః శ్రు॒తం మా చ్యో”ఢం మమా॒ముష్య॒ ఓమ్ || ౧ ||

దశమోఽనువాకః |

ఋ॒తం తప॑: స॒త్యం తప॑: శ్రుత॒o తప॑: శా॒న్తం తపో॒ దమ॒స్తప॒:
శమ॒స్తపో॒ దాన॒o తపో॒ యజ్ఞ॒o తపో॒ భూర్భువ॒:
సువ॒ర్బ్రహ్మై॒తదుపా”స్వై॒తత్తప॑: || ౧ ||

ఏకాదశోఽనువాకః |

యథా॑ వృ॒క్షస్య॑ స॒oపుష్పి॑తస్య దూ॒రాద్॒న్ధో వా”త్యేవం పుణ్య॑స్య
క॒ర్మణో॑ దూ॒రా॒ద్॒న్ధో వా॑తి॒ యథా॑సిధా॒రాం క॒ర్తేఽవ॑హితమవ॒క్రామే॒
యద్యువే॒ యువే॒ హవా॑ వి॒హ్వయి॑ష్యామి క॒ర్తం ప॑తిష్యా॒మీత్యే॒వమ॒మృతా॑దా॒త్మాన॑o
జు॒గుప్సే”త్ || ౧ ||

ద్వాదశోఽనువాకః |

అ॒ణోరణీ॑యాన్ మహ॒తో మహీ॑యానా॒త్మా గుహా॑యా॒o నిహి॑తోఽస్య జ॒న్తోః |
తమ॑క్రతుం పశ్యతి వీతశో॒కో ధా॒తుః ప్ర॒సాదా”న్మహి॒మాన॑మీశమ్ || ౧ ||

స॒ప్త ప్రా॒ణా ప్ర॒భ॑వన్తి॒ తస్మా”త్ స॒ప్తార్చిష॑: స॒మిధ॑: స॒ప్త జి॒హ్వాః |
స॒ప్త ఇ॒మే లో॒కా యేషు॒ చర॑న్తి ప్రా॒ణా గు॒హాశ॑యా॒న్నిహి॑తాః స॒ప్త స॑ప్త || ౨ ||

అత॑: సము॒ద్రా గి॒రయశ్చ॒ సర్వే॒ఽస్మాత్స్యన్ద॑న్తే॒ సిన్ధ॑వ॒: సర్వ॑రూపాః |
అత॑శ్చ॒ విశ్వా॒ ఓష॑ధయో॒ రసా”శ్చ॒ యేనై॑ష భూ॒తస్తి॑ష్ఠత్యన్తరా॒త్మా || ౩ ||

బ్ర॒హ్మా దేవానా”o పద॒వీః క॑వీ॒నామృషి॒ర్విప్రా॑ణాం మహిషో మృ॒గాణా”మ్ |
శ్యే॒నో గృధ్రా॑ణా॒గ్ంస్వధి॑తి॒ర్వనా॑నాగ్ంసోమ॑: ప॒విత్ర॒మత్యే॑తి॒రేభన్॑ || ౪ ||

అ॒జామేకా॒o లోహి॑తశుక్లకృ॒ష్ణాం బ॒హ్వీం ప్ర॒జాం జ॒నయ॑న్తీ॒గ్ం సరూ॑పామ్ |
అ॒జో హ్యేకో॑ జు॒షమా॑ణోఽను॒శేతే॒ జహా”త్యే॒నాం భు॒క్తభో॑గా॒మజో”ఽన్యః || ౫ ||

హ॒oసః శు॑చి॒షద్వసు॑రన్తరిక్ష॒సద్ధోతా॑ వేది॒షదతి॑థిర్దురోణ॒సత్ |
నృ॒షద్వ॑ర॒సదృ॑త॒సద్వ్యో॑మ॒సద॒బ్జా గో॒జా ఋ॑త॒జా అ॑ద్రి॒జా ఋ॒తం బృ॒హత్ || ౬ ||

యస్మా”జ్జా॒తా న ప॒రా నైవ॒ కించ॒నాస॒ య ఆ॑వి॒వేశ॒ భువ॑నాని॒ విశ్వా” |
ప్ర॒జాప॑తిః ప్ర॒జయా॑ సంవిదా॒నస్త్రీణి॒ జ్యోతీ॑గ్ంషి సచతే॒ స షోడ॑శీ || ౬క ||

వి॒ధ॒ర్తారగ్॑o హవామహే॒ వసో”: కు॒విద్వ॒నాతి॑ నః |
స॒వి॒తార॑o నృ॒చక్ష॑సమ్ || ౬ఖ ||

ఘృ॒తం మి॑మిక్షిరే ఘృ॒తమ॑స్య॒ యోని॑ర్ఘృ॒తే శ్రి॒తో ఘృ॒తము॑వస్య॒ ధామ॑ |
అ॒ను॒ష్వ॒ధమావ॑హ మా॒దయ॑స్వ॒ స్వాహా॑కృతం వృషభ వక్షి హ॒వ్యమ్ || ౭ ||

స॒ము॒ద్రాదూ॒ర్మిర్మధు॑మా॒గ్ం ఉదా॑రదుపా॒గ్ంశునా॒ సమ॑మృత॒త్వమా॑నట్ |
ఘృ॒తస్య॒ నామ॒ గుహ్య॒o యదస్తి॑ జి॒హ్వా దే॒వానా॑మ॒మృత॑స్య॒ నాభి॑: || ౮ ||

వ॒యం నామ॒ ప్రబ్ర॑వామా ఘృ॒తేనా॒స్మిన్ య॒జ్ఞే ధా॑రయామా॒ నమో॑భిః |
ఉప॑ బ్ర॒హ్మా శృ॑ణవచ్ఛ॒స్యమా॑న॒ చతు॑:శృఙ్గోఽవమీద్ౌ॒ర ఏ॒తత్ || ౯ ||

చ॒త్వారి॒ శృఙ్గా॒ త్రయో॑ అస్య॒ పాదా॒ ద్వేశీ॒ర్షే స॒ప్త హస్తా॑సో అ॒స్య |
త్రిధా॑ బ॒ద్ధో వృ॑ష॒భో రో॑రవీతి మ॒హో దే॒వో మర్త్యా॒గ్ం ఆవి॑వేశ || ౧౦ ||

త్రిధా॑ హి॒తం ప॒ణిభి॑ర్గు॒హ్యమా॑న॒o గవి॑ దే॒వాసో॑ ఘృ॒తమన్వ॑విన్దన్ |
ఇన్ద్ర॒ ఏక॒గ్ం సూర్య॒ ఏక॑o జజాన వే॒నాదేకగ్॑o స్వ॒ధయా॒ నిష్ట॑తక్షుః || ౧౧ ||

యో దే॒వానా”o ప్రథ॒మం పు॒రస్తా॒ద్విశ్వా॒ధికో॑ రు॒ద్రో మ॒హర్షి॑: |
హి॒ర॒ణ్య॒గ॒ర్భం ప॑శ్యత॒ జాయ॑మాన॒గ్ం స నో॑ దే॒వః శు॒భయా॒స్మృత్యా॒ సంయు॑నక్తు || ౧౨ ||

యస్మా॒త్పరం నాప॑ర॒మస్తి॒ కిఞ్చి॒త్ యస్మా॒న్నాణీ॑యో॒ న జ్యాయో॑ఽస్తి॒ కశ్చి॑త్ |
వృ॒క్ష ఇ॑వ స్త॒బ్ధో ది॒వి తి॑ష్ఠ॒త్యేక॒స్తేనే॒దం పూ॒ర్ణం పురు॑షేణ॒ సర్వమ్” || ౧౩ ||

న కర్మ॑ణా న ప్ర॒జయా॒ ధనే॑న॒ త్యాగే॑నైకే అమృత॒త్వమా॑న॒శుః |
పరే॑ణ॒ నాక॒o నిహి॑త॒o గుహా॑యాం బి॒భ్రాజ॑తే॒ యద్యత॑యో వి॒శన్తి॑ || ౧౪ ||

వే॒దా॒న్త॒వి॒జ్ఞాన॒విని॑శ్చితా॒ర్థాః సంన్యా॑సయో॒గాద్యత॑యః శుద్ధ॒సత్త్వా॑: |
తే బ్ర॑హ్మలో॒కే తు॒ పరాన్తకాలే॒ పరా॑మృతా॒: పరి॑ముచ్యన్తి॒ సర్వే॑ || ౧౫ ||

ద॒హ్ర॒o వి॒పా॒పం వ॒రవే”శ్మభూత॒ యత్ పు॑ణ్డరీ॒కం పు॒రమ॑ధ్యస॒గ్ంస్థమ్ |
తత్రా॑పి దహ్రే గ॒గన॑o విశోకం తస్మి॑న్ యద॒న్తస్తదుపా॑సిత॒వ్యమ్ || ౧౬ ||

యో వేదాదౌ స్వ॑రః ప్రో॒క్తో॒ వేదాన్తే॑ చ ప్ర॒తిష్ఠి॑తః |
తస్య॑ ప్ర॒కృతి॑లీన॒స్య॒ య॒: పర॑: స మ॒హేశ్వ॑రః || ౧౭ ||

త్రయోదశోఽనువాకః |

స॒హ॒స్ర॒శీ॑ర్షం దే॒వ॒o వి॒శ్వాక్ష॑o వి॒శ్వశ॑మ్భువమ్ |
విశ్వ॑o నా॒రాయ॑ణం దే॒వ॒మ॒క్షర॑o పర॒మం ప్ర॒భుమ్ || ౧

వి॒శ్వత॒: పర॑మం ని॒త్య॒ వి॒శ్వం నా॑రాయ॒ణగ్ం హ॑రిమ్ |
విశ్వ॑మే॒వేదం పురు॑ష॒స్తద్విశ్వ॒ముప॑జీవతి || ౨

పతి॒o విశ్వ॑స్యా॒త్మేశ్వ॑ర॒గ్ం శాశ్వ॑తగ్ం శి॒వమ॑చ్యుతమ్ |
నా॒రాయ॒ణం మ॑హాజ్ఞే॒య॒o వి॒శ్వాత్మా॑నం ప॒రాయ॑ణమ్ || ౩

నారా॑య॒ణః ప॑రం బ్ర॒హ్మ॒ త॒త్త్వం నా॑రాయ॒ణః ప॑రః |
నారా॑య॒ణః ప॑రో జ్యో॒తి॒రా॒త్మా నా॑రాయ॒ణః ప॑రః || ౪
(నా॒రాయ॒ణః ప॑రో ధ్యా॒తా॒ ధ్యా॒నం నా॑రాయ॒ణః ప॑రః |)

యచ్చ॑ కి॒ఞ్చిజ్జ॑గత్య॒స్మి॒న్ దృ॒శ్యతే” శ్రూయ॒తేఽపి॑ వా |
అన్త॑ర్బ॒హిశ్చ॑ తత్స॒ర్వ॒o వ్యా॒ప్య నా॑రాయ॒ణః స్థి॑తః || ౫

అన॑న్త॒మవ్య॑యం క॒విగ్ం స॑ము॒ద్రేఽన్త॑o వి॒శ్వశ॑మ్భువమ్ |
ప॒ద్మ॒కో॒శప్ర॑తీకా॒శ॒గ్ం హృ॒దయ॑o చాప్య॒ధోము॑ఖమ్ || ౬

అధో॑ ని॒ష్ట్యా వి॑తస్త్యా॒న్తే॒ నా॒భ్యాము॑పరి॒ తిష్ఠ॑తి |
హృ॒దయ॑o తద్వి॑జానీ॒యా॒ద్వి॒శ్వస్యా॑యత॒నం మ॑హత్ || ౭

సన్త॑తగ్ం సి॒రాభి॑స్తు॒ లమ్బ॑త్యాకోశ॒సన్ని॑భమ్ |
తస్యాన్తే॑ సుషి॒రగ్ం సూ॒క్ష్మం తస్మిన్” స॒ర్వం ప్రతి॑ష్ఠితమ్ || ౮

తస్య॒ మధ్యే॑ మ॒హాన॑గ్నిర్వి॒శ్వార్చి॑ర్వి॒శ్వతో॑ముఖః |
సోఽగ్ర॑భు॒గ్విభ॑జన్తి॒ష్ఠ॒న్నాహా॑రమజ॒రః క॒విః || ౯
(తి॒ర్య॒గూ॒ర్ధ్వమ॑ధఃశా॒యీ ర॒శ్మయ॑స్తస్య॒ సన్త॑తా |)

స॒న్తా॒పయ॑తి స్వం దే॒హమాపా॑దతల॒మస్త॑కమ్ |
తస్య॒ మధ్యే॒ వహ్ని॑శిఖా అ॒ణీయో”ర్ధ్వా వ్య॒వస్థి॑తా || ౧౦

నీ॒లతో॑యద॑మధ్య॒స్థా॒ వి॒ద్యుల్లే॑ఖేవ॒ భాస్వ॑రా |
నీ॒వార॒శూక॑వత్త॒న్వీ॒ పీ॒తా భా”స్వత్య॒ణూప॑మా || ౧౧

తస్యా”: శిఖా॒యా మ॑ధ్యే ప॒రమా”త్మా వ్య॒వస్థి॑తః |
స బ్రహ్మ॒ స శివ॒: (స హరి॒:) సేన్ద్ర॒: సోఽక్ష॑రః పర॒మః స్వ॒రాట్ || ౧౨

చతుర్దశోఽనువాకః |

ఆ॒ది॒త్యో వా ఏ॒ష ఏ॒తన్మ॒ణ్డలం తప॑తి॒ తత్ర॒ తా ఋచ॒స్తదృ॒చా మ॑ణ్డల॒గ్ం స ఋ॒చాం లో॒కోఽథ॒ య ఏ॒ష ఏతస్మి॑న్మ॒ణ్డలేఽర్చిర్దీ॒ప్యతే॒ తాని॒ సామా॑ని॒ స సా॒మ్నాం లో॒కోఽథ॒ య ఏ॒ష ఏ॒తస్మి॑న్మ॒ణ్డలే॒ఽర్చిషి॒ పురు॑ష॒స్తాని॒ యజూ॑గ్ంషి॒ స యజు॑షా మణ్డల॒గ్ం స యజు॑షాం లో॒కః సైషా త్ర॒య్యేవ॑ వి॒ద్యా త॑పతి॒ య॑ ఏ॒షో”ఽన్తరా॑ది॒త్యే హి॑ర॒ణ్మయ॒: పురు॑షః || ౧ ||

పఞ్చదశోఽనువాకః |

ఆ॒ది॒త్యో వై తేజ॒ ఓజో॒ బలం యశ॒శ్చక్షు॒: శ్రోత్ర॑మా॒త్మా మనో మ॒న్యుర్మ॒ను॑ర్మృ॒త్యుః
స॒త్యో మి॒త్రో వా॒యురా॑కా॒శః ప్రా॒ణో లో॑కపా॒లః కః కిం కం తత్స॒త్యమన్న॑మ॒మృతో॑
జీ॒వో విశ్వ॑: కత॒మః స్వయ॒మ్భు బ్రహ్మై॒తదమృ॑త ఏ॒ష పురు॑ష ఏ॒ష భూ॒తానా॒మధి॑పతి॒ర్బ్రహ్మ॑ణ॒: సాయు॑జ్యగ్ం సలో॒కతా॑మాప్నోత్యే॒తాసా॑మే॒వ
దే॒వతా॑నా॒గ్ం సాయు॑జ్యగ్ం సా॒ర్ష్టితా॑గ్ం సమానలో॒కతా॑మాప్నోతి॒ య ఏ॒వం వేదే”త్యుప॒నిషత్ || ౧ ||

ఘృణి॒: సూర్య॑ ఆది॒త్యోమ॑ర్చయన్తి॒ తప॑: స॒త్యం మధు॑ క్షరన్తి॒ తద్బ్రహ్మ॒ తదాప॒ ఆపో॒ జ్యోతీ॒ రసో॒ఽమృత॒o బ్రహ్మ॒ భూర్భువ॒: సువ॒రోమ్ || ౨ ||

షోడశోఽనువాకః |

నిధ॑నపతయే॒ నమః | నిధ॑నపతాన్తికాయ॒ నమః |
ఊర్ధ్వాయ॒ నమః | ఊర్ధ్వలిఙ్గాయ॒ నమః |
హిరణ్యాయ॒ నమః | హిరణ్యలిఙ్గాయ॒ నమః |
సువర్ణాయ॒ నమః | సువర్ణలిఙ్గాయ॒ నమః |
దివ్యాయ॒ నమః | దివ్యలిఙ్గాయ॒ నమః |
భవాయ॒ నమః | భవలిఙ్గాయ॒ నమః |
శర్వాయ॒ నమః | శర్వలిఙ్గాయ॒ నమః |
శివాయ॒ నమః | శివలిఙ్గాయ॒ నమః |
జ్వలాయ॒ నమః | జ్వలలిఙ్గాయ॒ నమః |
ఆత్మాయ॒ నమః | ఆత్మలిఙ్గాయ॒ నమః |
పరమాయ॒ నమః | పరమలిఙ్గాయ॒ నమః |
ఏతత్సోమస్య॑ సూర్య॒స్య॒ సర్వలిఙ్గ॑గ్ం స్థాప॒య॒తి॒ పాణిమన్త్ర॑o పవి॒త్రమ్ || ౧ ||

సప్తదశోఽనువాకః |

స॒ద్యోజా॒తం ప్ర॑పద్యా॒మి॒ స॒ద్యోజా॒తాయ॒ వై నమో॒ నమ॑: |
భ॒వే భ॑వే॒ నాతి॑భవే భవస్వ॒ మాం | భ॒వోద్భ॑వాయ॒ నమ॑: || ౧ ||

అష్టదశోఽనువాకః |

వా॒మ॒దే॒వాయ॒ నమో॑ జ్యే॒ష్ఠాయ॒ నమ॑: శ్రే॒ష్ఠాయ॒ నమో॑ రు॒ద్రాయ॒ నమ॒: కాలా॑య॒ నమ॒: కల॑వికరణాయ॒ నమో॒ బల॑వికరణాయ॒ నమో॒ బలా॑య॒ నమో॒ బల॑ప్రమథనాయ॒ నమ॒: సర్వ॑భూతదమనాయ॒ నమో॑ మ॒నోన్మ॑నాయ॒ నమ॑: || ౧ ||

ఏకోనవింశోఽనువాకః |

అ॒ఘోరే”భ్యోఽథ॒ ఘోరే”భ్యో॒ ఘోర॒ఘోర॑తరేభ్యః |
స॒ర్వత॑: శర్వ॒ సర్వే”భ్యో॒ నమ॑స్తే అస్తు రు॒ద్రరూ॑పేభ్యః || ౧ ||

వింశోఽనువాకః |

తత్పురు॑షాయ వి॒ద్మహే॑ మహాదే॒వాయ॑ ధీమహి |
తన్నో॑ రుద్రః ప్రచో॒దయా”త్ || ౧ ||

ఏకవింశోఽనువాకః |

ఈశానః సర్వ॑విద్యా॒నా॒మీశ్వరః సర్వ॑భూతా॒నా॒o బ్రహ్మాఽధి॑పతి॒ర్బ్రహ్మ॒ణోఽధి॑పతి॒ర్బ్రహ్మా॑ శి॒వో మే॑ అస్తు సదాశి॒వోమ్ || ౧ ||

ద్వావింశోఽనువాకః |

నమో హిరణ్యబాహవే హిరణ్యవర్ణాయ హిరణ్యరూపాయ హిరణ్యపతయేఽంబికాపతయ ఉమాపతయే పశుపతయే॑ నమో॒ నమః || ౧ ||

త్రయోవింశోఽనువాకః |

ఋ॒తగ్ం స॒త్యం ప॑రం బ్ర॒హ్మ॒ పు॒రుష॑o కృష్ణ॒పిఙ్గ॑లమ్ |
ఊ॒ర్ధ్వరే॑తం వి॑రూపా॒క్ష॒o వి॒శ్వరూ॑పాయ॒ వై నమో॒ నమ॑: || ౧ ||

చతుర్వింశోఽనువాకః |

సర్వో॒ వై రు॒ద్రస్తస్మై॑ రు॒ద్రాయ॒ నమో॑ అస్తు |
పురు॑షో॒ వై రు॒ద్రః సన్మ॒హో నమో॒ నమ॑: |
విశ్వ॑o భూ॒తం భువ॑నం చి॒త్రం బ॑హు॒ధా జా॒తం జాయ॑మానం చ॒ యత్ |
సర్వో॒ హ్యే॑ష రు॒ద్రస్తస్మై॑ రు॒ద్రాయ॒ నమో॑ అస్తు || ౧ ||

పఞ్చవింశోఽనువాకః |

కద్రు॒ద్రాయ॒ ప్రచే॑తసే మీ॒ఢుష్ట॑మాయ॒ తవ్య॑సే|
వో॒చేమ॒ శంత॑మగ్ం హృ॒దే ||
సర్వో॒హ్యే॑ష రు॒ద్రస్తస్మై॑ రు॒ద్రాయ॒ నమో॑ అస్తు || ౧ ||

షడ్వింశోఽనువాకః |

యస్య॒ వైక॑ఙ్కత్యగ్నిహోత్ర॒హవ॑ణీ భవతి॒ (ప్రతి॑ష్ఠితా॒:) ప్రత్యే॒వాస్యాహు॑తయస్తిష్ఠ॒న్త్యథో॒ ప్రతి॑ష్ఠిత్యై || ౧ ||

సప్తవింశోఽనువాకః |

కృ॒ణు॒ష్వ పాజ॒ ఇతి॒ పఞ్చ॑ |
కృ॒ణు॒ష్వ పాజ॒: ప్రసి॑తి॒o న పృ॒థ్వీం యా॒హి రాజే॒వామ॑వా॒ఁ ఇభే॑న |
తృ॒ష్వీమను॒ ప్రసి॑తిం ద్రూణా॒నోఽస్తా॑సి॒ విధ్య॑ ర॒క్షస॒స్తపి॑ష్ఠైః || ౧ ||

తవ॑ భ్ర॒మాస॑ ఆశు॒యా ప॑త॒న్త్యను॑ స్పృశ ధృష॒తా శోశు॑చానః |
తపూ॑oష్యగ్నే జు॒హ్వా॑ పత॒ఙ్గానస॑న్దితో॒ వి సృ॑జ॒ విష్వ॑గు॒ల్కాః || ౨ ||

ప్రతి॒ స్పశో॒ విసృ॑జ॒ తూర్ణి॑తమో॒ భవా॑ పా॒యుర్వి॒శీ అ॒స్యా అద॑బ్ధః |
యో నో॑ దూ॒రే అ॒ఘశ॑o సో॒ యో అన్త్యగ్నే॒ మాకి॑ష్టే॒ వ్యథి॒రాద॑ధర్షీత్ || ౩ ||

ఉద॑గ్నే తిష్ఠ॒ ప్రత్యా త॑నుష్వ॒ న్య॑మిత్రా॑ఁ ఓషతాత్తిగ్మహేతే |
యో నో॒ అరా॑తిం సమిధాన చ॒క్రే నీ॒చాతం ధ॑క్ష్యత॒సం న శుష్క॑మ్ || ౪ ||

ఊ॒ర్ధ్వో భ॑వ॒ ప్రతి॑o వి॒ధ్యాధ్య॒స్మదా॒విష్కృ॑ణుష్వ॒ దైవ్యా॑న్యగ్నే |
అవ॑స్థి॒రా త॑నుహి యాతు॒జూనా॑o జా॒మిమజా॑మి॒o ప్రమృ॑ణీహి॒ శత్రూ॑న్ || ౫ ||

అష్టావింశోఽనువాకః |

అది॑తిర్దే॒వా గ॑న్ధ॒ర్వా మ॑ను॒ష్యా॑: పి॒తరోఽసు॑రా॒స్తేషాగ్॑o సర్వభూ॒తానా”o మా॒తా మే॒దినీ॑ మహ॒తీ మ॒హీ సా॑వి॒త్రీ గా॑య॒త్రీ జగ॑త్యు॒ర్వీ పృ॒థ్వీ బ॑హు॒లా విశ్వా॑ భూ॒తా క॑త॒మా కాయా సా స॒త్యేత్య॒మృతేతి॑ వాసి॒ష్ఠః || ౧ ||

ఏకోనత్రింశోఽనువాకః |

ఆపో॒ వా ఇ॒దగ్ం సర్వ॒o విశ్వా॑ భూ॒తాన్యాప॑:
ప్రా॒ణా వా ఆప॑: ప॒శవ॒ ఆపోఽన్న॒మాపోఽమృ॑త॒మాప॑:
స॒మ్రాడాపో॑ వి॒రాడాప॑: స్వ॒రాడాప॒శ్ఛందా॒గ్॒స్యాపో॒
జ్యోతీ॒గ్॒ష్యాపో॒ యజూ॒గ్॒ష్యాప॑: స॒త్యమాప॒:
సర్వా॑ దే॒వతా॒ ఆపో॒ భూర్భువ॒: సువ॒రాప॒ ఓం || ౧ ||

Maha Narayana Upanishat

త్రింశోఽనువాకః |

ఆప॑: పునన్తు పృథి॒వీం పృథి॒వీ పూ॒తా పు॑నాతు॒ మామ్ |
పు॒నన్తు॒ బ్రహ్మ॑ణ॒స్పతి॒ర్బ్రహ్మ॑పూ॒తా పు॑నాతు మామ్ || ౧ ||
యదుచ్ఛి॑ష్టమభో”జ్య॒o యద్వా॑ దు॒శ్చరి॑త॒o మమ॑ |
సర్వ॑o పునన్తు॒ మామాపో॑ఽస॒తాం చ॑ ప్రతి॒గ్రహ॒గ్ం స్వాహా” || ౨ ||

ఏకత్రింశోఽనువాకః |

అగ్నిశ్చ మా మన్యుశ్చ మన్యుపతయశ్చ మన్యు॑కృతే॒భ్యః |
పాపేభ్యో॑ రక్ష॒న్తామ్ | యదహ్నా పాప॑మకా॒ర్షమ్ |
మనసా వాచా॑ హస్తా॒భ్యామ్ | పద్భ్యాముదరే॑ణ శి॒శ్నా |
అహ॒స్తద॑వలు॒మ్పతు | యత్కిఞ్చ॑ దురి॒తం మయి॑ |
ఇ॒దమ॒హం మామమృత॑యో॒నౌ |
సత్యే జ్యోతిషి జుహో॑మి స్వా॒హా || ౧ ||

ద్వాత్రింశోఽనువాకః |

సూర్యశ్చ మా మన్యుశ్చ మన్యుపతయశ్చ మన్యు॑కృతే॒భ్యః |
పాపేభ్యో॑ రక్ష॒న్తామ్ | యద్రాత్రియా పాప॑మకా॒ర్షమ్ |
మనసా వాచా॑ హస్తా॒భ్యామ్ | పద్భ్యాముదరే॑ణ శి॒శ్నా |
రాత్రి॒స్తద॑వలు॒మ్పతు | యత్కిఞ్చ॑ దురి॒తం మయి॑ |
ఇ॒దమ॒హం మామమృత॑యో॒నౌ |
సూర్యే జ్యోతిషి జుహో॑మి స్వా॒హా || ౧ ||

త్రయస్త్రింశోఽనువాకః |

ఓమిత్యేకాక్ష॑రం బ్ర॒హ్మ | అగ్నిర్దేవతా బ్రహ్మ॑ ఇత్యా॒ర్షమ్ |
గాయత్రం ఛందం | పరమాత్మ॑o సరూ॒పం |
సాయుజ్యం వి॑నియో॒గమ్ || ౧ ||

చతుస్త్రింశోఽనువాకః |

ఆయా॑తు॒ వర॑దా దే॒వీ॒ అ॒క్షర॑o బ్రహ్మ॒ సంమి॑తమ్ |
గా॒య॒త్రీ”o ఛన్ద॑సాం మా॒తే॒దం బ్ర॑హ్మ జు॒షస్వ॑ నః || ౧

యదహ్నా”త్కురు॑తే పా॒ప॒o తదహ్నా”త్ప్రతి॒ముచ్య॑తే |
యద్రాత్రియా”త్కురు॑తే పా॒ప॒o తద్రాత్రియా”త్ప్రతి॒ముచ్య॑తే |
సర్వ॑వ॒ర్ణే మ॑హాదే॒వి॒ స॒న్ధ్యావి॑ద్యే స॒రస్వ॑తి || ౨

పఞ్చత్రింశోఽనువాకః |

ఓజో॑ఽసి॒ సహో॑ఽసి॒ బలమ॑సి॒ భ్రాజో॑ఽసి దే॒వానా॒o ధామ॒నామా॑సి విశ్వ॑మసి వి॒శ్వాయు॒: సర్వ॑మసి స॒ర్వాయురభిభూరోం |
గాయత్రీమావా॑హయా॒మి॒ | సావిత్రీమావా॑హయా॒మి॒ | సరస్వతీమావా॑హయా॒మి॒ | ఛన్దర్షీనావా॑హయా॒మి॒ | శ్రియమావా॑హయా॒మి॒ ||
గా॒యత్రియా గాయత్రీ ఛందో విశ్వామిత్ర ఋషిః సవితా దేవతా అగ్నిర్ముఖం బ్రహ్మాశిరో విష్ణుర్హృదయగ్ం రుద్రః శిఖా పృథివీ యోనిః ప్రాణాపానవ్యానోదాన సమానా సప్రాణా శ్వేతవర్ణా సాంఖ్యాయన సగోత్రా గాయత్రీ చతుర్వింశత్యక్షరా త్రిపదా॑ షట్కు॒క్షి॒: పంచశీర్షోపనయనే వి॑నియో॒గ॒: ||

ఓం భూః | ఓం భువః | ఓగ్ం సువః | ఓం మహః | ఓం జనః | ఓం తపః | ఓగ్ం సత్యమ్ |
ఓం తత్స॑వి॒తుర్వరే”ణ్య॒o | భర్గో॑ దే॒వస్య॑ ధీమహి |
ధియో॒ యో న॑: ప్రచో॒దయా”త్ |
ఓమాపో॒ జ్యోతీ॒ రసో॒ఽమృత॒o బ్రహ్మ॒ భూర్భువ॒: సువ॒రోమ్ || ౨ ||

షట్త్రింశోఽనువాకః |

ఉ॒త్తమే॑ శిఖ॑రే జా॒తే॒ భూ॒మ్యాం ప॑ర్వత॒మూర్ధ॑ని
బ్రాహ్మణే”భ్యోఽభ్య॑నుజ్ఞా॒తా॒ గ॒చ్ఛ దే॑వి య॒థాసు॑ఖమ్ || ౧

స్తుతో మయా వరదా వే॑దమా॒తా॒ ప్రచోదయన్తీ పవనే” ద్విజా॒తా |
ఆయుః పృథివ్యాం ద్రవిణం బ్ర॑హ్మవ॒ర్చ॒స॒o
మహ్యం దత్వా ప్రజాతుం బ్ర॑హ్మలో॒కమ్ || ౨

స్తు॒తా మయా॑ వర॒దా వే॑దమా॒తా
ప్రచో॑దయన్తాం పావమా॒నీ ద్వి॒జానా॑మ్ |
ఆయు॑: ప్రా॒ణం ప్ర॒జాం ప॒శుం కీ॒ర్తిం ద్రవి॑ణం
బ్రహ్మవర్చ॒సం మహ్య॑o ద॒త్వా వ్ర॑జత బ్రహ్మలో॒కమ్ ||

సప్తత్రింశోఽనువాకః |

ఘృణి॒: సూర్య॑ ఆది॒త్యో న ప్రభా॑ వా॒త్యక్ష॑రమ్ | మధు॑ క్షరన్తి॒ తద్ర॑సమ్ |
స॒త్యం వై తద్రస॒మాపో॒ జ్యోతీ॒ రసో॒ఽమృత॒o బ్రహ్మ॒ భూర్భువః సువ॒రోమ్ || ౧ ||

అష్టత్రింశోఽనువాకః |

బ్రహ్మ॑మేతు॒ మామ్ | మధు॑మేతు॒ మామ్ | బ్రహ్మ॑మే॒వ మధు॑మేతు॒ మామ్ |
యాస్తే సో॑మ ప్ర॒జా వ॒త్సోఽభి॒ సో అ॒హమ్ | దుఃష్వప్న॒హన్ దు॑రుష్షహ |
యాస్తే॑ సోమ ప్రా॒ణాగ్ం స్తాఞ్జు॑హోమి || ౧ ||

త్రిసు॑పర్ణ॒మయా॑చితం బ్రాహ్మ॒ణాయ॑ దద్యాత్ | బ్ర॒హ్మ॒హ॒త్యాం వా ఏ॒తే ఘ్న॑న్తి |
యే బ్రా”హ్మ॒ణాస్త్రిసు॑పర్ణ॒o పఠ॑న్తి | తే సోమ॒o ప్రాప్ను॑వన్తి |
ఆ॒ స॒హ॒స్రాత్ ప॒ఙ్క్తిం పున॑న్తి | ఓం || ౨ ||

ఏకోనచత్వారింశోఽనువాకః |

బ్రహ్మ॑ మే॒ధయా” | మధు॑ మే॒ధయా” | బ్రహ్మ॑మే॒వ మధు॑ మే॒ధయా” || ౧ ||

అ॒ద్యానో॑ దేవ సవితః ప్ర॒జావ॑త్సావీ॒: సౌభ॑గమ్ |
పరా” దుఃష్వప్ని॑యగ్ం సువ || ౨ ||

విశ్వా॑ని దేవ సవితర్దురి॒తాని॒ పరా॑సువ |
యద్భ॒ద్రం తన్మ॒ ఆసు॑వ ||
మధు॒వాతా॑ ఋతాయ॒తే మధు॑క్షరన్తి॒ సింధ॑వః |
మాధ్వీ”ర్నః స॒న్త్వౌష॑ధీః ||
మధు॒ నక్త॑ము॒తోష॑సి॒ మధు॑మ॒త్పార్థి॑వగ్ం రజ॑: |
మధు॒ద్యౌర॑స్తు నః పి॒తా ||
మధు॑మాన్నో॒ వన॒స్పతి॒ర్మధు॑మాగ్ం అస్తు॒ సూర్య॑: |
మాధ్వీ॒ర్గావో॑ భవన్తు నః ||

యాం మే॒ధాం దే॑వగ॒ణాః పి॒తర॑శ్చో॒పాస॑తే |
తయా॒ మామ॒ద్య మే॒ధయాగ్నే॑ మే॒ధావి॑నం కురు॒ స్వాహా॑ || ౧
మే॒ధాం మే॒ వరు॑ణో దదాతు మే॒ధామ॒గ్నిః ప్ర॒జాప॑తిః |
మే॒ధామిన్ద్ర॑శ్చ వా॒యుశ్చ॑ మే॒ధాం ధా॒తా ద॑దాతు మే॒ స్వాహా॑ || ౨
త్వం నో॑ మేధే ప్రథ॒మా గోభి॒రశ్వే॑భి॒రాగ॑హి |
త్వం సూర్య॑స్య ర॒ష్మిభి॒స్త్వం నో॑ అసి య॒జ్ఞియా॑ || ౩
మే॒ధామ॒హం ప్ర॑థ॒మం బ్రహ్మ॑ణ్వతీ॒o బ్రహ్మ॑జూతా॒మృషి॑ష్టుతామ్ |
ప్రపీ॑తాం బ్రహ్మచా॒రిభి॑ర్దే॒వానా॒మవ॑సే హువే || ౪
యాం మే॒ధామృ॒భవో॑ వి॒దుర్యా మే॒ధామసు॑రా వి॒దుః |
ఋష॑యో భ॒ద్రాం మే॒ధాం యాం వి॒దుస్తాం మయ్యావే॑శయామసి || ౫
యామృష॑యో భూత॒కృతో॑ మే॒ధాం మే॑ధా॒వినో॑వి॒దుః |
తయా॒ మామ॒ద్య మే॒ధయాగ్నే॑ మేధా॒విన॑o కృణు || ౬
మే॒ధాం సా॒యం మే॒ధాం ప్రా॒తర్మే॒ధాం మ॒ధ్యన్ది॑న॒o పరి॑ |
మే॒ధాం సూర్య॑స్య ర॒శ్మిభి॒ర్వచ॒సావే॑శయామహే || ౭

య ఇ॒మం త్రిసు॑పర్ణ॒మయా॑చితం బ్రాహ్మ॒ణాయ॑ దద్యాత్ |
భ్రూణ॒హ॒త్యాం వా ఏ॒తే ఘ్న॑న్తి |
యే బ్రా”హ్మ॒ణాస్త్రిసు॑పర్ణ॒o పఠ॑న్తి |
తే సోమ॒o ప్రాప్ను॑వన్తి | ఆ॒ స॒హ॒స్రా॒త్ప॒ఙ్క్తిం పున॑న్తి | ఓం || ౭ ||

చత్వారింశోఽనువాకః |

బ్రహ్మ॑ మే॒ధవా” | మధు॑ మే॒ధవా” | బ్రహ్మ॑మే॒వ మధు॑ మే॒ధవా॑ || ౧ ||
బ్ర॒హ్మా దే॒వానా”o పద॒వీః క॑వీ॒నామృషి॒ర్విప్రా॑ణాం మహి॒షో మృ॒గాణా॑మ్ |
శ్యే॒నో గృద్ధ్రా॑ణా॒గ్ం స్వధి॑తి॒ర్వనా॑నా॒గ్ం సోమ॑: ప॒విత్ర॒మత్యే॑తి॒ రేభన్॑ || ౨ ||
హ॒గ్ంసః శు॑చి॒షద్వసు॑రన్తరిక్ష॒సద్ధోతా॑ వేది॒షదతి॑థిర్దురోణ॒సత్ |
నృ॒షద్వ॑ర॒సదృ॑తసద్వ్యో॑మ॒సద॒బ్జా గో॒జా ఋ॑త॒జా అ॑ద్రి॒జా ఋ॒తం బృ॒హత్ || ౩ ||

ఋ॒చే త్వా॑ రు॒చే త్వా॒ సమిత్స్ర॑వన్తి స॒రితో॒ న ధేనా”: |
అ॒న్తర్హృ॒దా మన॒సా పూ॒యమా॑నాః | ఘృ॒తస్య॒ ధారా॑ అ॒భిచా॑కశీమి || ౪ ||

హి॒ర॒ణ్యయో॑ వేత॒సో మధ్య॑ ఆసామ్ |
తస్మి”న్త్సుప॒ర్ణో మ॑ధు॒కృత్ కు॑లా॒యీ భజ॑న్నాస్తే॒ మధు॑ దే॒వతా”భ్యః |
తస్యా॑సతే॒ హ॑రయః స॒ప్త తీరే” స్వ॒ధాం దుహా॑నా అ॒మృత॑స్య॒ ధారా”మ్ || ౫ ||

య ఇ॒దం త్రిసు॑పర్ణ॒మయా॑చితం బ్రాహ్మ॒ణాయ॑ దద్యాత్ |
వీ॒ర॒హ॒త్యాం వా ఏ॒తే ఘ్న॑న్తి |
యే బ్రా”హ్మ॒ణాస్త్రిసు॑పర్ణ॒o పఠ॑న్తి | తే సోమ॒o ప్రాప్ను॑వన్తి |
ఆ॒స॒హస్రాత్ ప॒ఙ్క్తిం పున॑న్తి | ఓం || ౬ ||

ఏకచత్వారింశోఽనువాకః |

మే॒ధాదే॒వీ జు॒షమాణా న॒ ఆగా”ద్వి॒శ్వాచీ॑ భ॒ద్రా సు॑మన॒స్యమా॑నా |
త్వయా॒ జుష్టా॑ ను॒దమా॑ణా దు॒రుక్తా”న్బృ॒హద్వ॑దేమ వి॒దథే॑ సు॒వీరా”: || ౧

త్వయా॒ జుష్ట॑ ఋ॒షిర్భ॑వతి దేవి॒ త్వయా॒ బ్రహ్మా॑ఽఽగ॒తశ్రీ॑రు॒త త్వయా” |
త్వయా॒ జుష్ట॑శ్చి॒త్రం వి॑న్దతే॒ వసు॒ సా నో॑ జుషస్వ॒ ద్రవి॑ణో న మేధే || ౨

ద్విచత్వారింశోఽనువాకః |

మే॒ధాం మ॒ ఇన్ద్రో॑ దదాతు మే॒ధాం దే॒వీ సర॑స్వతీ |
మే॒ధాం మే॑ అ॒శ్వినా॑వు॒భావాధ॑త్తా॒o పుష్క॑రస్రజౌ || ౧

అ॒ప్స॒రాసు॑ చ॒ యా మే॒ధా గ॑న్ధ॒ర్వేషు॑ చ॒ యన్మన॑: |
దైవీ” మే॒ధా సర॑స్వతీ॒ సా మా”o మే॒ధా సు॒రభి॑ర్జుషతా॒గ్॒ స్వాహా” || ౨

త్రిచత్వారింశోఽనువాకః |

ఆ మా”o మే॒ధా సు॒రభి॑ర్వి॒శ్వరూ॑పా॒ హిర॑ణ్యవర్ణా॒ జగ॑తీ జగ॒మ్యా |
ఊర్జ॑స్వతీ॒ పయ॑సా॒ పిన్వ॑మానా॒ సా మా”o మే॒ధా సు॒ప్రతీ॑కా జుషన్తామ్ || ౧

చతుశ్చత్వారింశోఽనువాకః |

మయి॑ మే॒ధాం మయి॑ ప్ర॒జాం మయ్య॒గ్నిస్తేజో॑ దధాతు॒
మయి॑ మే॒ధాం మయి॑ ప్ర॒జాం మయీన్ద్ర॑ ఇన్ద్రి॒యం ద॑ధాతు॒
మయి॑ మే॒ధాం మయి॑ ప్ర॒జాం మయి॒ సూర్యో॒ భ్రాజో॑ దధాతు || ౧ ||

పఞ్చచత్వారింశోఽనువాకః |

అపై॑తు మృ॒త్యుర॒మృత॑o న॒ ఆగ॑న్వైవస్వ॒తో నో॒ అభ॑యం కృణోతు |
ప॒ర్ణం వన॒స్పతే॑రివా॒భి న॑: శీయతాగ్ంర॒యిః సచ॑తాం న॒: శచీ॒పతి॑: || ౧ ||

షట్చత్వారింశోఽనువాకః |

పర॑o మృత్యో॒ అను॒పరే॑హి పన్థా॒o యస్తే॒ స్వ ఇత॑రో దేవ॒యానా”త్ |
చక్షు॑ష్మతే శృణ్వ॒తే తే” బ్రవీమి॒ మా న॑: ప్ర॒జాగ్ం రీ॑రిషో॒ మోత వీ॒రాన్ || ౧ ||

సప్తచత్వారింశోఽనువాకః |

వాత॑o ప్రా॒ణం మన॑సా॒న్వార॑భామహే ప్రజాప॑తి॒o యో భువ॑నస్య గో॒పాః |
స నో॑ మృత్యోస్త్రా॑యతా॒o పాత్వగ్ంహ॑సో॒ జ్యోగ్జీ॒వా జ॒రామ॑ శీమహి || ౧ ||

అష్టచత్వారింశోఽనువాకః |

అ॒ము॒త్ర॒భూయా॒దధ॒ యద్య॒మస్య॒ బృహ॑స్పతే అ॒భిశ॑స్తే॒రము॑ఞ్చః |
ప్రత్యౌ॑హతామ॒శ్వినా॑ మృత్యుమ॑స్మద్దే॒వానా॑మగ్నే భి॒షజా॒ శచీ॑భిః || ౧ ||

ఏకోనపఞ్చాశోఽనువాకః |

హరి॒గ్ం హర॑న్త॒మను॑యన్తి దే॒వా విశ్వ॒స్యేశా॑నం వృష॒భం మ॑తీ॒నామ్ |
బ్రహ్మ॒సరూ॑ప॒మను॑ మే॒దమాగా॒దయ॑న॒o మా వివ॑ధీ॒ర్విక్ర॑మస్వ || ౧ ||

పఞ్చాశోఽనువాకః |

శల్కై॑ర॒గ్నిమి॑న్ధా॒న ఉ॒భౌ లో॒కౌ స॑నేమ॒హమ్ |
ఉ॒భయో”ర్లో॒కయో॑రృ॒ధ్వాతి॑ మృ॒త్యుం త॑రామ్య॒హమ్ || ౧ ||

ఏకపఞ్చాశోఽనువాకః |

మా ఛి॑దో మృత్యో॒ మా వ॑ధీ॒ర్మా మే॒ బల॒o వివృ॑హో॒ మా ప్రమో॑షీః |
ప్ర॒జాం మా మే॑ రీరిష॒ ఆయురుగ్ర నృచక్ష॑సం త్వా హ॒విషా॑ విధేమ || ౧ ||

ద్విపఞ్చాశోఽనువాకః |

మా నో॑ మ॒హాన్త॑ము॒త మా నో॑ అర్భ॒కం
మా న॒ ఉక్ష॑న్తము॒త మా న॑ ఉక్షి॒తమ్ |
మా నో॑ఽవధీః పి॒తర॒o మోత మా॒తర॑o
ప్రి॒యా మా న॑స్త॒నువో॑ రుద్ర రీరిషః || ౧ ||

త్రిపఞ్చాశోఽనువాకః |

మా న॑స్తో॒కే తన॑యే॒ మా న॒ ఆయు॑షి॒
మా నో॒ గోషు॒ మా నో॒ అశ్వే॑షు రీరిషః |
వీ॒రాన్మా నో॑ రుద్ర భామి॒తోఽవ॑ధీర్హ॒విష్మ॑న్తో॒
నమ॑సా విధేమ తే || ౧ ||

చతుష్పఞ్చాశోఽనువాకః |

ప్రజా॑పతే॒ న త్వదే॒తాన్య॒న్యో విశ్వా॑ జా॒తాని॒ పరి॒ తా బ॑భూవ |
యత్కా॑మస్తే జుహు॒మస్తన్నో॑ అస్తు వ॒యగ్ం స్యా॑మ॒ పత॑యో రయీ॒ణామ్ || ౧ ||

పఞ్చపఞ్చాశోఽనువాకః |

స్వ॒స్తి॒దా వి॒శస్పతి॑ర్వృత్ర॒హా విమృధో॑ వ॒శీ |
వృషేన్ద్ర॑: పు॒ర ఏ॑తు నః స్వస్తి॒దా అ॑భయఙ్క॒రః || ౧ ||

షట్పఞ్చాశోఽనువాకః |

త్ర్య॑oబకం యజామహే సుగ॒న్ధిం పు॑ష్టి॒వర్ధ॑నమ్ |
ఉ॒ర్వా॒రు॒కమి॑వ॒ బన్ధ॑నాన్మృ॒త్యోర్ము॑క్షీయ॒ మాఽమృతా”త్ || ౧ ||

సప్తపఞ్చాశోఽనువాకః |

యే తే॑ స॒హస్ర॑మ॒యుత॒o పాశా॒ మృత్యో॒ మర్త్యా॑య॒ హన్త॑వే |
తాన్ య॒జ్ఞస్య॑ మాయయా॒ సర్వా॒నవ॑యజామహే || ౧ ||

అష్టపఞ్చాశోఽనువాకః |

మృత్యవే॒ స్వాహా॑ మృత్యవే॒ స్వాహా” || ౧ ||

ఏకోనషష్టితమోఽనువాకః |

దే॒వకృ॑త॒స్యైన॑సోఽవ॒యజ॑నమసి॒ స్వాహా” |
మ॒ను॒ష్య॑కృత॒స్యైన॑సోఽవ॒యజ॑నమసి॒ స్వాహా” |
పి॒తృకృ॑త॒స్యైన॑సోఽవ॒యజ॑నమసి॒ స్వాహా” |
ఆ॒త్మకృ॑త॒స్యైన॑సోఽవ॒యజ॑నమసి॒ స్వాహా” |
అ॒న్యకృ॑త॒స్యైన॑సోఽవ॒యజ॑నమసి॒ స్వాహా” |
అ॒స్మత్కృ॑త॒స్యైన॑సోఽవ॒యజ॑నమసి॒ స్వాహా” |
యద్ది॒వా చ॒ నక్త॒o చైన॑శ్చకృ॒మ తస్యా॑వ॒యజ॑నమసి॒ స్వాహా” |
యత్స్వ॒ప॑న్తశ్చ॒ జాగ్ర॑త॒శ్చైన॑శ్చకృ॒మ తస్యా॑వ॒యజ॑నమసి॒ స్వాహా” |
యత్సు॒షుప్త॑శ్చ॒ జాగ్ర॑త॒శ్చైన॑శ్చకృ॒మ తస్యా॑వ॒యజ॑నమసి॒ స్వాహా” |
యద్వి॒ద్వాగ్ంసశ్చావి॑ద్వాగ్ంసశ్చైన॑శ్చకృ॒మ తస్యా॑వ॒యజ॑నమసి॒ స్వాహా” |
ఏనస ఏనసోఽవయజనమ॑సి స్వా॒హా || ౧ ||

షష్టితమోఽనువాకః |

యద్వో॑ దేవాశ్చకృ॒మ జి॒హ్వయా॑ గు॒రు
మన॑సో వా॒ ప్రయు॑తీ దేవ॒హేడ॑నమ్ |
అరా॑వా॒ యో నో॑ అ॒భి దు॑చ్ఛునా॒యతే॒
తస్మి॒న్ తదేనో॑ వసవో॒ నిధే॑తన॒ స్వాహా” || ౧ ||

ఏకషష్టితమోఽనువాకః |

కామోఽకార్షీ”న్నమో॒ నమః | కామోఽకార్షీత్కామః కరోతి నాహం కరోమి కామః కర్తా నాహం కర్తా కామ॑: కార॒యితా నాహ॑o కార॒యితా ఏష తే కామ కామా॑య స్వా॒హా || ౧ ||

ద్విషష్టితమోఽనువాకః |

మన్యురకార్షీ”న్నమో॒ నమః | మన్యురకార్షీన్మన్యుః కరోతి నాహం కరోమి మన్యుః కర్తా నాహం కర్తా మన్యు॑: కార॒యితా నాహ॑o కార॒యితా ఏష తే మన్యో మన్య॑వే స్వా॒హా || ౧ ||

త్రిషష్టితమోఽనువాకః |

తిలాఞ్జుహోమి సరసాన్ సపిష్టాన్ గన్ధార మమ చిత్తే రమ॑న్తు స్వా॒హా || ౧ ||
గావో హిరణ్యం ధనమన్నపానగ్ం సర్వేషాగ్ం శ్రి॑యై స్వా॒హా || ౨ ||
శ్రియం చ లక్ష్మిం చ పుష్టిం చ కీర్తి॑o చానృ॒ణ్యతామ్ |
బ్రాహ్మణ్యం బ॑హుపు॒త్రతామ్ | శ్రద్ధామేధే ప్రజాః సందదా॑తు స్వా॒హా || ౩ ||

చతుఃషష్టితమోఽనువాకః |

తిలాః కృష్ణాస్తి॑లాః శ్వే॒తా॒స్తిలాః సౌమ్యా వ॑శాను॒గాః |
తిలాః పునన్తు॑ మే పా॒ప॒o యత్కించిద్ దురితం మ॑యి స్వా॒హా || ౧ ||

చోర॒స్యాన్నం న॑వశ్రా॒ద్ధ॒o బ్ర॒హ్మ॒హా గు॑రుత॒ల్పగః |
గోస్తేయగ్ం సు॑రాపా॒న॒o భ్రూణహత్యా తిలా శాన్తిగ్ం శమయ॑న్తు స్వా॒హా || ౨ ||

శ్రీశ్చ లక్ష్మీశ్చ పుష్టీశ్చ కీర్తి॑o చానృ॒ణ్యతామ్ |
బ్రహ్మణ్యం బ॑హుపు॒త్రతామ్ |
శ్రద్ధామేధే ప్రజ్ఞా తు జాతవేదః సందదా॑తు స్వా॒హా || ౩ ||

పఞ్చషష్టితమోఽనువాకః |

ప్రాణాపానవ్యానోదానసమానా మే॑ శుధ్య॒న్తా॒o
జ్యోతి॑ర॒హం వి॒రజా॑ విపా॒ప్మా భూ॑యాస॒గ్ం స్వాహా” || ౧ ||

వాఙ్మనశ్చక్షుఃశ్రోత్రజిహ్వాఘ్రాణరేతోబుద్ధ్యాకూతిఃసంకల్పా
మే॑ శుధ్య॒న్తా॒o జ్యోతి॑ర॒హం వి॒రజా॑ విపా॒ప్మా భూ॑యాస॒గ్ం స్వాహా” || ౨ ||

త్వక్చర్మమాంసరుధిరమేదోమజ్జాస్నాయవోఽస్థీని
మే॑ శుధ్య॒న్తా॒o జ్యోతి॑ర॒హం వి॒రజా॑ విపా॒ప్మా భూ॑యాస॒గ్ం స్వాహా” || ౩ ||

శిరఃపాణిపాదపార్శ్వపృష్ఠోరూధరజఙ్ఘాశిశ్నోపస్థపాయవో
మే॑ శుధ్య॒న్తా॒o జ్యోతి॑ర॒హం వి॒రజా॑ విపా॒ప్మా భూ॑యాస॒గ్ం స్వాహా” || ౪ ||

ఉత్తిష్ఠ పురుష హరిత పింగల లోహితాక్షి దేహి దేహి దదాపయితా
మే॑ శుధ్య॒న్తా॒o జ్యోతి॑ర॒హం వి॒రజా॑ విపా॒ప్మా భూ॑యాస॒గ్ం స్వాహా” || ౫ ||

షట్షష్టితమోఽనువాకః |

పృథివ్యప్తేజోవాయురాకాశా మే॑ శుధ్య॒న్తా॒o
జ్యోతి॑ర॒హం వి॒రజా॑ విపా॒ప్మా భూ॑యాస॒గ్ం స్వాహా” || ౧ ||

శబ్దస్పర్శరూపరసగన్ధా మే॑ శుధ్య॒న్తా॒o
జ్యోతి॑ర॒హం వి॒రజా॑ విపా॒ప్మా భూ॑యాస॒గ్ం స్వాహా” || ౨ ||

మనోవాక్కాయకర్మాణి మే॑ శుధ్య॒న్తా॒o
జ్యోతి॑ర॒హం వి॒రజా॑ విపా॒ప్మా భూ॑యాస॒గ్ం స్వాహా” || ౩ ||

అవ్యక్తభావైర॑హఙ్కా॒రై॒-
ర్జ్యోతి॑ర॒హం వి॒రజా॑ విపా॒ప్మా భూ॑యాస॒గ్ం స్వాహా” || ౪ ||

ఆత్మా మే॑ శుధ్య॒న్తా॒o
జ్యోతి॑ర॒హం వి॒రజా॑ విపా॒ప్మా భూ॑యాస॒గ్ం స్వాహా” || ౫ ||

అన్తరాత్మా మే॑ శుధ్య॒న్తా॒o
జ్యోతి॑ర॒హం వి॒రజా॑ విపా॒ప్మా భూ॑యాస॒గ్ం స్వాహా” || ౬ ||

పరమాత్మా మే॑ శుధ్య॒న్తా॒o
జ్యోతి॑ర॒హం వి॒రజా॑ విపా॒ప్మా భూ॑యాస॒గ్ం స్వాహా” || ౭ ||

క్షు॒ధే స్వాహా” | క్షుత్పి॑పాసాయ॒ స్వాహా” | వివి॑ట్యై॒ స్వాహా” |
ఋగ్వి॑ధానాయ॒ స్వాహా” | క॒షో”త్కాయ॒ స్వాహా” | ఓం స్వాహా” || ౮ ||

క్షు॒త్పి॒పా॒సామ॑లాం జ్యే॒ష్ఠా॒మలక్ష్మీర్నాశ॑యా॒మ్యహమ్ |
అభూ॑తిమస॑మృద్ధి॒o చ॒ సర్వాన్ని॑ర్ణుద మే పాప్మా॑నగ్ం స్వా॒హా || ౯ ||

అన్నమయప్రాణమయమనోమయవిజ్ఞానమయమానన్దమయమాత్మా మే॑
శుధ్య॒న్తా॒o జ్యోతి॑ర॒హం వి॒రజా॑ విపా॒ప్మా భూ॑యాస॒గ్ం స్వాహా” || ౧౦ ||

సప్తషష్టితమోఽనువాకః |

అ॒గ్నయే॒ స్వాహా” | విశ్వే”భ్యో దే॒వేభ్య॒: స్వాహా” |
ధ్రు॒వాయ॑ భూ॒మాయ॒ స్వాహా” | ధ్రు॒వ॒క్షిత॑యే స్వాహా” |
అ॒చ్యు॒త॒క్షిత॑యే॒ స్వాహా” | అ॒గ్నయే” స్విష్ట॒కృతే॒ స్వాహా” ||
ధర్మా॑య॒ స్వాహా” | అధ॑ర్మాయ॒ స్వాహా” | అ॒ద్భ్యః స్వాహా” |
ఓ॒ష॒ధి॒వ॒న॒స్ప॒తిభ్య॒: స్వాహా” | ర॒క్షో॒దే॒వ॒జ॒నేభ్య॒: స్వాహా” |
గృహ్యాభ్య॒: స్వాహా” | అ॒వ॒సానే”భ్య॒: స్వాహా” | అ॒వ॒సాన॑పతిభ్య॒: స్వాహా” |
స॒ర్వ॒భూ॒తేభ్య॒: స్వాహా” | కామా॑య॒ స్వాహా” | అ॒న్తరి॑క్షాయ॒ స్వాహా” |
యదేజ॑తి॒ జగ॑తి॒ యచ్చ॒ చేష్ట॑తి॒ నామ్నో॑ భా॒గోఽయం నామ్నే॒ స్వాహా” |
పృ॒థి॒వ్యై స్వాహా” | అ॒న్తరి॑క్షాయ॒ స్వాహా” | ది॒వే స్వాహా” |
సూర్యా॑య॒ స్వాహా” | చ॒న్ద్రమ॑సే॒ స్వాహా” | నక్ష॑త్రేభ్య॒: స్వాహా” |
ఇన్ద్రా॑య॒ స్వాహా” | బృహ॒స్పత॑యే॒ స్వాహా” | ప్ర॒జాప॑తయే॒ స్వాహా” |
బ్రహ్మ॑ణే॒ స్వాహా” | స్వ॒ధా పి॒తృభ్యః స్వాహా” |
నమో॑ రు॒ద్రాయ॑ పశుపత॑యే॒ స్వాహా” | దే॒వేభ్య॒: స్వాహా” |
పి॒తృభ్య॑: స్వ॒ధాస్తు॑ | భూ॒తేభ్యో॒ నమ॑: |
మ॒ను॒ష్యే”భ్యో॒ హన్తా” | ప్ర॒జాప॑తయే॒ స్వాహా” | పరమేష్ఠినే॒ స్వాహా” || ౧ ||

యథా కూ॑పః శ॒తధా॑రః స॒హస్ర॑ధారో॒ అక్షి॑తః |
ఏ॒వా మే॑ అస్తు ధా॒న్యగ్ం స॒హస్ర॑ధార॒మక్షి॑తమ్ ||
ధన॑ధాన్యై॒ స్వాహా” || ౨ ||

యే భూ॒తాః ప్ర॒చర॑న్తి॒ దివా॒నక్త॒o బలి॑మి॒చ్ఛన్తో॑ వి॒తుద॑స్య॒ ప్రేష్యా”: |
తేభ్యో॑ బ॒లిం పు॑ష్టి॒కామో॑ హరామి॒ మయి॒ పుష్టి॒o పుష్టి॑పతిర్దధాతు॒ స్వాహా” || ౩ ||

అష్టషష్టితమోఽనువాకః |

ఓ”o తద్బ్ర॒హ్మ ఓ”o తద్వా॒యుః ఓ”o తదా॒త్మా
ఓ”o తత్స॒త్యం ఓ”o తత్సర్వమ్” ఓ”o తత్పురో॒ర్నమ॑: || ౧

ఓం అంతశ్చరతి॑ భూతే॒షు॒ గు॒హాయాం వి॑శ్వమూ॒ర్తిషు |
త్వం యజ్ఞస్త్వం వషట్కారస్త్వమిన్ద్రస్త్వగ్ం రుద్రస్త్వం
విష్ణుస్త్వం బ్రహ్మ త్వ॑o ప్రజా॒పతిః |
త్వం త॑దాప॒ ఆపో॒ జ్యోతీ॒ రసో॒ఽమృత॒o బ్రహ్మ॒ భూర్భువ॒స్సువ॒రోమ్ || ౨

ఏకోనసప్తతితమోఽనువాకః |

శ్ర॒ద్ధాయా”o ప్రా॒ణే నివి॑ష్టో॒ఽమృత॑o జుహోమి |
శ్రద్ధాయా॑మపా॒నే నివి॑ష్టో॒ఽమృత॑o జుహోమి |
శ్ర॒ద్ధాయా”o వ్యా॒నే నివి॑ష్టో॒ఽమృత॑o జుహోమి |
శ్ర॒ద్ధాయా॑ముదా॒నే నివి॑ష్టో॒ఽమృత॑o జుహోమి |
శ్ర॒ద్ధాయా॑గ్ం సమా॒నే నివి॑ష్టో॒ఽమృత॑o జుహోమి |
బ్రహ్మ॑ణి మ ఆ॒త్మామృ॑త॒త్వాయ॑ || ౧ ||

అ॒మృ॒తో॒ప॒స్తర॑ణమసి || ౨ ||

శ్ర॒ద్ధాయా”o ప్రా॒ణే నివి॑ష్టో॒ఽమృత॑o జుహోమి |
శి॒వో మా॑ వి॒శాప్ర॑దాహాయ | ప్రా॒ణాయ॒ స్వాహా” ||
శ్ర॒ద్ధాయా॑మపా॒నే నివి॑ష్టో॒ఽమృత॑o జుహోమి |
శి॒వో మా॑ వి॒శాప్ర॑దాహాయ | అ॒పా॒నాయ॒ స్వాహా” ||
శ్ర॒ద్ధాయా”o వ్యా॒నే నివి॑ష్టో॒ఽమృత॑o జుహోమి |
శి॒వో మా॑ వి॒శాప్ర॑దాహాయ | వ్యా॒నాయ॒ స్వాహా” ||
శ్ర॒ద్ధా॑యాముదా॒నే నివి॑ష్టో॒ఽమృత॑o జుహోమి |
శి॒వో మా॑ వి॒శాప్ర॑దాహాయ | ఉ॒దా॒నాయ॒ స్వాహా” ||
శ్ర॒ద్ధాయా॑గ్ం సమా॒నే నివి॑ష్టో॒ఽమృత॑o జుహోమి |
శి॒వో మా॑ వి॒శాప్ర॑దాహాయ | స॒మా॒నాయ॒ స్వాహా” ||
బ్రహ్మ॑ణి మ ఆ॒త్మామృ॑త॒త్వాయ॑ || ౩ ||

అ॒మృ॒తా॒పి॒ధా॒నమ॑సి || ౪ ||

సప్తతితమోఽనువాకః |

శ్ర॒ద్ధాయా”o ప్రా॒ణే నివి॑శ్యా॒మృత॑గ్ం హు॒తమ్ |
ప్రా॒ణమన్నే॑నాప్యాయస్వ ||
శ్ర॒ద్ధాయా॑మపా॒నే నివి॑శ్యా॒మృత॑గ్ం హు॒తమ్ |
అ॒పా॒నమన్నే॑నాప్యాయస్వ ||
శ్ర॒ద్ధాయా”o వ్యా॒నే నివి॑శ్యా॒మృత॑గ్ం హు॒తమ్ |
వ్యా॒నమన్నే॑నాప్యాయస్వ ||
శ్ర॒ద్ధాయా॑ముదా॒నే నివి॑శ్యా॒మృత॑గ్ం హు॒తమ్ |
ఉ॒దా॒నమన్నే॑నాప్యాయస్వ ||
శ్ర॒ద్ధాయా॑గ్ం సమా॒నే నివి॑శ్యా॒మృత॑గ్ం హు॒తమ్ |
స॒మా॒నమన్నే॑నాప్యాయస్వ ||

ఏకసప్తతితమోఽనువాకః |

అఙ్గుష్ఠమాత్రః పురుషోఽఙ్గుష్ఠం చ॑ సమా॒శ్రితః |
ఈశః సర్వస్య జగతః ప్రభుః ప్రీణాతు॑ విశ్వ॒భుక్ || ౧ ||

ద్విసప్తతితమోఽనువాకః |

వాఙ్ మ॑ ఆ॒సన్ | న॒సోః ప్రా॒ణః | అ॒క్ష్యోశ్చక్షు॑: |
కర్ణ॑యో॒: శ్రోత్రమ్” | బా॒హు॒వోర్బలమ్” | ఉ॒రు॒వోరోజ”: |
అరి॑ష్టా॒ విశ్వా॒న్యఙ్గా॑ని త॒నూః |
త॒నువా॑ మే స॒హ నమ॑స్తే అస్తు॒ మా మా॑ హిగ్ంసీః || ౧ ||

త్రిసప్తతితమోఽనువాకః |

వయ॑: సుప॒ర్ణా ఉప॑సేదు॒రిన్ద్ర॑o ప్రి॒యమే॑ధా॒ ఋష॑యో॒ నాధ॑మానాః |
అప॑ ధ్వా॒న్తమూ॑ర్ణు॒హి పూ॒ర్ధి చక్షు॑ర్ముము॒గ్ధ్య॑స్మాన్ని॒ధయే॑వ బ॒ద్ధాన్ || ౧ ||

చతుఃసప్తతితమోఽనువాకః |

ప్రాణానాం గ్రన్థిరసి రుద్రో మా॑ విశా॒న్తకః |
తేనాన్నేనా”ప్యాయస్వ || ౧ ||

పఞ్చసప్తతితమోఽనువాకః |

నమో రుద్రాయ విష్ణవే మృత్యు॑ర్మే పా॒హి || ౧ ||

షట్సప్తతితమోఽనువాకః |

త్వమగ్నే ద్యుభి॒స్త్వమా॑శుశుక్షణి॒స్త్వమ॒ద్భ్యస్త్వమశ్మ॑న॒స్పరి॑ |
త్వం వనే”భ్య॒స్త్వమోష॑ధీభ్య॒స్త్వం నృ॒ణాం నృ॑పతే జాయసే॒ శుచి॑: || ౧ ||

సప్తసప్తతితమోఽనువాకః |

శి॒వేన॑ మే॒ సంతి॑ష్ఠస్వ స్యో॒నేన॑ మే॒ సంతి॑ష్ఠస్వ
సుభూ॒తేన॑ మే॒ సంతి॑ష్ఠస్వ బ్రహ్మవర్చ॒సేన॑ మే॒
సంతి॑ష్ఠస్వ య॒జ్ఞస్యర్ద్ధి॒మను॒సంతి॑ష్ఠ॒స్వోప॑
తే యజ్ఞ॒ నమ॒ ఉప॑ తే॒ నమ॒ ఉప॑ తే॒ నమ॑: || ౧ ||

అష్టసప్తతితమోఽనువాకః |

స॒త్యం పర॒o పరగ్॑o స॒త్యగ్ం స॒త్యేన॒ న
సు॑వ॒ర్గాల్లో॒కాచ్చ్య॑వన్తే క॒దాచ॒న
స॒తాగ్ం హి స॒త్యం తస్మా”త్స॒త్యే ర॑మన్తే || ౧ ||

తప॒ ఇతి॒ తపో॒ నానశ॑నా॒త్పర॒o యద్ధి॒ పరం తప॒స్తద్॑
దుర్ధర్షం తద్ దురా॑ధష॒ తస్మా॒త్తప॑సి రమన్తే॒ || ౨ ||

దమ॒ ఇతి॒ నియ॑తం బ్రహ్మచా॒రిణ॒స్తస్మా॒ద్దమే॑ రమన్తే॒ || ౩ ||

శమ॒ ఇత్యర॑ణ్యే ము॒నయ॒స్తమా॒చ్ఛమే॑ రమన్తే || ౪ ||

దా॒నమితి॒ సర్వా॑ణి భూ॒తాని॑ ప్రశగ్ంస॑న్తి
దా॒నాన్నాతి॑దు॒ష్కర॒o తస్మా”ద్దా॒నే ర॑మన్తే || ౫ ||

ధ॒ర్మ ఇతి॒ ధర్మే॑ణ సర్వ॑మి॒దం పరిగృ॑హీతం
ధ॒ర్మాన్నాతి॑దుశ్చర॒o తస్మా”ద్ధ॒ర్మే ర॑మన్తే || ౬ ||

ప్ర॒జన॒ ఇతి॒ భూయా॑గ్ంస॒స్తస్మా॒త్ భూయి॑ష్ఠాః ప్రజా॑యన్తే॒
తస్మా॒త్ భూయి॑ష్ఠాః ప్ర॒జన॑నే రమన్తే॒ || ౭ ||

అగ్నయ॒ ఇత్యా॑హ॒ తస్మా॑ద॒గ్నయ॒ ఆధా॑తవ్యాః || ౮ ||

అగ్నిహో॒త్రమిత్యా॑హ॒ తస్మా॑దగ్నిహో॒త్రే ర॑మన్తే || ౯ ||

య॒జ్ఞ ఇతి॑ య॒జ్ఞేన॒ హి దే॒వా దివ॑o గ॒తాస్తస్మా”ద్య॒జ్ఞే ర॑మన్తే || ౧౦ ||

మాన॒సమితి॑ వి॒ద్వాగ్ంస॒స్తస్మా”ద్వి॒ద్వాగ్ంస॑ ఏ॒వ మా॑న॒సే ర॑మన్తే || ౧౧ ||

న్యా॒స ఇతి॑ బ్ర॒హ్మా బ్ర॒హ్మా హి పర॒: పరో॑ హి బ్ర॒హ్మా తాని॒ వా
ఏ॒తాన్యవ॑రాణి॒ తపాగ్ంసి న్యా॒స ఏ॒వాత్య॑రేచయ॒త్
య ఏ॒వం వేదే”త్యుప॒నిష॑త్ || ౧౨ ||

ఏకోనాశీతితమోఽనువాకః |

ప్రా॒జా॒ప॒త్యో హారు॑ణిః సుప॒ర్ణేయ॑: ప్ర॒జాప॑తిం పి॒తర॒ముప॑ససార॒
కిం భ॑గవ॒న్తః ప॑ర॒మం వ॑ద॒న్తీతి॒ తస్మై॒ ప్రో॑వాచ || ౧ ||

స॒త్యేన॑ వా॒యురావా॑తి స॒త్యేనా॑ది॒త్యో రో॑చతే ది॒వి స॒త్యం వా॒చః
ప్ర॑తి॒ష్ఠా స॒త్యే స॒ర్వం ప్రతి॑ష్ఠిత॒o తస్మా”త్స॒త్యం ప॑రమ॒o వద॑న్తి॒ || ౨ ||

తప॑సా దే॒వా దే॒వతా॒మగ్ర॑ ఆయ॒న్ తప॒సార్ష॑య॒: సువ॒రన్వ॑విన్ద॒న్
తప॑సా స॒పత్నా॒న్ప్రణు॑దా॒మారాతీ॒స్తప॑సి స॒ర్వం ప్రతి॑ష్ఠిత॒o
తస్మా॒త్తప॑: పర॒మం వద॑న్తి॒ || ౩ ||

దమే॑న దా॒న్తాః కి॒ల్బిష॑మవధూ॒న్వన్తి॒ దమే॑న బ్రహ్మచా॒రిణ॒:
సువ॑రగచ్ఛ॒న్ దమో॑ భూ॒తానా”o దురా॒ధర్ష॒o దమే॑ స॒ర్వం
ప్రతి॑ష్ఠిత॒o తస్మా॒ద్దమ॑: ప॒రమం వద॑న్తి॒ || ౪ ||

శమే॑న శా॒న్తాః శి॒వమా॒చర॑న్తి॒ శమే॑న నా॒కం ము॒నయో॒ఽన్వవి॑న్ద॒న్
శమో॑ భూ॒తానా”o దురా॒ధర్ష॒o శమే॑ స॒ర్వం ప్రతి॑ష్ఠితం
తస్మా॒చ్ఛమ॑: పర॒మం వద॑న్తి || ౫ ||

దా॒నం య॒జ్ఞానా॒o వరూ॑థ॒o దక్షి॑ణా లో॒కే దా॒తారగ్॑o
సర్వభూ॒తాన్యు॑పజీ॒వన్తి॑ దా॒నేనారా॑తీ॒రపా॑నుదన్త దా॒నేన॑
ద్విష॒న్తో మి॒త్రా భ॑వన్తి దా॒నే స॒ర్వం ప్రతి॑ష్ఠిత॒o తస్మా”ద్దా॒నం
ప॑ర॒మం వద॑న్తి || ౬ ||

ధ॒ర్మో విశ్వ॑స్య॒ జగ॑తః ప్రతి॒ష్ఠా లో॒కే ధ॒ర్మిష్ఠ ప్ర॒జా
ఉ॑పస॒ర్పన్తి॑ ధ॒ర్మేణ॑ పా॒పమ॑ప॒నుద॑తి ధ॒ర్మే స॒ర్వం ప్రతి॑ష్ఠిత॒o
తస్మా”ద్ధ॒ర్మం ప॑ర॒మం వద॑న్తి || ౭ ||

ప్ర॒జన॑న॒o వై ప్ర॑తి॒ష్ఠా లో॒కే సా॒ధు ప్ర॒జాయా”స్త॒న్తుం త॑న్వా॒నః
పి॑తృ॒ణామ॑ను॒ణో భవ॑తి॒ తదే॑వ త॒స్యానృ॑ణ॒o
తస్మా”త్ ప్ర॒జన॑నం పర॒మం వద॑న్తి || ౮ ||

అ॒గ్నయో॒ వై త్రయీ॑ వి॒ద్యా దే॑వ॒యాన॒: పన్థా॑ గార్హప॒త్య ఋక్
పృ॑థి॒వీ ర॑థన్త॒రమ॑న్వాహార్య॒పచ॑న॒: యజు॑ర॒న్తరి॑క్షం
వామదే॒వ్యమా॑హవ॒నీయ॒: సామ॑ సువ॒ర్గో లో॒కో బృ॒హత్తస్మా॑ద॒గ్నీన్
ప॑ర॒మం వద॑న్తి || ౯ ||

అగ్నిహో॒త్రగ్ం సా॑యం ప్రా॒తర్గృ॒హాణా॒o నిష్కృ॑తి॒: స్వి॑ష్టగ్ం
సుహు॒తం య॑జ్ఞక్రతూ॒నాం ప్రాయ॑ణగ్ం సువ॒ర్గస్య॑ లో॒కస్య॒
జ్యోతి॒స్తస్మా॑దగ్నిహో॒త్రం ప॑ర॒మం వద॑న్తి || ౧౦ ||

య॒జ్ఞ ఇతి॑ య॒జ్ఞో హి దే॒వానా”o య॒జ్ఞేన॒ హి దే॒వా దివ॑o గ॒తా
య॒జ్ఞేనాసు॑రా॒నపా॑నుదన్త య॒జ్ఞేన॑ ద్విష॒న్తో మి॒త్రా భ॑వన్తి య॒జ్ఞే
స॒ర్వం ప్ర॑తిష్ఠిత॒o తస్మా”ద్య॒జ్ఞం ప॑ర॒మం వద॑న్తి || ౧౧ ||

మాన॒సం వై ప్రా॑జాప॒త్యం ప॒విత్ర॑o మాన॒సేన॒ మన॑సా సా॒ధు
ప॑శ్యతి మన॒సా ఋష॑యః ప్ర॒జా అ॑సృజన్త మాన॒సే స॒ర్వం ప్రతి॑ష్ఠిత॒o
తస్మా”న్మాన॒సం ప॑ర॒మం వద॑న్తి || ౧౨ ||

న్యా॒స ఇ॒త్యాహు॑ర్మనీ॒షిణో॑ బ్ర॒హ్మాణ॑o బ్ర॒హ్మా విశ్వ॑:
కత॒మః స్వ॑యమ్భూః ప్ర॒జాప॑తిః సంవత్స॒ర ఇతి॑ || ౧౩ ||

సంవత్స॒రోఽసావా॑ది॒త్యో య ఏ॒ష ఆ॑ది॒త్యే
పురు॑ష॒: స ప॑రమే॒ష్ఠీ బ్రహ్మా॒త్మా || ౧౪ ||

యాభి॑రాది॒త్యస్తప॑తి ర॒శ్మిభి॒స్తాభి॑: ప॒ర్జన్యో॑ వర్షతి
ప॒ర్జన్యే॑నౌషధివనస్ప॒తయ॒: ప్రజా॑యన్త ఓషధివనస్ప॒తిభి॒రన్న॑o
భవ॒త్యన్నే॑న ప్రా॒ణాః ప్రా॒ణైర్బల॒o బలే॑న॒ తప॒స్తప॑సా శ్ర॒ద్ధా
శ్ర॒ద్ధయా॑ మే॒ధా మే॒ధయా॑ మనీ॒షా మ॑నీ॒షయా॒ మనో॒ మన॑సా॒
శాన్తి॒: శాన్త్యా॑ చి॒త్తం చి॒త్తేన॒ స్మృతి॒: స్మృత్యా॒ స్మార॒గ్ం
స్మారే॑ణ వి॒జ్ఞాన॑o వి॒జ్ఞానే॑నా॒త్మాన॑o వేదయతి॒ తస్మా॑ద॒న్నం
దద॒న్సర్వా”ణ్యే॒తాని॑ దదా॒త్యన్నా”త్ప్రా॒ణా భ॑వన్తి భూ॒తా॑నాం
ప్రా॒ణైర్మనో॒ మన॑సశ్చ వి॒జ్ఞాన॑o వి॒జ్ఞానా॑దాన॒న్దో బ్ర॑హ్మ యో॒నిః || ౧౫ ||

స వా ఏ॒ష పురు॑షః పఞ్చ॒ధా ప॑ఞ్చా॒త్మా యేన॒ సర్వ॑మి॒దం
ప్రోత॑o పృథి॒వీ చా॒న్తరి॑క్షం చ॒ ద్యౌ॑శ్చ॒
దిశ॑శ్చావాన్తరది॒శాశ్చ॒ స వై సర్వ॑మి॒దం జగ॒త్స
స॒భూతగ్॑o స భ॒వ్యం జి॑జ్ఞాసక్లృ॒ప్త ఋ॑త॒జా రయిష్ఠా॑:
శ్ర॒ద్ధా స॒త్యో పహ॑స్వాన్త॒మసో॒పరి॑ష్టా॒త్ |
జ్ఞాత్వా॑ తమే॒వం మన॑సా హృ॒దా చ॒ భూయో॑ న మృ॒త్యుముప॑యాహి వి॒ద్వాన్ |
తస్మా”న్న్యా॒సమే॒షాం తప॑సామతిరిక్త॒మాహు॑: || ౧౬ ||

వసుర॒ణ్వో॑ వి॒భూర॑సి ప్రా॒ణే త్వమసి॑ సన్ధా॒తా బ్రహ్మ॑న్ త్వమసి॑
విశ్వ॒సృత్తే॑జో॒దాస్త్వమ॑స్య॒గ్నేర॑సి వర్చో॒దాస్త్వమ॑సి॒ సూర్య॑స్య
ద్యుమ్నో॒దాస్త్వమ॑సి చ॒న్ద్రమ॑స ఉపయా॒మగృ॑హీతోఽసి బ్ర॒హ్మణే” త్వా॒ మహసే॒ || ౧౭ ||

ఓమిత్యా॒త్మాన॑o యుఞ్జీత | ఏతద్వై మ॑హోప॒నిష॑దం దే॒వానా॒o గుహ్య॒మ్ |
య ఏ॒వం వేద॑ బ్ర॒హ్మణో॑ మహి॒మాన॑మాప్నోతి॒
తస్మా”ద్బ్రహ్మణో॑ మహి॒మాన॑మిత్యుప॒నిషత్ || ౧౮ ||

అశీతితమోఽనువాకః |

తస్యై॒వం వి॒దుషో॑ య॒జ్ఞస్యా॒త్మా యజ॑మానః శ్ర॒ద్ధా పత్నీ॒
శరీ॑రమి॒ధ్మమురో॒ వేది॒ర్లోమా॑ని బ॒ర్హిర్వే॒ద॒: శిఖా॒ హృద॑య॒o యూప॒:
కామ ఆజ్య॑o మ॒న్యుః ప॒శుస్తపో॒ఽగ్నిర్దమ॑: శమయి॒తా దానం
దక్షి॑ణా॒ వాగ్ఘోతా” ప్రా॒ణ ఉ॑ద్గా॒తా చక్షు॑రధ్వ॒ర్యుర్మనో॒ బ్రహ్మా॒
శ్రోత్ర॑మ॒గ్నీత్ యావ॒ద్ధ్రియ॑తే॒ సా దీ॒క్షా యదశ్నా॑తి॒
తద్ధవి॒ర్యత్పిబ॑తి॒ తద॑స్య సోమపా॒నం యద్రమ॑తే॒ తదు॑ప॒సదో॒
యత్స॒ఞ్చర॑త్యుప॒విశ॑త్యు॒త్తిష్ఠ॑తే చ॒ స ప్ర॑వ॒ర్గ్యో॑ యన్ముఖ॒o
తదా॑హవ॒నీయో॒ యా వ్యాహృ॑తిరహు॒తిర్యద॑స్య వి॒జ్ఞాన॒o తజ్జు॒హోతి॒
యత్సా॒యం ప్రా॒తర॑త్తి॒ తత్స॒మిధ॒o యత్ప్రా॒తర్మ॒ధ్యన్ది॑నగ్ం సా॒యం
చ॒ తాని॒ సవ॑నాని॒ యే అ॑హోరా॒త్రే తే ద॑ర్శపూర్ణమా॒సౌ
యే”ఽర్ధమా॒సాశ్చ॒ మాసా”శ్చ॒ తే చా॑తుర్మా॒స్యాని॒ య ఋ॒తవ॒స్తే
ప॑శుబ॒న్ధా యే స॑oవత్స॒రాశ్చ॒ పరివత్స॒రాశ్చ॒ తేఽహ॑ర్గ॒ణాః
స॑ర్వవేద॒సం వా ఏ॒తత్స॒త్రం యన్మర॑ణ॒o తద॑వ॒భృథ॑ ఏ॒తద్వై
జ॑రామర్యమగ్నిహో॒త్రగ్ంస॒త్రం య ఏ॒వం వి॒ద్వాను॑ద॒గయ॑నే ప్ర॒మీయ॑తే
దే॒వానా॑మే॒వ మ॑హి॒మాన॑o గ॒త్వాది॒త్యస్య॒ సాయు॑జ్యం గచ్ఛ॒త్యథ॒ యో
ద॑క్షి॒ణే ప్ర॒మీయ॑తే పితృ॒ణామే॒వ మ॑హి॒మాన॑o గ॒త్వా చ॒న్ద్రమ॑స॒:
సాయు॑జ్యం గచ్ఛత్యే॒తౌ వై సూ”ర్యాచన్ద్ర॒మసో”ర్మహి॒మానౌ” బ్రాహ్మ॒ణో
వి॒ద్వాన॒భిజ॑యతి॒ తస్మా”ద్ బ్రహ్మణో॑ మహి॒మాన॑మాప్నోతి॒
తస్మా”ద్ బ్ర॒హ్మణో॑ మహి॒మాన॑మిత్యుప॒నిష॑త్ || ౧ ||

ఓం శం నో॑ మి॒త్రః శం వరు॑ణః |
శం నో॑ భవత్యర్య॒మా |
శం న॒ ఇన్ద్రో॒ బృహ॒స్పతి॑: |
శం నో॒ విష్ణు॑రురుక్ర॒మః |
నమో॒ బ్రహ్మ॑ణే | నమ॑స్తే వాయో |
త్వమే॒వ ప్ర॒త్యక్ష॒o బ్రహ్మా॑సి |
త్వామే॒వ ప్ర॒త్యక్ష॒o బ్రహ్మావా॑దిషమ్ |
ఋ॒తమ॑వాదిషమ్ | స॒త్యమ॑వాదిషమ్ | తన్మామా॑వీత్ |
తద్వ॒క్తార॑మావీత్ | ఆవీ॒న్మామ్ | ఆవీ॑ద్వ॒క్తారమ్” ||

ఓం స॒హ నా॑వవతు | స॒హ నౌ॑ భునక్తు |
స॒హ వీ॒ర్య॑o కరవావహై |
తే॒జ॒స్వి నా॒వధీ॑తమస్తు॒ | మా వి॑ద్విషా॒వహై” |

ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: ||

ఇతి మహానారాయణోపనిషత్ ||

మరిన్ని ఉపనిషత్తులు:

Leave a Comment