Sri Suvarnamala Stuti In Telugu – శ్రీ సువర్ణ మాలా స్తుతిః

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. హిందూమత ధర్మములో స్తోత్రము అనగా స్థుతిస్తూ గానము చేసేది లేక ప్రశంశములతో కూడిన గానం (ప్రశంశా గానం) లేదా కీర్తన లేదా పాట. ఈ స్తోత్రములు దేవీ, శివుడు లేదా విష్ణువు కొరకు నిర్దేశింపబడినవి. స్తోత్రములు, ప్రసిద్ధిపొందిన ధార్మిక సాహిత్యం, వీటిని దైనందిన జీవితంలో నిత్యమూ ఉపయోగిస్తుంటారు. ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు శ్రీ సువర్ణ మాలా స్తుతిః గురించి తెలుసుకుందాం…

Sri Suvarnamala Stuti Lyrics Telugu

శ్రీ సువర్ణ మాలా స్తుతిః

అథకథమపి మద్రసనాం త్వద్గుణ లేనైర్విశోధయామి విభో!
సాంబ! సదాశివ! శంభో! శంకర! శరణం మే తవ చరణయుగం.

ఆఖండల మదఖండన పండిత తండుప్రియ! చండీశ విభో!
సాంబ! సదాశివ! శంభో! శంకర! శరణం మే తవ చరణయుగం.

ఇభ చర్మాంబర! శంబరరిపు వపురపహరణోజ్జ్వల నయన వభో!
సాంబ! సదాశివ! శంభో! శంకర! శరణం మే తవ చరణయుగం.

ఈశ! గిరీశ! నరేశ! పరేశ! మహేశ! బిలేశయభూషణ! విభో!
సాంబ! సదాశివ! శంభో! శంకర! శరణం మే తవ చరణయుగం.

ఉమయాదివ్యసుమంగల విగ్రహయాలింగిత వామాంగ! విభో!
సాంబ! సదాశివ! శంభో! శంకర! శరణం మే తవ చరణయుగం.

ఊరీకురు మా మజ్ఞ మనాథం దూరీకురు మే దురితం భో!
సాంబ! సదాశివ! శంభో! శంకర! శరణం మే తవ చరణయుగం.

ఋషివర మానసహంస చరాచర జనన స్థితి లయ కారణభో
సాంబ! సదాశివ! శంభో! శంకర! శరణం మే తవ చరణయుగం.

ఋక్షాధీశ కిరీటి! మహోక్షారూఢ! విధృత రుద్రాక్ష! విభో!
సాంబ! సదాశివ! శంభో! శంకర! శరణం మే తవ చరణయుగం.

ఇవర్ణ ద్వంద్వమవృంత కుసుమ మివాంఘ్రా తవారయామి విభో!
సాంబ! సదాశివ! శంభో! శంకర! శరణం మే తవ చరణయుగం.

ఏకం సదితి శ్రుత్యా త్వమేవ సదసీ త్యుపాస్మహే మృడ! భో
సాంబ! సదాశివ! శంభో! శంకర! శరణం మే తవ చరణయుగం.

ఐక్యం నిజభక్తే భ్యో వితరసి విశ్వంభరోత్రసాక్షీ భో
సాంబ! సదాశివ! శంభో! శంకర! శరణం మే తవ చరణయుగం.

ఓమితి తవ నిర్దేష్టీ మాయా స్మాకం మృదోపకర్తీ భో
సాంబ! సదాశివ! శంభో! శంకర! శరణం మే తవ చరణయుగం.

ఔదాస్యం స్ఫుటయతి విషయేషు దిగంబరతా తవైవ విభో!
సాంబ! సదాశివ! శంభో! శంకర! శరణం మే తవ చరణయుగం.

అంతః కరణవిశుద్ధిం భక్తిం చ త్వయి సతీం ప్రదేహి విభో!
సాంబ! సదాశివ! శంభో! శంకర! శరణం మే తవ చరణయుగం.

అస్తోపాధిసమస్తవ్యస్తే రూపై ర్జగన్మయో సి విభో!
సాంబ! సదాశివ! శంభో! శంకర! శరణం మే తవ చరణయుగం.

కరుణా వరుణాలయ! మయి దాస ఉదాస స్తవచితో నహి భో
సాంబ! సదాశివ! శంభో! శంకర! శరణం మే తవ చరణయుగం.

ఖలసహవాసం విఘటయ విఘటయ సతామేవసంగ మనిశంభో
సాంబ! సదాశివ! శంభో! శంకర! శరణం మే తవ చరణయుగం.

గరళం జగదుపకృతయే గిలితం భవతా సమో స్తికోత్ర విభో!
సాంబ! సదాశివ! శంభో! శంకర! శరణం మే తవ చరణయుగం.

ఘనసార గౌర గాత్ర! ప్రచుర జటాజూట బద్ధ గంగ! విభో!
సాంబ! సదాశివ! శంభో! శంకర! శరణం మే తవ చరణయుగం.

జ్ఞప్తి స్సర్వ శరీరే ష్వఖండితా యా విభాతి సా త్వం భో
సాంబ! సదాశివ! శంభో! శంకర! శరణం మే తవ చరణయుగం.

చపలం మమ హృదయ కపిం విషయేద్రు చరం దృఢం బధానవిభో!
సాంబ! సదాశివ! శంభో! శంకర! శరణం మే తవ చరణయుగం.

ఛాయా స్థాణో రపి తవ తాపం నమతాం హరత్యహో శివ భో!
సాంబ! సదాశివ! శంభో! శంకర! శరణం మే తవ చరణయుగం.

జయ! కైలాస నివాస! ప్రమథ గణాధీశ! భూసురార్చిత! భో!
సాంబ! సదాశివ! శంభో! శంకర! శరణం మే తవ చరణయుగం.

ఝణుతక కిణుతకిట తక శబ్జెర్నటసి మహానట! భో!
సాంబ! సదాశివ! శంభో! శంకర! శరణం మే తవ చరణయుగం.

టంకార స్తవధనుషో దలయతి హృదయం ద్విషామశనిరివ భో!
సాంబ! సదాశివ! శంభో! శంకర! శరణం మే తవ చరణయుగం.

ఠాకృతిరివ తవమాయా బహిరంత శ్మూన్యరూపిణీ భో!
సాంబ! సదాశివ! శంభో! శంకర! శరణం మే తవ చరణయుగం.

జ్ఞానం విక్షేపావృతి రహితం కురు గురు స్త్వమేవ విభో!
సాంబ! సదాశివ! శంభో! శంకర! శరణం మే తవ చరణయుగం.

ఢక్కాలి క్షరసూత్ర శూల ద్రుహిణ కరోటీ సముజ్జ్వలత్కర భో!
సాంబ! సదాశివ! శంభో! శంకర! శరణం మే తవ చరణయుగం.

ణా కారగర్భిణీ చే చ్ఛు భదా తే శరగతి ర్షృణా మిహా భో!
సాంబ! సదాశివ! శంభో! శంకర! శరణం మే తవ చరణయుగం.

తవ మన్వతి సంజపత స్పద్యస్తరతి నరో హి భవాబ్ధిం భో!
సాంబ! సదాశివ! శంభో! శంకర! శరణం మే తవ చరణయుగం.

థూత్కార స్తస్యముఖే భూయాత్ తే నామ నాస్తి యస్య విభో!
సాంబ! సదాశివ! శంభో! శంకర! శరణం మే తవ చరణయుగం.

దయనీయశ్చ దయాలు: కోస్తి మదన్య స్త్య ఇహ భో
సాంబ! సదాశివ! శంభో! శంకర! శరణం మే తవ చరణయుగం.

ధర్మస్థాపన దక్ష త్ర్యక్ష ! గురో దక్షయజ్ఞ శిక్షక! భో!
సాంబ! సదాశివ! శంభో! శంకర! శరణం మే తవ చరణయుగం.

నను తాడితో పి ధనుషా లబ్దధియా త్వం పురా నరేణ విభో!
సాంబ! సదాశివ! శంభో! శంకర! శరణం మే తవ చరణయుగం.

పరిమాతుం తవ మూర్తినాల మజి స్తత్ పరాత్పరో సి విభో!
సాంబ! సదాశివ! శంభో! శంకర! శరణం మే తవ చరణయుగం.

ఫల మిహ నృతయా జనుష స్వతసేవా సనాతనేశ విభో!
సాంబ! సదాశివ! శంభో! శంకర! శరణం మే తవ చరణయుగం.

బలమారోగ్యం చాయు స్త్వద్గుణరుచితామ చిరం ప్రదేహి విభో!
సాంబ! సదాశివ! శంభో! శంకర! శరణం మే తవ చరణయుగం.

భగవన్! భర్గ! భయాపహ! భూతిపతే! భూతివిభూషితాంగ విభో!
సాంబ! సదాశివ! శంభో! శంకర! శరణం మే తవ చరణయుగం.

మహిమా తవ నహి మాతిశ్రుతిషు హిమానీధరాత్మజాధవ! భో!
సాంబ! సదాశివ! శంభో! శంకర! శరణం మే తవ చరణయుగం.

యమనియమాదిభి రంగైర్యమినో హృదయే భజంతి త్వ భో!
సాంబ! సదాశివ! శంభో! శంకర! శరణం మే తవ చరణయుగం.

రజ్జా వహిరివ శుక్తే రజతమివ త్వయి జగంతి భాంతి విభో!
సాంబ! సదాశివ! శంభో! శంకర! శరణం మే తవ చరణయుగం.

లబ్గ్వా భవత్ప్రసాదా చ్చక్రం విధు రవతి లోక మఖిలం భో!
సాంబ! సదాశివ! శంభో! శంకర! శరణం మే తవ చరణయుగం.

శర్వ! దేవ! సర్వోత్తమ! సర్వద! దుర్వృత్తగర్వహరణ! విభో!
సాంబ! సదాశివ! శంభో! శంకర! శరణం మే తవ చరణయుగం.

షడ్రిపు – షడూర్మి – షడ్వికారహర! షణ్ముఖ! షణ్ముఖజనక!
సాంబ! సదాశివ! శంభో! శంకర! శరణం మే తవ చరణయుగం.

సత్యం జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మే త్యే తల్ల క్షణలక్షిత! భో!
సాంబ! సదాశివ! శంభో! శంకర! శరణం మే తవ చరణయుగం.

హాహా హూహూ ముఖసుర గాయక గీతాపదాన పద్య విభో!
సాంబ! సదాశివ! శంభో! శంకర! శరణం మే తవ చరణయుగం.

ళాలై దిరహి ప్రయోగఃతదంత మిహ మంగళం సదాస్తు విభో!
సాంబ! సదాశివ! శంభో! శంకర! శరణం మే తవ చరణయుగం.

క్షణమివ దివసా న్నేష్యతి త్వత్పద సేవాక్షణోత్సుక శ్శివ! భో!
సాంబ! సదాశివ! శంభో! శంకర! శరణం మే తవ చరణయుగం.

ఇతి శ్రీ శంకరాచార్యకృత సువర్ణమాలాస్తుతిః

మరిన్ని స్తోత్రములు

Leave a Comment