Sri Tripura Sundari Manasa Puja Stotram In Telugu – శ్రీ త్రిపురసుందరీ మానసపూజా స్తోత్రం

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. హిందూమత ధర్మములో స్తోత్రము అనగా స్థుతిస్తూ గానము చేసేది లేక ప్రశంశములతో కూడిన గానం (ప్రశంశా గానం) లేదా కీర్తన లేదా పాట. ఈ స్తోత్రములు దేవీ, శివుడు లేదా విష్ణువు కొరకు నిర్దేశింపబడినవి. స్తోత్రములు, ప్రసిద్ధిపొందిన ధార్మిక సాహిత్యం, వీటిని దైనందిన జీవితంలో నిత్యమూ ఉపయోగిస్తుంటారు. ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు శ్రీ త్రిపురసుందరీ మానసపూజా స్తోత్రం గురించి తెలుసుకుందాం…

Sri Tripura Sundari Manasa Puja Stotram Telugu

శ్రీ త్రిపురసుందరీ మానసపూజా స్తోత్రం

మమ న భజనశక్తిః పాదయోస్తే న భక్తి-
-ర చ విషయవిరక్తిర్ధ్యానయోగే న సక్తిః |
ఇతి మనసి సదాహం చింతయన్నాద్యశక్తే
రుచిరవచనపుష్పైరర్చనం సంచినోమి ||

1

వ్యాప్తం హాటకవిగ్రహైర్జలచరైరారూఢదేవవ్రజైః
పోతైరాకులితాంతరం మణిధరైర్భూమీధరైర్భూషితమ్ |
ఆరక్తామృతసింధుముద్గురచలద్విచీచయవ్యాకుల-
-వ్యోమానం పరిచింత్య సంతతమహో చేతః కృతార్థీభవ ||

2

తస్మిన్నుజ్జ్వలరత్నజాలవిలసత్కాంతిచ్ఛటాభిః స్ఫుటం
కుర్వాణం వియదింద్రచాపనిచయైరాచ్ఛాదితం సర్వతః |
ఉచ్చైఃశృంగనిషణ్ణదివ్యవనితాబృందాననప్రోల్లస-
ద్గీతాకర్ణననిశ్చలాఖిలమృగం ద్వీపం నమస్కుర్మహే ||

3

జాతీచంపకపాటలాదిసుమనఃసౌరభ్యసంభావితం
హ్రీంకారధ్వనికంఠకోకిలకుహూప్రోల్లాసిచూతద్రుమమ్ |
ఆవిర్భూతసుగంధిచందనవనం దృష్టిప్రియం నందనం
చంచచ్చంచలచంచరీకచటులం చేతశ్చిరం చింతయ ||

4

పరిపతితపరాగైః పాటల క్షోణిభాగో
వికసితకుసుమోచ్చెః పీతచంద్రార్కరశ్మిః |
అలిశుకపికరాజీకూజితైః శ్రోత్రహారీ
స్ఫురతు హృది మదీయే నూనముద్యానరాజః ||

5

రమ్యద్వారపురప్రచారతమసాం సంహారకారిప్రభ
స్ఫూర్జత్తోరణభారహారకమహావిస్తారహారద్యుతే |
క్షోణీమండల హేమహారవిలసత్సంసారపారప్రద
ప్రోద్యద్భక్తమనోవిహార కనకప్రాకార తుభ్యం నమః ||

6

ఉద్యత్కాంతికలాపకల్పితనభఃస్ఫూర్జద్వితానప్రభః
సత్కృష్ణాగరుధూపవాసితవియత్కాష్ఠాంతరే విశ్రుతః |
సేవాయాతసమస్తదైవతగణైరా సేవ్యమానోనిశం
సోయం శ్రీమణిమండపో౨ నవరతం మచ్చేతసి ద్యోతతామ్ ||

7

క్వాపి ప్రోద్భటపద్మరాగకిరణవ్రాతేన సంధ్యాయితం
కుత్రాపి స్ఫుటవిస్ఫురన్మరకతద్యుత్యా తమిస్రాయితమ్ |
మధ్యాలంబివిశాలమౌక్తికరుచా జ్యోత్స్నాయితం కుత్రచి-
-న్మాతః శ్రీమణిమందిరం తవ సదా వందామహే సుందరమ్ ||

8

ఉత్తుంగాలయవిస్ఫురన్మరకతప్రోద్యత్ప్రభామండలా-
-న్యాలోక్యాంకురితోత్సవైర్నవతృణాకీర్ణస్థలీశంకయా |
నీతో వాజిభిరుత్పథం బత రథః సూతేన తిగ్మద్యుతే-
-ర్వల్గావల్గితహస్తమస్తశిఖరం కషైరితః ప్రాప్యతే ||

9

మణిసదనసముద్యత్కాంతిధారానురక్తే
వియతి చరమసంధ్యాశంకినో భానురథ్యాః |
శిథిలితగతకుప్యత్సూతహుంకారనాదైః
కథమపి మణిగేహాదుచ్చకైరుచ్చలంతి ||

10

భక్త్యా కిం ను సమర్పితాని బహుధా రత్నాని పాథోధినా
కిం వా రోహణపర్వతేన సదనం యైర్విశ్వకర్మాకరోత్ |
ఆ జ్ఞాతం గిరిజే కటాక్షకలయా నూనం త్వయా తోషితే
శంభౌ నృత్యతి నాగరాజఫణినా కీర్ణా మణిశ్రేణయః ||

11

విదూరముక్తవాహనైర్వినమ్రమౌలిమండలై-
-ర్నిబద్ధహస్తసంపుటైః ప్రయత్నసంయతేంద్రియైః |
విరించివిష్ణుశంకరాదిభిర్ముదా తవాంబికే
ప్రతీక్ష్యమాణనిర్గమో విభాతి రత్నమండపః ||

12

ధ్వనన్మృదంగకాహలః ప్రగీతకింనరీగణః
ప్రనృత్తదివ్యకన్యకః ప్రవృత్తమంగలక్రమః |
ప్రకృష్టసేవకవ్రజః ప్రహృష్టభక్తమండలో
ముదే మమాస్తు సంతతం త్వదీయరత్నమండపః ||

13

ప్రవేశనిర్గమాకులైః స్వకృత్యరక్తమానసై-
-ర్బహిఃస్థితామరావలీవిధీయమానభక్తిభిః |
విచిత్రవస్త్రభూషణైరుపేతమంగనాజనైః
సదా కరోతు మంగలం మమేహ రత్నమండపః ||

14

సువర్ణరత్నభూషితైర్విచిత్రవస్త్రధారిభి-
-ర్గృహీతహేమయష్టిభిర్నిరుద్ధసర్వదైవతైః |
అసంఖ్యసుందరీజనైః పురస్థితైరధిష్ఠితో
మదీయమేతు మానసం త్వదీయతుంగతోరణః ||

15

ఇంద్రాదీంశ్చ దిగీశ్వరాన్సహపరీవారానథో సాయుధా-
-న్యోషిద్రూపధరాన్స్వదిక్షు నిహితాన్సంచింత్య హృత్పంకజే |
శంఖే శ్రీవసుధారయా వసుమతీయుక్తం చ పద్మం స్మర-
-న్కామం నౌమి రతిప్రియం సహచరం ప్రీత్యా వసంతం భజే ||

16

గాయంతీః కలవీణయాతిమధురం హుంకారమాతన్వతీ-
-ర్ద్వారాభ్యాసకృతస్థితీరిహ సరస్వత్యాధికాః పూజయన్
ద్వారే నౌమి మదోన్మదం సురగణాధీశం మదేనోన్మదాం
మాతంగీమసితాంబరాం పరిలసన్ముక్తావిభూషాం భజే ||

17

కస్తూరికాశ్యామలకోమలాంగీం
కాదంబరీపానమదాలసాంగీమ్ |
వామస్తనాలింగితరత్నవీణాం
మాతంగకన్యాం మనసా స్మరామి ||

18

వికీర్ణచికురోత్కరే విగలితాంబరాడంబరే
మదాకులితలోచనే విమలభూషణోద్భాసిని |
తిరస్కరిణి తావకం చరణపంకజం చింతయ-
-న్కరోమి పశుమండలీమలికమోహదుగ్ధశయామ్ ||

19

ప్రమత్తవారుణీరసైర్విఘూర్ణమానలోచనాః
ప్రచండదైత్యసూదనాః ప్రవిష్టభక్తమానసాః |
ఉపోఢకజ్జలచ్ఛవిచ్ఛటావిరాజివిగ్రహాః
కపాలశూలధారిణీః స్తువే త్వదీయదూతికాః ||

20

స్ఫూర్జన్నవ్యయవాంకురోపలసితాభోగైః పురః స్థాపితై-
ర్దీపోద్భాసిశరావశోభితముఖైః కుంభైర్నవైః శోభినా |
స్వర్ణాబద్ధవిచిత్రరత్నపటలీచంచత్కపాటశ్రియా
యుక్తం ద్వారచతుష్టయేన గిరిజే వందే మణీమందిరమ్ ||

21

ఆస్తీర్ణారుణకంబలాసనయుతం పుష్పోపహారాన్వితం
దీప్తానేకమణిప్రదీపసుభగం రాజద్వితానోత్తమమ్ |
ధూపోద్గారిసుగంధిసంభ్రమమిలద్భృంగావలీగుంజితం
కల్యాణం వితనోతు మే నవరతం శ్రీమండపాభ్యంతరమ్ ||

22

కనకరచితే పంచప్రేతాసనేన విరాజితే
మణిగణచితే రక్తశ్వేతాంబరాస్తరణోత్తమే |
కుసుమసురభౌ తల్పే దివ్యోపధానసుఖావహే
హృదయకమలే ప్రాదుర్భూతాం భజే పరదేవతామ్ ||

23

సర్వాంగస్థితిరమ్యరూపరుచిరాం ప్రాతః సమభ్యుర్థితాం
జృంభామంజుముఖాంబుజాం మధుమదవ్యాఘూర్ణదక్షిత్రయామ్ |
సేవాయాతసమస్తసంనిధిసఖీః సంమానయంతీం దృశా
సంపశ్యన్పరదేవతాం పరమహో మన్యే కృతార్థం జనుః ||

24

ఉచ్చెస్తోరణవర్తివాద్యనివహధ్వానే సముజ్జృంభితే
భక్తేర్భూమివిలగ్నమౌలిభిరలం దండప్రణామే కృతే |
నానారత్నసమూహనద్ధకథనస్థలీసముద్భాసితాం
ప్రాతస్తే పరికల్పయామి గిరిజే నీరాజనాముజ్జ్వలామ్ ||

25

పాద్యం తే పరికల్పయామి పదయోరర్ఘ్యం తథా హస్తయోః
సౌధీభిర్మధుపర్కమంబ మధురం ధారాభిరాస్వాదయ |
తోయేనాచమనం విధేహి శుచినా గాంగేన మత్కల్పితం
సాష్టాంగం ప్రణిపాతమీశదయితే దృష్ట్యా కృతార్థీ కురు ||

26

మాతః పశ్య ముఖాంబుజం సువిమలే దత్తే మయా దర్పణే
దేవి స్వీకురు దంతధావనమిదం గంగాజలేనాన్వితమ్ |
సుప్రక్షాలితమాననం విరచయన్స్నిగ్ధాంబరప్రోంఛనం
ద్రాగంగీకురు తత్త్వమంబ మధురం తాంబూలమాస్వాదయ ||

27

నిధేహి మణిపాదుకోపరి పదాంబుజం మజ్జనా-
-లయం ప్రజ శనైః సఖీకృతకరాంబుజాలంబనమ్ |
మహేశి కరుణానిధే తవ దృగంతపాతోత్సుకా-
న్విలోకయ మనాగమూనుభయసంస్థితాన్గైవతాన్ ||

28

హేమరత్నవరణేన వేష్టిత
విస్తృతారుణవితానశోభితమ్ |
సజ్జసర్వపరిచారికాజనం
పశ్య మజ్జనగృహం మనో మమ ||

29

కనకకలశజాలస్ఫాటికస్నానపీఠా-
-ద్యుపకరణవిశాలం గంధమత్తాలిమాలమ్ |
స్ఫురదరుణవితానం మంజుగంధర్వగానం
పరమశివమహేలే మజ్జనాగారమేహి ||

30

పీనోత్తుంగపయోధరాః పరిలసత్సంపూర్ణచంద్రాననా
రత్నస్వర్ణవినిర్మితాః పరిలసత్సూక్ష్మాంబరప్రావృతాః |
హేమస్నానఘటీస్తథా మృదుపటీరుద్వర్తనం కౌసుమం
తైలం కంకతికం కరేషు దధతీర్వందే౨ంబ తే దాసికాః ||

31

తత్ర స్ఫాటికపీఠమేత్య శనకైరుత్తారితాలంకృతి-
ర్నీచైరుజ్జితకంచుకోపరిహితారక్తోత్తరీయాంబరా |
వేణీబంధమపాస్య కంకతికయా కేశప్రసాదం మనా-
-క్కుర్వాణా పరదేవతా భగవతీ చిత్తే మమ ద్యోతతామ్ ||

32

అభ్యంగం గిరిజే గృహాణ మృదునా తైలేన సంపాదితం
కాశ్మీరైరగరుద్రవైర్మలయజైరుద్వర్తనం కారయ |
గీతే కింనరకామినీభిరభితో వాద్యే ముదా వాదితే
నృత్యంతీమిహ పశ్య దేవి పురతో దివ్యాంగనామండలీమ్ ||

33

కృతపరికరబంధాస్తుంగపీనస్తనాఢ్యా
మణినివహనిబద్ధా హేమకుంభీర్దధానాః |
సురభిసలిలనిర్యద్గంధలుబ్ధాలిమాలాః
సవినయముపతస్థుః సర్వతః స్నానదాస్యః ||

34

ఉద్గంధైరగరుద్రవైః సురభిణా కస్తూరికావారిణా
స్ఫూర్జత్సౌరభయక్షకర్ధమజలైః కాశ్మీరనీరైరపి |
పుష్పాంభోభిరశేషతీర్థసలిలైః కర్పూరపాధోభరైః
స్నానం తే పరికల్పయామి గిరిజే భక్త్యా తదంగీకురు ||

35

ప్రత్యంగం పరిమార్జయామి శుచినా వస్తేణ సంప్రోంఛనం
కుర్వే కేశకలాపమాయతతరం ధూపోత్తమైర్దూపితమ్ |
ఆలీబృందవినిర్మితాం యవనికామాస్థాప్య రత్నప్రభం
భక్తత్రాణపరే మహేశగృహిణి స్నానాంబరం ముచ్యతామ్ ||

36

పీతం తే పరికల్పయామి నిబిడం చండాతకం చండికే
సూక్ష్మం స్నిగ్దమురీకురుష్వ వసనం సిందూరపూరప్రభమ్ |
ముక్తారత్నవిచిత్రహేమరచనాచారుప్రభాభాస్వరం
నీలం కంచుకమర్పయామి గిరిశప్రాణప్రియే సుందరి ||

37

విలులితచికురేణ చ్ఛాదితాంసప్రదేశే
మణినికరవిరాజత్పాదుకాన్యస్తపాదే |
సులలితమవలంబ్య ద్రాక్సభీమంసదేశే
గిరిశగృహిణి భూషామంటపాయ ప్రయాహి ||

38

లసత్కనకకుట్టిమస్ఫురదమందముక్తావలీ-
-సముల్లసితకాంతిభిః కలితశక్రచాపవ్రజే |
మహాభరణమండపే నిహితహేమసింహాసనం
సఖీజనసమావృతం సమధితిష్ఠ కాత్యాయని ||

39

స్నిగ్ధం కంకతికాముఖేన శనకైః సంశోధ్య కేశోత్కరం
సీమంతం విరచయ్య చారు విమలం సిందూరరేఖాన్వితమ్ |
ముక్తాభిర్గథితాలకాం మణిచితైః సౌవర్ణసూత్రైః స్ఫుటం
ప్రాంతే మౌక్తికగుచ్ఛకోపలతికాం గ్రథ్నామి వేణీమిమామ్ ||

40

విలంబివేణీభుజగోత్తమాంగ-
-స్ఫురన్మణిభ్రాంతిముపానయంతమ్ |
స్వరోచిషోల్లాసితకేశపాశం
మహేశి చూడామణిమర్పయామి ||

41

త్వామాశ్రయద్భిః కబరీతమిస్రా-
-ర్బందీకృతం ద్రాగివ భానుబింబమ్ |
మృడాని చూడామణిమాదధానం
వందామహే తావకముత్తమాంగమ్ ||

42

స్వమధ్యనద్ధహాటకస్ఫురన్మణిప్రభాకులం
విలంబిమౌక్తికచ్ఛటావిరాజితం సమంతతః |
నిబద్ధలక్షచక్షుషా భవేన భూరి భావితం
సమర్పయామి భాస్వరం భవాని ఫాలభూషణమ్ ||

43

మీనాంభోరుహఖంజరీటసుషమావిస్తారవిస్మారకే
కుర్వాణే కీల కామవైరిమనసః కందర్పబాణప్రభామ్ |
మాధ్వీపానమదారుణే౬తిచపలే దీర్ఘ దృగంభోరుహే దేవి
స్వర్ణశలాకయోర్జితమిదం దివ్యాంజనం దీయతామ్ ||

44

మధ్యస్థారుణరత్నకాంతిరుచిరాం ముక్తాముగోద్భాసితాం
దైవాద్భార్గవజీవమధ్యగరవేర్లక్ష్మీమధః కుర్వతీమ్ |
ఉత్సిక్తాధరబింబకాంతివిసరైర్భౌమీభవన్మౌక్తికాం
మద్దత్తామురరీకురుష్వ గిరిజే నాసావిభూషామిమామ్ ||

45

ఉడుకృతపరివేషస్పర్ధయా శీతభానో-
-రివ విరచితదేహద్వంద్వమాదిత్యబింబమ్ |
అరుణమణిసముద్యత్రాంతవిభ్రాజిముక్తం
శ్రవసి పరినిధేహి స్వర్ణతాటంకయుగ్మమ్ ||

46

మరకతవరపద్మరాగహీరో-
-స్థితగులికాత్రితయావనద్ధమధ్యమ్ |
వితతవిమలమౌక్తికం చ
కంఠాభరణమిదం గిరిజే సమర్పయామి ||

47

నానాదేశ సముత్థతైర్మణిగణప్రోద్యత్ప్రభామండల-
-వ్యాప్తెరాభరణైర్విరాజితగలాం ముక్తాచ్ఛటాలంకృతామ్ |
మధ్యస్థారుణరత్నకాంతిరుచిరాం ప్రాంతస్థముక్తాఫల-
-వ్రాతామంబ చతుష్కికాం పరశివే వక్షఃస్థలే స్థాపయ ||

48

అన్యోన్యం ప్లావయంతీ సతతపరిచలత్కాంతికల్లోలజాలైః
కుర్వాణా మజ్జదంతఃకరణవిమలతాం శోభితేవ త్రివేణీ |
ముక్తాభిః పద్మరాగైర్మరకతమణిభిర్నిర్మితా దీప్యమానై-
-ర్నిత్యం హారత్రయీ తే పరశివరసికే చేతసి ద్యోతతాం నః ||

49

కరసరసిజనాలే విస్ఫురత్కాంతిజాలే
విలసదమలశోభే చంచదీశాక్షిలోభే |
వివిధమణిమయూఖోద్భాసితం దేవి దుర్గే
కనకకటకయుగ్మం బాహుయుగ్మే నిధేహి ||

50

వ్యాలంబమానసితపట్టకగుచ్ఛశోభి
స్ఫూర్జన్మణీఘటితహారవిరోచమానమ్ |
మాతర్మహేశమహిలే తవ బాహుమూలే
కేయూరకద్వయమిదం వినివేశయామి ||

51

వితతనిజమయూఖైర్నిర్మితామింద్రనీలై-
-ర్విజితకమలనాలాలీనమత్తాలిమాలామ్ |
మణిగణఖచితాభ్యాం కంకణాభ్యాముపేతాం
కలయ వలయరాజీం హస్తమూలే మహేశి ||

52

నీలపట్టమృదుగుచ్ఛశోభితా-
-బద్ధనైకమణిజాలమంజులామ్ |
అర్పయామి వలయాత్పురఃసరే
విస్ఫురత్కనకతైతృపాలికామ్ ||

53

ఆలవాలమివ పుష్పధన్వనా
బాలవిద్రుమలతాసు నిర్మితమ్ |
అంగులీషు వినిధీయతాం శనై-
-రంగులీయకమిదం మదర్పితమ్ ||

54

విజితహరమనోభూమత్తమాతంగకుంభ-
-స్థలవిలులితకూజత్కింకిణీజాలతుల్యామ్ |
అవిరతకలనదైరీశచేతో హరంతీం
వివిధమణినిబద్దాం మేఖలామర్పయామి ||

55

వ్యాలంబమానవరమౌక్తికగుచ్ఛశోభి
విభ్రాజిహాటకపుటద్వయరోచమానమ్ |
హేమ్నా వినిర్మితమనేకమణిప్రబంధం
నీవీనిబంధనగుణం వినివేదయామి ||

56

వినిహతనవలాక్షాపంకబాలాతపౌఘే
మరకతమణిరాజీమంజుమంజీరఘోషే |
అరుణమణిసముద్యత్కాంతిధారావిచిత్ర-
-స్తవ చరణసరోజే హంసకః ప్రీతిమేతు ||

57

నిబద్ధశితిపట్టకప్రవరగుచ్ఛసంశోభితాం
కలక్వణితమంజులాం గిరిశచిత్తసంమోహనీమ్ |
అమందమణిమండలీవిమలకాంతికిమ్మీరితాం
నిధేహి పదపంకజే కనకఘుంఘురూమంబికే ||

58

విస్ఫురత్సహజరాగరంజితే
శింజితేన కలితాం సఖీజనైః |
పద్మరాగమణినూపురద్వయీ-
-మర్పయామి తవ పాదపంకజే ||

59

పదాంబుజముపాసితుం పరిగతేన శీతాంశునా
కృతాం తనుపరంపరామివ దినాంతరాగారుణామ్ |
మహేశి నవయావకద్రవభరేణ శోణీకృతాం
నమామి నఖమండలీం చరణపంకజస్థాం తవ ||

60

ఆరక్తశ్వేతపీతస్ఫురదురుకుసుమైశ్చిత్రితాం పట్టసూత్రా-
-ర్దేవస్త్రీభిః ప్రయత్నాదగరుసముదితైర్దూపితాం దివ్యధూపైః |
ఉద్యద్గంధాంధపుష్పంధయనివహసమారబ్ధఝాంకారగీతాం
చంచత్కహ్లారమాలాం పరశివరసికే కంఠపీఠేఒర్పయామి ||

61

గృహాణ పరమామృతం కనకపాత్రసంస్థాపితం
సమర్పయ ముఖాంబుజే విమలవీటికామంబికే |
విలోకయ ముఖాంబుజం ముకురమండలే నిర్మలే
నిధేహి మణిపాదుకోపరి పదాంబుజం సుందరి ||

62

ఆలంబ్య స్వసఖీం కరేణ శనకైః సింహాసనాదుతితా
కూజన్మందమరాలమంజులగతిప్రోల్లాసిభూషాంబరా |
ఆనందప్రతిపాదకైరుపనిషద్వాక్యైః స్తుతా వేధసా
మచ్చిత్తే స్థిరతాముపైతు గిరిజా యాంతీ సభామండపమ్ ||

63

చలంత్యామంబాయాం ప్రచలతి సమస్తే పరిజనే
సవేగం సంయాతే కనకలతికాలంకృతిభరే |
సమంతాదుత్తాలస్ఫురితపదసంపాతజనితై-
-ర్ఘణత్కారైస్తారైర్ఘణఝణితమాసీన్మణిగృహమ్ ||

64

చంచద్వేత్రకరాభిరంగవిలసద్భూషాంబరాభిః పురో-
-యాంతీభిః పరిచారికాభిరమరవ్రాతే సముత్సారితే |
రుద్ధే నిర్జరసుందరీభిరభితః కక్షాంతరే నిర్గతం
వందే నందితశంభు నిర్మలచిదానందైకరూపం మహః ||

65

వేధాః పాదతలే పతత్యయమసౌ విష్ణుర్నమత్యగ్రతః
శంభుర్దేహి దృగంచలం సురపతిం దూరస్థమాలోకయ |
ఇత్యేవం పరిచారికాభిరుదితే సంమాననాం కుర్వతీ
దృగ్ద్వంద్వేన యథోచితం భగవతీ భూయాద్విభూత్యై మమ ||

66

మందం చారణసుందరీభిరభితో యాంతీభిరుత్కంఠయా
నామోచ్చారణపూర్వకం ప్రతిదిశం ప్రత్యేకమావేదితాన్ |
వేగాదక్షిపథం గతాన్సురగణానాలోకయంతీ శనై-
-ర్దిత్సంతీ చరణాంబుజం పథి జగత్పాయాన్మహేశప్రియా ||

67

అగ్రే కేచన పార్శ్వయోః కతిపయే పృష్టే పరే ప్రస్థితా
ఆకాశే సమవస్థితాః కతిపయే దిక్షు స్థితాశ్చాపరే |
సంమర్ధం శనకైరపాస్య పురతో దండప్రణామాన్ముహుః
కుర్వాణాః కతిచిత్సురా గిరిసుతే దృక్పతమిచ్ఛంతి తే ||

68

అగ్రే గాయతి కింనరీ కలపదం గంధర్వకాంతాః శనై-
-రాతోద్యాని చ వాదయంతి మధురం సవ్యాపసవ్యస్థితాః |
కూజన్నూపురనాదమంజు పురతో నృత్యంతి దివ్యాంగనా
గచ్ఛంతః పరితః స్తువంతి నిగమస్తుత్యా విరించ్యాదయః ||

69

కస్మెచిత్సుచిరాదుపాసితమహామంత్రాఘసిద్ధిం క్రమా-
-దేకస్మై భవనిఃస్పృహాయ పరమానందస్వరూపాం గతిమ్ |
అన్యస్మై విషయానురక్తమనసే దీనాయ దుఃఖాపహం
ద్రవ్యం ద్వారసమాశ్రితాయ దదతీం వందామహే సుందరీమ్ ||

70

నమ్రీభూయ కృతాంజలిప్రకటితప్రేమప్రసన్నాననే
మందం గచ్ఛతి సంనిధౌ సవినయాత్సోత్కంఠమోఘత్రయే |
నానామంత్రగణం తదర్ధమఖిలం తత్సాధనం తత్ఫలం
వ్యాచక్షాణముదగ్రకాంతి కలయే యత్కించిదాద్యం మహః ||

71

తవ దహనసదృక్షైరీక్షణైరేవ చక్షు-
-ర్నిఖిలపశుజనానాం భీషయద్భీషణాస్యమ్ |
కృతవసతి పరేశప్రేయసి ద్వారి నిత్యం
శరభమిథునముచ్చెర్భక్తియుక్తో నతోస్మి ||

72

కల్పాంతే సరసైకదాసముదితానేకార్కతుల్యప్రభాం
రత్నస్తంభనిబద్ధకాంచనగుణస్ఫూర్జద్వితానోత్తమామ్ |
కర్పూరాగరుగర్భవర్తికలికాప్రాప్తప్రదీపావలీం
శ్రీచక్రాకృతిముల్లసన్మణిగణాం వందామహే వేదికామ్ ||

73

స్వస్థానస్థితదేవతాగణవృతే బిందౌ ముదా స్థాపితం
నానారత్నవిరాజిహేమవిలసత్కాంతిచ్ఛటాదుర్దినమ్ |
చంచత్కౌసుమతూలికాసనయుతం కామేశ్వరాధిష్ఠితం
నిత్యానందనిదానమంబ సతతం వందే చ సింహాసనమ్ ||

74

వదద్భిరభితో ముదా జయ జయేతి బృందారకైః
కృతాంజలిపరంపరా విదధతి కృతార్థా దృశా |
అమందమణిమండలీఖచిత హేమసింహాసనం
సఖీజనసమావృతం సమధితిష్ఠ దాక్షాయణి ||

75

కర్పూరాదికవస్తుజాతమఖిలం సౌవర్ణభృంగారకం
తాంబూలస్య కరండకం మణిమయం చైలాంచలం దర్పణమ్ |
విస్ఫూర్జన్మణిపాదుకే చ దధతీః సింహాసనస్యాభిత-
-స్తిష్ఠంతీః పరిచారికాస్తవ సదా వందామహే సుందరి ||

76

త్వదమలవపురుద్యత్కాంతికల్లోలజాలైః
స్ఫుటమివ దధతీభిర్భాహువిక్షేపలీలామ్ |
ముహురపి చ విధూతే చామరగ్రాహిణీభిః
సితకరకరశుభ్ర చామరే చాలయామి ||

77

ప్రాంతస్ఫురద్విమలమౌక్తికగుచ్ఛజాలం
చంచన్మహామణివిచిత్రితహేమదండమ్ |
ఉద్యత్సహస్రకరమండలచారు హేమ-
-చ్ఛత్రం మహేశమహిలే వినివేశయామి ||

78

ఉద్యత్తావకదేహకాంతిపటలీసిందూరపూరప్రభా-
-శోణీభూతముదగ్రలోహితమణిచ్చేదానుకారిచ్ఛవి |
దూరాదాదరనిర్మితాంజలిపుటైరాలోక్యమానం సుర-
-వ్యూహైః కాంచనమాతపత్రమతులం వందామహే సుందరమ్ ||

79

సంతుష్టాం పరమామృతేన విలసత్కామేశ్వరాంకస్థితాం
పుష్పౌఘైరభిపూజితాం భగవతీం త్వాం వందమానా ముదా |
స్ఫూర్జత్తావకదేహరశ్మికలనాప్రాప్తస్వరూపాభిదాః
శ్రీచక్రావరణస్థితాః సవినయం వందామహే దేవతాః ||

80

ఆధారశక్త్యాదికమాకలయ్య
మధ్యే సమస్తాధికయోగినీం చ |
మిత్రేశనాథాదికమత్ర నాథ-
చతుష్టయం శైలసుతే నతోస్మి ||

81

త్రిపురాసుధార్ణవాసన- –
మారభ్య త్రిపురమాలినీ యావత్ |
ఆవరణాష్టకసంస్థిత-
-మాసనషట్కం నమామి పరమేశి ||

82

ఈశానే గణపం స్మరామి విచరద్విఘ్నాంధకారచ్ఛిదం
వాయవ్యే వటుకం చ కజ్జలరుచిం వ్యాలోపవీతాన్వితమ్ |
నైరృత్యే మహిషాసురప్రమథినీం దుర్గాం చ సంపూజయ-
-న్నాగ్నేయే ఖిలభక్తరక్షణపరం క్షేత్రాధినాథం భజే ||

83

ఉడ్యానజాలంధరకామరూప-
-పీఠానిమాన్పూర్ణగిరిప్రసక్తాన్ |
త్రికోణదక్షాగ్రిమసవ్యభాగ –
-మధ్యస్థితాన్సిద్ధికరాన్నమామి ||

84

లోకేశః పృథివీపతిర్నిగదితో విష్ణుర్జలానాం ప్రభు-
-స్తేజోనాథ ఉమాపతిశ్చ మరుతామీశస్తథా చేశ్వరః |
ఆకాశాధిపతిః సదాశివ ఇతి ప్రేతాభిధామాగతా-
-నేతాంశ్చక్రబహిఃస్థితాన్సురగణాన్వందామహే సాదరమ్ ||

85

తారానాథకలాప్రవేశనిగమవ్యాజాద్గతాసుప్రథం
త్రైలోక్యే తిథిషు ప్రవర్తితకలాకాష్ఠాదికాలక్రమమ్ |
రత్నాలంకృతిచిత్రవస్త్రలలితం కామేశ్వరీపూర్వకం
నిత్యాషోడశకం నమామి లసితం చక్రాత్మనోరంతరే ||

86

హృది భావితదైవతం ప్రయత్నా-
-భ్యుపదేశానుగృహీతభక్తసంఘమ్ |
స్వగురుక్రమసంజ్ఞచక్రరాజ-
-స్థితమోఘత్రయమానతో2 స్మి మూర్ధ్నా ||

87

హృదయమథ శిరః శిఖాఖిలాద్యే
కవచమథో నయనత్రయం చ దేవి |
మునిజనపరిచింతితం తథాస్త్రం
స్ఫురతు సదా హృదయే షడంగమేతత్ ||

88

త్రైలోక్యమోహనమితి ప్రథితే తు చక్రే
చంచద్విభూషణగణత్రిపురాధివాసే |
రేఖాత్రయే స్థితవతీరణిమాదిసిద్ధీ-
-ర్ముద్రా నమామి సతతం ప్రకటాభిధాస్తాః ||

89

సర్వాశాపరిపూరకే వసుదలద్వంద్వేన విభ్రాజితే
విస్ఫూర్జంత్రిపురేశ్వరీనివసతౌ చక్రే స్థితా నిత్యశః |
కామాకర్షణికాదయో మణిగణభ్రాజిష్ణుదివ్యాంబరా
యోగిన్యః ప్రదిశంతు కాంక్షితఫలం విఖ్యాతగుప్తాభిధాః ||

90

మహేశి వసుభిర్ధలైర్లసతి సర్వసంక్షోభణే
విభూషణగణస్ఫురంత్రిపురసుందరీసద్మని |
అనంగకుసుమాదయో వివిధభూషణోద్భాసితా
దిశంతు మమ కాంక్షితం తనుతరాశ్చ గుప్తాభిధాః ||

91

లసద్యుగదృశారకే స్ఫురతి సర్వసౌభాగ్యదే
శుభాభరణభూషితత్రిపురవాసినీమందిరే ||
స్థితా దధతు మంగలం సుభగసర్వసంక్షోభిణీ-
-ముఖాః సకలసిద్ధయో విదితసంప్రదాయాభిధాః ||

92

బహిర్దశారే సర్వార్థసాధకే త్రిపురాశ్రయాః |
కులకౌలాభిధాః పాంతు సర్వసిద్ధిప్రదాయికాః ||

93

అంతఃశోభిదశారకే తిలలితే సర్వాదిరక్షాకరే
మాలిన్యా త్రిపురాద్యయా విరచితావాసే స్థితం నిత్యశః |
నానారత్నవిభూషణం మణిగణభ్రాజిష్ణు దివ్యాంబరం
సర్వజ్ఞాదికశక్తిబృందమనిశం వందే నిగర్భాభిధమ్ ||

94

సర్వరోగహరేజిష్టారే త్రిపురాసిద్ధయాన్వితే |
రహస్యయోగినీర్నిత్యం వశిన్యాద్యా నమామ్యహమ్ ||

95

చూతాశోకవికాసికేతకరజఃప్రోద్భాసినీలాంబుజ-
-ప్రస్ఫూర్జన్నవమల్లికాసముదితైః పుష్పైః శరాన్నిర్మితాన్ |
రమ్యం పుష్పశరాసనం సులలితం పాశం తథా చాంకుశం
వందే తావకమాయుధం పరశివే చక్రాంతరాలే స్థితమ్ ||

96

త్రికోణ ఉదితప్రభే జగతి సర్వసిద్ధిప్రదే
యుతే త్రిపురయాంబయా స్థితవతీ చ కామేశ్వరీ |
తనోతు మమ మంగలం సకలశర్మ వజ్రేశ్వరీ
కరోతు భగమాలినీ స్ఫురతు మామకే చేతసి ||

97

సర్వానందమయే సమస్తజగతామాకాంక్షితే బైందవే
భైరవ్యా త్రిపురాద్యయా విరచితావాసే స్థితా సుందరీ |
ఆనందోల్లసితేక్షణా మణిగణభ్రాజిష్ణుభూషాంబరా
విస్ఫూర్జద్వదనా పరాపరరహః సా పాతు మాం యోగినీ ||

98

ఉల్లసత్కనకకాంతిభాసురం
సౌరభస్ఫురణవాసితాంబరమ్ |
దూరతః పరిహృతం మధువ్రతై-
-రర్పయామి తవ దేవి చంపకమ్ ||

99

వైరముద్ధతమపాస్య శంభునా
మస్తకే వినిహితం కలాచ్ఛలాత్ |
గంధలుబ్ధమధుపాశ్రితం సదా
కేతకీకుసుమమర్పయామి తే ||

100

చూర్ణీకృతం ద్రాగివ పద్మజేన
త్వదాననస్పర్ధిసుధాంశుబింబమ్ |
సమర్పయామి స్ఫుటమంజలిం
వికాసిజాతీకుసుమోత్కరం తే ||

101

అగరుబహలధూపాజస్రసౌరభ్యరమ్యాం
మరకతమణిరాజీరాజిహారిస్రగాభామ్ |
దిశి విదిశి విసర్పద్గంధలుబ్ధాలిమాలాం
వకులకుసుమమాలాం కంఠపీఠేర్పయామి ||

102

ఈంకారోర్ధ్వగబిందురాననమధోబిందుద్వయం చ స్తనౌ
త్రైలోక్యే గురుగమ్యమేతదఖిలం హార్దం చ రేఖాత్మకమ్ |
ఇత్థం కామకలాత్మికాం భగవతీమంతః సమారాధయ-
-న్నానందాంబుధిమజ్జనే ప్రలభతామానందథుం సజ్జనః ||

103

ధూపం తే గరుసంభవం భగవతి ప్రోల్లాసిగంధోద్ధురం
దీపం చైవ నివేదయామి మహసా హార్దాంధకారచ్చిదమ్ |
రజస్వర్ణవినిర్మితేషు పరితః పాత్రేషు సంస్థాపితం
నైవేద్యం వినివేదయామి పరమానందాత్మికే సుందరి ||

104

జాతీకోరకతుల్యమోదనమిదం సౌవర్ణపాత్రే స్థితం
శుద్ధాన్నం శుచి ముద్గమాషచణకోద్భూతాతథా సూపకాః |
ప్రాజ్యం మాహిషమాజ్యముత్తమమిదం హైయంగవీనం పృథ-
-క్పాత్రేషు ప్రతిపాదితం పరశివే తత్సర్వమంగీకురు ||

105

శింబీసూరణశాకబింబబృహతీకూశ్మాండకోశాతకీ-
-వృంతాకాని పటోలకాని మృదునా సంసాధితాన్యగ్నినా |
సంపన్నాని చ వేసవారవిసరైర్దివ్యాని భక్త్యా కృతా-
-న్యగ్రే తే వినివేదయామి గిరిజే సౌవర్ణపాత్రవ్రజే ||

106

నింబూకార్ధకచూతకందకదలీకౌశాతకీకర్కటీ-
-ఛాత్రీబిల్వకరీరకైర్విరచితాన్యానందచిద్విగ్రహే |
రాజీభిః కటుతైలసైంధవహరిద్రాభిః స్థితాన్పాతయే
సంధానాని నివేదయామి గిరిజే భూరిప్రకారాణి తే ||

107

సితయాంచితలడ్డుకప్రజా-
-న్మృదుపూపాన్మృదులాశ్చ పూరికాః |
పరమాన్నమిదం చ పార్వతి
ప్రణయేన ప్రతిపాదయామి తే ||

108

దుగ్ధమేతదనలే సుసాధితం
చంద్రమండలనిభం తథా దధి |
ఫాణితం శిఖరిణీం సితాసితాం
సర్వమంబ వినివేదయామి తే ||

109

అగ్రే తే వినివేద్య సర్వమమితం నైవేద్యమంగీకృతం
జ్ఞాత్వా తత్త్వచతుష్టయం ప్రథమతో మన్యే సుతృప్తాం తతః |
దేవీం త్వాం పరిశిష్టమంబ కనకామత్రేషు సంస్థాపితం
శక్తిభ్యః సముపాహారామి సకలం దేవేశి శంభుప్రియే ||

110

వామేన స్వర్ణపాత్రీమనుపమపరమాన్నేన పూర్ణాం దధానా-
-మన్యేన స్వర్ణదర్వీం నిజజనహృదయాభీష్టదాం ధారయంతీమ్
సిందూరారక్తవస్త్రాం వివిధమణిలసద్భూషణాం మేచకాంగీం
తిష్ఠంతీమగ్రతస్తే మధుమదముదితామన్నపూర్ణాం నమామి ||

111

పంక్త్యోపవిష్టాన్పరితస్తు చక్రం
శక్త్యా స్వయాలింగితవామభాగాన్ |
సర్వోపచారైః పరిపూజ్య భక్త్యా
తవాంబికే పారిషదాన్నమామి ||

112

పరమామృతమత్తసుందరీ –
గణమధ్యస్థితమర్కభాసురమ్ |
పరమామృతఘూర్ణితేక్షణం
కిమపి జ్యోతిరుపాస్మహే పరమ్ ||

113

దృశ్యతే తవ ముఖాంబుజం శివే
శ్రూయతే స్ఫుటమనాహతధ్వనిః |
అర్చనే తవ గిరామగోచరే
న ప్రయాతి విషయాంతరం మనః ||

114

త్వన్ముఖాంబుజవిలోకనోల్లస-
-త్ప్రేమనిశ్చలవిలోచనద్వయీమ్ |
ఉన్మనీముపగతాం సభామిమాం
భావయామి పరమేశి తావకీమ్ ||

115

చక్షుః పశ్యతు నేహ కించన పరం ఘ్రాణం న వా జిఘ్రతు
శ్రోత్రం హంత శృణోతు న త్వగపి న స్పర్శం సమాలంబతామ్ |
జిహ్వా వేత్తు న వా రసం మమ పరం యుష్మత్స్వరూపామృతే
నిత్యానందవిఘూర్ణమాననయనే నిత్యం మనో మజ్జతు ||

116

యస్త్వాం పశ్యతి పార్వతి ప్రతిదినం ధ్యానేన తేజోమయీం
మన్యే సుందరి తత్త్వమేతదఖిలం వేదేషు నిష్ఠాం గతమ్
యస్తస్మిన్సమయే తవార్చనవిధావానందసాంద్రాశయో
యాతో హం తదభిన్నతాం పరశివే సోయం ప్రసాదస్తవ ||

117

గణాధినాథం వటుకం చ యోగినీః
క్షేత్రాధినాథం చ విదిక్చతుష్టయే |
సర్వోపచారైః పరిపూజ్య భక్తితో
నివేదయామో బలిముక్తయుక్తిభిః ||

118

వీణాముపాంతే ఖలు వాదయంత్యై
నివేద్య శేషం ఖలు శేషికాయై |
సౌవర్ణభృంగారవినిర్గతేన
జలేన శుద్ధాచమనం విధేహి ||

119

తాంబూలం వినివేదయామి విలసత్కర్పూరకస్తూరికా-
-జాతీపూగలవంగచూర్ణఖదిరైర్భక్త్యా సముల్లాసితమ్ |
స్ఫూర్జద్రత్నసముద్గకప్రణిహితం సౌవర్ణపాత్రే స్థితై-
ర్దీపైరుజ్జ్వలమన్నచూర్ణరచితైరారార్తికం గృహ్యతామ్ ||

120

కాచిద్దాయతి కింనరీ కలపదం వాద్యం దధానోర్వశీ
రంభా నృత్యతి కేలిమంజులపదం మాతః పురస్తాత్తవ |
కృత్యం ప్రోజ్ఞ్య సురస్త్రియో మధుమదవ్యాఘూర్ణమానేక్షణం
నిత్యానందసుధాంబుధిం తవ ముఖం పశ్యంతి దృశ్యంతి చ ||

121

తాంబూలోద్భాసివక్రైస్త్వదమలవదనాలోకనోల్లాసినేత్రై-
-శ్చక్రస్థైః శక్తిసంఘైః పరిహృతవిషయాసంగమాకర్ణ్యమానమ్ |
గీతజ్ఞాభిః ప్రకామం మధురసమధురం వాదితం కింనరీభి-
ర్వీణాఝంకారనాదం కలయ పరశివానందసంధానహేతోః ||

122

అర్చావిధౌ జ్ఞానలవో పి దూరే
దూరే తదాపాదకవస్తుజాతమ్ |
ప్రదక్షిణీకృత్య తతోర్చనం తే
పంచోపచారాత్మకమర్పయామి ||

123

యథేప్సితమనోగతప్రకటితోపచారార్చితాం
నిజావరణదేవతాగణవృతాం సురేశస్థితామ్ |
కృతాంజలిపుటో ముహుః కలితభూమిరష్టాంగకై-
-ర్నమామి భగవత్యహం త్రిపురసుందరి త్రాహి మామ్ ||

124

విజ్ఞప్తీరవధేహి మే సుమహతా యత్నేన తే సంనిధిం
ప్రాప్తం మామిహ కాందిశీకమధునా మాతర్న దూరీకురు |
చిత్తం త్వత్పదభావనే వ్యభిచరేదృగ్వాక్చ మే జాతు చే-
-త్తత్సౌమ్యే స్వగుణైర్బధాన న యథా భూయో వినిర్గచ్ఛతి ||

125

క్వాహం మందమతిః క్వ చేదమఖిలైరేకాంతభక్తేః స్తుతం
ధ్యాతం దేవి తథాపి తే స్వమనసా శ్రీపాదుకాపూజనమ్ |
కాదాచిత్కమదీయచింతనవిధౌ సంతుష్టయా శర్మదం
స్తోత్రం దేవతయా తయా ప్రకటితం మన్యే మదీయాననే ||

126

నిత్యార్చనమిదం చిత్తే భావ్యమానం సదా మయా |
నిబద్ధం వివిధైః పద్యెరనుగృష్ణాతు సుందరీ ||

127

ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్యస్య శ్రీగోవిందభగవత్పూజ్యపాదశిష్యస్య శ్రీమచ్ఛంకరభగవతః కృతా త్రిపురసుందరీ మానసపూజా స్తోత్రమ్

మరిన్ని స్తోత్రములు

Leave a Comment