Sri Venkateswara Ashtottara Shatanama Stotram In Telugu – శ్రీ వెంకటేశ్వర అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. అష్టోత్తరం అంటే తర్వాతి ఎనిమిది అని అర్ధం. అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రాన్ని గానీ, అష్టోత్తర శత నామావళిని గానీ, అనగా 108 నామముల స్తోత్రాన్ని అష్టోత్తరం అనడం పరిపాటి. సంస్కృత భాషలో నామం అనే పదానికి తెలుగు భాషలో పేరు అని అర్థం. అష్టోత్తర శత నామం అంటే నూటికి పైన ఎనిమిది పేర్లు అని అర్ధం. ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు శ్రీ వెంకటేశ్వర అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం గురించి తెలుసుకుందాం…

Sri Venkateswara Ashtottara Shatanama Stotram Telugu

శ్రీ వెంకటేశ్వర అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం

శ్రియర్గకాన్తాయ కల్యాణనిధయే నిధయేఒర్థినామ్ |
శ్రీవేఙ్కటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మఙ్గళమ్ ॥
శ్రీవేఙ్కటాచలాధీశం శ్రియాఒధ్యాసితవక్షసమ్ |
శ్రితచేతనమన్దారం శ్రీనివాసమహం భజే ||

మునయః :

సూత సర్వార్థత త్త్వజ్ఞ సర్వవేదాన్తపారగ |
యేన చారాధితస్సద్యః శ్రీమద్వేఙ్కటనాయకః ॥

1

భవత్యభీష్ట సర్వార్థప్రద స్త ద్ర్బూహి నో మునే |
ఇతి పృష్టస్తదా సూతో ధ్యాత్వా స్వాత్మని తర్క్షణాత్ ॥

2

శ్రీసూతః :

ఉవాచ మునిశార్దూలా౯ క్రూయతామితి వైమునిః|
అస్తి కిఞ్చన్మహన్గోప్యం భగవత్ప్రతికారకమ్ |

3

పురా శేషేణ కథితం కపిలాయ మహాత్మనే |
నామ్నామష్టళతం పుణ్యం పవిత్రం పాపనాశనమ్ ॥

4

ఆదాయ హేమపద్మాని స్వర్ణ దీసమ్భవాని చ |
బ్రహ్మా తు పూర్వమభ్యర్చ్య శ్రీమద్వేఙ్కటనాయకమ్ ||

5

అష్టోత్త రశ తైర్దివ్యైర్నామభిర్మునిపూజితైః |
స్వాభీష్టం లబ్ధవా బ్రహ్మా సర్వలోక పితామహః

6

భవద్భిరపి పద్మైశ్చ సమర్చ్యనైశ్చ నామభిః |
తేషాం శేషనగాధీశమానసోల్లాసకారిణామ్ ॥

7

నామ్నామష్టశతం వక్ష్యే వేఙ్కటాద్రినివాసినః |
ఆయురారోగ్యదం పుంసాం ధనధాన్యసుఖప్రదమ్ ||

8

జ్ఞానప్రదం విశేషేణ మహదై శ్వర్యకారకమ్ |
అర్చయేన్నాభిర్దివ్యైర్వేజ్క దేశపదాజ్కితైః ||

9

నామ్నామష్టశతస్యాస్య ఋషిర్ర్బహ్మా ప్రకీర్తితః|
ఛన్దోఒనుష్టుప్తథా దేవో వేఙ్క దేశ ఉదాహృతః ॥

10

నీలగోక్షీరసమ్భూతో బీజమిత్యుచ్యతే బుధైః|
శ్రీనివాస స్తథాశ క్తి రృదయం వేఙ్కటాధిపః ॥

11

వినియోగ స్తథాఒభీష్టసిద్ధ్యర్థే చ నిగద్యతే |
ఓం నమో వేఙ్కటేశాయ శేషాద్రినిలయాయ చ ॥

12

వృషదృగ్గోచరాయాథ విష్ణవే సతతం నమః|
సదజ్జనగిరీశాయ వృషాద్రిపతయే నమః ||

13

మేరుపుత్రగిరీశాయ సరస్స్వామితటీజు షే |
కుమారాకల్ప సేవ్యాయ వజ్రిదృగ్విషయాయ చ ॥

14

సువర్చలాసుతన్యస్త సైనాపత్యభరాయ చ ।
రామాయ పద్మనాభాయ సదా వాయుస్తుతాయ చ ॥

15

త్య క్తవై కుణలోకాయ గిరికుజ్జవిహారిణే|
హరిచన్దనగో త్రేన్ద్రస్వామినే సతతం నమః ॥

16

శబ్ధరాజన్య నేత్రాబ్జవిషయాయ నమో నమః|
వసూపరిచరత్రాత్రే కృష్ణాయ సతతం నమః ॥

17

అబ్ధికన్యాపరిష్వ క్త వక్షనే వేఙ్కటాయ చ|
సనకాదిమహాయోగిపూజితాయ నమో నమః ॥

18

దేవజిత్ప్రముఖాన న్తదైత్యసఙ్ఞ ప్రణాశినే |
శ్వేతద్వీపవసమ్మ క్త వూజితాజ్ఞియుగాయ చ ॥

19

శేషపర్వతరూపత్వప్రకాశనపరాయ చ |
సానుస్థాపితతార్జ్యాయ తార్క్ష్యచలనివాసినే ॥

20

మాయాగూఢవిమానాయ గరుడస్కన్దవాసినే |
అన న్తశిరసే నిత్యమనన్తాక్షాయ తే నమః ॥

21

అన న్త చరణాయాథ శ్రీశైలనిలయాయ చ |
దామోదరాయ తే నిత్యం నీలమేఘనిభాయ చ ॥

22

బ్రహ్మాది దేవదుర్దర్శవిశ్వరూపాయ తే నమః |
వై కుణాగతసద్ధేమవిమానా న్తర్గతాయ చ ॥

23

ఆగస్త్యాభ్యర్థితా శేషజనదృగ్గోచరాయ చ |
వాసుదేవాయ హరయే తీర్థపఞ్చకవాసినే ॥

24

వామదేవప్రియాయాథ జనకేష్టప్రదాయ చ |
మార్కణేయమహాతీర్థజాతపుణ్యప్రదాయ చ ॥

25

వాక్పతిబ్రహ్మదాత్రే చ చన్ద్రలావణ్యదాయినే |
నారాయణనగేశాయ బ్రహ్మ ప్రోత్సవాయ చ ||

26

శబ్ధచక్రవరానమ్రలసత్కరతలాయ చ |
ద్రవన్మృగమదాస క్త విగ్రహాయ నమో నమః||

27

కేశవాయ నమో నిత్యం నిత్యయౌవనమూర్తయే |
అర్థితార్థప్రదాత్రే చ విశ్వతీర్థాఘహారిణే॥

28

తీర్థస్వామిసరస్స్నాతజనాభీష్టప్రదాయినే|
కుమారధారికావాసస్కన్దాభీష్ట ప్రదాయ చ ॥

29

జానుదఘ్న సముద్భూతపోత్రిణే కూర్మమూర్తయే |
కిన్నరద్వన్ద్వశాపా న్తప్రదాత్రే విభవే నమః ॥

30

వై ఖానసముని శ్రేష్ఠపూజితాయ నమో నమః |
సింహాచలనివాసాయ శ్రీమన్నారాయణాయ చ ॥

31

సద్భక్త నీలకణార్చ్యనృసింహాయ నమో నమః |
కుముదాక్షగణశ్రేష్ఠ నై నాపత్యప్రదాయ చ ॥

32

దుర్మేధఃప్రాణహల్డ్రే చ శ్రీధరాయ నమో నమః ।
క్షత్రియా న్తకరామాయ మత్స్యరూపాయ తే నమః ॥

33

పాణ్డవారిప్రహర్తేచ శ్రీకరాయ నమో నమః |
ఉపత్యకాప్రదేశస్థళఙ్కరధ్యాతమూర్తయే ॥

34

రుక్మాబ్జసరసీకూలలక్ష్మీకృతతపస్వినే|
లసల్ల క్ష్మీకరామ్భోజద త్తకల్హారక స్రజే ||

35

సాలగ్రామనివాసాయ శుకదృగ్గోచరాయ చ |
నారాయణార్థితా శేషజనదృగ్విషయాయ చ ॥

36

మృగయారసికాయాథ వృషభాసురహారిణే |
అజ్జనాగోత్రపతయే వృషభాచలవాసినే ||

37

అజ్జనాసుతదాత్రే చ మాధవీయాఘహారిణే |
ప్రియఙ్గుప్రియభక్షాయ శ్వేతకోలవరాయ చ ॥

38

నీల ధేనుపయోధారా నేక దేహోద్భవాయ చ|
శఙ్కరప్రియమిత్రాయ చోళపుత్రప్రియాయ చ ॥

39

సుధర్మిణీసుచై తన్యప్రదాత్రే మధుఘాతినే|
కృష్ణాఖ్యవిప్రవేదా న్త దేశికత్వప్రదాయ చ ॥

40

వరాహాచలనాథాయ బలభద్రాయ తే నమః |
త్రివిక్రమాయ మహతే హృషీకేశాయ తే నమః ॥

41

అచ్యుతాయ నమో నిత్యం నీలాద్రినిలయాయ చ |
నమః క్షీరాబ్ధినాథాయ వైకుణాచలవాసినే |

42

ముకున్దాయ నమో నిత్యమనన్తాయ నమో నమః |
విర్చిభ్యర్థితానీతసౌమ్యరూపాయ తే నమః ||

43

సువర్ణ ముఖరీస్నా తమనుజాభీష్టదాయినే |
హలాయుధజగ తీర్థసమ స్తఫలదాయినే ॥

44

గోవిన్దాయ నమో నిత్యం శ్రీనివాసాయ తే నమః |
అష్టోత్తరశతం నామ్నాం చతుర్థ్యా నమసాఒన్వితమ్ ॥

45

యపఠేచ్ఛృణుయాన్నిత్యం శ్రద్ధాభక్తి సమన్వితః |
తన్మ శ్రీవేజ్క దేశస్తు ప్రసన్నో భవతి ధ్రువమ్ ॥

46

అర్చనాయాం విశేషేణ గ్రాహ్యమష్టోత్తరం శతమ్ |
వేఙ్కటేశాభిధేయైర్యో వేఙ్కటాద్రినివాసినమ్॥

47

అర్చయేన్నామభిస్తస్య ఫలం ముక్తిర సంశయః |
గోపనీయమిదం స్తోత్రం సర్వేషాం న ప్రకాశయేత్ ॥

48

శ్రద్ధాభక్తి యుజామేవ దాపయేన్నామసఙ్గహమ్ ।
ఇతి శేషేణ కథితం కపిలాయ మహాత్మనే ॥

49

కపిలాఖ్యమహాయోగిసకాశాత్తు మయా శ్రుతమ్ |
తదుక్తం భవతామద్య సద్యః ప్రీతికరం హరేః ॥

50

ఇతి శ్రీవారాహసురాజే శ్రీ వేణ్కటాచలమాహాత్మ్యే
శ్రీవేఙ్క టేశా త్తరకతనామకథనం
నామైకషష్టిత మోఒధ్యాయః

మరిన్ని అష్టోత్తరలు:

Leave a Comment