Sri Venkateswara Sahasranama Stotram In Telugu – శ్రీ వేంకటేశ సహస్రనామ స్తోత్రమ్

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. హిందూమత ధర్మములో స్తోత్రము అనగా స్థుతిస్తూ గానము చేసేది లేక ప్రశంశములతో కూడిన గానం (ప్రశంశా గానం) లేదా కీర్తన లేదా పాట. ఈ స్తోత్రములు దేవీ, శివుడు లేదా విష్ణువు కొరకు నిర్దేశింపబడినవి. స్తోత్రములు, ప్రసిద్ధిపొందిన ధార్మిక సాహిత్యం, వీటిని దైనందిన జీవితంలో నిత్యమూ ఉపయోగిస్తుంటారు. ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు శ్రీ వేంకటేశ సహస్రనామ స్తోత్రమ్ గురించి తెలుసుకుందాం…

Sri Venkateswara Sahasranama Stotram Telugu

శ్రీ వేంకటేశ సహస్రనామ స్తోత్రమ్

వసిష్ఠః :

భగవ॰ కైశ్చ విధినా నామభిర్వేజ్క టేశ్వరమ్ |
పూజయామాస తం దేవం బ్రహ్మా తు కమలై ళ్ళుభైః ॥

1

పృచ్ఛామి తాని నామాని గుణయోగపరాణి కిమ్ |
ముఖ్యవృత్తిని కిం బ్రూహి లక్షకాణ్యథవా హరేః ॥

2

నారద ఉవాచ :

నామాన్యనంతాని హరేర్గుణయోగాని కాని చిత్ ।
ముఖ్యవృత్తిని చాన్యాని లక్షకాణ్యపరాణి చ ॥

3

పరమా ధైజుస్సర్వళ బై రేకో జ్ఞేయర్గపరల్గపుమా|
ఆదిమధ్యాంతరహిత స్త్వవ్యక్తోఒనంతరూపభృత్ ॥

4

చంద్రార్కవహ్నివాయ్వాద్యా గ్రహర్జాణి నభో దిశః|
అన్వయవ్యతిరేకాభ్యాం సంతి నో సంతి యన్మతేః ॥

5

తస్య దేవస్య నామ్నాం హి పారం గంతుం హికః క్షమః |
తథాపి చాభిధానాని వేంకటేశస్య కాని చిత్ ॥

6

బ్రహ్మగీతాని పుణ్యాని తాని వక్ష్యామి సువ్రత|
యదుచ్చారణమాత్రేణ విముక్తాఘః పరం వ్రజేత్ ॥

7

వేంక టేశస్య నామ్నాం హి సహస్రస్య ఋషిర్విధిః |
ఛందోఒనుష్టుప్తథా దేవశ్రీవత్సాంకో రమాపతిః ||

8

బీజభూత స్తఖోంకారో హ్రీం క్లీం శక్తిశ్చ కీలకమ్|
ఓం నమో వేంక టేశాయేత్యాదిర్మంత్రో ఒత్ర కథ్యతే ॥

9

బ్రహ్మాండగర్భ, కవచమస్త్రం చక్రగదాధరః ।
వినియోగోఒభీష్టసిద్ధాహృదయం సామగాయనః ॥

భాస్వచ్చంద్రమసౌ యదీయనయనే భార్యా యదీయా రమా
యస్మాద్విశ్వసృడప్యభూద్యమికులం యద్ధ్యానయు క్తం సదా |

నాథో యో జగతాం నగేంద్రదుహితుర్నాథో పి యద్భక్తి మాన్
తాతో యో మదనస్మ యో దురితహా తం వేంక టేశం భజే ॥

ఊధ్వౌ హస్తె యదీయౌ సురరిపుదళనే బిభ్రతొ శంఖచక్రే
సేవ్యావంఫ్రీ స్వకీయావభిదధడధరో దక్షిణో యస్య పాణిః |

తావన్మాత్రం భవాబ్ధం గమయతి భజతామూరుగో వామపాణిః
శ్రీవత్సాంకశ్చ లక్ష్మీర్యదురసి లసతస్తం భజే వేంకటేశమ్

ఇతి ధ్యాయకా వేంక టేశం శ్రీవత్సాంకం రమాపతిమ్ |
వేంక టేళో విరూపాక్ష ఇత్యారభ్య జపేత్రమాత్ ॥

10

వేఙ్కటేశో విరూపాక్షో విశ్వేశో విశ్వభావనః ।
విశ్వసృథ్వీశ్వసంహర్తా విశ్వప్రాణో విరాడ్వపుః ||

11

శేషాద్రినిలయోఒ శేషభ క్త దుఃఖప్రణాశనః|
శేషస్తుత్య శ్శేషశాయీ విశేషజ్ఞో విభుస్స్వభూః ॥

12

విష్ణుర్ణిష్ణుశ్చ వర్ధిష్ణురుత్సహిష్ణుః సహిష్ణుకః |
భ్రాజిష్ణుశ్చ గ్రసిష్ఠుశ్చ వరిష్ఠుశ్చ భరిష్ఠుకః ||

13

కాలయంతా కాలగోప్తా కాలః కాలాంతకో ఖిలః |
కాలగమ్యః కాలకంఠవంద్యః కాలకలేశ్వరః ||

14

శంభుః స్వయంభూరంభోజనాభిః స్తంభితవారిధిః|
అంభోధినందినీజానిః శోణాంభోజపదప్రభః ||

15

కంబుగ్రీవః శంబరారిరూపః శంబరజేక్షణః |
బింబాధరో బింబరూపీ ప్రతిబింబక్రియాతిగః ||

16

గుణవాన్ గుణగమ్యశ్చ గుణాతీతో గుణప్రియః |
దుర్గుణధ్వంసకృత్సర్వసుగుణో గుణభాసకః ||

17

పరేశః పరమాత్మా చ పరంజ్యోతిః పరా గతిః |
పరం పదం వియద్వాసాః పారంపర్యశుభప్రదః ||

18

బ్రహ్మాణ్డగర్భో బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మనృత్ప్ర్బహ్మబోధితః |
బ్రహ్మస్తుత్యో బ్రహ్మవాడీ బ్రహ్మచర్యపరాయణః ||

19

సత్యవ్రతార్థసన్తుష్టస్సత్యరూపి దుషాఙ్గవా |
సోమకప్రాణహారీ చానీతామ్నాయోఒద్ధిసఞ్చరః ||

20

దేవాసురవరస్తుత్యః పతన్మన్దరధారకః !
ధన్వ న్తరిః కచ్ఛపాఙ్గః పయోనిధివిమస్థకః ||

21

అమరామృతసన్దాతా ధృతసమ్మోహినీవపుః |
హరమోహకమాయావీ రక్షస్సన్దేహభజ్జనః

22

హిరణ్యాక్షవిదారీ చ యజ్ఞో యజ్ఞవిధావనః |
యజ్ఞేయోర్వీసముద్ధర్తా లీలాక్రోడః ప్రతాపవాకా ॥

23

వఙ్గకాసురవిధ్వంసీ వక్రదంష్ట్రః క్షమాధరః |
గన్ధర్వశాపహరణః పుణ్యగర్ధో విచక్షణః ||

24

కరాళనశ్రీ స్సోమార్క నేత్రష్ణర్గుణవైధవః |
శ్వేత ఘోణీ ఘూర్ణితభ్రూః ఘుగ్ధురధ్వనివిభ్రమః ||

25

ద్రాఘీయా౯ నీలకేశీ చ || ౧౦౦ || జాగ్రవమ్బుజలోచనః |
ఘృణావా౯ ఘృణిసమ్మోహో మహాకాలాగ్ని దీధితిః ||

26

జ్వాలాకరాళవదనో మహోల్కాకులవీక్షణః |
సటానిర్భిణ్ణమేఘా ఘో దంష్ట్రాకుగ్వ్యా ప్తది కటః ॥

27

ఉచ్ఛ్వాసాకృష్ణభూతేళో నిశ్వాసత్య క్తవిశ్వసృట్ |
అ స్తత్ప్రమజ్జగద్గర్భోఒనన్తో బ్రహ్మకపాలహృత్ ॥

28

ఉగ్రో వీరో మహావిష్ణుర్జ్వలనస్సర్వతోముఖః |
నృసింహో భీషణో భద్రో మృత్యుమృత్యుస్సనాతనః ॥

29

సధా స్తమ్భోద్భవో భీమశ్శీరోమాలీ మహేశ్వరః |
ద్వాదశాదిత్యచూడాలః కల్పధూమసటాచ్ఛవిః ॥

30

హిరణ్యకోరస్థ్సలభిన్న ఖః సింహముఖోఒనఘః |
ప్రహ్లాదవరదో ఢీమాక్షా భక్త సజ్ఝ ప్రతిష్ఠితః ॥

31

బ్రహ్మరుద్రాదిసం సేవ్యస్సిద్ధసాధ్యప్రపూజితః |
లక్ష్మీనృసింహో దేవేశో జ్వాలాజిహ్వాస్త్రమాలికః ॥

32

ఖడ్గీ భేటీ మహేష్వాసీ కపాలీ ముసలీ హలీ: |
పాశీ కూలీ మహాబాహున్జ్వరఘ్నో రోగలుణ్ణికః ॥

33

మౌజ్జేయుక్ఛాత్రకో దడ్డీ కృష్ణాజినధరో వటుః !
అశ్లీతవేదో వేదాన్తోద్ధారకో బ్రహ్మనైష్ఠికః ॥

34

అహీనశయనప్రీతః ఆదితేయోఒనఘో హరిః |
సంవిత్రియస్సామవేద్యో ఒలివేశ్మ ప్రతిష్ఠితః ॥

35

బలిక్షాళితపాదాజ్జో విజ్ఞ్యావళివిమానితః |
త్రిపానభూమిస్వీకర్తా విశ్వరూపప్రదశశాకః ॥

36

ధృత త్రివిక్రమస్సాజ్ఞి) నఖభిన్నాణఖర్పరః |
పజ్జాతవాహినీధారాపవిత్రితజగత్ప్రయః॥

37

విధిసమ్మానితః పుణ్యో దైత్యయోద్ధా జయోర్జితః |
సురరాజ్యప్రదశ్శుక్రమదహృత్సుగతీశ్వరః ॥

38

జామదగ్న్యః కుఠారీ చ కార్తవీర్యవిదారణః |
రేణుకాయాశ్శిరోహారీ దుష్టక్షత్రియమర్దనః॥

39

వర్చస్వీ దానశీలశ్చ ధనుష్మతా బ్రహ్మవి త్తమః |
అత్యుదగ్రః సమగ్రశ్చ న్యగ్రోధో దుష్టనిగ్రహః ॥

40

రవివంశసముద్భూతో రాఘవో భరతాగ్రజః |
కౌసల్యాతనయో రామో విశ్వామిత్రపియఙ్కరః ॥

41

తాటకారిః ॥ ౨౦౦ ॥ సుబాహుఘ్నోబలాతిబలమస్త్ర వా౯|
అహల్యాశాపవిచ్ఛేదీ ప్రవిష్టజనకాలయః ||

42

స్వయంవరసభాసంస్థ ఈక చాపప్రభజ్జనః |
జానకీపరిణేతా చ జనకాధీశసంస్తుతః ||

43

జమదగ్ని తనూజాతయోద్ధాఒయోధ్యాధిపాగ్రణీః |
పితృవాక్యప్రతీపాల స్త్యక్త రాజ్యస్సలక్ష్మణః ||

44

ససీతశ్చిత్రకూటస్థో భరతాహితరాజ్యకః |
కాకదర్పప్రహర్తా చ దణ్డకారణ్యవాసకః ॥

45

పఞ్చవట్యాం విహారీ చ స్వధర్మపరిపోషకః |
వీరాధహాఙగ స్త్యముఖ్యమునిసమ్మానిత పుమాన్ ॥

46

ఇన్ద్రచాపధరః ఖడ్గధరశ్చాక్షయసాయకః |
ఖరాన్తకో దూషణారిస్త్రిశిరస్కరిపుర్వృషః ॥

47

తతక్శూర్పణఖానాసాచ్ఛేత్తా వల్కలధారకః |
జటావాన్పణ శాలాస్గో సరీచబలమర్దకః॥

48

పక్షిరాట్కృతసంవాదో రవితేజా మహాబలః |
శబర్యానీతఫలభుర్ఘ నూమత్పరితోషితః॥

49

సుగ్రీవాభయదో దైత్యకాయక్షేపణభాసురః |
సప్తసాలసముచ్ఛేత్తా వాలిహృత్కపిసంవృతః ॥

50

వాయుసూనుకృతా సేవ స్యక్తపమ్పగ కుశాసనః |
ఉదన్వ తీరగళ్శూరో విభీషణవరప్రదః ||

51

సేతుకృత్తై త్యహా ప్రాప్తలజ్కో ఒలకారవాన్ స్వయమ్ |
అతికాయశిరశ్ఛేత్తా కుమ్భకర్ణవిభేదనః

52

దశకణ్ణశిరోధ్వంసీ జామృకవత్ప్ర్వముధావృతః |
జానకీశః సురాధ్యక్షః సాకేతేక పురాతనః ॥

53

పుణ్యల్లోకో వేదవేద్యస్స్వామితీర్థనివాసకః |
లక్ష్మీసరల్గకేళిలోలో లక్ష్మీతో లోకరక్షకః ॥

54

దేవకీగర్భసమ్భూతో యశోవేక్షణలాలితః |
వసుదేవకృతస్తోత్రో సన్దగోపమనోహరః ||

55

చతుర్భుజః కోమలాజ్జో గదావాన్నీలకు న్తలః |
పూతనాప్రాణసంహర్తా తృణావర్త వినాశనః ||

56

గర్గారోపితనామాజో వాసుదేవో హ్యధోక్షణః |
గోపికా స్తన్యపాయీ చ బలభద్రాను జోఒచ్యుతః ||

57

వైయాఘ్రనఖభూషశ్చ వత్సజిద్వత్సవర్ధనః |
క్షీరసారాకనరతో దధిఢాణ్డప్రమర్దనః ॥

58

నవనీతాపహర్తా చ నీలనీరదసురః|
ఆభీరదృష్టదౌర్జన్యో నీలపద్మనిధాననః

59

మాతృదశి తవిశ్వాస్య ఉూఖలనిబన్ధనః |
నళకూబరశాపాన్తో గోధూళిచ్చురితాఙ్గకః ॥

60

గోసజ్ఞ రక్షకశ్రీళో || ౩౦౦ || బృన్దారణ్యనివాసకః |
వత్సాన్తకో బకద్వేషీ దైత్యామ్బుదమహానిలః ॥

61

మహాజగరచణ్ణాగ్నిశ్శకటప్రాణకణ్ణకః |
ఇన్ద్రసేవ్యః పుణ్యగాత్రః ఖరజిచ్చణ్డదీధితిః ॥

62

తాళపక్వఫలాశీ చ కాళీయఫణిదర్పహా |
నాగపత్నీస్తుతిప్రీతః ప్రలమ్బాసురఖణ్డనః॥

63

దావాగ్ని బలసంహారీ ఫలహారీ గదాగ్రజః |
గోపాఙ్గనాచేలచోరః పాథోలీలావిశారదః ||

64

వంశగానప్రవీణశ్చ గోపీహస్తామ్బుజార్చితః |
మునిపత్న్యాహృతాహారో మునిశ్రేష్లో మునిప్రియః ॥

65

గోవర్ధనాద్రిసన్ధర్తా సఙన్దనత మోఒపహః |
సదుద్యానవిలానీ చ రాసక్రీడాపరాయణః ||

66

వరుణాభ్యర్చితో గోపీప్రార్థితః పురుషోత్తమః |
అక్రూరస్తుతిసంప్రీతః కుబ్జాయౌవనదాయకః ॥

67

ముష్టికోరఃప్రహారీ చ చాణూరోదరదారణః |
మల్లయుద్ధాగ్రగణ్యశ్చ పితృబన్ధనమోచకః ॥

68

మత్తమాతఙ్గపశ్చాస్యః కంసగ్రీవానికృన్తనః |
ఉగ్ర నేనప్రతిష్ఠాతా రత్న సింహాసనస్థితః ॥

69

కాలనేమిఖలద్వేషీ ముచుకున్దవరప్రదః |
సాల్వ సేవితదుర్ధర్ష రాజస్మయనివారణః ||

70

రుక్మగర్వాపహారీ చ రుక్మిణీనయనోత్సవః ।
ప్రద్యుమ్నజనకః కామీ ప్రద్యుమ్నో ద్వారకాధిపః ॥

71

మణ్యాహర్తా మహామాయో జాంబవత్కృతసంగరః |
జాంబూనదాంబరధరో గమ్యో జాంబవతీవిభుః ||

72

కాళిందీ ప్రథితారామకేళిర్గుంజావతంసకః |
మందారసుమనోభాస్వాకా కవీశాభీష్టదాయకః ||

73

సత్రాజిన్మానసోల్లాసీ సత్యాజానిశ్శుభావహః |
శతధన్వహరస్సిద్ధః పాండవప్రియకోత్సవః ॥

74

భద్రప్రియస్సుభద్రాయా భ్రాతా నాగ్నజితీవిభుః |
కిరీటకుండలధరః కల్పవల్లవలాలితః॥

75

భైష్మీ ప్రణయభాషావా మిత్రవిందాధిపో భయః |
స్వమూర్తి కేళిసంప్రీతో లక్ష్మణోదారమానసః ॥

76

ప్రాగ్జ్యోతిషాధిపధ్వంసీ తత్సైన్యాన్తకరో మృతః |
భూమిస్తుతో భూరిభోగో భూషణాంబరసంయుతః॥

77

బహురామాకృతాహ్లాదో గంఢమాల్యానులేపనః |
నారదాదృష్టచరితో దేవేళో విశ్వరాజ్గురుః ॥

78

బాణబాహువిదారశ్చ తాపజ్వరవినాశకః |
ఉషోద్ధర్షయితా వ్య క్తశ్శివవాకుష్టమానసః ॥

79

మహేశజ్వరసంస్తుత్యశ్శీతజ్వరభయాంతకః |
నృగరాజోద్ధారకచ్చ పౌండ్రకాదివధోద్యతః ॥

80

వివిధారిచ్ఛలోద్విగ్నబ్రాహ్మణేషు దయాపరః ॥
జరాసన్ధబలద్వేషీ కేశిదైత్యభయఙ్కరః ||౪౦౦||

81

చక్రీడై ద్యా న్తకస్సభ్యో రాజబంధవిమోచకః |
రాజసూయహవిర్భోక్తా స్నిగ్ధాఙ్గశస్సుభలక్షణః ॥

82

ధానాభక్షణసంప్రీతః కుచేలాభీష్టదాయకః |
సత్త్వాది. పణగంభీరో ద్రౌపదీమానరక్షకః ॥

83

భీష్మధ్మేయో భక్తవశ్యో భీమపూజ్మో డయానిధిః |
దంతవ శశిర శ్ఛేత్తా కృష్ణః కృష్ణానఖస్స్వరాజ్ ॥

84

వైజయంతీ ప్రమోదీచ బహిశాబహజ విభూషణః |
ప్రాథణుకౌరవసంధానకారీ దుశ్శాసనాంతకః ॥

85

బుద్ధో విశుద్ధస్సర్వజ్ఞగ క్రతుహింసావినిందకః |
త్రిపుర స్త్రీ మానభంగస్సర్వశాస్త్రవిశారదః ॥

86

నిరికారో నిర్మమశ్చ నిరాఛాసో నిరామయః |
జగన్మోహకధర్మీ చ దిగ్వస్త్రో దికృతీక్వరః ॥

87

కల్కీ మ్లేచ్ఛ ప్రహర్తా చ మిష్టనిగ్రహకారకః |
ధర్మప్రతిష్ఠాకాకీ చ చాతుర్వర్ణ్యవిభాగకృత్ ॥

88

యుగాంతకో యుగాక్రాంతో యుగకృద్యుగథాసకః |
కామారిగ్గా కామకారీ చ నిష్కామః కామితార్థదః ॥

89

భగోక్షా వరేణ్యం సవితుః శాఙ్గజ వైకుంఠమందిరః |
హయగ్రీవల్ల కై టధారిర్గాహఘ్నోగజరక్షకః ॥

90

సర్వసంశయవిచ్ఛేత్తా సర్వభక్త సముత్సుక: |
కపర్దీ కామహారీ చ కళాకా స్త్రాస్మృతిర్ధృతిః ॥

91

అనాదిరప్రమేయౌజాః ప్రధానస్సన్ని రూపకః |
నిర్లేపో నిస్స్పృహోఒసజ్లో నిర్భయో నీతిపారగః ॥

92

నిష్ప్రేష్కోనిష్క్రిరియశ్శాంతో నిష్ప్రపంచో నిధిర్నయః |
కమ్మశాకమీనా విరిమీశాన కమేకాపు; కర్మవావనః॥

93

కర్మాంగః కర్మవిన్యాసో మహాకమీకా మహాప్రతీ |
కర్మభుకర్మఫలద. కల్మేశబ్ద కర్మనిగ్రహః॥

94

నరో నారాయణో దాంతం కపిలం కామదర్శచిః |
తప్తాజప్తా ॥౦౩॥ ఒక్షమాలావానన్తి నేతా లయోగతిః ॥

95

శిష్ట్లా ద్రష్టా రిపుడ్వేష్ణా రోహ్లి వేన్జీ మహానటః |
రోద్ధాబోద్ధామహాయోద్ధా శ్రద్ధావాజు సత్యనీకుృధః ॥

96

మంత్రి మంత్రో మంత్రగమ్యో మంత్రికృత్సరమంత్రహ్మత్ |
మంత్రభృన్మంత్రఫలదో మంత్రేలో మంత్రవిగ్రహః ॥

97

మంత్రాంగో మంత్రవిన్యాసో మహామంత్రో మహాక్రమః |
స్థిరధీః స్థిరవిజ్ఞాన: స్థిరప్రజ్ఞః స్థికాకనః ॥

98

స్థిరయోగః స్థిరాధారః స్థిరమాగతాః స్థిరాగమః |
నిశ్రేయసో నిరీహోఒగ్నిర్ని రవద్యో నిరంజనః ॥

99

నిర్వైరో నిరహంకారో నిర్దంలో నిరసూయకః |
అనంతోఒనంతవాహూకురనంతాం మ్రిరనంతద్మక్ : ॥

100

అనంతవక్త్ర ఒనంతాంగో నంతరూపో హ్యనంతకృత్ |
ఊర్ధ్వరేతాఊర్ధ్వలింగో హ్యూధ్వ=మూర్వోకాధ్వశాఖకః ||

101

ఊర్ధ్వ ఊర్ధ్వాఛ్వరక్షీ చ హ్యూర్థ్వజ్వాలో నిరాకులః |
బీజం బీజప్రదో నిత్యో నిదానం నిష్కృతిష్ఠ కృతీ ॥

102

మహానణీయాన్గరిమా సుషమా చిత్రమాలిక: |
సధస్సృజ్నధసో జ్యోతిర్నధస్వాన్నిర్నభా నభః ॥

103

ఆధుర్విభుః ప్రభుశ్వించుర్మహీయాశా భూర్భువాకృతిః |
మహానందో మహాకూరో మహోరాశిర్మహోత్సవః ॥

104

మహాక్రోధో మహాజ్వాలో మహాశాంతో మహాగుణః |
సత్య వ్రతస్సత్యపరస్వత్యసంధస్సతాం గతిః ॥

105

సత్యేకస్సత్యసంకల్పస్సత్యచారిత్రలక్షణః |
అంకశ్చరో హ్యంతరాత్మా పరమాత్మా చిదాత్మకః ॥

106

రోచనో రోచమానశ్చ సాక్షీ శారిర్జనార్దనః|
ముకుందో నందనిష్పందస్స్వర్ణ బిందు) పురందరః ॥

107

అరిందిమస్సుమండళ్చ కుందమందారహాసవాన్ |
సృందనారూఢచండాంగో హ్యానండి నందనందనః ॥

108

అనసూయానందనో త్రినేత్రానందస్సునందవా |
శంఖవాజా పంకజకర కుంకుమాంకో జయాంకుశః ||

109

అంభోజమకరందాఢ్యా నిష్పంకో గరుపంకిలః |
ఇంద్రశ్చంద్రరథశ్చంద్రోఒతిచంద్రశ్చన్ద్రదాసకః ||

110

ఉపేంద్ర ఇంద్రరాజశ్చ వాగీంద్రశ్చంద్రలోచనః |
ప్రత్యక్పరాక్ పరం ధామ పరమార్థం పరాత్పరః ॥

111

అపారవాక్పారగామీ పారావారః వవరః |
సహస్వానర్థదాతా చ సహనః సాహసీ జయీ ||

112

తేజస్వీ వాయువిశిఖీ తపస్వీ తాపసోత్తమః |
ఐశ్వర్యోద్భూతిక్మద్భూతిరైశ్వర్యాంగకలాపవాన్ ||

113

అంభోధిశాయీ భగవాణా సర్వజ్ఞస్వామపారగః ।
మహాయోగి మహార్హీరో మహాభోగి, మహాప్రభు ||

114

మహావీరో మహాతుష్టిర్మహాపుష్టిర్మహాసణః |
మహాదేవో మహాబాహుర్మహాధర్మో మహేశ్వరః ॥

115

సమీపగో దూరగామీ స్వర్గమార్గనిరర్గళః |
నగో నగధరో డాగో నాగేలో నాగపాలకః ||

116

హిరణ్మయస్స్వర్ణక్టేతా హిరణ్యాక్చి రణ్మదః |
గుణగణ్యశ్శరణ్యశ్చ పుణ్యకీర్తిం పురాణగః ॥

117

జన్యభృజ్జన్యసన్నదో దివ్యపించాయుధో వశీ |
దౌర్జన్యభంగ, పర్జన్యస్సౌజన్మనిలయోఒలయః ॥

118

జలంధరాంతకోః ||౭౦౦॥ భస్మదైత్యనాశీ మహామనాః |
శ్రేష్ఠశవిష్ణో డ్రాఘిస్ట్లో గరిష్ఠా గరుడధ్వజః ॥

119

జ్యేష్ణో ద్రఢిష్ణో వర్షిష్ణో గ్రామీయా ప్రణవర్గ ఫణీ|
సంప్రదాయకరస్స్వామీ సురేశ్లో మాధవో మధుః ||

120

నిర్నిమేషో విధిర్వేధా బలవాకా జీవనం బలీ |
స్మక్తాశ్రోతా వికర్తా చ ధ్యాతా నేతా సమో సమః ||

121

హోతా పోతా మహావక్తా రంతా మంతా ఖలాంతకః |
దాతా గ్రాహయితా మాతా నియన్తా. నంతవైభవః ||

122

గోప్తా గోపయితా హన్తా ధర్మజాగరితా ధవః |
కర్తా క్షేత్రకరః క్షేత్రప్రదః క్షేత్రజ్ఞ ఆత్మవిత్ ||

123

క్షేత్రీ క్షేత్రహరః క్షేత్రప్రియః క్షేమకరో మరుత్ |
భక్తి ప్రదో ముక్తిదాయీ శక్తిదో యుక్తి దాయకః ||

124

శక్తి యుజ్మౌ క్తికస్ర్వసూ క్తి రామ్నాయసూ క్తి గః |
ధనంజయో ధనాధ్యక్షో ధనికో ధనదాధిపః ॥

125

మహాధనో మహామానీ దుర్యోధనవిమానితః |
రత్నాకరో రత్నరోచీ రత్న గర్భాశ్రయశ్శుచిః ॥

126

రత్నాసానునిధిర్మౌళిరత్నభా రత్నకంకణః |
అంతర్లక్ష్యో న్తరణ్యాసీ చాంతర్ధ్యేయో జితాసనః ॥

127

అంతరంగో దయావాంశ హ్యాంతర్మాయో మహార్ణవః |
సరసస్సిద్ధరసిక స్సిద్ధిః సాధ్యస్సదాగతిః ॥

128

ఆయుర్గప్రదో మహాయుష్మానర్చిష్మానోషధీపతిః |
అష్ట శ్రీరష్టధాగో ఒష్టకకుబ్వ్యాప్తయశో వ్రతీ ॥రాంం॥

129

అష్టాపదస్సువర్ణాధో హ్యష్టమూ ర్తి శ్రీమూర్తి మాన్|
అస్వప్నస్స్వప్న గస్స్వప్నస్సుస్వప్న ఫలదాయకః ॥

130

దుస్స్వప్నధ్వంసకో ధ్వస్తదుర్నిమిత్తః శివంకరః|
సువర్ణ వర్ణస్సంభావ్యో వర్ణితో పర్ణసమ్ముఖః ॥

131

సువర్ణ ముఖరీతీరశివధ్యాతపదాంబుజః |
దాక్షాయణీవచస్తుష్టో దూర్వాసోదృష్టిగోచరః॥

132

అంబరీషవ్రతప్రీతో మహాకృత్తివిభంజనః।
మహాభిచారకధ్వంసీ కాలసర్పభయాంతకః॥

133

సుదర్శనః కాలమేఘశ్యామశీమంత్రధావితః।
హేమాంబుజసరస్స్నాయీ శ్రీమనోధావితాకృతిః॥

134

శ్రీ ప్రదత్తాంబుజస్రగ్వీ శ్రీకేళినిధిర్భవః |
శ్రీప్రదో వామనో లక్ష్మీనాయకర చతుర్భుజః ॥

135

సంతృప్తస్తర్పిత స్తీర్థస్నాతృసౌఖ్యప్రదర్శకః |
అగస్త్యస్తుతిసంహృష్టో దర్శితావ్యక్తభావనః ॥

136

కపిలార్చిః కపిలవా సున్నాతాఘవిపాటనః।
వృషాకపిః కపిస్వామిమనో ఒంతస్థ్సితవిగ్రహః ॥

137

వహ్నిప్రియోఒర్థసంధావ్యో జనలోకవిధాయకః ।
వహ్నిప్రభో వహ్ని తేజాః శుభాభీష్టప్రదో యమ్ ॥

138

వారుణక్షేత్రనిలయో వరుణో వారుణార్చితః।
వాయుస్థానకృతావాసో వాయుగో వాయుసంధృతః ॥

139

యమాంతకోఒభిజననో యమలోకనివారణః |
యమినామగ్రగణ్యక సంయమీ యమభావితః ॥

140

ఇంద్రోద్యానసమీపస్థ ఇంద్రదృగ్విషయః ప్రభుః |
యక్షరాట్సరసీవాసో హ్యక్షయ్యనిధికోశకృత్ ॥

141

స్వామితీర్థకృతావాసః స్వామిధ్యేయో హ్యధోక్షజః |
వరాహాద్యష్టతీర్థాభి సేవితాంఫ్రిసరోరుహః॥

142

పాండుతీర్థాభిషిక్తాంగో యుధిష్ఠిరవరప్రదః |
భీమా న్తర్గీకరణారూఢ శ్శ్వేతవాహనసఖ్యవాన్॥

143

నకులాభయదో మాద్రీసహడేవాభివందితః |
కృష్ణాశపథసంధాతా కుంతీస్తుతిరతో దమీ ॥

144

నారదాదిమునిస్తుత్యో నిత్యకర్మపరాయణః |
దర్శితావ్యక్త రూపశ్చ వీణానాదప్రమోదితః ॥

145

షట్కోటితీర్థచర్యావా= దేవతీర్థకృతాశ్రమః |
బిల్వామలజలస్నాయీ సరస్వత్యంబునేవితః॥

146

తుంబురూదకసంస్పర్శజనచి త్తతమోపహః|
మత్స్యవామనకూర్మాదితీర్థరాజం పురాణభృత్॥

147

చక్ర ధ్యేయపదాంభోజశ్శజ్ఞపూజితపాదుకః |
రామతీర్థ విహారీ చ బలభద్రప్రతిష్ఠితః॥

148

జామదగ్న్యసర స్తీర్థజల సేచనతర్పితః |
పాపాపహారికీలాలసుస్నాతాఘవినాశనః ॥

149

నభోగంగాభిషి కశ్చ || ౯౦౦ || నాగతీర్థాభి షేకవాన్ |
కుమారధారాతీర్థస్థో వటువేషస్సు మేఖలః ॥

150

వృద్ధస్య సుకుమారత్వప్రదస్సౌందర్యవాకా సుఖీ|
ప్రియంవదో మహాకుక్షిరిక్ష్వాకుకులనందనః॥

151

నీలగోక్షీరధారాభూర్వరాహాచలనాయకః |
భరద్వాజప్రతిష్ఠావా౯ బృహస్పతివిభావితః॥

152

అంజనాకృతపూజావానాజ్జు నేయకరార్చితః |
అంజనాద్రినివాసశ్చ ముంజకేశః పురందరః ॥

153

కిన్నరద్వయసంబంధిబంధమోక్షప్రదాయకః |
వైఖానసమభారంభో వృషజ్ఞేయో వృషాచలః ॥

154

వృషకాయప్రభేత్తా చ క్రీడనాచారసంభ్రమః |
సౌవర్చలేయవిన్య స్త రాజ్యో నారాయణప్రియః॥

155

దుర్మేథో భంజకః ప్రాజ్ఞో బ్రహ్మోత్సవమహోత్సుకః |
భద్రాసురశిరశ్ఛేత్తా భద్రక్షేత్రీ సుభద్రవాన్ ॥

156

మృగయా క్షీణసన్నాహశ్శంఖరాజన్యతుష్టిదః |
స్థాణుర్థీవై నతేయాంగధావితో హ్యశరీరవాణా ॥

157

భోగీంద్రభోగసంస్థానో బ్రహ్మాదిగణ సేవితః |
సహస్రార్క_చ్ఛటా స్వద్విమానాంతస్థితో గుణీ ॥

158

విష్వక్సేనకృతస్తోత్రస్సనందనవరీవృకః |
జాహ్న వ్యాదినదీ సేవ్యస్సు లేశాద్యభివందితః ॥

159

సురాంగనానృత్యపరో గంధర్వోదాయనప్రియః |
రాకేందుసంకారనఖర్గ కోమలాంఫ్రిసరోరుహః ||

160

కచ్ఛపప్రపదః కుందగుల్ఫకస్స్వచ్ఛకూర్పరః |
మేదురస్వర్ణ వస్త్రాఢ్యకటి దేశస్థమేఖలః ॥

161

ప్రోల్లసచ్ఛురికాధాస్వత్కటిదేశశుభంకరః |
అనంతపద్మజస్థాననాభిర్మౌ కమాలికః ॥

162

మందారచాం పేయమాలీ రత్నాభరణసంభృతః|
లంబయజ్ఞోపవీతీ చ చంద్రశ్రీఖంగలేపవాన్ ॥

163

వరదోఒభయదశ్చక్రీ శంధీ కౌస్తుభదీ ప్తిమాన్
శ్రీవత్సాంకితవక్షస్కో లక్ష్మీ సంశ్రితహృత్తటః |

164

నీలోత్పలనిధాకారః శోణాంభోజసమాననః |
కోటిమన్మథలావణ్యశ్చంద్రికాస్మితపూరితః॥

165

సుథాస్వచ్ఛోర్ధ్వపుండ్రశ్చ కస్తూరీతిలకాంచితః |
పుండరీకేక్షణస్స్వచ్చో మౌళిశోధావిరాజితః ॥

166

పద్మస్థః పద్మనాభశ్చ సోమమండలతో బుధః ।
వహ్నిమండలగస్సూర్యస్సూర్యమండలసంస్థితః॥

167

శ్రీపతిర్భూమిజానిశ్చ విమలాద్యభిసంవృతః।
జగత్కుటుంబజనితా రక్షికం కామితప్రదః॥

168

అవస్థాత్రయయంతా చ విశ్వతేజస్స్వరూపవాన్ |
జ్ఞప్తిజ్ఞేజయో జ్ఞానగమ్యో జ్ఞానాతీతస్సురాతిగః ॥

169

బ్రంహ్మాండాఁతర్బిహిర్వ్యాక్తోవేఙ్కటాద్రిగదాధరః ॥౧౦౦౦||
శ్రీవేఙ్కటాద్రిగదాధరోన్నను ఇతి
ఏవం శ్రీవేజ్క టేశస్య కీర్తితం పరమాద్భుతమ్ ॥

170

న్నాం సహస్రం సంశ్రావ్యం పవిత్రం పుణ్యవర్ధనమ్ |
శ్రవణాత్సర్వదోషఘ్నం రోగఘ్నం మృత్యునాశనమ్ ॥

171

వారిద్య్రభేదనం ధర్మ్మం సర్వైశ్వర్యఫలప్రదమ్ |
కాలాహివిషవిచ్చే విజ్ఞారానస్మారభంజనమ్ ||

172

శత్రుక్షయకరం రాజగ్రహబీదానివారణమ్ |
బ్రహ్మరాక్షసకూశ్మాండభేతాళభయభఙ్ఞనమ్||

173

విద్యాభిలాషీ విద్మావాన్దనార్థీ ధనవాన్భవేత్ |
అనంతకల్పజీవీ స్యానాయుష్కామో మహాయశాః ||

174

పుత్రార్థీ సుగుణాన్ని త్రాజు అభేతాఒఒయుష్మతస్తతః |
సంగ్రామే శత్రువిజయీ సనాయాం ప్రతివాదిజిత్||

175

దివ్యైర్నా మధిరేఖిస్తుతులసీపూజనాత్మకృత్ |
వైకుంఠవాసీ భగవత్సవలో విష్ణుసన్నిధౌ ||

176

కల్హారపూజనాన్మాసాద్ద్వితీయ ఇవ యక్షరాట్ : |
నీలోత్సబార్చనాత్సర్వరాజపూజ్యన్సదా భవేత్ ॥

177

బ్యాత్సంస్థితే ర్నా మధిస్తు భూయాద్దృగ్విషయో హరిః |
బాక్సాతార్థం తదా దత్యా వైకుంఠం చ ప్రయచ్ఛతి ॥

178

త్రిసంధ్యం యో జపేన్నిత్యం సంపూజ్య విధినా విభుమ్: |
త్రివారం పఞ్చవారం వా ప్రత్యహం క్రమకోయమ్ ||

179

మాసాదలక్ష్మీనాశస్స్యాద్వైమాసాత్స్యాసన్న కేంద్రతా |
త్రిమాసొన్మహదైశ్వర్యం తతస్సంభాషణం భవేత్ ॥

180

మాసం పఠన్న్యూనకర్మపూర్తిం చ సమవాప్నుయాత్ |
మార్గభ్రష్టశ్చ సన్మార్గం గతస్వస్స్వం స్వకీయకమ్ ||

181

చాంచల్యచిత్తోఒచాంచల్యం మనస్స్వాస్థ్యం చ గచ్ఛతి |
ఆయురారోగ్యమైశ్వర్యం జ్ఞానం మోక్షం చ విందతి ॥

182

సర్వాన్కామానవాప్నోతి శాశ్వతం చ పదం తథా !
సత్యం సత్యం పునస్సత్యం సత్యం సత్యం న సంశయః ॥

183

ఇతి
శ్రీబ్రహ్మాండపురాణే వసిష్ఠనారవసంవాదే శ్రీ వేట్క టాచలమాహాత్మ్యే
శ్రీవేఙ్కటేశ శ్రీసహస్రనామస్తోత్రాధ్యాయస్సమాప్తః,

శ్రియ కాన్తాయ కల్యాణనిధయే నిధయేఒర్థినామ్ |
శ్రీవేఙ్కటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మఙ్గళమ్ ||
శ్రీవేఙ్కటాచలాధీశం శ్రియాఒధ్యాసితవక్షసమ్ |
శ్రితచేతనమన్దారం శ్రీనివాసమహం భజే ||

మరిన్ని కీర్తనలు:

Leave a Comment