Indra Krita Sri Shiva Stuti In Telugu – ఇంద్రాదికృత శ్రీశివస్తుతిః

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. హిందూమత ధర్మములో స్తోత్రము అనగా స్థుతిస్తూ గానము చేసేది లేక ప్రశంశములతో కూడిన గానం (ప్రశంశా గానం) లేదా కీర్తన లేదా పాట. ఈ స్తోత్రములు దేవీ, శివుడు లేదా విష్ణువు కొరకు నిర్దేశింపబడినవి. స్తోత్రములు, ప్రసిద్ధిపొందిన ధార్మిక సాహిత్యం, వీటిని దైనందిన జీవితంలో నిత్యమూ ఉపయోగిస్తుంటారు. ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు ఇంద్రాదికృత శ్రీశివస్తుతిః గురించి తెలుసుకుందాం…

Indra Krita Sri Shiva Stuti Lyrics

ఇంద్రాదికృత శ్రీశివస్తుతిః

నమామి సర్వే శరణార్థినో వయం
మహేశ్వర త్ర్యంబక భూతభావన |
ఉమాపతే విశ్వపతే మరుత్పతే
జగత్పతే శంకర పాహి న స్స్వయమ్॥

1

జటా కలాపాగ్ర శశాంక దీధితి
ప్రకాశితాశేష జగత్రయామల |
త్రిశూలపాణే పురుషోత్తమా చ్యుత
ప్రపాహి నో దైత్య భయా దుపస్థితాత్॥

2

త్వమాదిదేవః పురుషోత్తమో హరి
ర్భవో మహేశ స్త్రిపురాంతకో విభుః|
భగాక్షహా దైత్యరిపుః పురాతనో
వృషధ్వజః పాహి సురోత్తమోత్తమ ॥

3

గిరీశజానాథ గిరిప్రియాప్రియ
ప్రభో సమస్తామర లోక పూజిత।
గణేశ భూతేశ శివాక్షయావ్యయ
ప్రపాహి నో దైత్యవరాంతకా చ్యుత ॥

4

పృథ్వ్యాది తత్వేషు భవాన్ ప్రతిష్ఠితో
ధ్వనిస్వరూపో గగనే విశేషతః |
వాయౌ ద్విధా తేజసి స(లీనో) త్రిథా జలే
చతుః క్షితౌ పంచగుణ ప్రథానః ||

5

అగ్నిస్వరూపోసి తరౌ తథోపలే
సత్త్వస్వరూపోసి తథా తిలష్వపి|
తైలస్వరూపో భగవాన్ మహేశ్వరః
ప్రపాహి నో దైత్యగణార్ధితాన్ హర ||

6

నాసిద్యదాకాండమిదం త్రిలోచన
ప్రభాకరేంద్రేందు వినాపి వా కుతః|
తదా భవానేన విరుద్ధ లోచన
ప్రమాద బాధాది వివర్జితః స్థితః ॥

7

కపాలమాలిన్ శశిఖండ శేఖర
శ్మశానవాసిన్ సితభస్మ గుంభిత|
ఫణీంద్ర సంవీత తనోంతకాంతక
ప్రపాహిహీ నో దక్షధియా సురేశ్వర ॥

8

భవాన్ పుమాన్ శక్తిరియం గిరేస్సుతా
సర్వాంగరూపా భగవన్ సదాత్వయి |
త్రిశూల రూపేణ జగద్భయంకరే
స్థితం త్రినేత్రేషు ముఖాగ్నయ స్త్రయః॥

9

జటా స్వరూపేణ సమస్త సాగరాః
కులాచలా స్సింధువహాశ్చ సర్వశః|
శరీరజం జ్ఞానమిదం త్వవస్థితం
తదేవ పశ్యంతి కుదృష్టయో జనాః ॥

10

నారాయణ స్వం జగతాం సముద్భవ
స్తథా భవానేవ చతుర్ముఖో మహాన్|
సత్త్వాది భేదేన తథా గ్ని భేదతో
యుగాది భేదేన చ సంస్థిత స్త్రిధా ॥

11

భవంత మేతే సురనాయకాః ప్రభో
భవార్థినో న్యస్య వదంతి తోషయన్|
యత స్తతో నో భవ భూతిభూషణ
ప్రపాహి విశ్వేశ్వర రుద్ర తే నమః ||

12

ఇతి శ్రీవరాహ పురాణాంతర్గత ఇంద్రాదికృత శివస్తుతి.

మరిన్ని స్తోత్రములు

Leave a Comment