Kenopanishad In Telugu – కేనోపనిషత్

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. కేనోపనిషత్ హిందూ ధర్మశాస్త్రంలో ఉపనిషత్తుల అగ్రగణ్య గ్రంథము. ఈ గ్రంథం రచనాత్మక కవచంలేని శ్రుతి గ్రంథం గా పరిగణితం కాబట్టి, కేనోపనిషత్ వ్యక్తిగత మార్గదర్శన ఉపనిషత్తులకు గమనార్హమైన గ్రంథము. ఇది మానవత్వం, ఆత్మజ్ఞానం, పరబ్రహ్మం గురించి అవగాహన కల్పించే సాధన మార్గాలను వివరిస్తుంది. ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు కేనోపనిషత్ గురించి తెలుసుకుందాం.

Kenopanishad Telugu Pdf

కేనోపనిషత్

|| శాన్తి పాఠః ||

ఓం ఆప్యాయన్తు మమాఙ్గాని వాక్ప్రాణశ్చక్షుః శ్రోత్రమథో బలమిన్ద్రియాణి చ సర్వాణి |
సర్వం బ్రహ్మౌపనిషదం మాఽహం బ్రహ్మ నిరాకుర్యాం మా మా బ్రహ్మ నిరాకరోదనిరాకరణమస్త్వనిరాకరణం మేఽస్తు |
తదాత్మని నిరతే య ఉపనిషత్సు ధర్మాస్తే మయి సన్తు తే మయి సన్తు |
ఓం శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిః ||

ప్రథమ ఖణ్డః

ఓం కేనేషితం పతతి ప్రేషితం మనః
కేన ప్రాణః ప్రథమః ప్రైతి యుక్తః |
కేనేషితాం వాచమిమాం వదన్తి
చక్షుః శ్రోత్రం క ఉ దేవో యునక్తి ||

1

శ్రోత్రస్య శ్రోత్రం మనసో మనో య-
-ద్వాచో హ వాచం స ఉ ప్రాణస్య ప్రాణః |
చక్షుషశ్చక్షురతిముచ్య ధీరాః
ప్రేత్యాస్మాల్లోకాదమృతా భవన్తి ||

2

న తత్ర చక్షుర్గచ్ఛతి న వాగ్గచ్ఛతి నో మనో న విద్మో న విజానీమో యథైతదనుశిష్యాదన్యదేవ తద్విదితాదథో అవిదితాదధి |
ఇతి శుశ్రుమ పూర్వేషాం యే నస్తద్వ్యాచచక్షిరే ||

3

యద్వాచాఽనభ్యుదితం యేన వాగభ్యుద్యతే |
తదేవ బ్రహ్మ త్వం విద్ధి నేదం యదిదముపాసతే ||

4

యన్మనసా న మనుతే యేనాహుర్మనో మతమ్ |
తదేవ బ్రహ్మ త్వం విద్ధి నేదం యదిదముపాసతే ||

5

యచ్చక్షుషా న పశ్యతి యేన చక్షూగ్ంషి పశ్యతి |
తదేవ బ్రహ్మ త్వం విద్ధి నేదం యదిదముపాసతే ||

6

యచ్ఛ్రోత్రేణ న శృణోతి యేన శ్రోత్రమిదగ్ం శ్రుతమ్ |
తదేవ బ్రహ్మ త్వం విద్ధి నేదం యదిదముపాసతే ||

7

యత్ప్రాణేన న ప్రాణితి యేన ప్రాణః ప్రణీయతే |
తదేవ బ్రహ్మ త్వం విద్ధి నేదం యదిదముపాసతే ||

8

ద్వితీయః ఖణ్డః

యది మన్యసే సువేదేతి దభ్రమేవాపి
నూనం త్వం వేత్థ బ్రహ్మణో రూపమ్ |
యదస్య త్వం యదస్య దేవేష్వథ ను
మీమాంస్యమేవ తే మన్యే విదితమ్ ||

1

నాహం మన్యే సువేదేతి నో న వేదేతి వేద చ |
యో నస్తద్వేద తద్వేద నో న వేదేతి వేద చ ||

2

యస్యామతం తస్య మతం మతం యస్య న వేద సః |
అవిజ్ఞాతం విజానతాం విజ్ఞాతమవిజానతామ్ ||

3

ప్రతిబోధవిదితం మతమమృతత్వం హి విన్దతే |
ఆత్మనా విన్దతే వీర్యం విద్యయా విన్దతేఽమృతమ్ ||

4

ఇహ చేదవేదీదథ సత్యమస్తి
న చేదిహావేదీన్మహతీ వినష్టిః |
భూతేషు భూతేషు విచిత్య ధీరాః
ప్రేత్యాస్మాల్లోకాదమృతా భవన్తి ||

5

తృతీయః ఖణ్డః

బ్రహ్మ హ దేవేభ్యో విజిగ్యే తస్య హ బ్రహ్మణో
విజయే దేవా అమహీయన్త ||

1

త ఐక్షన్తాస్మాకమేవాయం విజయోఽస్మాకమేవాయం మహిమేతి |
తద్ధైషాం విజజ్ఞౌ తేభ్యో హ ప్రాదుర్బభూవ తన్న వ్యజానత
కిమిదం యక్షమితి ||

2

తేఽగ్నిమబ్రువఞ్జాతవేద ఏతద్విజానీహి
కిమేతద్యక్షమితి తథేతి ||

3

తదభ్యద్రవత్తమభ్యవదత్కోఽసీత్యగ్నిర్వా
అహమస్మీత్యబ్రవీజ్జాతవేదా వా అహమస్మీతి ||

4

తస్మింస్త్వయి కిం వీర్యమిత్యపీదగ్ం సర్వం
దహేయం యదిదం పృథివ్యామితి ||

5

తస్మై తృణం నిదధావేతద్దహేతి |
తదుపప్రేయాయ సర్వజవేన తన్న శశాక దగ్ధుం స తత ఏవ
నివవృతే నైతదశకం విజ్ఞాతుం యదేతద్యక్షమితి ||

6

అథ వాయుమబ్రువన్వాయవేతద్విజానీహి
కిమేతద్యక్షమితి తథేతి ||

7

తదభ్యద్రవత్తమభ్యవదత్కోఽసీతి వాయుర్వా
అహమస్మీత్యబ్రవీన్మాతరిశ్వా వా అహమస్మీతి ||

8

తస్మింస్త్వయి కిం వీర్యమిత్యపీదగ్ం
సర్వమాదదీయ యదిదం పృథివ్యామితి ||

9

తస్మై తృణం నిదధావేతదాదత్స్వేతి
తదుపప్రేయాయ సర్వజవేన తన్న శశాకాదాతుం స తత ఏవ
నివవృతే నైతదశకం విజ్ఞాతుం యదేతద్యక్షమితి ||

10

అథేన్ద్రమబ్రువన్మఘవన్నేతద్విజానీహి కిమేతద్యక్షమితి తథేతి
తదభ్యద్రవత్తస్మాత్తిరోదధే ||

11

స తస్మిన్నేవాకాశే స్త్రియమాజగామ బహుశోభమానాముమాగ్ం
హైమవతీం తాగ్ం హోవాచ కిమేతద్యక్షమితి ||

12

చతుర్థః ఖణ్డః

సా బ్రహ్మేతి హోవాచ బ్రహ్మణో వా ఏతద్విజయే మహీయధ్వమితి
తతో హైవ విదాంచకార బ్రహ్మేతి ||

1

తస్మాద్వా ఏతే దేవా అతితరామివాన్యాన్దేవాన్యదగ్నిర్వాయురిన్ద్రస్తేన
హ్యేనన్నేదిష్ఠం పస్పృశుస్తే హ్యేనత్ప్రథమో విదాంచకార బ్రహ్మేతి ||

2

తస్మాద్వా ఇన్ద్రోఽతితరామివాన్యాన్దేవాన్స హ్యేనన్నేదిష్ఠం పస్పర్శ స హ్యేనత్ప్రథమో విదాంచకార బ్రహ్మేతి ||

3

తస్యైష ఆదేశో యదేతద్విద్యుతో వ్యద్యుతదా ౩
ఇతీన్న్యమీమిషదా ౩ ఇత్యధిదైవతమ్ ||

4

అథాధ్యాత్మం యదేతద్గచ్ఛతీవ చ మనోఽనేన
చైతదుపస్మరత్యభీక్ష్ణగ్ం సఙ్కల్పః ||

5

తద్ధ తద్వనం నామ తద్వనమిత్యుపాసితవ్యం స య ఏతదేవం వేదాభి
హైనగ్ం సర్వాణి భూతాని సంవాఞ్ఛన్తి ||

6

ఉపనిషదం భో బ్రూహీత్యుక్తా త ఉపనిషద్బ్రాహ్మీం వావ త ఉపనిషదమబ్రూమేతి ||

7

తసై తపో దమః కర్మేతి ప్రతిష్ఠా వేదాః సర్వాఙ్గాని సత్యమాయతనమ్ ||

8

యో వా ఏతామేవం వేదాపహత్య పాప్మానమనన్తే స్వర్గే లోకే జ్యేయే ప్రతితిష్ఠతి ప్రతితిష్ఠతి ||

9

|| శాన్తి పాఠః ||

ఓం ఆప్యాయన్తు మమాఙ్గాని వాక్ప్రాణశ్చక్షుః శ్రోత్రమథో బలమిన్ద్రియాణి చ సర్వాణి |
సర్వం బ్రహ్మౌపనిషదం మాఽహం బ్రహ్మ నిరాకుర్యాం మా మా బ్రహ్మ నిరాకరోదనిరాకరణమస్త్వనిరాకరణం మేఽస్తు |
తదాత్మని నిరతే య ఉపనిషత్సు ధర్మాస్తే మయి సన్తు తే మయి సన్తు |
ఓం శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిః ||

మరిన్ని ఉపనిషత్తులు:

Leave a Comment