Shiva Sankalpa Upanishad In Telugu – శివసంకల్పోపనిషత్

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. శివసంకల్పోపనిషత్ హిందూ ధర్మశాస్త్రంలోని పవిత్ర గ్రంథం, ఇది శివుని సంకల్పం మరియు ఆధ్యాత్మికతను వివరిస్తుంది. ఈ ఉపనిషత్ లో, శివుని సంకల్పం సృష్టి, స్థితి, లయాలకు మూలమని చెబుతారు. శివసంకల్పాన్ని ఆచరించడం ద్వారా ఆధ్యాత్మిక పరిజ్ఞానం, శాంతి, భక్తి పొందవచ్చని విశ్వసిస్తారు. శివసంకల్పోపనిషత్ లో, శివతత్త్వం, సంకల్ప శక్తి, మరియు ధ్యానం ప్రాముఖ్యతను వివరించారు. ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు శివసంకల్పోపనిషత్ గురించి తెలుసుకుందాం.

Shiva Sankalpa Upanishad In Telugu

శివసంకల్పోపనిషత్

ఓం యేనే॒దం భూ॒తం భువ॑నం భవి॒ష్యత్పరి॑గృహీతమ॒మృతే॑న॒ సర్వమ్” |
యేన॑ య॒జ్ఞస్త్రా॑యతే స॒ప్తహో॑తా॒ తన్మే॒ మన॑: శి॒వస॑oక॒ల్పమ॑స్తు || ౧

యేన॒ కర్మా॑ణి ప్ర॒చర॑న్తి॒ ధీరా॒ యతో॑ వా॒చా మన॑సా॒ చారు॒యన్తి॑ |
యత్సమ్మి॑త॒o మన॑స్స॒oచర॑oతి ప్రా॒ణిన॒స్తన్మే॒ మన॑: శి॒వస॑oక॒ల్పమ॑స్తు || ౨

యేన॒ కర్మా”ణ్య॒పసో॑ మనీ॒షిణో॑ య॒జ్ఞే శృ॑ణ్వన్తి వి॒తథే॑షు॒ ధీరా”: |
యద॑పూ॒ర్వం యక్ష॒మంత॑o ప్ర॒జానా॒o తన్మే॒ మన॑: శి॒వస॑oక॒ల్పమ॑స్తు || ౩

యత్ప్ర॒జ్ఞాన॑ము॒త చేతో॒ ధృతి॑శ్చ॒ యజ్జ్యోతి॑ర॒న్తర॒మృత॑o ప్ర॒జాసు॑ |
యస్మా॒న్న ఋ॒తే కించ॒న కర్మ॑ క్రి॒యతే॒ తన్మే॒ మన॑: శి॒వస॑oక॒ల్పమ॑స్తు || ౪

సు॒షా॒ర॒థిరశ్వా॑నివ॒యం మ॑ను॒ష్యా”న్మేని॒యుతే॑ప॒శుభి॑ర్వా॒జినీ॑వాన్ |
హృత్ప్రవి॒ష్ట॒o య॒దచ॑ర॒o యవి॑ష్ఠ॒o తన్మే॒ మన॑: శి॒వస॑oక॒ల్పమ॑స్తు || ౫

యస్మి॒న్నృచ॒: సామ॒ యజూగ్॑oషి॒ యస్మి॑న్ ప్రతి॒ష్ఠార॑శ॒నాభా॑వి॒భారా”: |
యస్మిగ్గ్॑o శ్చి॒తగ్ం సర్వ॒మోత॑o ప్ర॒జానా॒o తన్మే॒ మన॑: శి॒వస॑oక॒ల్పమ॑స్తు || ౬

యదత్ర॑ ష॒ష్ఠం త్రి॒శతగ్॑o సు॒వీర్య॑o య॒జ్ఞస్య॒ గు॒హ్యం నవ॑నావ॒ మాయ్యమ్” |
దశ॑ పఞ్చ త్రి॒గ్॒oశత॒o యత్ప॑ర॒o తన్మే॒ మన॑: శి॒వస॑oక॒ల్పమ॑స్తు || ౭

యజ్జాగ్ర॑తో దూ॒రము॒దైతి॒ సర్వ॒oతత్సు॒ప్తస్య॑ తథై॒వైతి॑ |
దూ॒ర॒o గ॒మం జ్యోతి॑షా॒o జ్యోతి॒రేక॒o తన్మే॒ మన॑: శి॒వస॑oక॒ల్పమ॑స్తు || ౮

యేనే॒దం విశ్వ॒o జగ॑తో బ॒భూవ॑ యే దే॒వాపి॑ మహ॒తో జా॒తవే॑దాః |
తదే॒వాగ్నిస్తద్వా॒యుస్తత్సూర్య॒స్తదు॑చ॒న్ద్రమా॒స్తన్మే॒ మన॑: శి॒వస॑oక॒ల్పమ॑స్తు || ౯

యేన॒ద్యౌః పృ॑థి॒వీ చా॒న్తరి॑క్షం చ॒ యే పర్వ॑తాః ప్ర॒దిశో॒ దిశ॑శ్చ |
తేనే॒దం జగ॒ద్వ్యాప్త॑o ప్ర॒జానా॒o తన్మే॒ మన॑: శి॒వస॑oక॒ల్పమ॑స్తు || ౧౦

యే మ॑నో॒ హృద॑య॒o యే చ॑ దే॒వా యే ది॒వ్యా ఆపో॒ యే సూ”ర్య ర॒శ్మిః |
తే శ్రోత్రే॒ చక్షు॑షీ స॒oచర॑న్త॒o తన్మే॒ మన॑: శి॒వస॑oక॒ల్పమ॑స్తు || ౧౧

అచి॑న్త్య॒o చాప్ర॑మేయ॒o చ॒ వ్య॒క్తా॒వ్యక్త॑ పర॒o చ య॑త్ |
సూక్ష్మా”త్సూ॒క్ష్మత॑రం జ్ఞే॒య॒o తన్మే॒ మన॑: శి॒వస॑oక॒ల్పమ॑స్తు || ౧౨

ఏకా॑ చ ద॒శ శ॒తం చ॑ స॒హస్ర॑o చా॒యుత॑o చ |
ని॒యుత॑o చ ప్ర॒యుత॒o చార్బు॑దం చ॒ న్య॑ర్బుదం చ॒
తన్మే॒ మన॑: శి॒వస॑oక॒ల్పమ॑స్తు || ౧౩

యే ప॑ఞ్చ ప॒ఞ్చాద॒శ శ॒తగ్॑o స॒హస్ర॑మ॒యుత॒o న్య॑ర్బుదం చ |
తే అ॑గ్ని చి॒త్తేష్ట॑కా॒స్తాగ్ం శరీ॑ర॒o తన్మే॒ మన॑: శి॒వస॑oక॒ల్పమ॑స్తు || ౧౪

వేదా॒హమే॒తం పురు॑షం మ॒హాన్త॑మాది॒త్యవ॑ర్ణ॒o తమ॑స॒: పర॑స్తాత్ |
యస్య॒ యోని॒o పరి॒పశ్య॑న్తి॒ ధీరా॒స్తన్మే॒ మన॑: శి॒వస॑oక॒ల్పమ॑స్తు || ౧౫

యస్యై॒తం ధీరా”: పు॒నన్తి॑ క॒వయో” బ్ర॒హ్మాణ॑మే॒తం త్వా॑ వృణుత॒మిన్దుమ్” |
స్థా॒వ॒రం జఙ్గ॑మ॒o ద్యౌరా॑కా॒శం తన్మే॒ మన॑: శి॒వస॑oక॒ల్పమ॑స్తు || ౧౬

పరా”త్ప॒రత॑రం చై॒వ॒ త॒త్పరా”చ్చైవ॒ యత్ప॑రమ్ |
య॒త్పరా॒త్పర॑తో జ్ఞే॒య॒o తన్మే॒ మన॑: శి॒వస॑oక॒ల్పమ॑స్తు || ౧౭

పరా”త్ప॒రత॑రం బ్ర॒హ్మ॒ త॒త్పరా”త్పర॒తో హరి॑: |
యత్పరా॒త్పర॑తోఽధీ॒శ॒o తన్మే॒ మన॑: శి॒వస॑oక॒ల్పమ॑స్తు || ౧౮

యా వేదాదిషు॑ గాయ॒త్రీ స॒ర్వవ్యా॑పీ మ॒హేశ్వ॑రీ |
ఋగ్యజుస్సామా॑థర్వై॒శ్చ॒ తన్మే॒ మన॑: శి॒వస॑oక॒ల్పమ॑స్తు || ౧౯

యో వై॑ దే॒వం మ॑హాదే॒వ॒o ప్ర॒యత॑: ప్రణవ॒శ్శుచి॑: |
యస్సర్వే॑ సర్వ॑ వేదై॒శ్చ తన్మే॒ మన॑: శి॒వస॑oక॒ల్పమ॑స్తు || ౨౦

ప్రయ॑తః ప్రణ॑వోంకా॒ర॒o ప్ర॒ణవ॑o పురు॒షోత్త॑మమ్ |
ఓంకారం ప్రణ॑వాత్మా॒న॒o తన్మే॒ మన॑: శి॒వస॑oక॒ల్పమ॑స్తు || ౨౧

యోఽసౌ॑ స॒ర్వేషు॑ వేదే॒షు॒ పఠ్యతే” హ్యజ ఈశ్వ॑రః |
అ॒కా॒యో నిర్గు॑ణో హ్యా॒త్మా॒ తన్మే॒ మన॑: శి॒వస॑oక॒ల్పమ॑స్తు || ౨౨

గోభి॒ర్జుష్ట॒o ధనే॑న॒ హ్యాయు॑షా చ॒ బలే॑న చ |
ప్ర॒జయా॑ ప॒శుభి॑: పుష్కరా॒క్షం తన్మే॒ మన॑: శి॒వస॑oక॒ల్పమ॑స్తు || ౨౩

త్ర్య॑oబకం యజామహే సుగ॒న్ధిం పు॑ష్టి॒వర్ధ॑నమ్ |
ఉ॒ర్వా॒రు॒కమి॑వ॒ బన్ధ॑నాన్మృ॒త్యోర్ము॑క్షీయ॒
మాఽమృతా॒త్తన్మే॒ మన॑: శి॒వస॑oక॒ల్పమ॑స్తు || ౨౪

కైలా॑స॒ శిఖ॑రే ర॒మ్యే॒ శ॒oకర॑స్య శి॒వాల॑యే |
దే॒వతా”స్తత్ర॑ మోద॒న్తి॒ తన్మే॒ మన॑: శి॒వస॑oక॒ల్పమ॑స్తు || ౨౫

కైలా॑స॒శిఖ॑రావా॒సా హి॒మవ॑ద్గిరి॒ సంస్థి॑తమ్ |
నీ॒ల॒క॒ణ్ఠం త్రి॑ణేత్ర॒o చ॒ తన్మే॒ మన॑: శి॒వస॑oక॒ల్పమ॑స్తు || ౨౬

వి॒శ్వత॑శ్చక్షురు॒త వి॒శ్వతో॑ ముఖో వి॒శ్వతో॑ హస్త ఉ॒త వి॒శ్వత॑స్పాత్ |
సం బా॒హుభ్యా॒o నమ॑తి॒ సంపత॑త్రై॒ర్ద్యావా॑పృథి॒వీ జ॒నయ॑న్దే॒వ ఏక॒స్తన్మే॒ మన॑: శి॒వస॑oక॒ల్పమ॑స్తు || ౨౭

చ॒తురో॑ వే॒దాన॑ధీయీ॒త॒ స॒ర్వశా”స్త్రమ॒యం విదు॑: |
ఇ॒తి॒హా॒స పు॑రాణా॒నాం తన్మే॒ మన॑: శి॒వస॑oక॒ల్పమ॑స్తు || ౨౮

మా నో॑ మ॒హాన్త॑ము॒త మా నో॑ అర్భ॒కం మా న॒ ఉక్ష॑న్తము॒త మా న॑ ఉక్షి॒తమ్ |
మానో॑ఽవధీః పి॒తర॒o మోతమా॒తర॑o ప్రి॒యామాన॑స్త॒నువో॑ రుద్ర రీరిష॒స్తన్మే॒ మన॑: శి॒వస॑oక॒ల్పమ॑స్తు || ౨౯

మాన॑స్తో॒కే తన॑యే॒ మా న॒ ఆయు॑షి॒ మా నో॒ గోషు॒ మా నో॒ అశ్వే॑షు రీరిషః |
వీ॒రాన్మానో॑ రుద్ర భామి॒తోఽవ॑ధీర్హ॒విష్మ॑న్తో॒ నమ॑సా విధేమతే॒ తన్మే॒ మన॑: శి॒వస॑oక॒ల్పమ॑స్తు || ౩౦

ఋ॒త॒గ్॒o స॒త్యం ప॑రం బ్ర॒హ్మ॒ పు॒రుష॑o కృష్ణ॒పిఙ్గ॑లమ్ |
ఊ॒ర్ధ్వరే॑తం వి॑రూపా॒క్ష॒o వి॒శ్వరూ॑పాయ॒ వై నమో॒ నమ॒స్తన్మే॒ మన॑: శి॒వస॑oక॒ల్పమ॑స్తు || ౩౧

కద్రు॒ద్రాయ॒ ప్రచే॑తసే మీ॒ఢుష్ట॑మాయ॒ తవ్య॑సే | వో॒చేమ॒ శన్త॑మగ్ం హృ॒దే |
సర్వో॒ హ్యే॑ష రు॒ద్రస్తస్మై॑ రు॒ద్రాయ॒ నమో॑ అస్తు॒ తన్మే॒ మన॑: శి॒వస॑oక॒ల్పమ॑స్తు || ౩౨

బ్రహ్మ॑జజ్ఞా॒నం ప్ర॑థ॒మం పు॒రస్తా॒ద్విసీ॑మ॒తః సు॒రుచో॑ వే॒న ఆ॑వః |
స బు॒ధ్నియా॑ ఉప॒మా అ॑స్య వి॒ష్ఠాః స॒తశ్చ॒ యోని॒మస॑తశ్చ॒ వివ॒స్తన్మే॒ మన॑: శి॒వస॑oక॒ల్పమ॑స్తు || ౩౩

యః ప్రా॑ణ॒తో ని॑మిష॒తో మ॑హి॒త్వైక॒ ఇద్రాజా॒ జగ॑తో బ॒భూవ॑ |
య ఈశే॑ అ॒స్య ద్వి॒పద॒శ్చతు॑ష్పద॒: కస్మై॑ దే॒వాయ॑ హ॒విషా॑ విధేమ॒ తన్మే॒ మన॑: శి॒వస॑oక॒ల్పమ॑స్తు || ౩౪

య ఆ”త్మ॒దా బ॑ల॒దా యస్య॒ విశ్వ॑ ఉ॒పాస॑తే ప్ర॒శిష॒o యస్య॑ దే॒వాః |
యస్య॑ ఛా॒యాఽమృత॒o యస్య॑ మృ॒త్యుః కస్మై॑ దే॒వాయ॑ హ॒విషా॑ విధేమ॒ తన్మే॒ మన॑: శి॒వస॑oక॒ల్పమ॑స్తు || ౩౫

యో రు॒ద్రో అ॒గ్నౌ యో అ॒ప్సు య ఓష॑ధీషు॒ యో రు॒ద్రో విశ్వా॒ భువ॑నాఽఽవి॒వేశ॒ తస్మై॑ రు॒ద్రాయ॒ నమో॑ అస్తు॒ తన్మే॒ మన॑: శి॒వస॑oక॒ల్పమ॑స్తు || ౩౬

గ॒న్ధ॒ద్వా॒రాం దు॑రాధ॒ర్షా॒o ని॒త్యపుష్టాం కరీ॒షిణీ”మ్ |
ఈ॒శ్వరీగ్॑o సర్వ॑భూతా॒నా॒o తామి॒హోప॑హ్వయే॒ శ్రియ॒o తన్మే॒ మన॑: శి॒వస॑oక॒ల్పమ॑స్తు || ౩౭

నమకం చమ॑కం చై॒వ॒ పు॒రుషసూ”క్తం చ॒ యద్వి॑దుః |
మ॒హా॒దే॒వం చ॑ తత్తు॒ల్య॒o తన్మే॒ మన॑: శి॒వస॑oక॒ల్పమ॑స్తు || ౩౮

య ఇదగ్ం శివ॑సంక॒ల్ప॒గ్ం స॒దా ధ్యా॑యన్తి॒ బ్రాహ్మ॑ణాః |
తే పర॑o మోక్షం గ॑మిష్య॒న్తి॒ తన్మే॒ మన॑: శి॒వస॑oక॒ల్పమ॑స్తు || ౩౯

మరిన్ని ఉపనిషత్తులు:

Leave a Comment