Taittiriya Upanishad Shikshavalli In Telugu – తైత్తిరీయోపనిషత్ – ౧. శీక్షావల్లీ

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. ఈ గ్రంథాలు జీవన మరియు బ్రహ్మం, మనస్సు మరియు పరమాత్మ, కర్మ మరియు అనుష్ఠాన, జన్మ మరియు మరణం, అహంకారం మరియు మోక్షం వంటి అనేక విషయాలను ఆలోచించేవి. ఉపనిషత్తులు భారతీయ ధర్మ సంస్కృతికి అమూల్య అంశాలు అందిస్తాయి మరియు ప్రత్యేక సాంప్రదాయాలను వ్యాఖ్యానించేవి. ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు తైత్తిరీయోపనిషత్ – ౧. శీక్షావల్లీ గురించి తెలుసుకుందాం.

Taittiriya Upanishad Shikshavalli In Telugu

తైత్తిరీయోపనిషత్ – ౧. శీక్షావల్లీ

(తై.ఆ.౭-౧-౧)

ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః | హరిః ఓం ||

ఓం శం నో॑ మి॒త్రశ్శం వరు॑ణః | శం నో॑ భవత్వర్య॒మా |
శం న॒ ఇన్ద్రో॒ బృహ॒స్పతి॑: | శం నో॒ విష్ణు॑రురుక్ర॒మః |
నమో॒ బ్రహ్మ॑ణే | నమ॑స్తే వాయో | త్వమే॒వ ప్ర॒త్యక్ష॒o బ్రహ్మా॑సి |
త్వమే॒వ ప్ర॒త్యక్ష॒o బ్రహ్మ॑ వదిష్యామి | ఋ॒తం వ॑దిష్యామి |
స॒త్యం వ॑దిష్యామి | తన్మామ॑వతు | తద్వ॒క్తార॑మవతు |
అవ॑తు॒ మామ్ | అవ॑తు వ॒క్తారమ్” |
ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: || ౧ ||

ఇతి ప్రథమోఽనువాకః ||

శీక్షాం వ్యా”ఖ్యాస్యా॒మః | వర్ణ॒స్స్వరః | మాత్రా॒ బలమ్ |
సామ॑ సన్తా॒నః | ఇత్యుక్తశ్శీ”క్షాధ్యా॒యః || ౧ ||

ఇతి ద్వితీయోఽనువాకః ||

స॒హ నౌ॒ యశః | స॒హ నౌ బ్ర॑హ్మవ॒ర్చసమ్ |
అథాతస్సగ్ంహితాయా ఉపనిషదం వ్యా”ఖ్యాస్యా॒మః |
పఞ్చస్వధిక॑రణే॒షు |
అధిలోకమధిజ్యౌతిషమధివిద్యమధిప్రజ॑మధ్యా॒త్మమ్ |
తా మహాసగ్ంహితా ఇ॑త్యాచ॒క్షతే | అథా॑ధిలో॒కమ్ |
పృథివీ పూ”ర్వరూ॒పమ్ | ద్యౌరుత్త॑రరూ॒పమ్ |
ఆకా॑శస్స॒న్ధిః || ౧ ||

వాయు॑స్సన్ధా॒నమ్ | ఇత్య॑ధిలో॒కమ్ | అథా॑ధిజ్యౌ॒తిషమ్ |
అగ్నిః పూ”ర్వరూ॒పమ్ | ఆదిత్య ఉత్త॑రరూ॒పమ్ | ఆ॑పస్స॒న్ధిః |
వైద్యుత॑స్సన్ధా॒నమ్ | ఇత్య॑ధిజ్యౌ॒తిషమ్ | అథా॑ధివి॒ద్యమ్ |
ఆచార్యః పూ”ర్వరూ॒పమ్ || ౨ ||

అన్తేవాస్యుత్త॑రరూ॒పమ్ | వి॑ద్యా స॒న్ధిః |
ప్రవచనగ్॑o సన్ధా॒నమ్ |
ఇత్య॑ధివి॒ద్యమ్ | అథాధి॒ప్రజమ్ | మాతా పూ”ర్వరూ॒పమ్ |
పితోత్త॑రరూ॒పమ్ | ప్ర॑జా స॒న్ధిః | ప్రజననగ్॑o సన్ధా॒నమ్ |
ఇత్యధి॒ప్రజమ్ || ౩ ||

అథాధ్యా॒త్మమ్ | అధరా హనుః పూ”ర్వరూ॒పమ్ |
ఉత్తరా హనురుత్త॑రరూ॒పమ్ | వాక్స॒న్ధిః | జిహ్వా॑ సన్ధా॒నమ్ |
ఇత్యధ్యా॒త్మమ్ | ఇతీమా మ॑హాస॒గ్॒oహితాః |
య ఏవమేతా మహాసగ్ంహితా వ్యాఖ్యా॑తా వే॒ద |
సన్ధీయతే ప్రజ॑యా ప॒శుభిః |
బ్రహ్మవర్చసేనాన్నాద్యేన సువర్గ్యేణ॑ లోకే॒న || ౪ ||

ఇతి తృతీయోఽనువాకః ||

యశ్ఛన్ద॑సామృష॒భో వి॒శ్వరూ॑పః |
ఛన్దో॒భ్యోఽధ్య॒మృతా”థ్సం బ॒భూవ॑ |
స మేన్ద్రో॑ మే॒ధయా” స్పృణోతు |
అ॒మృత॑స్య దేవ॒ ధార॑ణో భూయాసమ్ |
శరీ॑రం మే॒ విచ॑ర్షణమ్ | జి॒హ్వా మే॒ మధు॑మత్తమా |
కర్ణా”భ్యాం భూరి॒ విశ్రు॑వమ్ |
బ్రహ్మ॑ణః కో॒శో॑ఽసి మే॒ధయాఽపి॑హితః |
శ్రు॒తం మే॑ గోపాయ | ఆ॒వహ॑న్తీ వితన్వా॒నా || ౧ ||

కు॒ర్వా॒ణా చీర॑మా॒త్మన॑: | వాసాగ్॑oసి॒ మమ॒ గావ॑శ్చ |
అ॒న్న॒పా॒నే చ॑ సర్వ॒దా | తతో॑ మే॒ శ్రియ॒మావ॑హ |
లో॒మ॒శాం ప॒శుభి॑స్స॒హ స్వాహా” |
ఆమా॑ యన్తు బ్రహ్మచా॒రిణ॒స్స్వాహా” |
విమా॑ఽఽయన్తు బ్రహ్మచా॒రిణ॒స్స్వాహా” |
ప్రమా॑ఽఽయన్తు బ్రహ్మచా॒రిణ॒స్స్వాహా” |
దమా॑యన్తు బ్రహ్మచా॒రిణ॒స్స్వాహా” |
శమా॑యన్తు బ్రహ్మచా॒రిణ॒స్స్వాహా” || ౨ ||

యశో॒ జనే॑ఽసాని॒ స్వాహా” | శ్రేయా॒న్వస్య॑సోఽసాని॒ స్వాహా” |
తం త్వా॑ భగ॒ ప్రవి॑శాని॒ స్వాహా” |
స మా॑ భగ॒ ప్రవి॑శ॒ స్వాహా” |
తస్మి”న్థ్స॒హస్ర॑శాఖే | నిభ॑గా॒హం త్వయి॑ మృజే॒ స్వాహా” |
యథాఽఽప॒: ప్రవ॑తా॒ఽఽయన్తి॑ | యథా॒ మాసా॑ అహర్జ॒రమ్ |
ఏ॒వం మాం బ్ర॑హ్మచా॒రిణ॑: | ధాత॒రాయ॑న్తు స॒ర్వత॒స్స్వాహా” |
ప్ర॒తి॒వే॒శో॑ఽసి॒ ప్రమా॑భాహి॒ ప్రమా॑పద్యస్వ || ౩ ||

ఇతి చతుర్థోఽనువాకః ||

భూర్భువ॒స్సువ॒రితి॒ వా ఏ॒తాస్తి॒స్రో వ్యాహృ॑తయః |
తాసా॑ముహస్మై॒ తాం చ॑తు॒ర్థీమ్ | మాహా॑చమస్య॒: ప్రవే॑దయతే |
మహ॒ ఇతి॑ | తద్బ్రహ్మ॑ | స ఆ॒త్మా | అఙ్గా”న్య॒న్యా దే॒వతా”: |
భూరితి॒ వా అ॒యం లో॒కః | భువ॒ ఇత్య॒న్తరి॑క్షమ్ |
సువ॒రిత్య॒సౌ లో॒కః || ౧ ||

మహ॒ ఇత్యా॑ది॒త్యః | ఆ॒ది॒త్యేన॒ వావ సర్వే॑ లో॒కా మహీ॑యన్తే |
భూరితి॒ వా అ॒గ్నిః | భువ॒ ఇతి॑ వా॒యుః | సువ॒రిత్యా॑ది॒త్యః |
మహ॒ ఇతి॑ చ॒న్ద్రమా”: |
చ॒న్ద్రమ॑సా॒ వావ సర్వా॑ణి॒ జ్యోతీగ్॑oషి॒ మహీ॑యన్తే | భూరితి॒ వా ఋచ॑: |
భువ॒ ఇతి॒ సామా॑ని |
సువ॒రితి॒ యజూగ్॑oషి || ౨ ||

మహ॒ ఇతి॒ బ్రహ్మ॑ | బ్రహ్మ॑ణా॒ వావ సర్వే॑ వే॒దా మహీ॑యన్తే |
భూరితి॒ వై ప్రా॒ణః | భువ॒ ఇత్య॑పా॒నః | సువ॒రితి॑ వ్యా॒నః |
మహ॒ ఇత్యన్నమ్” | అన్నే॑న॒ వావ సర్వే” ప్రా॒ణా మహీ॑యన్తే |
తా వా ఏ॒తాశ్చత॑స్రశ్చతు॒ర్ధా | చత॑స్రశ్చతస్రో॒ వ్యాహృ॑తయః |
తా యో వేద॑ |
స వే॑ద॒ బ్రహ్మ॑ | సర్వే”ఽస్మై దే॒వా బ॒లిమావ॑హన్తి || ౩ ||

ఇతి పఞ్చమోఽనువాకః ||

స య ఏ॒షో”ఽన్తరహృ॑దయ ఆకా॒శః |
తస్మి॑న్న॒యం పురు॑షో మనో॒మయ॑: | అమృ॑తో హిర॒ణ్మయ॑: |
అన్త॑రేణ॒ తాలు॑కే | య ఏ॒షస్తన॑ ఇవావ॒లమ్బ॑తే | సే”న్ద్రయో॒నిః |
యత్రా॒సౌ కే॑శా॒న్తో వి॒వర్త॑తే | వ్య॒పోహ్య॑ శీర్షకపా॒లే |
భూరిత్య॒గ్నౌ ప్రతి॑తిష్ఠతి | భువ॒ ఇతి॑ వా॒యౌ || ౧ ||

సువ॒రిత్యా॑ది॒త్యే | మహ॒ ఇతి॒ బ్రహ్మ॑ణి | ఆ॒ప్నోతి॒ స్వారా”జ్యమ్ |
ఆ॒ప్నోతి॒ మన॑స॒స్పతిమ్” | వాక్ప॑తి॒శ్చక్షు॑ష్పతిః |
శ్రోత్ర॑పతిర్వి॒జ్ఞాన॑పతిః | ఏ॒తత్తతో॑ భవతి |
ఆ॒కా॒శశ॑రీర॒o బ్రహ్మ॑ |
స॒త్యాత్మ॑ ప్రా॒ణారా॑మ॒o మన॑ ఆనన్దమ్ |
శాన్తి॑సమృద్ధమ॒మృతమ్” |
ఇతి॑ ప్రాచీన యో॒గ్యోపా”స్స్వ || ౨ ||

ఇతి షష్ఠోఽనువాకః ||

పృ॒థి॒వ్య॑న్తరి॑క్ష॒o ద్యౌర్దిశో॑ఽవాన్తరది॒శాః |
అ॒గ్నిర్వా॒యురా॑ది॒త్యశ్చ॒న్ద్రమా॒ నక్ష॑త్రాణి |
ఆప॒ ఓష॑ధయో॒ వన॒స్పత॑య ఆకా॒శ ఆ॒త్మా | ఇత్య॑ధిభూ॒తమ్ |
అథాధ్యా॒త్మమ్ | ప్రా॒ణో వ్యా॒నో॑ఽపా॒న ఉ॑దా॒నస్స॑మా॒నః |
చక్షు॒శ్శ్రోత్ర॒o మనో॒ వాక్త్వక్ |
చర్మ॑మా॒గ్॒oసగ్గ్ స్నావాస్థి॑ మ॒జ్జా |
ఏ॒తద॑ధివి॒ధాయ॒ ఋషి॒రవో॑చత్ |
పాఙ్క్త॒o వా ఇ॒దగ్ం సర్వమ్” |
పాఙ్క్తే॑నై॒వ పాఙ్క్తగ్గ్॑ స్పృణో॒తీతి॑ || ౧ ||

ఇతి సప్తమోఽనువాకః ||

ఓమితి॒ బ్రహ్మ॑ | ఓమితీ॒దగ్ం సర్వమ్” |
ఓమిత్యే॒తద॑నుకృతి హ స్మ॒ వా అ॒ప్యో శ్రా॑వ॒యేత్యాశ్రా॑వయన్తి |
ఓమితి॒ సామా॑ని గాయన్తి | ఓగ్ం శోమితి॑ శ॒స్త్రాణి॑ శగ్ంసన్తి |
ఓమిత్య॑ధ్వ॒ర్యుః ప్ర॑తిగ॒రం ప్రతి॑గృణాతి |
ఓమితి॒ బ్రహ్మా॒ ప్రసౌ॑తి | ఓమిత్య॑గ్నిహో॒త్రమను॑జానాతి |
ఓమితి॑ బ్రాహ్మ॒ణః ప్ర॑వ॒క్ష్యన్నా॑హ॒ బ్రహ్మోపా”ప్నవా॒నీతి॑ |
బ్రహ్మై॒వోపా”ప్నోతి || ౧ ||

ఇత్యష్టమోఽనువాకః ||

ఋతం చ స్వాధ్యాయప్రవ॑చనే॒ చ |
సత్యం చ స్వాధ్యాయప్రవ॑చనే॒ చ |
తపశ్చ స్వాధ్యాయప్రవ॑చనే॒ చ |
దమశ్చ స్వాధ్యాయప్రవ॑చనే॒ చ |
శమశ్చ స్వాధ్యాయప్రవ॑చనే॒ చ |
అగ్నయశ్చ స్వాధ్యాయప్రవ॑చనే॒ చ |
అగ్నిహోత్రం చ స్వాధ్యాయప్రవ॑చనే॒ చ |
అతిథయశ్చ స్వాధ్యాయప్రవ॑చనే॒ చ |
మానుషం చ స్వాధ్యాయప్రవ॑చనే॒ చ |
ప్రజా చ స్వాధ్యాయప్రవ॑చనే॒ చ |
ప్రజనశ్చ స్వాధ్యాయప్రవ॑చనే॒ చ |
ప్రజాతిశ్చ స్వాధ్యాయప్రవ॑చనే॒ చ |
సత్యమితి సత్యవచా॑ రాథీ॒తరః |
తప ఇతి తపోనిత్యః పౌ॑రుశి॒ష్టిః |
స్వాధ్యాయప్రవచనే ఏవేతి నాకో॑ మౌద్గ॒ల్యః |
తద్ధి తప॑స్తద్ధి॒ తపః || ౧ ||

ఇతి నవమోఽనువాకః ||

అ॒హం వృ॒క్షస్య॒ రేరి॑వా | కీ॒ర్తిః పృ॒ష్ఠం గి॒రేరి॑వ |
ఊ॒ర్ధ్వప॑విత్రో వా॒జినీ॑వ స్వ॒మృత॑మస్మి |
ద్రవి॑ణ॒గ్॒o సవ॑ర్చసమ్ | సుమేధా అ॑మృతో॒క్షితః |
ఇతి త్రిశఙ్కోర్వేదా॑నువ॒చనమ్ || ౧ ||

ఇతి దశమోఽనువాకః ||

వేదమనూచ్యాచార్యోఽన్తేవాసినమ॑నుశా॒స్తి |
సత్య॒o వద | ధర్మ॒o చర | స్వాధ్యాయా”న్మా ప్ర॒మదః |
ఆచార్యాయ ప్రియం ధనమాహృత్య ప్రజాతన్తుం మా వ్య॑వచ్ఛే॒త్సీః |
సత్యాన్న ప్రమ॑దిత॒వ్యమ్ | ధర్మాన్న ప్రమ॑దిత॒వ్యమ్ |
కుశలాన్న ప్రమ॑దిత॒వ్యమ్ | భూత్యై న ప్రమ॑దిత॒వ్యమ్ |
స్వాధ్యాయప్రవచనాభ్యాం న ప్రమ॑దిత॒వ్యమ్ || ౧ ||

దేవపితృకార్యాభ్యాం న ప్రమ॑దిత॒వ్యమ్ | మాతృ॑దేవో॒ భవ |
పితృ॑దేవో॒ భవ | ఆచార్య॑దేవో॒ భవ | అతిథి॑దేవో॒ భవ |
యాన్యనవద్యాని॑ కర్మా॒ణి | తాని సేవి॑తవ్యా॒ని | నో ఇ॑తరా॒ణి |
యాన్యస్మాకగ్ం సుచ॑రితా॒ని | తాని త్వయో॑పాస్యా॒ని || ౨ ||

నో ఇ॑తరా॒ణి | యే కే చారుమచ్ఛ్రేయాగ్॑oసో బ్రా॒హ్మణాః |
తేషాం త్వయాఽఽసనే న ప్రశ్వ॑సిత॒వ్యమ్ | శ్రద్ధ॑యా దే॒యమ్ |
అశ్రద్ధ॑యాఽదే॒యమ్ | శ్రి॑యా దే॒యమ్ | హ్రి॑యా దే॒యమ్ |
భి॑యా దే॒యమ్ | సంవి॑దా దే॒యమ్ |
అథ యది తే కర్మవిచికిథ్సా వా వృత్తవిచికి॑థ్సా వా॒ స్యాత్ || ౩ ||

యే తత్ర బ్రాహ్మణా”స్సంమ॒ర్శినః | యుక్తా॑ ఆయు॒క్తాః |
అలూక్షా॑ ధర్మ॑కామా॒స్స్యుః | యథా తే॑ తత్ర॑ వర్తే॒రన్న్ |
తథా తత్ర॑ వర్తే॒థాః | అథాభ్యా”ఖ్యా॒తేషు |
యే తత్ర బ్రాహ్మణా”స్సంమ॒ర్శినః | యుక్తా॑ ఆయు॒క్తాః |
అలూక్షా॑ ధర్మకామా॒స్స్యుః | యథా తే॑ తేషు॑ వర్తే॒రన్న్ |
తథా తేషు॑ వర్తే॒థాః | ఏష॑ ఆదే॒శః | ఏష ఉ॑పదే॒శః |
ఏషా వే॑దోప॒నిషత్ | ఏతద॑నుశా॒సనమ్ | ఏవముపా॑సిత॒వ్యమ్ |
ఏవము చైత॑దుపా॒స్యమ్ || ౪ ||

ఇత్యేకాదశఽనువాకః ||

శం నో॑ మి॒త్రశ్శం వరు॑ణః | శం నో॑ భవత్వర్య॒మా |
శం న॒ ఇన్ద్రో॒ బృహ॒స్పతి॑: | శం నో॒ విష్ణు॑రురుక్ర॒మః |
నమో॒ బ్రహ్మ॑ణే | నమ॑స్తే వాయో | త్వమే॒వ ప్ర॒త్యక్ష॒o బ్రహ్మా॑సి |
త్వామే॒వ ప్ర॒త్యక్ష॒o బ్రహ్మావా॑దిషమ్ | ఋ॒తమ॑వాదిషమ్ |
స॒త్యమ॑వాదిషమ్ | తన్మామా॑వీత్ | తద్వ॒క్తార॑మావీత్ |
ఆవీ॒న్మామ్ | ఆవీ”ద్వ॒క్తారమ్” |
ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: || ౧ ||

ఇతి ద్వాదశోఽనువాకః ||

|| ఇతి శీక్షావల్లీ సమాప్తా ||

తైత్తిరీయోపనిషత్ – ౨. బ్రహ్మానన్దవల్లీ

మరిన్ని ఉపనిషత్తులు:

Leave a Comment