Sri Ganesh Mahimna Stotram In Telugu | శ్రీ గణేశ మహిమ్నః స్తోత్రం

Sri Ganesh Mahimna Stotram In Telugu Lyrics

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. హిందూమత ధర్మములో స్తోత్రము అనగా స్థుతిస్తూ గానము చేసేది లేక ప్రశంశములతో కూడిన గానం (ప్రశంశా గానం) లేదా కీర్తన లేదా పాట. స్తోత్రములు, ప్రసిద్ధిపొందిన ధార్మిక సాహిత్యం, వీటిని దైనందిన జీవితంలో నిత్యమూ ఉపయోగిస్తుంటారు. ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు శ్రీ గణేశ మహిమ్నః స్తోత్రం గురించి తెలుసుకుందాం…

శ్రీ గణేశ మహిమ్నః స్తోత్రం

అనిర్వాచ్యం రూపం స్తవననికరో యత్ర గలిత
స్తథా వక్ష్యే స్తోత్రం ప్రథమపురుషస్యాత్ర మహతః |
యతో జాతం విశ్వం స్థితమపి సదా యత్ర విలయః
స కీదృగ్గీర్వాణః సునిగమనుతః శ్రీగణపతిః ||

గణేశం గాణేశాః శివమితి చ శైవాశ్చ విబుధాః
రవిం సౌరా విష్ణుం ప్రథమపురుషం విష్ణుభజకాః |
వదంత్యేకం శాక్తాః జగదుదయమూలాం పరిశివాం న
జానే కిం తస్మై నమ ఇతి పరం బ్రహ్మ సకలమ్ ||

తథేశం యోగజ్జా గణపతిమిమం కర్మ నిఖిలం
సమీమాంసా వేదాంతిన ఇతి పరం బ్రహ్మ సకలమ్ |
అజాం సాంఖ్యో బ్రూతే సకలగుణరూపాం చ సతతం
ప్రకర్తారం న్యాయస్త్వథ జగతి బౌద్ధ ధియమితి ||

కథం జ్ఞేయో బుద్ధేః పరతర ఇయం బాహ్యసరణి
ర్యథా ధీర్యస్య స్యాత్స చ తదనురూపో గణపతిః |
మహత్కృత్యం తస్య స్వయమపి మహాన్సూక్ష్మమణువ
ధ్వనిర్జ్యోతిర్బిందుర్గగనసదృశః కిం చ సదసత్ ||

అనేకాస్యో పారాక్షికరచరణో నంతహృదయ
స్తథా నానారూపో వివిధవదనః శ్రీగణపతిః |
అనంతాహ్వః శక్త్యా వివిధగుణకర్మెకసమయే
త్వసంఖ్యాతానంతాభిమతఫలదో నేకవిషయే ||

న యస్యాంతో మధ్యో న చ భవతి చాదిః సుమహతా
మలిప్తః కృత్వేత్థం సకలమపి ఖంవత్స చ పృథక్ |
స్మృతః సంస్మర్తౄణాం సకలహృదయస్థః ప్రియకరో
నమస్తస్మై దేవాయ సకలసువంద్యాయ మహతే ||

గణేశాద్యం బీజం దహనవనితాపల్లవయుతం
మనుశ్చెకార్ణో2యం ప్రణవసహితో భీష్టఫలదః
సబిందుశ్చాంగాద్యాం గణకఋషిఛందోఒస్య చ నిచృ
త్స దేవః ప్రాగ్బీజం విపదపి చ శక్తిర్ణపకృతామ్ ||

గకారో హేరంబః సగుణ ఇతి పుంనిర్గుణమయో
ద్విధాప్యేకో జాతః ప్రకృతిపురుషో బ్రహ్మ హి గణః |
స చేశశ్చోత్పత్తిస్థితిలయకరో2యం ప్రథమకో
యతో భూతం భవ్యం భవతి పతిరీశో గణపతిః ||

గకారః కంఠోర్ధ్వం గజముఖసమో మర్త్యసదృశో
ణకారః కంఠాధో జఠరసదృశాకార ఇతి చ |
అధోభావః కట్యాం చరణ ఇతి హీశో2స్య చ తను
ర్విభాతీత్తం నామ త్రిభువనసమం భూర్భువః సువః ||

గణేశేతి త్ర్యర్థాత్మకమపి వరం నామ సుఖదం
సకృత్రోచ్చైరుచ్చారితమితి నృభిః పావనకరమ్ |
గణేశస్యైకస్య ప్రతిజపకరస్యాస్య సుకృతం
న విజ్ఞాతో నామ్నః సకలమహిమా కీదృశవిధః ||

గణేశేత్యాహ్వాం యః ప్రవదతి ముహుస్తస్య పురతః
ప్రపశ్యంస్తద్వక్త్రం స్వయమపి గణస్తిష్ఠతి తదా |
స్వరూపస్య జ్ఞానం త్వముక ఇతి నామ్నాస్య భవతి
ప్రబోధః సుప్తస్య త్వఖిలమిహ సామర్థ్యమమునా ||

గణేశో విశ్వేఒస్మిన్ స్థిత ఇహ చ విశ్వం గణపతౌ
గణేశో యత్రాస్తే ధృతిమతిరమైశ్వర్యమఖిలమ్ |
సముక్తం నామైకం గణపతిపదం మంగళమయం
తదేకాస్యే దృష్టే సకలవిబుధాస్యేక్షణసమమ్ ||

బహుక్లేశైర్వ్యాప్తః స్మృత ఉత గణేశే చ హృదయే
క్షణాత్ క్లేశాన్ముక్తోభవతి సహసా త్వభ్రచయవత్ |
వనే విద్యారంభే యుధి రిపుభయే కుత్ర గమనే
ప్రవేశే ప్రాణాంతే గణపతిపదం చాశు విశతి ||

గణాధ్యక్షో జ్యేష్ఠః కపిల అపరో మంగళనిధి
ర్దయాలుర్హేరంబో వరద ఇతి చింతామణిరజః |
వరానీశో ఢుంఢిర్గజవదననామా శివసుతో
మయూరేశో గౌరీతనయ ఇతి నామాని పఠతి ||

మహేశో2యం విష్ణుః సకవిరవిరిందుః కమలజః
క్షితిస్తోయం వహ్నిః శ్వసన ఇతి ఖం త్వద్రిరుదధిః |
కుజస్తారః శుక్రో పురురుడుబుధో గుశ్చ ధనదో
యమః పాశీ కావ్యః శనిరఖిలరూపో గణపతిః ||

ముఖం వహ్నిః పాదౌ హరిరపి విధాతా ప్రజననం
రవిర్నేత్రే చంద్రో హృదయమపి కామోస్య మదనః |
కరౌ శక్రః కట్యామవనిరుదరం భాతి దశనం
గణేశస్యాసన్వె క్రతుమయవపుశ్చైవ సకలమ్ ||

అనర్ఘ్యాలంకారైరరుణవసనైర్భూషితతనుః
కరీంద్రాస్యః సింహాసనముపగతో భాతి బుధరాట్ |
స్మితాస్యాత్తన్మధ్యేఒప్యుదితరవిబింబోపమరుచిః
స్థితా సిద్ధిర్వామే మతిరితరగా చామరకరా ||

సమంతాత్తస్యాసన్ ప్రవరమునిసిద్ధాః సురగణాః
ప్రశంసంతీత్యగ్రే వివిధనుతిభిః సాంజలిపుటాః |
బిడౌజాద్యైర్బహ్మాదిభిరనువృతో భక్తనికరై
ర్గణక్రీడామోదప్రముదవికటాద్యైః సహచరైః ||

వశిత్వాద్యష్టాష్టాదశదిగఖిలాల్లోలమనువా
గ్ధృతిః పాదూః ఖడ్గంజనరసబలాః సిద్ధయ ఇమాః |
సదా పృష్టే తిష్ఠంత్యనిమిషదృశస్తన్ముఖలయాః
గణేశం సేవంతే ప్యతినికటసూపాయనకరాః ||

మృగాంకాస్యా రంభాప్రభృతిగణికా యస్య పురతః
సుసంగీతం కుర్వంత్యపి కుతుకగంధర్వసహితాః |
ముదః పారో నాత్రేత్యనుపమపదే దౌర్విగలితా
స్థిరం జాతం చిత్తం చరణమవలోక్యాస్య విమలమ్ ||

హరేణాయం ధ్యాతస్త్రిపురమథనే చాసురవధే
గణేశః పార్వత్యా బలివిజయకాలే పి హరిణా |
విధాత్రా సంసృష్టావురగపతినా క్షోణిధరణే
నరైః సిద్ధా ముక్తే త్రిభువనజయే పుష్పధనుషా ||

అయం సుప్రాసాదే సుర ఇవ నిజానందభువనే
మహాన్ శ్రీమానాద్యో లఘుతరగృహే రంకసదృశః |
శివద్వారే ద్వాఃస్థో నృప ఇవ సదా భూపతిగృహే
స్థితో భూత్వోమాంకే శిశుగణపతిర్లాలనపరః ||

అముష్మిన్ సంతుష్టే గజవదన ఏవాపి విబుధే
తతస్తే సంతుష్టాస్ట్రిభువనగతాః స్యుర్బుధగణాః |
దయాళుర్హేరంబో న చ భవతి యస్మింశ్చ పురుషే
వృథా సర్వం తస్య ప్రజననమతః సాంద్రతమసి ||

వరేణ్యో భూశుండిర్భృగుగురుకుజా ముద్గలముఖా
హ్యపారాస్తద్భక్తా జపహవనపూజాస్తుతిపరాః |
గణేశోయం భక్తప్రియ ఇతి చ సర్వత్ర గదితం
విభక్తిర్యత్రాస్తే స్వయమపి సదా తిష్ఠతి గణః ||

మృదః కాశ్చిద్ధాతోశ్ఛదవిలిఖితా వాపి దృషదః
స్మృతా వ్యాజాన్మూర్తిః పథి యది బహిర్యేన సహసా |
అశుద్ధోఒద్ధా ద్రష్టా ప్రవదతి తదాహ్వాం గణపతేః
శ్రుతా శుద్ధో మర్త్యో భవతి దురితాద్విస్మయ ఇతి ||

బహిర్ద్వారస్యోర్ధ్వం గజవదనవర్ష్మేంధనమయం
ప్రశస్తం వా కృత్వా వివిధకుశలైస్తత్ర నిహతమ్ |
ప్రభావాత్తన్మూర్త్యా భవతి సదనం మంగళమయం
విలోక్యానందస్తాం భవతి జగతో విస్మయ ఇతి ||

సితే భాద్రే మాసే ప్రతిశరది మధ్యాహ్నసమయే
మృదో మూర్తిం కృత్వా గణపతితిధౌ ఢుంఢిసదృశీమ్ |
సమర్చత్యుత్సాహః ప్రభవతి మహాన్ సర్వసదనే
విలోక్యానందస్తాం ప్రభవతి నృణాం విస్మయ ఇతి ||

తథా హ్యేకః శ్లోకో వరయతి మహిమ్నో గణపతేః
కథం స శ్లోకేస్మిన్ స్తుత ఇతి భవేత్సంప్రపతితే |
స్మృతం నామాస్యైకం సకృదిదమనంతాహ్వయసమం
యతో యస్యెకస్య స్తవనసదృశం నాన్యదపరమ్ ||

గజవదన విభో యద్వర్జితం వైభవం తే
త్విహ జనుషి మమేత్థం చారు తద్దర్శయాశు |
త్వమసి చ కరుణాయాః సాగరః కృత్స్నదాతా
ప్యతి తవ భృతకోఒహం సర్వదా చింతకోస్మి ||

సుస్తోత్రం ప్రపఠతు నిత్యమేతదేవ
స్వానందం ప్రతి గమనే ప్యయం సుమార్గః |
సంచింత్యం స్వమనసి తత్పదారవిందం
స్థాప్యాగ్రే స్తవనఫలం నతీః కరిష్యే ||

గణేశదేవస్య మాహాత్మ్యమేత
ద్యః శ్రావయేద్వాపి పఠేచ్ఛ తస్య |
క్లేశా లయం యాంతి లభేచ్చ శీఘ్రం
స్త్రీపుత్రవిద్యార్థగృహం చ ముక్తిమ్ ||

ఇతి శ్రీపుష్పదంతవిరచితం శ్రీగణేశమహిమ్నః స్తోత్రమ్ |

మరిన్ని స్తోత్రములు:

Leave a Comment