Sri Shiva Mahimna Stotram In Telugu | శ్రీ శివ మహిమ్నః స్తోత్రం

Sri Shiva Mahimna Stotram In Telugu Lyrics

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. హిందూమత ధర్మములో స్తోత్రము అనగా స్థుతిస్తూ గానము చేసేది లేక ప్రశంశములతో కూడిన గానం (ప్రశంశా గానం) లేదా కీర్తన లేదా పాట. స్తోత్రములు, ప్రసిద్ధిపొందిన ధార్మిక సాహిత్యం, వీటిని దైనందిన జీవితంలో నిత్యమూ ఉపయోగిస్తుంటారు. ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు శ్రీ శివ మహిమ్నః స్తోత్రం గురించి తెలుసుకుందాం…

శ్రీ శివ మహిమ్నః స్తోత్రం

మహిమ్నః పారం తే పరమవిదుషో యద్యసదృశీ
స్తుతిర్ర్బహ్మాదీనామపి తదవసన్నాస్త్వయి గిరః |
అథా౬వాచ్యః సర్వః స్వమతిపరిణామావధి గృణన్
మమాప్యేష స్తోత్రే హర నిరపవాదః పరికరః ||

అతీతః పంథానం తవ చ మహిమా వాఙ్మనసయో
రతద్వ్యావృత్త్యా యం చకితమభిధత్తే శ్రుతిరపి |
స కస్య స్తోతవ్యః కతివిధగుణః కస్య విషయః
పదే త్వర్వాచీనే పతతి న మనః కస్య న వచః ||

మధుస్ఫీతా వాచః పరమమమృతం నిర్మితవత
స్తవ బ్రహ్మన్ కిం వాగపి సురగురోర్విస్మయపదమ్ |
మమ త్వేతాం వాణీం గుణకథనపుణ్యేన భవతః
పునామీత్యర్ధే౬స్మిన్ పురమథన బుద్ధిర్వ్యవసితా ||

తవైశ్వర్యం యత్తజ్జగదుదయరక్షాప్రలయకృత్
త్రయీవస్తువ్యస్తం తిసృషు గుణభిన్నాసు తనుషు |
అభవ్యానామస్మిన్ వరద రమణీయామరమణీం
విహంతుం వ్యాక్రోశీం విదధత ఇహైకే జడధియః ||

కిమీహః కిం కాయః స ఖలు కిముపాయ భువనం
కిమాధారో ధాతా సృజతి కిముపాదాన ఇతి చ |
అతర్క్యైశ్వర్యే త్వయ్యనవసరదుఃస్థో హతధియః
కుతర్కోజియం కాంశ్చిన్ముఖరయతి మోహాయ జగతః ||

అజన్మానో లోకాః కిమవయవవంతోపి జగతా
మధిష్ఠాతారం కిం భవవిధిరనాదృత్య భవతి |
అనీశో వా కుర్యాద్భువనజననే కః పరికరో
యతో మందాస్త్వాం ప్రత్యమరవర సంశేరత ఇమే ||

త్రయీ సాంఖ్యం యోగః పశుపతిమతం వైష్ణవమితి
ప్రభిన్నే ప్రస్థానే పరమిదమదః పథ్యమితి చ |
రుచీనాం వైచిత్ర్యాదృజుకుటిల నానాపథజుషాం
నృణామేకో గమ్యస్త్వమసి పయసామర్థవ ఇవ ||

మహోక్షః ఖట్వాంగం పరశురజినం భస్మ ఫణినః
కపాలం చేతీయత్తవ వరద తంత్రోపకరణమ్ |
సురాస్తాం తామృద్ధిం దధతి తు భవద్ర్భూప్రణిహితాం
న హి స్వాత్మారామం విషయమృగతృష్ణా భ్రమయతి ||

ధ్రువం కశ్చిత్ సర్వం సకలమపరస్త్వధ్రువమిదం
పరో ధ్రావ్యాధౌవ్యే జగతి గదతి వ్యస్తవిషయే |
సమస్తేఒప్యేతస్మిన్ పురమథన తైర్విస్మిత ఇవ
స్తువంజిప్రేమి త్వాం న ఖలు నను ధృష్టా ముఖరతా ||

తవైశ్వర్యం యత్నాద్యదుపరి విరించిర్హరిరధః
పరిచ్ఛేత్తుం యాతావనలమనలస్కంధవపుషః
తతో భక్తిశ్రద్ధాభరగురుగృణద్భ్యాం గిరిశ యత్
స్వయం తస్థే తాభ్యాం తవ కిమనువృత్తిర్న ఫలతి ||

అయత్నాదాపాద్య త్రిభువనమవైరవ్యతికరం
దశాస్యో యద్భాహూనభృత రణకండూపరవశాన్ |
శిరఃపద్మశ్రేణీరచితచరణాంభోరుహబలేః
స్థిరాయాస్త్వద్భక్తేస్త్రిపురహర విస్ఫూర్జితమిదమ్ ||

అముష్య త్వత్సేవాసమధిగతసారం భుజవనం
బలాత్ కైలాసేఒపి త్వదధివసతౌ విక్రమయతః |
అలభ్యా పాతాలే౬ప్యలసచలితాంగుష్ఠశిరసి
ప్రతిష్ఠా త్వయ్యాసీధ్రువముపచితో ముహ్యతి ఖలః ||

యదృద్ధిం సుత్రామ్లో వరద పరమోచ్చెరపి సతీ
మధశ్చక్రే బాణః పరిజనవిధేయత్రిభువనః |
న తచ్చిత్రం తస్మిన్ వరివసితరి త్వచ్చరణయో
ర్న కస్యాప్యున్నత్యై భవతి శిరసస్త్వయ్యవనతిః ||

అకాండబ్రహ్మాండక్షయచకితదేవాసురకృపా
విధేయస్యాసీద్యస్త్రినయనవిషం సంహృతవతః |
స కల్మాషః కంఠే తవ న కురుతే న శ్రియమహో
వికార్కోపి శ్లాఘ్యో భువనభయభంగవ్యసనినః ||

అసిద్ధార్ధా నైవ క్వచిదపి సదేవాసురనరే
నివర్తంతే నిత్యం జగతి జయినో యస్య విశిఖాః |
స పశ్యన్నీశ త్వామితరసురసాధారణమభూత్
స్మరః స్మర్తవ్యాత్మా న హి వశిషు పథ్యః పరిభవః ||

మహీ పాదాఘాతాద్ర్వజతి సహసా సంశయపదం
పదం విష్ణోగ్రామ్యద్భుజపరిఘరుగగ్రహగణమ్ |
ముహుర్ద్యార్ధాస్థ్యం యాతనిభృతజటాతాడితతటా
జగద్రక్షాయై త్వం నటసి నను వామైన విభుతా ||

వియద్వ్యాపీ తారాగణగుణితఫేనోద్గమరుచిః
ప్రవాహో వారాం యః పృషతలఘుదృష్టః శిరసి తే |
జగద్ద్వీపాకారం జలధివలయం తేన కృతమి
త్యనేనైవోన్నేయం ధృతమహిమ దివ్యం తవ వపుః ||

రథః క్షోణీ యంతా శతధృతిరగేంద్రో ధనురథో
రథాంగే చంద్రార్కౌ రథచరణపాణిః శర ఇతి |
దిధక్షోస్తే కోయం త్రిపురతృణమాడంబరవిధి
ర్విధేయైః క్రీడంత్యో న ఖలు పరతంత్రాః ప్రభుధియః ||

హరిస్తే సాహస్రం కమలబలిమాధాయ పదయో
ర్యదేకోనే తస్మిన్ నిజముదహరన్నేత్రకమలమ్ |
గతో భక్త్యుద్రేకః పరిణతిమసౌ చక్రవపుషా
త్రయాణాం రక్షాయై త్రిపురహర జాగర్తి జగతామ్ ||

క్రతౌ సుప్తే జాగ్రత్త్వమసి ఫలయోగే క్రతుమతాం
క్వ కర్మ ప్రధ్వస్తం ఫలతి పురుషారాధనమృతే |
అతస్త్వాం సంప్రేక్ష్య క్రతుషు ఫలదానప్రతిభువం
శ్రుతౌ శ్రద్ధాం బద్ధ్వా దృఢపరికరః కర్మసు జనః ||

క్రతౌ సుప్తే జాగ్రత్త్వమసి ఫలయోగే క్రతుమతాం
క్వ కర్మ ప్రధ్వస్తం ఫలతి పురుషారాధనమృతే |
అతస్త్వాం సంప్రేక్ష్య క్రతుషు ఫలదానప్రతిభువం
శ్రుతౌ శ్రద్ధాం బద్ధ్వా దృఢపరికరః కర్మసు జనః ||

క్రియాదక్షో దక్షః క్రతుపతిరధీశస్తనుభృతా
మృషీణామార్త్విజ్యం శరణద సదస్యాః సురగణాః |
క్రతుభేషస్త్వత్తః క్రతుఫలవిధానవ్యసనినో
ధ్రువం కర్తుః శ్రద్ధావిధురమభిచారాయ హి మఖాః ||

ప్రజానాథం నాథ ప్రసభమభికం స్వాం దుహితరం
గతం రోహిద్భూతాం రిరమయిషుమృష్యస్య వపుషా |
ధనుష్పాణేర్యాతం దివమపి సపత్రాకృతమముం
త్రసంతం తేజ ద్యాపి త్యజతి న మృగవ్యాధరభసః ||

స్వలావణ్యాశంసాధృతధనుషమహ్నాయ తృణవత్
పురః పుష్టం దృష్ట్వా పురమథన పుష్పాయుధమపి |
దేవీ యమనిరత దేహార్ధఘటనా
యది స్త్రైణం -దవైతి త్వామద్ధా బత వరద ముగ్ధా యువతయః ||

భవః శర్వో రుద్రః పశుపతిరథోగ్రః సహమహాం
స్తథా భీమేశానావితి యదభిధానాష్టకమిదమ్ |
అముష్మిన్ ప్రత్యేకం ప్రవిచరతి దేవ శ్రుతిరపి
ప్రియాయాస్మై ధామ్నే ప్రవిహితనమస్యోస్మి భవతే ||

నమో నేదిష్ఠాయ ప్రియదవ దవిష్ఠాయ చ నమో
నమః క్షోదిష్ఠాయ స్మరహర మహిష్ఠాయ చ నమః |
నమో వర్షిష్ఠాయ త్రినయన యవిష్ఠాయ చ నమో
నమః సర్వస్మై తే తదిదమితి శర్వాయ చ నమః ||

బహులరజసే విశ్వోత్పత్తా భవాయ నమో నమః
ప్రబలతమసే తత్సంహారే హరాయ నమో నమః |
జనసుఖకృతే సత్త్వోద్రిక్తా మృడాయ నమో నమః
ప్రమహసి పదే నిస్త్రైగుణ్యే శివాయ నమో నమః ||

కృశపరిణతి చేతః క్లేశవశ్యం క్వ చేదం
క్వ చ తవ గుణసీమోల్లంఘినీ శశ్వదృద్ధిః |
ఇతి చకితమమందీకృత్య మాం భక్తిరాధా
ద్వరద చరణయోస్తే వాక్యపుష్పోపహారమ్ ||

అసితగిరిసమం స్యాత్కజ్జలం సింధుపాత్రే
సురతరువరశాఖా లేఖనీ పత్రముర్వీ |
లిఖతి యది గృహీత్వా శారదా సర్వకాలం
తదపి తవ గుణానామీశ పారం న యాతి ||

అసురసురమునీంద్రెరర్చిత స్యేందుమౌళే
ర్గథితగుణమహిమ్నో నిర్గుణస్యేశ్వరస్య ||
సకలగణవరిష్ఠః పుష్పదంతాభిధానః
రుచిరమలఘువృత్తైః స్తోత్రమేతచ్చకార ||

అహరహరనవద్యం ధూర్జటేః స్తోత్రమేతత్
పఠతి పరమభక్త్యా శుద్ధచిత్తః పుమాన్ యః |
స భవతి శివలోకే రుద్రతుల్యస్తథాత్ర
ప్రచురతరధనాయుః పుత్రవాన్ కీర్తిమాంశ్చ ||

మహేశాన్నాపరో దేవో మహిమ్నో నాపరా స్తుతిః |
అఘోరాన్నాపరో మంత్రో నాస్తి తత్త్వం గురోః పరమ్ ||

దీక్షా దానం తపస్తీర్థం జ్ఞానం యాగాదికాః క్రియాః |
మహిమ్నః స్తవ పాఠస్య కలాం నార్హంతి షోడశీమ్ ||

కుసుమదశననామా సర్వగంధర్వరాజః
శిశుశశిధరమౌలేర్దేవదేవస్య దాసః |
స ఖలు నిజమహిమ్నో భ్రష్ట ఏవాస్య రోషాత్
స్తవనమిదమకార్షీద్దివ్యదివ్యం మహిమ్నః ||

సురవరమునిపూజ్యం స్వర్గమోక్షైకహేతుం
పఠతి యది మనుష్యః ప్రాంజలిర్నాన్యచేతాః |
ప్రజతి శివసమీపం కిన్నరైః స్తూయమానః
స్తవనమిదమమోఘం పుష్పదంతప్రణీతమ్ ||

ఆసమాప్తమిదం స్తోత్రం పుణ్యం గంధర్వభాషితమ్ |
అనౌపమ్యం మనోహారి శివమీశ్వరవర్ణనమ్ ||

ఇత్యేషా వాఙ్మయీ పూజా శ్రీమచ్ఛంకరపాదయోః |
అర్పితా తేన దేవేశః ప్రీయతాం మే సదాశివః ||

తవ తత్త్వం న జానామి కీదృశోసి మహేశ్వర |
యాదృశో౬సి మహాదేవ తాదృశాయ నమో నమః ||

ఏకకాలం ద్వికాలం వా త్రికాలం యః పఠేన్నరః |
సర్వపాపవినిర్ముక్తః శివలోకే మహీయతే ||

శ్రీపుష్పదంతముఖపంకజనిర్గతేన
స్తోత్రేణ కిల్బిషహరేణ హరప్రియేణ |
కంఠస్థితేన పఠితేన సమాహితేన
సుప్రీణితో భవతి భూతపతిర్మహేశః ||

ఇతి శ్రీపుష్పదంత విరచితం శ్రీ శివ మహిమ్నః స్తోత్రమ్ |

మరిన్ని స్తోత్రములు:

Leave a Comment