Sri Sai Madhyana Aarti In Telugu – శ్రీ సాయి మధ్యాహ్న ఆరతి

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. భగవంతుని పూజలో చేసే అనేక ఉపచారాలలో హారతి ఒకటి. దీనినే నీరాజనం అని కూడా అంటారు. దీపం లేదా దీపాలు లేదా కర్పూరం వెలిగించి పూజా విగ్రహానికి ముందు త్రిప్పడం హారతిలో ప్రధాన విషయం. ఇందుకు అనుబంధంగా సంగీతం వాయిస్తారు. పాటలు, శ్లోకాలు, మంత్రాలు చదువుతారు. దీనిని “హారతి” లేదా “ఆరతి” అంటారు. హారతి సమయంలో భక్తులు పాట లేదా భజనలో పాలు పంచుకొంటారు. ఈ రోజు మన వెబ్‌సైట్ నందు శ్రీ సాయి మధ్యాహ్న ఆరతి గురించి తెలుసుకుందాం…

Sai Baba Madhyana Aarti Telugu Lyrics

శ్రీ సాయి మధ్యాహ్న ఆరతి

(మధ్యాహ్నం 12 గం॥లకు ధూప దీపనైవేద్యానంతరం ఐదు వత్తులతో ఆరతి యివ్వాలి.)

శ్రీ సచ్చిదానంద సమర్ధ సద్గురు సాయినాథ్ మహరాజ్ కీ జై.

ఘేఉని పంచాకరతీ కరూబాబాన్సీ ఆరతీ
సాయీసీ ఆరతీ కరూబాబాన్నీ ఆరతీ
ఉఠా ఉఠాహో బాన్ ధవ ఓవాళూ హరమాధవ
సాయీరామాధవ ఓవాళూ హరమాధవ
కరూనియాస్థిరమన పాహుగంభీరహేధ్యానా
సాయీచే హేధ్యానా పాహుగంభీర హేధ్యానా
కృష్ణ నాథా దత్తసాయీ జడో చిత్తతురే పాయీ
చిత్త (దత్త) బాబాసాయీ జడోచిత్తతుఝ పాయీ
ఆరతి సాయిబాబా సౌఖ్యదాతారజీవా
చరణారజతాలి ద్యావాదాసావిసావ
భక్తాంవిసావ ఆరతిసాయిబాబా
జాళునియ అనంగస్వస్వరూపిరాహేదంగ
ముముక్ష జనదాని నిజడోళా శ్రీరంగ
డో శ్రీరంగ ఆరతి సాయిబాబా
జయమనీ జైసాభావ తయతైసాను భావ
దావిసిదయాఘనా ఐసీతుఝహిమావ
తుఝహిమా ఆరతి సాయిబాబా
తుమచేనామ ద్యాతా హరే సంస్కృతి వ్యాధా
అగాధ తవకరణీమార్గదావిసి అనాధా
దావిసి అనాథా ఆరతిసాయిబాబా
కలియుగి అవతార సగుణ పరబ్రహ్మ సచార
అవతార్ణఝాలాసే స్వామిదత్తాదిగంబర
దత్తాదిగంబర ఆరతి సాయిబాబా
ఆరాదివసా గురువారీ భక్తకరీతి వారీ
ప్రభుపద పహావయా భవభయ
నివారిభయానివారి ఆరతిసాయిబాబా
మాఝా నిజద్రవ్య రేవ తవ చరణరజసేవా
మాగణే హేచి ఆతాతుహ్మా దేవాదిదేవా
దేవాదిదేవా ఆరతిసాయిబాబా
ఇచ్చితా దీన చాతక నిర్మల తోయ నిజ సూఖ
పాజవేమాధవాయ సంబాళ ఆపుళీభాక
ఆపుళీభాకఆరతి సాయిబాబా
సౌఖ్య దాతారజీవచరణ రజతాలీ
ద్యావాదాసావిసావా భక్తాం విసావా ఆరతి సాయిబాబా
జయదేవ జయదేవ దత్తా అవదూత ఓ సాయి అవదూత
జోడుని కరతవ చరణీఠేవితోమాథా జయదేవ జయదేవ
అవతరసీతూ యేతా ధర్మాన్ తే గ్లానీ
నాస్తికానాహీతూ లావిసి నిజభజనీ
దావిసినానాలీలా అసంఖ్య రూపానీ
హరిసీ దేవాన్ చేతూ సంకట దినరజనీ
జయదేవజయదేవ దత్తా అవధూతా ఓ సాయీ అవధూతా
జోడుని కరతవ చరణీ ఠేవితోమాధా జయదేవ జయదేవ
యవ్వనస్వరూపీ ఏక్యా దర్శనత్యాది ధలే
సంశయ నిరసునియా తద్వైతాఘాలవిలే
గోపిచందా మందాత్వానీ చీ ఉద్దరిలే
మోమిన వంశీ జన్ముని లోకా తారియలే
జయదేవ జయదేవ దత్త అవదూతా ఓ సాయీ అవదూత
జోడుని కరతవ చరణీ ఠేవితో మాథా జయదేవ జయదేవ
భేదతత్త్వ హిందూ యవనాన్ చాకాహీ
దావాయాసిఝాలాపునరపినరదేహి
పాహసి ప్రేమానేన్తూ హిందుయవనాహి
దావిసి ఆత్మత్వానే వ్యాపక సాయీ
జయదేవ జయదేవ దత్తా అవదూత ఓ సాయీ అవదూత
జోడు నికర తవ చరణి ఠేవితోమాధా జయదేవ జయదేవ
దేవసాయినాథా త్వత్పదనత హ్వానే
పరమాయామోహిత జనమోచన ఝణిహ్వానే
తత్కృపయా సకలాన్ చే సంకటనిరసావే
దేశిల తరిదేత్వదృశ కృష్ణానేగానే
జయదేవ జయదేవ దత్తా అవదూతా ఓ సాయి అవదూతా
జోడుని కరతవ చరణి ఠేవితో మాథా జయదేవ జయదేవ
శిరిడి మారే పండరిపుర సాయిబాబారమావర
బాబారమావర- సాయిబాబారమావర
శుద్దభక్తిచంద్ర భావ భావపుండలీకజాగా
పుండలీక జాగా – భావపుండలీకజాగా
యహోయాహో అవఘే జన- కరూబాబాన్సీవందన
సాయిసీవందన కరూబాబాన్సీ వందన
గణూహ్మణే బాబాసాయీ – దావపావమాఝ ఆఈ
పావమారే ఆఈ – దావపావమారే ఆఈ
ఘాలీన లోటాంగణ వంటిన చరణ
డోల్యానిపాహీనరూపతురే
ప్రేమే ఆలింగన ఆనందేపూజిన్
భావే ఓవాళిన హ్మణేనామా
త్వమేవ మాతా చ పితా త్వమేవ
త్వమేవ బందుశ్చ సఖాత్వమేవ
త్వమేవ విద్యా ద్రవిణం త్వమేవ
త్వమేవ సర్వం మమదేవదేవ
కాయేన వాచా మనసేంద్రియేర్వా
బుద్ధాత్మనావా ప్రకృతి స్వభావాత్
కరోమి యద్యత్సకలం పరస్మై
నారాయణా యేతి సమర్పయామి
అచ్యుతంకేశవం రామనారాయణం
కృష్ణదామోదరం వాసుదేవం హరిం
శ్రీధరం మాధవం గోపికా వల్లభం
జానకీనాయకం రామచంద్రం భజే
హరేరామ హరేరామ రామరామ హరేహరే |
హరేకృష్ణ హరేకృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే |
శ్రీ గురుదేవదత్త
హరిః ఓం యజ్ఞేనయజ్ఞమయజంత దేవాస్తానిధర్మాణి
ప్రధమాన్యాసన్ తేహనాకం మహిమాన: సచంత
యత్ర పూర్వేసాద్యా స్సంతిదేవా
ఓం రాజాధిరాజాయ పసహ్యసాహినే
నమోవయం పై శ్రవణాయ కుర్మహే
సమేకామాన్ కామకామాయ మహ్యం
కామేశ్వరో వైశ్రవణో దదాతు
కుబేరాయ వైశ్రవణాయా మహారాజయనమః
ఓం స్వస్తీ సామ్రాజ్యం భోజ్యం
స్వారాజ్యం వైరాజ్యం పారమేష్ట్రం రాజ్యం
మహారాజ్య మాధిపత్యమయం సమంతపర్యా
ఈశ్యా సార్వభౌమ సార్వా యుషాన్
తాదాపదార్దాత్ పృథిమైసముద్ర పర్యాంతాయా
ఏకరాళ్ళతి తదప్యేష శ్లోకోబిగీతో మరుతః
పరివేష్టారో మరుత్త స్యావసన్ గృహే
ఆవిక్షితస్యకామ ప్రేర్ విశ్వేదేవాసభాసద ఇతి.
శ్రీ నారాయణవాసుదేవ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్కి జై
అనంతా తులాతే కసిరే స్తవావే
అనంతాతులాతే కసిరే నమావే
అనంతా ముఖాచా శిణే శేష గాతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా

1

స్మరావే మనీత్వత్పదా నిత్యభావే
ఉరావే తరీభక్తి సారీ స్వభావే
తరావేజగా తారునీ మాయతాతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా

2

వసేజో సదా దావయా సంతలీలా
దిసే ఆజ్ఞ లోకాపరీ జో జనాలా
పరీ అంతరీజ్ఞాన కైవల్య దాతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా

3

భరాలాధలా జన్మహా మానవాచా
నరాసార్థకా సాధనీభూతసాచా
ధరూసాయీ ప్రేమా గళాయాఅహంతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా

4

ధరావే కరీసాన అల్పజ్ఞబాలా
కరావే ఆహ్మాధన్య చుంభోనిగాలా
ముఖీఘాల ప్రేమేఖరాగ్రాన ఆతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా

5

సురాదీక జ్యాంచ్యా పదా వందితాతీ
సుకాదీక జాతే సమానత్వదేతీ
ప్రయాగాదితీర్థే పదీ నమ్రహోతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా

6

తుఝ్యా జ్యాపదా పాహతా గోపబాలీ
సదారంగలీ చిత్స్వరూపి మిళాలీ
కరీరాసక్రీడా సవే కృష్ణనాథా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా

7

తులామాగతో మాగణే ఏకద్యావే
కరాజోడితో దీన అత్యంత భావే
భవీమోహనీరాజ హతారి ఆతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాథా

8

ఐసా యేఈబా ! సాయి దిగంబరా
అక్షయరూప అవతార | సర్వహివ్యాపక తూ
శృతిసారా అనసూయాత్రికుమారా (బాబాయే) మహరాజే ఈబా
కాశీస్నాన జప ప్రతిదివసీ కొల్హాపురభిక్షేసీ
నిర్మలనది తుంగా జలప్రాసీ నిద్రాహురదేశీ
ఐసా యే యీబా
ఝళీలోంబతేసే వామకరీ త్రిశూల ఢమరూధారి
భక్తావరదసదా సుఖకారీదేశీల ముక్తీచారీ
ఐసా యే యీబా
పాయిపాదుకా జపమాలా కమండలూమృగఛాలా
ధారణకరిశీబా నాగజటాముకుట శోభతోమాధా
ఐసా యే యీబా
తత్పర తుఝ్యాయా జేడ్యానీ అక్షయత్వాంచేసదవీ
లక్ష్మీవాసకరీ దినరజనీ రక్షసిసంకట వారుని
ఐసా యే యీబా
యాపరిధ్యాన తుఝ గురురాయా దృశ్య కరీనయనాయా
పూర్ణానంద సుఖీహీకాయా
లావిసిహరి గుణగాయా ఐసాయేయీబా
సాయి దిగంబరా అక్షయ రూప అవతారా
సర్వహివ్యాపకతూశృతిసారా అనసూయాత్రి
కుమారా మహరాజే (బాబాయే) యీబా
సదాసత్వరూపం చిదానందకందం
జగత్సంభవ స్థాన సంహారహేతుమ్
స్వభక్తేచ్ఛయా మానుషం దర్శయంతం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్

1

భవధ్వాంత విధ్వంస మార్తాండమీడ్యం
మనోవాగతీతం మునిర్ ధ్యాన గమ్యమ్
జగద్వ్యాపకం నిర్మలం నిర్గుణంత్వాం
నమామీశ్వరమ్ సద్గురుం సాయినాథమ్

2

భవాంభోది మగ్నార్థి తానాం జనానాం
స్వపాదాశ్రితానాం స్వభక్తి ప్రియణాం
సముద్దారణార్థం కలౌ సంభవంతం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్

3

సదానింబవృక్షస్య మూలాధివాసాత్
సుదాస్రావిణంతిక్తమస్య ప్రియంతం
తరుం కల్పవృక్షాధికమ్ సాధయంతం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్

4

సదాకల్పవృక్షస్య తస్యాధిమూలే
భవద్ద్భావబుద్దా సపర్యాది సేవామ్
నృణాంకుర్వతాంభుక్తి ముక్తి ప్రదంతం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్

5

అనేకా శృతా తర్క్యలీలా విలాసై:
సమా విఘృతేశాన భాస్వత్ప్రభావమ్
అహంభావహేనమ్ ప్రసన్నాత్మ భావమ్
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్

6

సతాంవిక్రమారామమేవాభిరామమ్
సదాసజ్ఞనై సంస్తుతం సన్నమద్భి:
జనామోదదం భక్త భద్ర ప్రదంతం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్

7

అజన్మాద్యమేకం పరంబ్రహ్మ సాక్షాత్
స్వయం సంభవం రామమేవానతీర్థమ్
భవద్దర్శనాత్సంపునీతః ప్రభోహం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్

8

శ్రీసాయీశ కృపానిదే ఖిలనృణాం సర్వార్థసిద్ధిప్రద
యుష్మత్పాదరణ: ప్రభావమతులం ధాతాపివక్తా అక్షమ:
సద్భక్తాశ్మరణం కృతాంజలిపుటః సంప్రాప్తితో స్మిన్ ప్రభో
శ్రీమత్సాయిపరేశ పాద కమలానాన్యచ్ఛరణ్యంమమ

9

సాయి రూప ధరరాఘోత్తమం
భక్తకామ విబుధ ద్రుమంప్రభుమ్
మాయయోపహత చిత్త శుద్ధయే
చింతయామ్యహే మ్మహర్నిశం ముదా

10

శరత్సుధాంశు ప్రతిమంప్రకాశం
కృపాత ప్రతంవసాయినాథ
త్వదీయపాదాబ్జ సమాశ్రితానాం
స్వచ్ఛాయయతాప మపాకరోతు

11

ఉపాసనాదైవత సాయినాథ
స్మవైర్మ యోపాసని నాస్తువంతమ్
రామేన్మనోమే తవపాదయుగ్మే
భృంగో యదాబే మకరందలుబ్ధ:

12

అనేకజన్మార్జితపాప సంక్షయో
భవేద్భవత్పాద సరోజ దర్శనాత్
క్షమస్వ సర్వానపరాధ పుంజకాన్
ప్రసీద సాయీశ సద్గురోదయానిథే

13

శ్రీ సాయినాథ చరణామృతపూర్ణచిత్తా
తత్పాద సేవనరతా సృత తంచ భక్త్యా
సంసార జన్యదురితౌఘ వినిర్గ తాస్తే
కైవల్య ధామ పరమం సమవాప్నువంతి

14

స్తోత్రమే తత్పఠేద్భక్త్యా యోనరస్తన్మనాసదా
సద్గురో: సాయినాథస్యకృపాపాత్రం భవేద్భవమ్

15

కరచరణకృతం వాక్కాయజం కర్మజంవా
శ్రవణనయనజంవామానసంవా పరాథమ్
విదితమవిదితం వాసర్వమేతత్ క్షమస్వ
జయజయ కరుణార్ధే శ్రీ ప్రభోసాయినాథ
శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహరాజ్కజై
రాజాధిరాజ యోగిరాజ పరబ్రహ్మ శ్రీసాయినాథామహరాజ్
శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహరాజ్క జై

మరిన్ని పోస్ట్లు:

Leave a Comment