Sri Sai Kakad Aarti In Telugu – శ్రీ సాయి కాకడ ఆరతి

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. భగవంతుని పూజలో చేసే అనేక ఉపచారాలలో హారతి ఒకటి. దీనినే నీరాజనం అని కూడా అంటారు. దీపం లేదా దీపాలు లేదా కర్పూరం వెలిగించి పూజా విగ్రహానికి ముందు త్రిప్పడం హారతిలో ప్రధాన విషయం. ఇందుకు అనుబంధంగా సంగీతం వాయిస్తారు. పాటలు, శ్లోకాలు, మంత్రాలు చదువుతారు. దీనిని “హారతి” లేదా “ఆరతి” అంటారు. హారతి సమయంలో భక్తులు పాట లేదా భజనలో పాలు పంచుకొంటారు. ఈ రోజు మన వెబ్‌సైట్ నందు శ్రీ సాయి కాకడ ఆరతి గురించి తెలుసుకుందాం…

Sri Sai Kakad Aarti Lyrics Telugu

శ్రీ సాయి కాకడ ఆరతి

(ఉదయం గం॥ 5-15 ని॥లకు దీపము, అగరవత్తులు వెలిగించి వెన్న నివేదన చేసి ఐదు వత్తులతో హారతి యివ్వాలి)

శ్రీ సచ్చిదానంద సమర్ధ సద్గురు సాయినాథ్ మహరాజ్ కి జై.

1. జోడూ నియాకరచరణి ఠేవిలామాథా
పరిసావీ వినంతీ మాఝ పండరీనాథా

1

అసోనసో భావాఆలో- తూఝియాఠాయా
కృపాదృష్టిపాహే మజకడే సద్గురూరాయా

2

అఖండిత అసావేఐసే- వాటతేపాయీ
సాండునీ సంకోచ్గావ్ – థోడాసాదేయీ

3

తుకాహ్మణే దేవామారీ వేడీవాకుడీ
నామే భవపాశ్ హాతి – ఆపుల్యాతోడీ

4

2. ఉఠాపాండురంగా ఆతా ప్రభాత సమయో పాతలా |
వైష్ణవాంచా మేళా గరుడ-పారీ దాటలా॥

1

గరూడాపారా పాసునీ మహా ద్వారా పర్యంతా|
సురవరాంచీ మాందీ ఉభీ జోడూని హాత్

2

శుకసనకాదిక నారదతుంబర భక్తాంచ్యా కోటీ
త్రిశూలఢమరూ ఘుఉని ఉభా గిరిజేచాపతీ

3

కలియుగీచా భక్తానామా ఉభాకీర్తనీ
పాఠీమాగే ఉభీడోలా లావునియాజనీ

4

3. ఉఠా ఉఠా శ్రీసాయినాథగురుచరణకమల దావా
ఆధివ్యాది భవతాప వారునీ తారా జడజీవా

1

గేలీతుహ్మా సోడు నియాభవ తమర రజనీవిలయా
పరిహీ అజ్ఞానాసీ తమచీ భులవియోగమాయా

2

శక్తిన అహ్మాయత్కించిత్ హీ తిజలాసారాయా
తుహ్మీచ్ తీతేసారుని దావా ముఖజనతారాయా

3

భో సాయినాథ్ మహరాజ్ భవ తిమిరనాశకరవీ
అజ్ఞానీ అహ్మీకితి తవ వర్ణావీతవధోరవీ

4

తీవర్ణితాభా గలే బహువదనిశేష విధికవీ
సకృపహోఉని మహిమాతుమచా తుహ్మీచవదవావా

5

ఆదివ్యాధిభవ తాపవారుని తారాజడజీవా
ఉఠా ఉఠా శ్రీసాయినాథ గురుచరణకమల దావా
ఆదివ్యాధిభవ తాపవారుని తారాజడజీవా
భక్తమనీసద్భావ ధరునికే తుహ్మాఅనుసరలే
ద్యాయాస్తవతే దర్శనతుమచే ద్వారి ఉబేరేలే

6

ద్యానస్థా తుహ్మాస పాహునీ మన అముచేఘాలే
పరితద్వచనామృత ప్రాశాయా ఆతుర తేఝాలే

7

ఉఘడునీ నేత్రకమలా దీనబంధూరమాకాంతా
పాహిబాకృపాదృష్టి బాలకాజసీ మాతా

8

రంజవీమధురవాణీ హరితావ్ సాయినాథా
అహ్మిచ్ అపులేకరియాస్తవతుజకష్టవితోదేవా

9

సహనకరిశిలె ఐకువిద్యావీ భేట్ కృష్ణదావా

10

ఉఠా ఉఠా శ్రీసాయినాథ్ గురుచరణకమల దావా
ఆదివ్యాధి భవతాపవారుని తారాజడజీవా

4. ఉఠా పాండురంగా ఆతా దర్శనద్యాసకళా
ఝాలా అరుణోదయాసరలీ- నిద్రేచెవేళా

1

సంతసాధూమునీ అవఘే ఝాలేతీగోళా
సోడాశేజే సుఖ్ ఆతా బహుజాముఖకమలా

2

రంగమండపే మహాద్వారీ ఝాలీసేదాటీ
మనఉ తావీళరూప పహావయాదృష్టి

3

రాయీరఖుమాబాయి తుహ్మాయే ఊద్యాదయా
శేజే హాలవునీ జాగే కరాదేవరాయా

4

గరూడ హనుమంత ఉభే పాహతీవాట్
స్వర్గీచే సురవరఘే ఉని ఆలేభోభాట్

5

ఝాలే ముక్త ద్వారా లాభ్ ఝాలారోకడా
విష్ణుదాస్ నామ ఉభా ఘే ఉనికాక

6

5. ఘేఉనియా పంచారతీ కరూబాబాసీ ఆరతీ
ఉఠాఉఠాహో బాంధవ ఓవాళూ హరమాధవ
కరూనియా స్థిరామన పాహుగంభీరాహేధ్యాన
కృష్ణనాథా దత్తసాయీ జడో చిత్త తురేపాయీ
కాకడ ఆరతీ కరీతో ! సాయినాథ దేవా
చిన్మయరూప దాఖవీ ఘే ఉని! బాకలఘు సేవా

।।కా।।

6. కామక్రోధమదమత్సర ఆటుని కాకడాకేలా
వైరాగ్యాచే తూక్కాడునీ మీతో బిజవీలా
సాయినాథగురు భక్తి జ్వలినే తోమీపేటవిలా
తద్వృత్తి జాళునీ గురునే ప్రకాశపాడిలా
ద్వైతతమానాసునీమిళవీ తత్స్యరూపి జీవా
చిన్మయరూపదాఖవీ ఘే ఉనిబాలకలఘ సేవా
కాకడ ఆరతీకరీతో సాయినాథ దేవా
చిన్మయరూపదాఖవీ ఘే ఉని బాలకలఘసేవా
భూ ఖేచర వ్యాపూనీ అవఘే హృత్కమలీరాహసీ
తోచీ దత్తదేవ శిరిడీ రాహుని పావసీ
రాహునియేధే అన్యస్త్రహి తూ భక్తాస్తవధావసీ
నిరసుని యా సంకటాదాసా అనుభవ దావీసీ
నకలేత్వల్లీ లాహీకోణ్యా దేవావా మానవా
చిన్మయరూపదాఖవీ ఘే ఉని! బాలకలఘు సేవా
కాకడ ఆరతీకరీతో సాయినాథ దేవా
చిన్మయరూపదాఖవీ ఘే ఉని! బాలకలఘు సేవా
త్వదృశ్యదుందుభినేసారే అంబర్ హే కోందలే
సగుణమూర్తీ పాహణ్యా ఆతుర జనశిరిడీ ఆలే ।
ప్రాశుని తద్వచనామృత అముచేదేహబాన్ హరఫలే
సోడునియాదురభిమాన మానస త్వచ్చరణి వాహిలే
కృపాకరునీ సాయిమావులే దానపదరిఘ్యావా
చిన్మయరూపదాఖవీ ఘే ఉని బాలకలఘు సేవా
కాకడా ఆరతీకరీతో సాయినాథ దేవా
చిన్మయ రూపదాఖవీ ఘే ఉని బాలకలఘు సేవా
భక్తీచియా పోటీబోద్ కాకడ జ్యోతీ
పంచప్రాణజీవే భావే ఓవాళూ ఆరతీ
ఓవాళూ ఆరతీమాఝ్యా పండరీనాథా మాఝ్యా సాయినాథా
దోనీ కరజోడునిచరణీ ఠేవిలామాథా
కాయమహిమా వర్ణూ ఆతా సాంగణేకీతీ
కోటిబ్రహ్మ హత్యముఖ పాహతా జాతీ
రాయీరఖుమాబాయీ ఉభ్యా దోఘీదోబాహీ
మయూరపించ చామరేడాళితి సాయీంచ ఠాయి
తుకాహ్మణే దీపఘే ఉని ఉన్మనీతశోభా
విఠేవరీ ఉబాదిసే లావణ్యా గాభా
ఉఠాసాదుసంతసాదా ఆపులాలే హితా
జాఈలాఈల్ హానరదేహ మగకైచా భగవంత

1

ఉఠోనియా పహటేబాబా ఉభా అసేవీటే
చరణతయాంచేగోమటీ అమృత దృష్టీ అవలోకా

2

ఉరాహోవేగేసీచలా జ ఊరా ఉళాసీ
జలతిలపాతకాన్ చ్యారాశీ కాకడ ఆరతిదేఖిలియా

3

జాగేకరారుక్మిణీవరా దేవ అహేనిజసురాన్
వేగేలింబలోణ్ కరా- దృష్టి హో ఈల్ తయాసీ
దారీబాజంత్రీ వాజతీ డోలు డమామే గర్జతీ
హోతసేకాకడారతి మఝ్యా సద్గురు రాయచీ
సింహనాథ శంఖ బేరి ఆనందహోతోమహాద్వారీ
కేశవరాజ విఠేవరీ నామాచరణ వందితో
సాయినాథ గురుమారే ఆయీ
మజలా ఠావా ద్యావాపాయీ
శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహరాజ్క జై
దత్తరాజ గురుమాఝ ఆయీ
మజలా ఠావా ద్యావాపాయీ
సాయినాథ గురుమారే ఆయీ
మజలా ఠావా ద్యావాపాయీ
ప్రభాత సమయీనభా శుభ రవీ ప్రభాపాకలీ
స్మరే గురు సదా అశాసమయీత్యాఛళే నాకలీ
హ్మణోనికరజోడునీకరు అతాగురూ ప్రార్థనా
సమర్ధ గురుసాయినాథ పురవీ మనోవాసనా

1

తమా నిరసి భానుహాగురుహి నాసి అఙ్ఞానతా
పరంతుగురు చీకరీ నరవిహీకదీ సామ్యతా
పునాతిమిర జన్మఘే గురుకృపేని అఙ్ఞాననా
సమర్ధ గురుసాయినాథ పురవీ మనోవాసనా

2

రవి ప్రగటహో ఉని త్వరితఘాల వీ ఆలసా
తసాగురుహిసోడవీ సకల దుష్కృతీ లాలసా
హరోని అభిమానహీ జడవి తత్పదీభావనా
సమర్ధ గురుసాయినాథ పురవీ మనోవాసనా

3

గురూసి ఉపమాదిసేవిధి హరీ హరాంచీ ఉణీ
ని మగ్ ఏ ఇతీ కవని యా ఉగీపాహూణి
తుఝచ ఉపమాతులాబరవిశోభతేసజ్జనా
సమర్ధ గురుసాయినాథ పురవీ మనోవాసనా

4

సమాధి ఉతరోనియా గురుచలామశీదీకడే
త్వదీయ వచనోక్తితీ మధుర వారితీసాకడే
అజాతరిపు సద్గురో అఖిల పాతకా భంజనా
సమర్ధ గురుసాయినాథ పుర వీ మనోవాసనా

5

అహాసుసమయాసియా గురు ఉఠోనియా బైసలే
విలోకుని పదాశ్రితా తదియ ఆపదే నాసిలే
ఆసాసుహిత కారియా జగతికోణిహీ అన్యనా
సమర్ధ గురుసాయినాథ పురవీ మనోవాసనా

6

అసేబహుతశాహణా పరినజ్యాగురూఁచీకృపా
నతతృ్వహిత త్యాకళేకరితసే రికామ్యా గపా
జరీగురుపదాధరనీ సుదృడ భక్తినేతోమనా
సమర్ధ గురుసాయినాథ పురవీ మనోవాసనా

7

గురోవినతి మీకరీ హృదయ మందిరీ యాబసా
సమస్త జగ్ హే గురుస్వరూపచి ఠసోమానసా
గడోసతత సత్కృతీయతిహిదే జగత్పావనా
సమర్ధ గురుసాయినాథ పురవీ మనోవాసనా

8

11. ప్రమేయా అష్టకాశీఫడుని గురువరా ప్రార్థితీ ప్రభాతి
త్యాఁచేచిత్తాసిదేతో అఖిలహరునియా భ్రాంతిమీనిత్యశాంతి
ఐసే హేసాయినాధేకథునీ సుచవిలే జేవియాబాలకాశీ
తేవిత్యాకృష్ణపాయీ నముని సవినయే అర్పితో అష్టకాశీ
శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహరాజ్క జై

12. సాయిరహమ్ నజర్ కరనా బచ్చోంకాపాలన్ కరనా
సాయిరహమ్ నజర్ కరనా బచ్చోకాపాలన్ కరనా
జానాతుమనే జగత్ప్రసారా సబహీఝూట్ జమానా
జానాతుమనే జగత్ప్రసారా సబహీఝూట్ జమానా
సాయిరహమ్ నజర్ కరనా బచ్చోంకాపాలన్ కరనా
సాయిరహమ్ నజర్ కరనా బచ్చోకాపాలన్ కరనా
మై అంధాహూబందా ఆపకాముఝుసే ప్రభుదిఖలానా
మై అంధాహూబందా ఆపకాముఝుసే ప్రభుదిఖలానా
సాయిరహమ్ నజర్ కరనా బచ్చోకాపాలన్ కరనా
సాయిరహమ్ నజర్ కరనా బచ్చోకాపాలన్ కరనా
దాసగణూకహే అబ్క్యాబోలూ థక్యీమేరీరసనా
దాసగణూకహే అబ్క్యాబోలూ థక్యీమేరీరసనా
సాయిరహమ్ నజర్ కరనాబచ్చోంకాపాలన్ కరనా
సాయిరహమ్ నజర్ కరనా బచ్చోకాపాలన్ కరనా
రామ్ నజర్ కరో, అబ్మెరేసాయీ
తుమబీన నహిముఝ మాబాల్బాయీ రామ్ నజర్ కరో
మై అందాహూ బందా తుహ్మారా – మై అందాహూ బందా తుహ్మారా
మైనాజానూ, మైనాజానూ-మైనాజానూ-అల్లాఇలాహి
రామ నజర్ కరో రామ్ నజర్ కరో అబ్ మేరా సాయీ
తుమబీన నహిముఝ మాబాషా భాయీ – రామ్ నజర్ కరో
రామ నజర్ కరో రామ్ నజర్ కరో
ఖాలీ జమానా మైనే గమాయా మైనే గమాయా
సాథీ ఆఖిర్ కా సాథీ ఆఖిర్ఆ-సాదీకాఖిర్ కా కియానకోయీ
రామ్ నజర్ కరో రామ్ నజర్ కరో అభ్ మోరే సాయీ
తుమబిన నహి ముఝ మాబాప్ భాయీ
రామ నజర్ కరో రామ్ నజర్ కరో
అప్నేమనే దాకా జాడూగనూహై
అప్నేమస్జిదాకా జాడూగనూ హై
మాలిక్ హమారే మాలిక్ హమారే
మాలిక్ హమారే తుమ్ బాబాసాయీ
రామ్నజర్కరో రామ్నజర్ కరో అబ్మే నేసాయీ
తుమబిన నహి ముఝ మాబాప్ భాయీ
రాహమ్ నజర్ కరో రహమ్నజర్ కరో

14. తుజకాయదేఉ సావళ్య మీభాయాతరియో
తుజకాయదేఉ సద్గురు మీభాయాతరియో
మీదుబళి బటిక నామ్యా చిజాణ శ్రీహరీ
మీదుబళి బటిక నామ్యా చిజాణ శ్రీహరీ
ఉచ్చిష్ఠ తులాదేణేహి గోష్ట నాబరి యో
ఉచ్చిష్ఠ తులాదేణేహి గోష్ట నాబరి
తూ జగన్నాథ్ తుజచే కశీరేభాకరి
తూ జగన్నాథ్ తుజచే కశీరేభాకరి
నకో అంతమదీయా పాహూ సఖ్యాభగవంతా శ్రీకాంతా
మధ్యాహ్నరాత్రి ఉలటోనిగే లిపి ఆతా అణచిత్తా
జహో ఈల్ తుఝూరేకాకడా కిరా ఉళతరియో
జహో ఈల్ తుఝూరేకాకడా కిరా ఉళతరి
అణతీల్ భక్త నైవేద్యహి నానాపరి-అణతీల్ భక్త నైవేద్యహి నానాపరీ
తుజకాయదేఉ మీభాయా తరియో
తుజకాయ సద్గురు మీభాయా తరీ
మీదుబళి బటిక నామ్యాచి జాణ శ్రీహరీ
మీదుబళి బటిక నామ్యాచి జాణ శ్రీహరీ
శ్రీసద్గురు బాబాసాయీ హో – శ్రీ సద్గురు బాబాసాయీ
తుజవాచుని అశ్రయనాహీబూతలీ- తుజవాచుని ఆశ్రయనాహీభూతలీ
మీ పాపిపతితధీమంతా-మీపాపిపతితధీమంతా
తారణేమలా గురునాథా ఝడకరీ-తారణేమలా సాయినాథా ఝడకరీ
తూశాంతిక్షమేచామేరూ తూశాంతిక్షమేచామేరూ
తుమి భవార్ణ వీచేతారు గురువరా
తుమి భవార్ణ వీచేతారు గురువరా
గురువరామజసి పామరా అతా ఉద్దరా
త్వరితలవలాహీ త్వరిత లవలాహీ
మీబుడతో భవభయడోహే ఉద్దరా
మీబుడతో భవభయడోహీ ఉద్దరా
శ్రీసద్గురు బాబాసాయీ హో – శ్రీ సద్గురు బాబాసాయీ
తుజవాచుని ఆశ్రయ నాహీ భూతలీ
తుజవాచుని ఆశ్రయ నాహీ భూతలీ
శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహరాజ్క జై
రాజుధిరాజయోగిరాజ పరబ్రహ్మ సాయినాథ్ మహరాజ్
(పుష్పములు చల్లవలెను)
శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహరాజ్క జై

మరిన్ని పోస్ట్లు:

Leave a Comment