Sri Lalitha Sahasranama Sthotram In Telugu | శ్రీ లలిత సహస్రనామ స్తోత్రం

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. హిందూమత ధర్మములో స్తోత్రము అనగా స్థుతిస్తూ గానము చేసేది లేక ప్రశంశములతో కూడిన గానం (ప్రశంశా గానం) లేదా కీర్తన లేదా పాట. ఈ స్తోత్రములు దేవీ, శివుడు లేదా విష్ణువు కొరకు నిర్దేశింపబడినవి. స్తోత్రములు, ప్రసిద్ధిపొందిన ధార్మిక సాహిత్యం, వీటిని దైనందిన జీవితంలో నిత్యమూ ఉపయోగిస్తుంటారు. ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు శ్రీ లలిత సహస్రనామ స్తోత్రము గురించి తెలుసుకుందాం…

Sri Lalitha Sahasranama Sthotram In Telugu Lyrics

శ్రీ లలిత సహస్రనామ స్తోత్ర ప్రారంభం 

ఓం అస్యశ్రీ లలితాదివ్యసహస్రనామ స్తోత్రమాలా మహామంత్రస్య, వశిన్యాది వాగ్దేవతా ఋషయః,
అనుష్టు ష్ఛన్ద, శ్రీలలితా పరాభట్టారికా మహాత్రిపురసుందరీ దేవతా, ఐం-బీజం, క్లీం-శక్తిః, సౌః-కీలకం.
మమ చతుర్విధ ఫలపురుషార్థసిద్ధ్యర్ధేజపేవినియోగః

ధ్యానమ్

సిందూరారుణవిగ్రహాం త్రినయనాం మాణిక్య మౌళిస్ఫుర
త్తారానాయక శేఖరాం స్మితముఖీ మాపీన వక్షోరుహామ్. |

పాణిభ్యామలి పూర్ణ రత్నచషకం రక్తోత్పలం బిభ్రతీం
సౌమ్యాం రత్నఘటస్థరక్తచరణాం ధ్యాయేత్పరామంబికామ్. ||

సిందూరారుణవిగ్రహాం త్రినయనాం మాణిక్య మౌళిస్ఫుర
త్తారానాయక శేఖరాం స్మితముఖీ మాపీన వక్షోరుహామ్. |

పాణిభ్యామలి పూర్ణ రత్నచషకం రక్తోత్పలం బిభ్రతీం
సౌమ్యాం రత్నఘటస్థరక్తచరణాం ధ్యాయేత్పరామంబికామ్. ||

అరుణాం కరుణా తరంగితాక్షీం ధృతపాశాంకుశ పుష్పబాణ చాపాం,
అణిమాదిభిరావృతాం మయూఖై రహమిత్యేవ విభావయే భవానీం. |

ధ్యాయేత్ పద్మాసనస్థాం వికసితవదనాం పద్మపత్రాయతాక్షీం
హేమాభాం పీతవస్త్రాం కరకలిత లసద్ధేమపద్మాం వరాంగీం, ||

సర్వాలంకారయుక్తాం సకల మభయదాం భక్తనమ్రాం భవానీం
శ్రీవిద్యాం శాంతమూర్తిం సకలసురనుతాం సర్వసంపత్ర్ప దాత్రీమ్ |

సకుంకుమవిలేపనా మళికచుంబి కస్తూరికాం
సమంద హసితేక్షణాం సశరచాపపాశాంకుశాం, ||

అశేషజనమోహినీ మరుణమాల్యభూషోజ్జ్వలాం
జపాకుసుమ భాసురాం జపవిధౌ స్మరామ్యంబికామ్ |

అరుణాం కరుణా తరంగితాక్షీం ధృతపాశాంకుశ పుష్పబాణ చాపాం,
అణిమాదిభిరావృతాం మయూఖై రహమిత్యేవ విభావయే భవానీం. ||

ధ్యాయేత్ పద్మాసనస్థాం వికసితవదనాం పద్మపత్రాయతాక్షీం
హేమాభాం పీతవస్త్రాం కరకలిత లసద్ధేమపద్మాం వరాంగీం, |

సర్వాలంకారయుక్తాం సకల మభయదాం భక్తనమ్రాం భవానీం
శ్రీవిద్యాం శాంతమూర్తిం సకలసురనుతాం సర్వసంపత్ర్ప దాత్రీమ్ ||

సకుంకుమవిలేపనా మళికచుంబి కస్తూరికాం
సమంద హసితేక్షణాం సశరచాపపాశాంకుశాం, |

అశేషజనమోహినీ మరుణమాల్యభూషోజ్జ్వలాం
జపాకుసుమ భాసురాం జపవిధౌ స్మరామ్యంబికామ్ ||

పంచపూజాం కుర్యాత్

లమిత్యాది పంచపూజాం విభావయేత్. తద్యథా
లం – పృధ్వీ తత్త్వాత్మికాయై శ్రీ లలితా దేవ్యై గంధం పరికల్పయామి.
హం – ఆకాశతత్త్వాత్మికాయై శ్రీలలితాదేవ్యై పుష్పం పరికల్పయామి.
యం – వాయు తత్త్వాత్మికాయై శ్రీలలితా దేవ్యై ధూపం పరికల్పయామి.
రం – వహ్ని తత్త్వాత్మికాయై శ్రీలలితా దేవ్యై దీపం పరికల్పయామి.
వం – అమృతతత్త్వాత్మికాయై శ్రీలలితాదేవ్యై అమృత నైవేద్యం పరికల్పయామి.
సం – సర్వతత్త్వాత్మికాయై శ్రీలలితాదేవ్యై సర్వోపచారాన్ పరికల్పయామి.
ఇతి స్తోత్రాదౌ ఋష్యాదిన్యాసం పంచపూజాన్తం కృత్వా సహస్రనామస్తోత్ర పారాయణం శ్రీదేవ్యా దక్షిణహస్తే జలధారా పూర్వకం సమర్పణం కుర్యాత్, శ్రీదేవీం స్వాభి న్నాం ధ్యాత్వా విహరేత్. సర్వత్ర విజయః

శ్రీ లలిత సహస్రనామ స్తోత్రం

శ్రీమాతా శ్రీమహారాజ్ఞి శ్రీమత్సింహాసనేశ్వరీ,
చిదగ్నికుండసమ్భూతా దేవకార్యసముద్యతా.

1

ఉద్యద్భాను సహస్రాభా చతుర్బాహుసమన్వితా,
రాగస్వరూపపాశాఢ్యా క్రోధాకారాంకుశోజ్జ్వలా.

2

మనోరూపేక్షుకోదండా పంచతన్మాత్రసాయకా,
నిజారుణ ప్రభాపూర మజ్జద్రహ్మాండ మండలా.

3

చమ్పకాశోకపున్నాగ సౌగన్ధికలసత్కచా,
కురువింద మణిశ్రేణీ కనత్కోటీర మండితా.

4

అష్టమీచంద్ర విభ్రాజ దళికస్థలశోభితా,
ముఖచంద్ర కళంకాభ మృగనాభి విశేషకా.

5

వదనస్మరమాంగల్య గృహతోరణ చిల్లికా,
వక్త్రలక్ష్మీపరీవాహ చలన్మీనాభ లోచనా.

6

నవచంపకపుష్పాభ నాసాదండవిరాజితా,
తారాకాంతి తిరస్కారి నాసాభరణ భూషితా

7

కదంబమంజరీక్లుప్త కర్ణపూరమనోహరా,
తాటంకయుగళీభూత తపనోడుపమండలా.

8

పద్మరాగ శిలాదర్శ పరిభావికపోలభూః,
నవవిద్రుమ బింబశ్రీ న్యక్కారి రదనచ్ఛదా.

9

శుద్ధ విద్యాంకురాకార ద్విజపంక్తిద్వయోజ్జ్వలా,
కర్పూరవీటికామోద సమాకర్షద్దిగంతరా.

10

నిజసల్లాప మాధుర్య వినిర్భర్త్సితకచ్ఛపీ,
మందస్మిత ప్రభాపూర మజ్జత్కామేశమానసా.

11

అనాకలిత సాదృశ్య చుబుక శ్రీవిరాజితా,
కామేశ బద్ధమాంగల్య సూత్రశోభిత కంధరా.

12

కనకాంగద కేయూర కమనీయ భుజాన్వితా,
రత్నగ్రైవేయ చింతాకలోల ముక్తాఫలాన్వితా.

13

కామేశ్వర ప్రేమరత్న మణిప్రతిపణస్తనీ,
నాభ్యాలవాలరోమాళిలతాఫల కుచద్వయీ.

14

లక్ష్యరోమలతాధారతాసమున్నేయమధ్యమా,
స్తనభార దళన్మధ్య పట్టబన్ధవళి త్రయా.

15

అరుణారుణ కౌసుంభ వస్త్ర భాస్వత్కటీతటీ,
రత్నకింకిణికారమ్య రశనా దామభూషితా.

16

కామేశజ్ఞాత సౌభాగ్య మార్దవోరుద్వయాన్వితా,
మాణిక్య మకుటాకార జానుద్వయ విరాజితా.

17

ఇంద్రగోప పరిక్షిప్త స్మర తూణాభ జంఘికా,
గూఢ గుల్ఫా కూర్మ పృష్ఠ జయిష్ణు ప్రపదాన్వితా.

18

నఖదీధితి సంఛన్న నమజ్జన తమోగుణా,
పదద్వయ ప్రభాజాల పరాకృత సరోరుహా.

19

శింజాన మణిమంజీర మండిత శ్రీపదాంబుజా,
మరాళీమందగమనా మహాలావణ్య శేవధిః.

20

సర్వారుణా౧ నవద్యాంగీ సర్వాభరణభూషితా,
శివకామేశ్వరాంకస్థా శివాస్వాధీనవల్లభా.

21

సుమేరు శృంగమధ్యస్థా శ్రీమన్నగరనాయికా,
చింతామణి గృహాంతస్థా పంచబ్రహ్మాసనస్థితా.

22

మహాపద్మాటవీసంస్థా కదంబవనవాసినీ,
సుధాసాగర మధ్యస్థా కామాక్షీ కామదాయినీ.

23

దేవర్షిగణ సంఘాత స్తూయమానాత్మవైభవా,
భండాసుర వధోద్యుక్త శక్తిసేనా సమన్వితా.

24

సంపత్కరీ సమారూఢ సింధుర ప్రజసేవితా,
అశ్వారూఢాధిష్ఠితాశ్వకోటి కోటిభిరావృతా.

25

చక్రరాజ రథారూఢ సర్వాయుధ పరిష్కృతా,
గేయచక్ర రథారూఢ మంత్రిణీ పరిసేవితా.

26

కిరిచక్ర రథారూఢ దండనాథాపురస్కృతా,
జ్వాలామాలినికాక్షిప్త వహ్ని ప్రాకారమధ్యగా.

27

భండసైన్యవధోద్యుక్త శక్తివిక్రమహర్షితా,
నిత్యాపరాక్రమాటోప నిరీక్షణసముత్సుకా.

28

భండపుత్ర వధోద్యుక్త బాలావిక్రమ నందితా,
మంత్రిణ్యంబా విరచిత విషంగవధ తోషితా.

29

విశుక్రప్రాణ హరణ వారాహీ వీర్యనందితా,
కామేశ్వర ముఖాలోక కల్పిత శ్రీగణేశ్వరా.

30

మహాగణేశ నిర్భిన్న విఘ్నయంత్ర ప్రహర్షితా,
భండాసురేంద్ర నిర్ముక్త శస్త్రప్రత్యస్త్ర వర్షిణీ.

31

కరాంగుళి నఖోత్పన్న నారాయణ దశాకృతిః,
మహాపాశుపతాస్త్రాగ్ని నిర్దగ్ధాసుర సైనికా.

32

కామేశ్వరాస్త్ర నిర్దగ్ధ సభండాసుర శూన్యకా,
బ్రహ్మోపేంద్ర మహేంద్రాది దేవసంస్తుత వైభవా.

33

హరనేత్రాగ్ని సందగ్ధ కామసంజీవనౌషధిః
శ్రీమద్వాగ్భవకూటైక స్వరూప ముఖపంకజా.

34

కంఠాధః కటి పర్యంత మధ్యకూట స్వరూపిణీ,
శక్తికూటైకతాపన్న కట్యధోభాగ ధారిణీ.

35

మూలమంత్రాత్మికా మూలకూటత్రయ కళేబరా,
కుళామృతైక రసికా కుళసంకేత పాలినీ.

36

కులాంగనా కులాంతస్థా కౌళినీ కులయోగినీ,
అకులా సమయాంతస్థా సమయాచార తత్పరా.

37

మూలాధారైక నిలయా బ్రహ్మగ్రంథి విభేదినీ,
మణిపూరాంత రుదితా విష్ణుగ్రంథి విభేదినీ.

38

ఆజ్ఞా చక్రాంతరాళస్థా రుద్రగ్రంథివిభేదినీ,
సహస్రారాంబుజారూఢా సుధాసారాభివర్షిణీ.

39

తటిల్లతా సమరుచి ష్షట్చక్రోపరి సంస్థితా,
మహాశక్తిః కుండలినీ బిసతంతు తనీయసీ.

40

భవానీ భావనాగమ్యా భవారణ్య కుఠారికా,
భద్రప్రియా భద్రమూర్తి ర్భక్తసౌభాగ్య దాయినీ.

41

భక్తప్రియా భక్తిగమ్యా భక్తివశ్యా భయాపహా,
శాంభవీ శారదారాధ్యా శర్వాణీ శర్మదాయినీ.

42

శాంకరీ శ్రీకరీ సాధ్వీ శరచ్చంద్ర నిభాననా,
శాతోదరీ శాంతిమతీ నిరాధారా నిరంజనా.

43

నిర్లేపా నిర్మలా నిత్యా నిరాకారా నిరాకులా,
నిర్గుణా నిష్కళా శాంతా నిష్కామా నిరుపప్లవా.

44

నిత్యముక్తా నిర్వికారా నిష్ప్రపంచా నిరాశ్రయా,
నిత్యశుద్ధా నిత్యబుద్ధా నిరవద్యా నిరంతరా.

45

నిష్కారణా నిష్కళంకా నిరుపాధిర్నిరీశ్వరా,
నీరాగా రాగమథనీ నిర్మదా మదనాశినీ.

46

నిశ్చింతా నిరహంకారా నిర్మోహా మోహనాశినీ,
నిర్మమా మమతాహంత్రీ నిష్పాపా పాపనాశినీ.

47

నిస్క్రోధా క్రోధశమనీ నిర్లోభా లోభనాశినీ,
నిస్సంశయా సంశయఘ్నీ నిర్భవా భవనాశినీ.

48

నిర్వికల్పా నిరాబాధా నిర్భేదా భేదనాశినీ,
నిర్నాశా మృత్యుమథనీ నిష్క్రియా నిష్పరిగ్రహా.

49

నిస్తులా నీలచికురా నిరపాయా నిరత్యయా,
దుర్లభా దుర్గమా దుర్గా దుఃఖ హంత్రీ సుఖప్రదా.

50

దుష్టదూరా దురాచారశమనీ దోషవర్జితా,
సర్వజ్ఞా సాంద్రకరుణా సమానాధిక వర్జితా.

51

సర్వశక్తిమయీ సర్వమంగళా సద్గతి ప్రదా,
సర్వేశ్వరీ సర్వమయీ సర్వమంత్ర స్వరూపిణీ,

52

సర్వయంత్రాత్మికా సర్వతంత్రరూపా మనోన్మనీ,
మాహేశ్వరీ మహాదేవీ మహాలక్ష్మీ ర్మృడప్రియా.

53

మహారూపా మహాపూజ్యా మహాపాతక నాశినీ,
మహామాయా మహాసత్వా మహాశక్తి ర్మహారతిః.

54

మహాభోగా మహైశ్వర్యా మహావీర్యా మహాబలా,
మహాబుద్ధి ర్మహాసిద్ధి ర్మహాయోగీశ్వరేశ్వరీ.

55

మహాతంత్రా మహామంత్రా మహాయంత్రా మహాసనా,
మహాయాగ క్రమారాధ్యా మహాభైరవ పూజితా.

56

మహేశ్వర మహాకల్ప మహాతాండవ సాక్షిణీ,
మహాకామేశ మహిషీ మహాత్రిపుర సుందరీ.

57

చతుష్షష్ట్యుపచారాఢ్యా చతుష్షష్టి కళామయీ,
మహాచతుష్షష్టికోటియోగినీ గణసేవితా.

58

మనువిద్యా చంద్రవిద్యా చంద్రమండల మధ్యగా,
చారురూపా చారుహాసా చారుచంద్ర కళాధరా.

59

చరాచర జగన్నాథా చక్రరాజ నికేతనా,
పార్వతీ పద్మనయనా పద్మరాగ సమప్రభా.

60

పంచప్రేతాసనాసీనా పంచబ్రహ్మ స్వరూపిణీ,
చిన్మయీ పరమానందా విజ్ఞాన ఘనరూపిణీ.

61

ధ్యాన ధ్యాతృ ధ్యేయ రూపా ధర్మాధర్మ వివర్జితా,
విశ్వరూపా జాగరిణీ స్వపంతీ తైజసాత్మికా.

62

సుప్తా ప్రాజ్ఞాత్మికా తుర్యా సర్వావస్థా వివర్జితా,
సృష్టికర్తీ బ్రహ్మరూపా గోప్రీ గోవిందరూపిణీ.

63

సంహారిణీ రుద్రరూపా తిరోధానకరీశ్వరీ,
సదాశివానుగ్రహదా పంచకృత్య పరాయణా.

64

భానుమండల మధ్యస్థా భైరవీ భగమాలినీ,
పద్మాసనా భగవతీ పద్మనాభ సహోదరీ.

65

ఉన్మేష నిమిషోత్పన్న విపన్న భువనావళిః,
సహస్రశీర్ష వదనా సహస్రాక్షీ సహస్రపాత్.

66

ఆబ్రహ్మకీటజననీ వర్ణాశ్రమ విధాయినీ,
నిజాజ్ఞారూప నిగమా పుణ్యాపుణ్య ఫలప్రదా.

67

శ్రుతి సీమంత సిందూరీ కృత పాదాబ్జ ధూళికా,
సకలాగమ సందోహ శుక్తిసంపుట మౌక్తికా.

68

పురుషార్థప్రదా పూర్ణా భోగినీ భువనేశ్వరీ,
అంబికానాదినిధనా హరి బ్రహ్మేంద్ర సేవితా.

69

నారాయణీ నాదరూపా నామరూప వివర్జితా,
హ్రీంకారీ హ్రీమతీ హృద్యా హేయోపాదేయవర్జితా.

70

రాజరాజార్చితా రాజ్జీ రమ్యా రాజీవలోచనా,
రంజనీ రమణీ రస్యా రణత్కింకిణి మేఖలా.

71

రమా రాకేందువదనా రతిరూపా రతిప్రియా,
రక్షాకరీ రాక్షసఘ్నీ రామా రమణ లంపటా.

72

కామ్యా కామకలారూపా కదంబ కుసుమప్రియా,
కల్యాణీ జగతీకందా కరుణారస సాగరా.

73

కళావతీ కళాలాపా కాంతా కాదంబరీ ప్రియా,
వరదా వామనయనా వారుణీమదవిహ్వలా.

74

విశ్వాధికా వేదవేద్యా వింధ్యాచల నివాసినీ,
విధాత్రీ వేదజననీ విష్ణుమాయా విలాసినీ.

75

క్షేత్రస్వరూపా క్షేత్రేశీ క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞపాలినీ,
క్షయవృద్ధి వినిర్ముక్తా క్షేత్రపాల సమర్చితా.

76

విజయా విమలా వంద్యా వందారుజనవత్సలా,
వాగ్వాదినీ వామకేశీ వహ్నిమండల వాసినీ.

77

భక్తిమత్కల్ప లతికా పశుపాశ విమోచని,
సంహృతాశేషపాషణ్ణా సదాచార ప్రవర్తికా.

78

తాపత్రయాగ్ని సంతప్త సమాహ్లాదన చంద్రికా
తరుణీ తాపసారాధ్యా తనుమధ్యా తమోపహా.

79

చితిస్తత్పదలక్ష్యార్థా చిదేకరస రూపిణీ,
స్వాత్మానందలవీభూత బ్రహ్మాద్యానంద సంతతిః.

80

పరా ప్రత్యక్చితీ రూపా పశ్యంతీ పరదేవతా,
మధ్యమా వైఖరీ రూపా భక్తమానస హంసికా.

81

కామేశ్వర ప్రాణనాడీ కృతజ్ఞా కామపూజితా,
శృంగార రస సంపూర్ణా జయా జాలన్ధర స్థితా.

82

ఓడ్యాణ పీఠనిలయా బిందుమండల వాసినీ,
రహోయాగ క్రమారాధ్యా రహస్తర్పణ తర్పితా.

83

సద్యః ప్రసాదినీ విశ్వసాక్షిణీ సాక్షివర్జితా,
షడంగ దేవతా యుక్తా షాడ్గుణ్య పరిపూరితా.

84

నిత్యక్లిన్నా నిరుపమా నిర్వాణ సుఖదాయినీ,
నిత్యా షోడశికారూపా శ్రీకంఠార్ధ శరీరిణీ.

85

ప్రభావతీ ప్రభారూపా ప్రసిద్ధా పరమేశ్వరీ,
మూలప్రకృతి రవ్యక్తా వ్యక్తా? వ్యక్త స్వరూపిణీ.

86

వ్యాపినీ వివిధాకారా విద్యా విద్యా స్వరూపిణీ,
మహాకామేశ నయన కుముదాహ్లాద కౌముదీ.

87

భక్తహార్ద తమోభేద భాను మద్భానుసంతతిః,
శివదూతీ శివారాధ్యా శివమూర్తి శ్శివంకరీ.

88

శివప్రియా శివపరాశిష్టేష్ణా శిష్టపూజితా,
అప్రమేయా స్వప్రకాశా మనోవాచామగోచరా.

89

చిచ్ఛక్తి శ్చేతనారూపా జడశక్తి ర్జడాత్మికా,
గాయత్రీ వ్యాహృతి స్సంధ్యా ద్విజబృంద నిషేవితా.

90

తత్త్వాసనా తత్త్వమయీ పంచకోశాంతర స్థితా,
నిస్సీమమహిమా నిత్యయౌవనా మదశాలినీ.

91

మదఘూర్ణిత రక్తాక్షీ మదపాటల గండభూః,
చందనద్రవ దిగ్ధాంగీ చాంపేయ కుసుమ ప్రియా.

92

కుశలా కోమలాకారా కురుకుళ్ల కుళేశ్వరీ,
కుళకుండాలయా కౌలమార్గ తత్పర సేవితా.

93

కుమార గణనాథాంబా తుష్టిః పుష్టి ర్మతి రృతిః,
శాంతి స్స్వస్తిమతీ కాంతిర్నందినీ విఘ్ననాశినీ.

94

తేజోవతీ త్రినయనా లోలాక్షీ కామరూపిణీ,
మాలినీ హంసినీ మాతా మలయాచల నివాసినీ.

95

సుముఖీ నళినీ సుభ్రూ శ్శోభనా సురనాయికా,
కాలకంఠీ కాంతిమతీ క్షోభిణీ సూక్ష్మరూపిణీ.

96

వజ్రేశ్వరీ వామదేవీ వయోవస్థా వివర్జితా,
సిద్ధేశ్వరీ సిద్ధవిద్యా సిద్ధమాతా యశస్వినీ.

97

విశుద్ధ చక్రనిలయా రక్తవర్ణా త్రిలోచనా,
ఖట్వాంగాది ప్రహరణా వదనైక సమన్వితా.

98

పాయసాన్న ప్రియా త్వక్స్ట్రా పశులోక భయంకరీ,
అమృతాది మహాశక్తి సంవృతా ఢాకినీశ్వరీ.

99

అనాహతాబ్జనిలయా శ్యామాభా వదనద్వయా,
దంష్టోజ్వలాక్షమాలాది ధరా రుధిర సంస్థితా.

100

కాళరాత్ర్యాది శక్త్యాఘవృతా స్నిగ్ధాదన ప్రియా,
మహావీరేంద్ర వరదా రాకిన్యంబా స్వరూపిణీ.

101

మణిపూరాబ్జ నిలయా వదనత్రయ సంయుతా,
వజ్రాదికాయుధోపేతా డామర్యాదిభిరావృతా.

102

రక్తవర్ణా మాంసనిష్ఠా గుడాన్న ప్రీతమానసా,
సమస్త భక్తసుఖదా లాకిన్యంబా స్వరూపిణీ.

103

స్వాధిష్ఠానాంబుజగతా చతుర్వక్త మనోహరా,
శూలాద్యాయుధ సంపన్నా పీతవర్ణాం తిగర్వితా.

104

మేదోనిష్ఠా మధుప్రీతా బందిన్యాది సమన్వితా,
దధ్యన్నాసక్తహృదయా కాకినీరూపధారిణీ.

105

మూలాధారాంబుజారూఢా పంచవక్రా స్థిసంస్థితా,
అంకుశాది ప్రహరణా వరదాది నిషేవితా.

106

ముద్గాదనాసక్త చిత్తా సాకిన్యంబా స్వరూపిణీ,
ఆజ్ఞా చక్రాబ్జనిలయా శుక్లవర్ణా షడాననా.

107

మజ్జాసంస్థా హంసవతీముఖ్యశక్తి సమన్వితా,
హరిద్రాన్నైక రసికా హాకినీ రూపధారిణీ.

108

సహస్రదళ పద్మస్థా సర్వవర్ణోపశోభితా,
సర్వాయుధధరా శుక్ల సంస్థితా సర్వతోముఖీ.

109

సర్వౌదన ప్రీతచిత్తా యాకిన్యంబా స్వరూపిణీ,
స్వాహా స్వధామతి ర్మేధా శ్రుతి స్మృతి రనుత్తమా.

110

పుణ్యకీర్తిః పుణ్యలభ్యా పుణ్యశ్రవణ కీర్తనా,
పులోమజార్చితా బంధమోచనీ బంధురాలకా.

111

విమర్శరూపిణీ విద్యా వియదాది జగత్ప్రసూః,
సర్వవ్యాధి ప్రశమనీ సర్వమృత్యు నివారిణీ.

112

అగ్రగణ్యాం చింత్యరూపా కలికల్మష నాశినీ,
కాత్యాయనీ కాలహంత్రీ కమలాక్ష నిషేవితా.

113

తాంబూలపూరితముఖీ దాడిమీ కుసుమప్రభా,
మృగాక్షీ మోహినీ ముఖ్యా మృడానీ మిత్రరూపిణీ.

114

నిత్యతృప్తా భక్తనిధి ర్నియంత్రీ నిఖిలేశ్వరీ,
మైత్ర్యాదివాసనాలభ్యా మహాప్రళయ సాక్షిణీ.

115

పరాశక్తిః పరానిష్ఠా ప్రజ్ఞానఘన రూపిణీ,
మాధ్వీపానా? లసా మత్తా మాతృకా వర్ణరూపి.

116

మహాకైలాసనిలయా మృణాళ మృదుదోర్లతా,
మహానీయా దయామూర్తి ర్మహాసామ్రాజ్యశాలినీ.

117

ఆత్మవిద్యా మహావిద్యా శ్రీవిద్యా కామ సేవితా,
శ్రీషోడశాక్షరీ విద్యా త్రికూటా కామకోటికా.

118

కటాక్షకింకరీభూత కమలా కోటి సేవితా,
శిరస్థితా చంద్రనిభా ఫాలస్టేంద్ర ధనుఃప్రభా.

119

హృదయస్థా రవిప్రఖ్యా త్రికోణాంతర దీపికా,
దాక్షాయణీ దైత్యహంత్రీ దక్షయజ్ఞ వినాశినీ.

120

దరాందోళిత దీర్ఘాక్షీ దరహాసోజ్జ్వలన్ముఖీ,
గురుమూర్తి ర్గుణనిధి ర్గోమాతా గుహజన్మభూః.

121

దేవేశీ దండనీతిస్థా దహరాకాశ రూపిణీ,
ప్రతిపన్ముఖ్య రాకాంత తిథిమండలపూజితా.

122

కళాత్మికా కళానాథా కావ్యాలాప వినోదినీ,
సచామర రమావాణీ సవ్యదక్షిణ సేవితా.

123

ఆదిశక్తి రమేయాత్మా పరమా పావనాకృతిః,
అనేక కోటి బ్రహ్మాండ జననీ దివ్యవిగ్రహా.

124

క్లీంకారీ కేవలా గుహ్యా కైవల్య పద దాయినీ,
త్రిపురా త్రిజగద్వంద్యా త్రిమూర్తి స్త్రిదశేశ్వరీ.

125

త్ర్యక్షరీ దివ్యగంధాడ్యా సిందూర తిలకాంచితా,
ఉమా శైలేంద్రతనయా గౌరీ గంధర్వ సేవితా.

126

విశ్వగర్భా స్వర్ణగర్భా వరదా వాగధీశ్వరీ,
ధ్యానగమ్యా పరిచ్ఛేద్యా జ్ఞానదా జ్ఞాన విగ్రహా.

127

సర్వవేదాంత సంవేద్యా సత్యానంద స్వరూపిణీ,
లోపాముద్రార్చితా లీలాక్లుప్త బ్రహ్మాండమండలా.

128

అదృశ్యా దృశ్యరహితా విజ్ఞాత్రీ వేద్యవర్జితా,
యోగినీ యోగదా యోగ్యా యోగానందా యుగంధరా.

129

ఇచ్ఛాశక్తి జ్ఞానశక్తి క్రియాశక్తి స్వరూపిణీ,
సర్వాధారా సుప్రతిష్ఠా సదసద్రూప ధారిణీ.

130

అష్టమూర్తి రజాజైత్రీ లోకయాత్రా విధాయినీ,
ఏకాకినీ భూమరూపా నిర్వైతా ద్వైతవర్జితా.

131

అన్నదా వసుధా వృద్ధా బ్రహ్మాత్మైక్య స్వరూపిణీ,
బృహతీ బ్రాహ్మణీ బ్రాహ్మీ బ్రహ్మానందా బలిప్రియా.

132

భాషారూపా బృహత్సేనా భావాభావ వివర్జితా,
సుఖారాధ్యా శుభకరీ శోభనా సులభాగతిః.

133

రాజరాజేశ్వరీ రాజ్యదాయినీ రాజ్యవల్లభా,
రాజత్కృపా రాజపీఠనివేశిత నిజాశ్రితా.

134

రాజ్యలక్ష్మీః కోశనాథా చతురంగ బలేశ్వరీ,
సామ్రాజ్యదాయినీ సత్యసంధా సాగర మేఖలా.

135

దీక్షితా దైత్యశమనీ సర్వలోక వశంకరీ,
సర్వార్థదాత్రీ సావిత్రీ సచ్చిదానంద రూపిణీ.

136

దేశకాలాపరిచ్ఛిన్నా సర్వగా సర్వమోహినీ,
సరస్వతీ శాస్త్రమయీ గుహాంబా గుహ్యరూపిణీ.

137

సర్వోపాధి వినిర్ముక్తా సదాశివ పతివ్రతా,
సంప్రదాయేశ్వరీ సాధ్వీ గురుమండల రూపిణీ.

138

కులోత్తీర్ణా భగారాధ్యా మాయా మధుమతీ మహీ,
గణాంబా గుహ్యకారాధ్యా కోమలాంగీ గురుప్రియా.

139

స్వతంత్రా సర్వతంత్రేశీ దక్షిణామూర్తి రూపిణీ,
సనకాది సమారాధ్యా శివజ్ఞాన ప్రదాయినీ.

140

చిత్కళానందకలికా ప్రేమరూపా ప్రియంకరీ
నామపారాయణప్రీతా నందివిద్యా నటేశ్వరీ.

141

మిథ్యాజగదధిష్ఠానా ముక్తిదా ముక్తిరూపిణీ,
లాస్యప్రియా లయకరీ లజ్జా రంభాది వందితా.

142

భవదావ సుధావృష్టిః పాపారణ్య దవానలా,
దౌర్భాగ్యతూలవాతూలా జరాధ్వాంత రవిప్రభా.

143

భాగ్యాబ్ధిచంద్రికా భక్తచిత్త కేకి ఘనాఘనా,
రోగపర్వతదంభోళి ర్మృత్యుదారు కుఠారికా.

144

మహేశ్వరీ మహాకాళీ మహాగ్రాసా మహాశనా
అపర్ణా చండికా చండముండాసుర నిషూదినీ.

145

క్షరాక్షరాత్మికా సర్వలోకేశీ విశ్వధారిణీ
త్రివర్గదాత్రీ సుభగా త్ర్యంబకా త్రిగుణాత్మికా.

146

స్వర్గాపవర్గదా శుద్ధా జపాపుష్ప నిభాకృతిః
ఓజోవతీ ద్యుతిధరా యజ్ఞరూపా ప్రియవ్రతా.

147

దురారాధ్యా దురాధర్షా పాటలీ కుసుమప్రియా,
మహతీ మేరునిలయా మందార కుసుమ ప్రియా.

148

వీరారాధ్యా విరాడ్రూపా విరజా విశ్వతోముఖీ
ప్రత్యగ్రూపా పరాకాశా ప్రాణదా ప్రాణరూపిణీ.

149

మార్తాండ భైరవారాధ్యా మంత్రిణీన్యస్త రాజ్యధూః,
త్రిపురేశీ జయత్సేనా నిస్త్రైగుణ్యా పరాపరా.

150

సత్యజ్ఞానానందరూపా సామరస్య పరాయణా,
కపర్దినీ కళామాలా కామధు క్కామరూపిణీ.

151

కళానిధిః కావ్యకళా రసజ్ఞా రసశేవధిః,
పుషా పురాతనా పూజ్యా పుష్కరా పుష్కరేక్షణా.

152

పరంజ్యోతిః పరంధామ పరమాణుః పరాత్పరా,
పాశహస్తా పాశహంత్రీ పరమంత్ర విభేదినీ.

153

మూర్తా 2 మూర్తా నిత్యతృప్తా మునిమానస హంసికా,
సత్యవ్రతా సత్యరూపా సర్వాంతర్యామినీ సతీ.

154

బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మజననీ బహురూపా బుధార్చితా,
ప్రసవిత్రీ ప్రచండాజ్ఞా ప్రతిష్ఠా ప్రకటాకృతిః

155

ప్రాణేశ్వరీ ప్రాణదాత్రీ పంచాశత్పీర రూపిణీ,
విశృంఖలా వివిక్తస్థా వీరమాతా వియత్ప్రసూః.

156

ముకుందా ముక్తినిలయా మూలవిగ్రహ రూపిణీ,
భావజ్ఞా భవరోగఘ్నీ భవచక్ర ప్రవర్తినీ.

157

ఛందస్సారా శాస్త్రసారా మంత్రసారా తలోదరీ,
ఉదారకీర్తి రుద్దామ వైభవా వర్ణరూపిణీ.

158

జన్మమృత్యు జరాతప్త జన విశ్రాంతిదాయినీ,
సర్వోపనిష దుదుష్టా శాంత్యతీత కళాత్మికా.

159

గంభీరా గగనాంతస్థా గర్వితా గానలోలుపా,
కల్పనా రహితా కాష్ఠా కాంతా కాంతార్థ విగ్రహా.

160

కార్యకారణ నిర్ముక్తా కామకేళి తరంగితా,
కనత్కనక తాటంకా లీలావిగ్రహధారిణీ.

161

అజా క్షయ వినిర్ముక్తా ముగ్ధా క్షిప్రప్రసాదినీ,
అంతర్ముఖ సమారాధ్యా బహిర్ముఖ సుదుర్లభా.

162

త్రయీ త్రివర్గనిలయా త్రిస్థా త్రిపురమాలినీ,
నిరామయా నిరాలంబా స్వాత్మారామా సుధాసృతిః

163

సంసారపంక నిర్మగ్న సముద్ధరణ పండితా,
యజ్ఞప్రియా యజ్ఞకర్రీ యజమాన స్వరూపిణీ.

164

ధర్మాధారా ధనాధ్యక్షా ధనధాన్య వివర్ధినీ,
విప్రప్రియా విప్రరూపా విశ్వభ్రమణ కారిణీ.

165

విశ్వగ్రాసా విద్రుమాభా వైష్ణవీ విష్ణురూపిణీ,
అయోని ర్యోనినిలయా కూటస్థా కులరూపిణీ.

166

వీరగోష్ఠీప్రియా వీరా నైష్కర్మ్యా నాదరూపిణీ,
విజ్ఞానకలనా కల్యా విదగ్ధా బైందవాసనా.

167

తత్త్వాధికా తత్త్వమయీ తత్త్వమర్థ స్వరూపిణీ,
సామగానప్రియా సౌమ్యా సదాశివకుటుంబినీ.

168

సవ్యాపసవ్యమార్గస్థా సర్వాపద్వినివారిణీ,
స్వస్థా స్వభావ మధురా ధీరా ధీర సమర్చితా.

169

చైతన్యార్ఘ్య సమారాధ్యా చైతన్య కుసుమప్రియా,
సదోదితా సదాతుష్టా తరుణాదిత్య పాటలా.

170

దక్షిణా దక్షిణారాధ్యా దరస్మేర ముఖాంబుజా,
కౌళినీ కేవలానర్హకైవల్యపద దాయినీ.

171

స్తోత్రప్రియా స్తుతిమతీ శ్రుతిసంస్తుత వైభవా,
మనస్వినీ మానవతీ మహేశీ మంగళాకృతిః.

172

విశ్వమాతా జగద్ధాత్రీ విశాలాక్షీ విరాగిణీ,
ప్రగల్బా పరమోదారా పరామోదా మనోమయీ.

173

వ్యోమకేశీ విమానస్థా వజ్రిణీ వామకేశ్వరీ,
పంచయజ్ఞప్రియా పంచప్రేత మంచాధిశాయినీ.

174

పంచమి పంచభూతేశీ పంచసంఖ్యోపచారిణీ,
శాశ్వతీ శాశ్వతైశ్వర్యా శర్మదా శంభుమోహినీ.

175

ధరా ధరసుతా ధన్యా ధర్మిణీ ధర్మవర్ధినీ,
లోకాతీతా గుణాతీతా సర్వాతీతా శమాత్మికా.

176

బంధూక కుసుమప్రఖ్యా బాలా లీలావినోదినీ,
సుమంగళీ సుఖకరీ సువేషాఢ్యా సువాసినీ.

177

సువాసిన్యర్చనప్రీతా శోభనా శుద్ధమానసా,
బిందుతర్పణ సంతుష్టా పూర్వజా త్రిపురాంబికా.

178

దశముద్రా సమారాధ్యా త్రిపురా శ్రీవశంకరీ,
జ్ఞానముద్రా జ్ఞానగమ్యా జ్ఞాన జ్ఞేయ స్వరూపిణీ.

179

యోనిముద్రా త్రిఖండేశీ త్రిగుణాంబా త్రికోణగా.,
అనఘాద్భుత చారిత్రా వాంఛితార్థ ప్రదాయినీ.

180

అభ్యాసాతిశయ జ్ఞాతా షడద్వాతీత రూపిణీ,
అవ్యాజ కరుణామూర్తి రజ్ఞానధ్వాంత దీపికా.

181

ఆబాల గోపవిదితా సర్వా నుల్లంఘ్య శాసనా,
శ్రీచక్రరాజనిలయా శ్రీమత్రిపుర సుందరీ.

182

శ్రీశివా శివశక్తేక్య రూపిణీ లలితాంబికా,
ఏవం శ్రీ లలితాదేవ్యా నామ్నాం సాహస్రకం జగుః.

183

Sri Lalitha Sahasranama Sthotram

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండ పురాణే, ఉత్తరఖండే, శ్రీ హయగ్రీవాగస్త్య సంవాదే శ్రీలలితా రహస్యనామ సహస్ర స్తోత్ర కథనం నామ ద్వితీయోధ్యాయః.

మరిన్ని స్తోత్రములు:

Leave a Comment