Sri Sainatha Mahima Stotram In Telugu – శ్రీ సాయినాథ మహిమా స్తోత్రం

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. హిందూమత ధర్మములో స్తోత్రము అనగా స్థుతిస్తూ గానము చేసేది లేక ప్రశంశములతో కూడిన గానం (ప్రశంశా గానం) లేదా కీర్తన లేదా పాట. స్తోత్రములు, ప్రసిద్ధిపొందిన ధార్మిక సాహిత్యం, వీటిని దైనందిన జీవితంలో నిత్యమూ ఉపయోగిస్తుంటారు. ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు శ్రీ సాయినాథ మహిమా స్తోత్రం గురించి తెలుసుకుందాం…

శ్రీ సాయినాథ మహిమా స్తోత్రం

సదా సత్స్వరూపం చిదానందకందం
జగత్సంభవస్థానసంహార హేతుమ్
స్వభక్తేచ్ఛయా మానుషం దర్శయంతం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్.

భవధ్వాంతవిధ్వంసమార్తాండ మీడ్యం
మనోవాగతీతం మునిర్ధ్యానగమ్యమ్,
జగద్వ్యాపకం నిర్మలం నిర్గుణం త్వాం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్.

భవాం భోధిమగ్నార్ధితానాం జనానాం
స్వపాదాశ్రితానాం స్వభక్తిప్రియాణాం
సముద్ధారణార్థం కలౌ సంభవంతం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్.

సదా నింబవృక్షస్య మూలాధివాసాత్
సుధాస్రావిణం తిక్తమప్యప్రియం తమ్:
తరుం కల్పవృక్షాధికం సాధయంతం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్.

సదా కల్పవృక్షస్య తస్యాధిమూలే
భవద్భావబుద్ధ్యా సపర్యాది సేవామ్
నృణాం కుర్వతాం భుక్తిముక్తిప్రదం తం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్.

అనేకాశ్రుతాతర్క్యలీలావిలా సైః
సమావిష్కృతేశాన భాస్వత్ప్రభావమ్
అహంభావహీనం ప్రసన్నాత్మభావమ్
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్.

సతాం విశ్రమారామమేవాభిరామం
సదా సజ్జనై సంస్తుతం సన్నమద్భిః
జానామోదదం భక్తభద్రప్రదం తం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్.

అజన్మాద్య మేకం పరంబ్రహ్మ సాక్షాత్
స్వయం సంభవం రామమేవావతీర్ణమ్
భవద్దర్శనా త్సంపునీతః ప్రభో హం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్.

శ్రీసాయీశ! కృపానిధేఽఖిలనృణాం – సర్వార్థసిద్ధిప్రద
యుష్మత్పాదరజఃప్రభావమతులం – ధాతాపి వక్తాల క్షమః
సద్భక్త్యా శరణం కృతాంజలిపుటః – సంప్రాప్తితోఽస్మి
ప్రభో శ్రీమత్సాయిపరేశ పారకమలా – న్నాన్య చ్ఛరణ్యం మమ.

సాయీరూపధరరాఘవోత్తమం
భక్తాకామవిబుధద్రుమప్రభుమ్
మాయమోహాహతచిత్తశుద్ధయే
చింతయా మ్యహ మహర్నిశం ముదా.

శరత్సుధాంసుప్రతిమప్రకాశం
కృపాతపత్రం తవ సాయినాథ
త్వదీయ పాదబ్జ సమాశ్రితానాం
స్వచ్ఛాయయా తాప మపాంకరోతు.

ఉపాసనదైవత సాయినాథ
స్తవైర్మయోపాసనానా స్తుత స్త్వమ్
రమే న్మనో మే తవ పాదయుగ్మే
భృంగో యథాఌ జ్ఞే మకరందలుబ్ధః.

అనేకజన్మార్జితపాపసంక్షయో
భవేద్భత్పాదసరోజ దర్శనాత్
క్షమస్వ సర్వా నపరాధపుంజకాన్
ప్రసీద సాయీశ! గురో! దయానిధే.

శ్రీసాయినాథచరాణామృతపూతచిత్తా
స్తత్పాదసేవనరతా సృతతం చ భక్త్యా
సంసారజన్య దురితౌఘ వినిర్గతాస్తే
కైవల్యధామ పరమం సమవాప్నువంతి.

స్తోత్రమేత త్పఠేద్భక్త్యా యోనరస్తన్మనాస్పదా సదా
సద్గురోః సాయినాథస్య – కృపాపాత్రం భవేద్భవం.

మరిన్ని స్తోత్రములు:

Leave a Comment