Heramba Upanishad In Telugu – హేరంబోపనిషత్

మొట్ట మొదటిగా అందరికి నమస్కారము. హేరంబోపనిషత్ హిందూ ధర్మశాస్త్రాల్లో ఒక ప్రముఖ ఉపనిషత్. ఇది హేరంబుడు లేదా గణపతి గురించి వివరిస్తుంది, ఆయన గణపతిదేవుని ఒక అవతారం. ఈ ఉపనిషత్‌లో హేరంబుని రూపం, గుణాలు, లీలలు, మహిమలు విపులంగా వర్ణించబడతాయి. హేరంబుని ఆరాధన, మంత్రాలు, శ్లోకాలు, తత్వాలు ఇందులో ప్రస్తావించబడతాయి. దీన్ని పఠించడం ద్వారా భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం, శక్తి, మరియు దైవానుగ్రహం లభిస్తాయని నమ్ముతారు. ఈ రోజు మన అంతర్జాల స్థలం అనగా వెబ్‌సైట్ నందు హేరంబోపనిషత్ గురించి తెలుసుకుందాం.

Heramba Upanishad In Telugu

హేరంబోపనిషత్

ఓం సహ నావవతు | సహ నౌ భునక్తు | సహ వీర్యం కరవావహై |
తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై | ఓం శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిః ||

అథాతో హేరంబోపనిషదం వ్యాఖ్యాస్యామః | గౌరీ సా సర్వమఙ్గలా సర్వజ్ఞం పరిసమేత్యోవాచ |

అధీహి భగవన్నాత్మవిద్యాం ప్రశస్తాం యయా జన్తుర్ముచ్యతే మాయయా చ |
యతో దుఃఖాద్విముక్తో యాతి లోకం పరం శుభ్రం కేవలం సాత్త్వికం చ || ౧ ||

తాం వై స హోవాచ మహానుకమ్పాసిన్ధుర్బన్ధుభువనస్య గోప్తా |
శ్రద్ధస్వైతద్గౌరీ సర్వాత్మనా త్వం మా తే భూయః సంశయోఽస్మిన్ కదాచిత్ || ౨ ||

హేరంబతత్త్వే పరమాత్మసారే నో వై యోగాన్నైవ తపోబలేన |
నైవాయుధప్రభావతో మహేశి దగ్ధం పురా త్రిపురం దైవయోగాత్ || ౩ ||

తస్యాపి హేరంబగురోః ప్రసాదాద్యథా విరిఞ్చిర్గరుడో ముకున్దః |
దేవస్య యస్యైవ బలేన భూయః స్వం స్వం హితం ప్రాప్య సుఖేన సర్వమ్ || ౪ ||

మోదన్తే స్వే స్వే పదే పుణ్యలబ్ధే సవైర్దేవైః పూజనీయో గణేశః |
ప్రభుః ప్రభూణామపి విఘ్నరాజః సిన్దూరవర్ణః పురుషః పురాణః || ౫ ||

లక్ష్మీసహాయోఽద్వయకుఞ్జరాకృతిశ్చతుర్భుజశ్చన్ద్రకలాకలాపః |
మాయాశరీరో మధురస్వభావస్తస్య ధ్యానాత్ పూజనాత్తత్స్వభావాః || ౬ ||

సంసారపారం మునయోఽపి యాన్తి స వా బ్రహ్మా స ప్రజేశో హరిః సః |
ఇన్ద్రః స చన్ద్రః పరమః పరాత్మా స ఏవ సర్వో భువనస్య సాక్షీ || ౭ ||

స సర్వలోకస్య శుభాశుభస్య తం వై జ్ఞాత్వా మృత్యుమత్యేతి జన్తుః |
నాన్యః పన్థా దుఃఖవిముక్తిహేతుః సర్వేషు భూతేషు గణేశమేకమ్ || ౮ ||

విజ్ఞాయ తం మృత్యుముఖాత్ ప్రముచ్యతే స ఏవమాస్థాయ శరీరమేకమ్ |
మాయామయం మోహయతీవ సర్వం స ప్రత్యహం కురుతే కర్మకాలే || ౯ ||

స ఏవ కర్మాణి కరోతి దేవో హ్యేకో గణేశో బహుధా నివిష్టః |
స పూజితః సన్ సుముఖోఽభిభూత్వా దన్తీముఖోఽభీష్టమనన్తశక్తిః || ౧౦ ||

స వై బలం బలినామగ్రగణ్యః పుణ్యః శరణ్యః సకలస్య జన్తోః |
తమేకదన్తం గజవక్త్రమీశం విజ్ఞాయ దుఃఖాన్తముపైతి సద్యః || ౧౧ ||

లంబోదరోఽహం పురుషోత్తమోఽహం విఘ్నాన్తకోఽహం విజయాత్మకోఽహమ్ |
నాగాననోఽహం నమతాం సుసిద్ధః స్కన్దాగ్రగణ్యో నిఖిలోఽహమస్మి || ౧౨ ||

న మేఽన్తరాయో న చ కర్మలోపో న పుణ్యపాపే మమ తన్మయస్య |
ఏవం విదిత్వా గణనాథతత్త్వం నిరన్తరాయం నిజబోధబీజమ్ || ౧౩ ||

క్షేమఙ్కరం సన్తతసౌఖ్యహేతుం ప్రయాన్తి శుద్ధం గణనాథతత్త్వమ్ |
విద్యామిమాం ప్రాప్య గౌరీ మహేశాదభీష్టసిద్ధిం సమవాప సద్యః |
పూజ్యా పరా సా చ జజాప మన్త్రం శంభుం పతిం ప్రాప్య ముదం హ్యవాప || ౧౪ ||

య ఇమాం హేరంబోపనిషదమధీతే స సర్వాన్ కామాన్ లభతే | స సర్వపాపైర్ముక్తో భవతి | స సర్వైర్వేదైర్జ్ఞాతో భవతి | స సర్వైర్దేవైః పూజితో భవతి | స సర్వవేదపారాయణఫలం లభతే | స గణేశసాయుజ్యమవాప్నోతి య ఏవం వేద | ఇత్యుపనిషత్ |

ఓం సహ నావవతు | సహ నౌ భునక్తు | సహ వీర్యం కరవావహై |
తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై | ఓం శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిః ||

మరిన్ని ఉపనిషత్తులు:

Leave a Comment