అష్టకం – Ashtakam

Ashtakam

ముండుగా అందరికి నమస్కారం. ఈ రోజు మన భక్తివేద్.కం నందు మీకు పరిచయం చేస్తున్న అంశములు… అష్టకం అంటే ఏమిటి? అష్టకం యొక్క గొప్పదనం, మరియు ఎ సమయంలో ఎ అష్టకం చదవాలో, ఎ, ఏ అష్టకములను చదివితే మంచిదో మరియు వాటిని పటించడం వల్ల మానవాళికి కలిగే ప్రయోజనాల గురించి క్లుప్తంగా వివరించడం జరిగింది, ఈ క్రింద ఇచ్చిన లింకులు ఆధారంగా అవి ఏమిటో తెలుసుకుందాము…

Ashtakamulu – అష్టకములు